Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 24/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 8/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24
   ze dne 8. ledna 2016,
   kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I uvedeného nařízení. Podzemnice olejná z Brazílie a Capsicum annuum a muškátový oříšek z Indie již takovým zesíleným úředním kontrolám podléhají od ledna 2010, pokud jde o přítomnost aflatoxinů. Od července 2012 podléhá zesíleným úředním kontrolám, pokud jde aflatoxiny, rovněž muškátový oříšek z Indonésie.
            
   
               (2)
            
               Výsledky úředních kontrol prováděných členskými státy podle nařízení (ES) č. 669/2009 u uvedených komodit svědčí o přetrvávající vysoké četnosti případů nedodržení maximálních limitů aflatoxinů. Tyto výsledky dokazují, že dovoz uvedených potravin a krmiv představuje riziko pro zdraví zvířat a lidí. Ani po několika letech zvýšené četnosti kontrol na hranicích Unie nedošlo ke zlepšení situace.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (4) stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny.
            
   
               (4)
            
               V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii je nutné s ohledem na příslušné potraviny a krmiva z Brazílie, Indie a Indonésie stanovit další záruky. Ke všem zásilkám podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum z Indie a muškátového oříšku z Indie a Indonésie by mělo být přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti potvrzující, že z produktů byly odebrány vzorky, které byly analyzovány na přítomnost aflatoxinů, a že produkty byly shledány jako vyhovující právním předpisům Unie. Výsledky analytických zkoušek by měly být připojeny k osvědčení.
            
   
               (5)
            
               Vedle osvobození zásilek určených pro soukromé osoby k osobní spotřebě a použití je rovněž namístě vyjmout velmi malé zásilky některých krmiv a potravin, a sice zásilky nepřesahující 20 kg používané například pro obchodní výstavy nebo zasílané jako obchodní vzorky. Požadavek, aby k takovým zásilkám bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti s připojenými výsledky analytických zkoušek, není úměrný nízké míře rizika těchto zásilek pro veřejné zdraví.
            
   
               (6)
            
               Turecké a íránské orgány informovaly Komisi o změně příslušného orgánu, jehož zplnomocněný zástupce je oprávněn podepisovat osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Brazilský orgán je rovněž příslušný pro krmiva. Tyto změny by proto měly být odpovídajícím způsobem začleněny.
            
   
               (7)
            
               Za účelem snížení neopodstatněné administrativní zátěže je vhodné stanovit, že v případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, není nutné, aby identifikační číslo zásilky bylo uvedeno na každém jednotlivém balení v zásilce, ale postačí, když bude na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k zaznamenaným problémům je vhodné výslovně uvést, že položky společného vstupního dokladu související s uspokojivými výsledky kontroly dokladů musí být vyplněny před tím, než je povolen přesun zásilky na určené místo dovozu.
            
   
               (9)
            
               Nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               v čl. 1 odst. 1 se doplňují nová písmena i), j) a k), která znějí:
               
                           „i)
                        
                           podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;
                        
               
                           j)
                        
                           
                              Capsicum spp. a muškátový oříšek pocházející nebo zasílané z Indie;
                        
               
                           k)
                        
                           muškátový oříšek pocházející nebo zasílaný z Indonésie.“;
                        
            
   
               2)
            
               v čl. 1 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:
               „Toto nařízení se nepoužije rovněž na zásilky krmiv a potravin, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 20 kg.“;
            
   
               3)
            
               v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                           „a)
                        
                           Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování potravinami (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) v případě krmiv a potravin z Brazílie;“;
                        
            
   
               4)
            
               v čl. 5 odst. 2 se písmena d) a e) nahrazují tímto:
               
                           „d)
                        
                           Ministerstvo zdravotnictví a zdravotnického vzdělávání v případě potravin z Íránu;
                        
               
                           e)
                        
                           Generální ředitelství pro potraviny a kontrolu Ministerstva potravin, zemědělství a chovu hospodářských zvířat Turecké republiky v případě potravin z Turecka;“;
                        
            
   
               5)
            
               v čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno i), které zní:
               
                           „i)
                        
