Nařízení Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o nonylfenol ethoxyláty (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 26/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 9/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/26
   ze dne 13. ledna 2016,
   kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o nonylfenol ethoxyláty
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 2. srpna 2013 předložilo Švédské království Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) dokumentaci podle čl. 69 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 s cílem zahájit řízení o omezení v souladu s články 69 až 73 uvedeného nařízení. Zpočátku z dokumentace podle přílohy XV vyplývalo, že expozice nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátům představuje riziko pro životní prostředí, konkrétně pro vodní živočichy žijící v povrchové vodě. V dokumentaci se za účelem omezení tohoto rizika navrhoval zákaz uvádění na trh textilních výrobků, které lze prát ve vodě, pokud obsahují nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty v koncentracích rovných nebo vyšších než 100 mg/kg (0,01 % hmotnostního). Dokumentace podle přílohy XV dokládá, že je nutné přijmout opatření na úrovni Unie.
            
   
               (2)
            
               V průběhu veřejné konzultace o dokumentaci podle přílohy XV Švédsko doporučilo vyjmout nonylfenol z oblasti působnosti návrhu na omezení, jelikož se tato látka nepoužívá při zpracovávání textilu záměrně. Vynětí nonylfenolu považovaly výbory agentury pro posuzování rizik a pro socioekonomickou analýzu z hlediska účinnosti, praktičnosti i sledovatelnosti omezení za opodstatněné. Omezení by se tedy mělo vztahovat pouze na nonylfenol ethoxyláty.
            
   
               (3)
            
               V dokumentaci podle přílohy XV jsou nonylfenol ethoxyláty vymezeny jako rozvětvené a lineární ethoxyláty nonylfenolu, které zahrnují látky definované čísly CAS nebo EC a látky UVCB, polymery a homology. Látky v uvedené skupině se identifikují molekulárním vzorcem (C2H4O)nC15H24O.
            
   
               (4)
            
               Několik průzkumů trhu, na něž se v dokumentaci podle přílohy XV odkazuje, zjistilo přítomnost nonylfenol ethoxylátů v textilních výrobcích v různých koncentracích. Uvádění na trh a používání nonylfenol ethoxylátů – jako látek nebo jako složek přípravků – pro zpracování textilií a kůže je již omezeno položkou 46 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Za rozumně předvídatelných podmínek praní textilních výrobků ve vodě však představuje uvolňování nonylfenol ethoxylátů do vodního prostředí riziko pro vodní živočichy.
            
   
               (5)
            
               Z důvodu soudržnosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 (2) by navrhované omezení u textilních výrobků mělo zahrnovat výrobky, které obsahují neméně 80 % hmotnostních textilních vláken, a další výrobky, jež zahrnují části, které obsahují nejméně 80 % hmotnostních textilních vláken. Z důvodu jasnosti je dále vhodné uvést, že pojem textilní výrobky zahrnuje nedokončené výrobky, polotovary i dokončené výrobky, včetně výrobků, jako jsou oděvy (např. pro lidi, hračky a zvířata), doplňky, interiérové textilie, vlákna, příze, tkaniny a pleteniny.
            
   
               (6)
            
               Dne 3. června 2014 Výbor pro posuzování rizik přijal na základě konsenzu stanovisko k omezení navrhovanému v dokumentaci podle přílohy XV a potvrdil, že existuje riziko v důsledku expozice produktům rozkladu nonylfenol ethoxylátů. Výbor pro posuzování rizik dále uvedl, že omezení je na úrovni Unie z hlediska účinnosti i proveditelnosti nejvhodnějším opatřením k řešení rizik, která nonylfenol ethoxyláty představují.
            
   
               (7)
            
               Dne 9. září 2014 přijal Výbor pro socioekonomickou analýzu stanovisko k omezení navrhovanému v dokumentaci podle přílohy XV s uvedením, že navrhované omezení týkající se nonylfenol ethoxylátů je na úrovni celé Unie k řešení rizik z hlediska proporcionality socioekonomických přínosů a socioekonomických nákladů nejvhodnějším opatřením.
            
