Nařízení Komise (EU) 2016/27 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 27/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 9/4
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/27
   ze dne 13. ledna 2016,
   kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u zvířat. Uvedené nařízení se použije na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 999/2001 a přílohy III kapitoly B uvedeného nařízení předkládají členské státy Komisi každoročně údaje o dohledu nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi na svých územích a Komise předkládá přehled těchto údajů Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin budou příprava a zveřejnění souhrnné výroční zprávy Unie o dohledu nad přežvýkavci a o testování přežvýkavců na přítomnost přenosných spongiformních encefalopatií převedeny z Komise na Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Příloha III kapitola B nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být změněna tak, aby odrážela tyto nové podmínky.
            
   
               (4)
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje krmení určitých hospodářských zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami, zejména těmi, které byly získané z nepřežvýkavců.
            
   
               (5)
            
               Navíc podle přílohy IV kapitoly II písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 999/2001 se rybí moučka a krmné směsi obsahující rybí moučku mohou používat ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat, včetně živočichů pocházejících z akvakultury.
            
   
               (6)
            
               Ustanovení přílohy IV kapitoly III oddílu A bodu 3 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách, které neslouží k přepravě krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury. Vzhledem k tomu, že použití rybí moučky a krmných směsí obsahujících rybí moučku je v krmivu pro všechna nepřežvýkavá hospodářská zvířata povoleno, nemělo by se toto ustanovení vztahovat na rybí moučku ani na krmné směsi obsahující rybí moučku. Ustanovení přílohy IV kapitoly III oddílu A bodu 3 nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být změněno tak, aby vylučovalo rybí moučku.
            
   
               (7)
            
               Příloha IV kapitola V oddíl E nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců a produktů obsahujících tyto bílkoviny se povolí pouze tehdy, pokud jsou určeny pro použití, které není zakázáno uvedeným nařízením, a pokud je před vývozem uzavřena písemná dohoda mezi příslušným orgánem vyvážejícího členského státu nebo Komisí a příslušným orgánem dovážející třetí země, v níž se tato dovážející třetí země zavazuje, že dodrží předpokládané použití a zpětně nevyveze zpracované živočišné bílkoviny nebo produkty obsahující tyto bílkoviny pro použití, které je zakázáno nařízením (ES) č. 999/2001.
            
   
               (8)
            
               Tento požadavek byl původně určen k tlumení šíření bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v době, kdy v Unii probíhala epizoocie BSE a kdy evropský kontinent představoval hlavní část světa, jež byla touto epizoocií zasažena. Od té doby se však v Unii situace BSE podstatně zlepšila. V roce 2013 bylo v Unii hlášeno 7 případů BSE a v roce 2014 bylo hlášeno 11 případů ve srovnání s 2 166 případy hlášenými v roce 2001 a 2 124 případy v roce 2002. Toto zlepšení situace BSE v Unii je patrné ze skutečnosti, že v současnosti je v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (2) v pozměněném znění dvacet členských států Unie uznáno za státy se statusem zanedbatelného rizika výskytu BSE.
            
   
               (9)
            
               Požadavek obsažený v příloze IV kapitole V oddíle E nařízení (ES) č. 999/2001, který stanoví povinnost uzavřít písemnou dohodu se třetí zemí určení, jakožto nezbytný předpoklad pro vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců a produktů, které obsahují tyto bílkoviny, a zakazuje, aby byly tyto produkty použity ve třetích zemích ke krmení hospodářských zvířat, s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury, by proto měl být zrušen.
            
   
               (10)
            
               Příloha IV kapitola IV oddíl D nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny takové podmínky, jež vyžadují, aby byly materiály získané z přežvýkavců a z nepřežvýkavců od sebe v každé fázi výrobního řetězce zcela odděleny, a požadují pravidelný odběr vzorků a analýzy, aby se ověřilo, že nedošlo ke křížové kontaminaci. Tyto podmínky by měly být vyžadovány i pro zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a pro krmné směsi obsahující tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz, aby se zajistilo, že vyvážené zpracované živočišné bílkoviny a krmné směsi obsahující tyto bílkoviny poskytují stejnou úroveň bezpečnosti jako ty, které se používají na území Unie.
            
   
               (11)
            
               Vzhledem k tomu, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a rybí moučka se vyrábí ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z vodních živočichů kromě mořských savců, respektive výrobou krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, neměl by se požadavek, který stanoví, že vývoz je povolen pouze ze zařízení, jež splňují požadavky přílohy IV kapitoly IV oddílu D nařízení (ES) č. 999/2001, vztahovat na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu ani na rybí moučku.
            
   
               (12)
            
               Oddíl E přílohy IV kapitoly V nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III kapitola B nařízení (ES) č. 999/2001 se nahrazuje tímto:
   
      „KAPITOLA B
      
         POŽADAVKY NA VEDENÍ ZÁZNAMŮ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV
      
      I.   POŽADAVKY NA ČLENSKÉ STÁTY
      A.   Údaje předkládané členskými státy v jejich výročních zprávách podle čl. 6 odst. 4
      
      
                  1.
               
                  Počet podezřelých případů podle druhů zvířat, na které se vztahují úřední omezení pohybu v souladu s čl. 12 odst. 1.
               
      
                  2.
               
