Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/19 ze dne 8. ledna 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. ledna 2016 do 5. ledna 2016 v rámci celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 19/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 6/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/19
   ze dne 8. ledna 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. ledna 2016 do 5. ledna 2016 v rámci celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska otevřené nařízením (ES) č. 1918/2006
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 1918/2006 (2) byla otevřena roční celní kvóta pro dovoz panenského olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a dováženého z této země přímo do Unie.
            
   
               (2)
            
               V čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 byla na rok 2016 stanovena kvóta s pořadovým číslem 09.4032 ve výši 56 700 tun.
            
   
               (3)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 4. ledna 2016 do 5. ledna 2016, převyšují dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
   
               (4)
            
               Pro toto kvótové období je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí na celní kvótu s pořadovým číslem 09.4032, na niž se vztahuje nařízení (ES) č. 1918/2006.
            
   
               (5)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro kvótu s pořadovým číslem 09.4032 uvedenou v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006, které byly podány od 4. ledna 2016 do 5. ledna 2016, se použije koeficient přidělení ve výši 74,495088 %.
   2.   Podávání nových žádostí o dovozní licence v rámci kvóty s pořadovým číslem 09.4032 uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1918/2006 je od 11. ledna 2016 pro stávající kvótové období pozastaveno.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.