                           Ministerstvo zemědělství v případě potravin z Indonésie.“;
                        
            
   
               6)
            
               v článku 6 se doplňuje nová věta, která zní:
               „V případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, postačuje, že je identifikační číslo zásilky uvedeno na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena.“;
            
   
               7)
            
               v čl. 9 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:
               „Příslušný orgán v určeném místě vstupu povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé a po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9).“;
            
   
               8)
            
               příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. i), j) a k), které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dovezeny do EU, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýzy.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 se zrušují tyto položky:
      
         
                     Krmiva a potraviny
                     (zamýšlené použití)
                  
                     Kód KN
                  
                     Třídění TARIC
                  
                     Země původu nebo země odeslání
                  
                     Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu
                  
                     
                                 „—
                              
                                 Podzemnice olejná ve skořápce
                              
                  
                     
                                 —
                              1202 41 00
                  
                      
                  
                     Brazílie (BR)
                  
                     10
                  
                     
                                 —
                              
                                 Podzemnice olejná bez skořápky
                              
                  
                     
                                 —
                              1202 42 00
                  
                     
                                 —
                              
                                 Arašídové máslo
                              
                  
                     
                                 —
                              2008 11 10
                  
                     
                                 —
                              
                                 Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
                              
                  
                     
                                 —
                              
                                 2008 11 91;
                                 2008 11 96;
                                 2008 11 98
                              
                  
                     
                        
                           (Krmiva a potraviny)
                        
                     
                  
                      
                  
                     
                                 —
                              
                                 
                                    Capsicum annuum, vcelku
                              
                  
                     
                                 —
                              0904 21 10
                  
                      
                  
                     Indie (IN)
                  
                     20
                  
                     
                                 —
                              
                                 
                                    Capsicum annuum, drcené nebo mleté
                              
                  
                     
                                 —
                              ex 0904 22 00
                  
                     10
                  
                     
                                 —
                              
                                 Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
                              
                  
                     
                                 —
                              0904 21 90
                  
                      
                  
                     
                                 —
                              
                                 Muškátové oříšky (Myristica fragrans)
                              
                  
                     
                                 —
                              
                                 0908 11 00;
                                 0908 12 00
                              
                  
                      
                  
                     
                        
                           (Potraviny – sušené koření)
                        
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                                 —
                              
                                 Muškátové oříšky (Myristica fragrans)
                              
                  
                     
                                 —
                              
                                 0908 11 00;
                                 0908 12 00
                              
                  
                      
                  
                     Indonésie (ID)
                  
                     20“
                  
                     
                        
                           (Potraviny – sušené koření)
                        
                     
                  
                      
                  
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha I nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v poslední položce se slova „melounová jádra (Egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené“ nahrazují slovy „melounová jádra (Egusi, Citrullus spp.) a produkty z nich vyrobené“;
               
      
                  2)
               
                  doplňují se nové položky, které znějí:
                  
                              Krmiva a potraviny
                              (zamýšlené použití)
                           
                              Kód KN
                           
                              Třídění TARIC
                           
                              Země původu nebo země odeslání
                           
                              Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu
                           
                              
                                          „—
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 41 00
                           
                               
                           
                              Brazílie (BR)
                           
                              10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 42 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          arašídové máslo
                                       
                           
                              
                                          —
                                       2008 11 10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          2008 11 91;
                                          2008 11 96;
                                          2008 11 98
                                       
                           
                              
                                 
                                    (Krmiva a potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          
                                             Capsicum annuum, vcelku
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0904 21 10
                           
                               
                           
                              Indie (IN)
                           
                              20
                           
                              
                                          —
                                       
                                          
                                             Capsicum annuum, drcené nebo mleté
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0904 22 00
                           
                              10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0904 21 90
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          muškátové oříšky (Myristica fragrans)
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          0908 11 00;
                                          0908 12 00
                                       
                           
                               
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny – sušené koření)
                                 
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          muškátové oříšky (Myristica fragrans)
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          0908 11 00;
                                          0908 12 00
                                       
                           
                               
                           
                              Indonésie (ID)
                           
                              20“
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny – sušené koření)
                                 
                              
                           
                               


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.