   
               (8)
            
               V souladu s dokumentací podle přílohy XV, a jak potvrdily výbory pro posuzování rizik a pro socioekonomickou analýzu, limit 0,01 % hmotnostního je nejnižší koncentrací, která je úměrná záměrnému ošetřování textilií nonylfenol ethoxyláty. Připomínky obdržené v průběhu veřejné konzultace potvrdily, že limit nižší než 0,01 % hmotnostního by představoval značné obtíže z hlediska vymahatelnosti, jelikož textilie mohou být nonylfenol ethoxyláty v takto nízkých koncentracích kontaminovány v důsledku náhodné expozice během výrobního procesu. Pětinásobným snížením limitu 0,01 % hmotnostního (na 0,002 % hmotnostního) by se emise snížily jen zhruba 1,25krát, což by ve srovnání s limitem 0,01 % hmotnostního snížilo koncentrace nonylfenol ethoxylátů v povrchové vodě o dalších 5 %.
            
   
               (9)
            
               Bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování a jeho doporučení byla zohledněna.
            
   
               (10)
            
               Dne 1. října 2014 předložila agentura Komisi stanoviska Výboru pro posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu, na jejichž základě Komise dospěla k závěru, že přítomnost nonylfenol ethoxylátů v textilních výrobcích představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, které je potřeba řešit na úrovni celé Unie. Byl zohledněn socioekonomický dopad uvedeného omezení, včetně dostupnosti alternativ.
            
   
               (11)
            
               Předpokládá se, že textilie k opětovnému využití byly před dodáním nebo poskytnutím třetí straně několikrát vyprány, a budou proto obsahovat jen zanedbatelné nebo vůbec žádné množství nonylfenol ethoxylátů. Uvádění na trh textilních výrobků k opětovnému využití by proto mělo být z omezení vyňato. Podobně lze u recyklovaných textilií předpokládat, že obsahují zanedbatelné nebo vůbec žádné množství nonylfenol ethoxylátů, a omezení by se tedy výlučně nemělo vztahovat ani na nové textilní výrobky, pokud byly vyrobeny s použitím recyklovaných textilií bez použití nonylfenol ethoxylátů.
            
   
               (12)
            
               Zúčastněným subjektům by měla být poskytnuta dostatečná doba, aby mohly přijmout vhodná opatření ke splnění těchto ustanovení, zejména zajistit odpovídající komunikaci v rámci komplexního celosvětového dodavatelského řetězce. Nové omezení by proto mělo platit teprve od pozdějšího data.
            
   
               (13)
            
               Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 46a, která zní:
      
         
                     
                                 „46a.
                              
                                 Nonylfenol ethoxyláty (NPE)
                                 (C2H4O)nC15H24O
                              
                  
                     
                                 1.
                              
                                 Nesmí se uvádět na trh po 3. únoru 2021 v textilních výrobcích, u nichž lze rozumně očekávat, že budou v průběhu své životnosti prány ve vodě, v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,01 % hmotnostního dotčeného textilního výrobku nebo jeho každé části.
                              
                     
                                 2.
                              
                                 Odstavec 1 se nepoužije na uvádění na trh výrobků pro opětovné využití nebo na nové textilní výrobky vyrobené bez použití nonylfenol ethoxylátů výlučně z recyklovaných textilií.
                              
                     
                                 3.
                              
                                 Pro účely odstavců 1 a 2 se textilním výrobkem rozumí jakékoliv nedokončené výrobky, polotovary i dokončené výrobky, které obsahují nejméně 80 % hmotnostních textilních vláken, a další výrobky, jež zahrnují části, které obsahují nejméně 80 % hmotnostních textilních vláken, včetně výrobků, jako jsou oděvy, doplňky, interiérové textilie, vlákna, příze, tkaniny a pleteniny.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.