                  Počet podezřelých případů, které byly podrobeny laboratornímu vyšetření podle čl. 12 odst. 2, podle druhů zvířat, včetně výsledků zrychleného testu a potvrzujícího testu (počet pozitivních a negativních případů) a, s ohledem na skot, věkové struktury všech testovaných zvířat. Věkové skupiny pro tento účel by měly být tyto: ‚mladší 24 měsíců‘, po 12 měsících v rozmezí 24 až 155 měsíců a ‚starší 155 měsíců‘.
               
      
                  3.
               
                  Počet stád, ve kterých byly ohlášeny a prošetřeny podezřelé případy u ovcí a koz podle čl. 12 odst. 1 a 2.
               
      
                  4.
               
                  Počet skotu testovaného v jednotlivých dílčích populacích podle kapitoly A části I bodů 2.1, 2.2, 3.1 a 5. Uvede se metoda odběru vzorků, výsledky zrychleného a potvrzujícího testu a věková struktura testovaných zvířat podle skupin stanovených v bodě 2.
               
      
                  5.
               
                  Počet ovcí, koz a stád testovaných v jednotlivých dílčích populacích podle kapitoly A části II bodů 2, 3, 5 a 6, společně s metodou odběru vzorků a výsledků zrychleného a potvrzujícího testu.
               
      
                  6.
               
                  Zeměpisné rozdělení, včetně země původu, pokud není totožná s ohlašující zemí, pozitivních případů BSE a klusavky. U každého případu TSE u skotu, ovcí a koz se uvede rok a pokud možno měsíc narození. Je třeba označit případy TSE považované za atypické. U klusavky se v příslušných případech do zprávy uvedou výsledky primárního a sekundárního molekulárního testování podle přílohy X kapitoly C bodu 3.2 písm. c).
               
      
                  7.
               
                  U jiných zvířat než u skotu, ovcí a koz počet vzorků a potvrzených případů TSE pro každý druh.
               
      
                  8.
               
                  Genotyp a pokud možno plemeno každé ovce, která byla buďto shledána TSE pozitivní a jíž byl odebrán vzorek podle kapitoly A části II bodu 8.1, nebo jíž byl odebrán vzorek podle kapitoly A části II bodu 8.2.
               
      B.   Četnost předkládání zpráv
      
      Zprávy obsahující údaje uvedené v oddíle A jsou sestavovány a předkládány Komisi (která je zašle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin) měsíčně v elektronické podobě dohodnuté mezi členskými státy, Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, nebo v případě údajů uvedených v bodě 8 čtvrtletně; tyto zprávy mohou být základem pro výroční zprávu, jak je požadováno v čl. 6 odst. 4, pokud jsou jejich údaje aktualizovány, kdykoli jsou k dispozici nové údaje.
      II.   ÚDAJE PŘEDKLÁDANÉ V SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ UNIE
      Souhrnná zpráva Unie má podobu tabulky a obsahuje o jednotlivých členských státech alespoň údaje uvedené v části I oddíle A.
      Ode dne 1. ledna 2016 analyzuje údaje uvedené v části I Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který do konce listopadu zveřejní souhrnnou zprávu o trendech a zdrojích přenosných spongiformních encefalopatií v Unii.
      III.   ZÁZNAMY
      
                  1.
               
                  Příslušný orgán uchovává po dobu sedmi let záznamy o údajích uvedených v části I oddíle A.
               
      
                  2.
               
                  Vyšetřující laboratoř uchovává po dobu sedmi let všechny záznamy o testování, zejména laboratorní knihy a případně parafinové bloky a fotografie Western blot.“
               
   
   Článek 2
   V příloze IV kapitole III oddíle A nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 3 nahrazuje tímto:
   
      
                  „3.
               
                  Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny, jiné než rybí moučka, získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách, které neslouží k přepravě krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury.“
               
   
   Článek 3
   V příloze IV kapitole V nařízení (ES) č. 999/2001 se oddíl E nahrazuje tímto:
   
      
         „ODDÍL E
      
      
         
            Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin a produktů, které obsahují tyto bílkoviny
         
      
      
                  1.
               
                  Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců a produktů obsahujících tyto bílkoviny je zakázán.
                  Odchylně se však tento zákaz nevztahuje na zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců, bylo zpracováno ve schválených zařízeních na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a je zabaleno a označeno v souladu s právními předpisy Unie.
               
      
                  2.
               
                  Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců nebo krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny podléhá splnění těchto podmínek:
                  
                              a)
                           
                              zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců musí pocházet ze zpracovatelských zařízení zabývajících se výhradně zpracováním vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců pocházejících z jatek a bouráren uvedených v kapitole IV oddíle D písm. a) nebo musí pocházet z oprávněných zpracovatelských zařízení, jež jsou zařazena na veřejně přístupných seznamech uvedených v kapitole V oddíle A písm. d);
                           
                  
                              b)
                           
                              krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců musí pocházet z oprávněných zařízení, jež jsou zařazena na veřejně přístupných seznamech uvedených v kapitole V oddíle A písm. e), a musí být zabaleny a označeny v souladu s právními předpisy Unie.
                           
               
      
                  3.
               
                  Podmínky stanovené v bodě 2 se nevztahují na:
                  
                              a)
                           
                              krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, bylo zpracováno ve schválených zařízeních na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a je zabaleno a označeno v souladu s právními předpisy Unie;
                           
                  
                              b)
                           
                              rybí moučku a krmné směsi, které neobsahují žádné jiné zpracované živočišné bílkoviny než rybí moučku.“
                           
               
   
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.