Nařízení Rady (EU) 2016/31 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 31/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 10/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/31
   ze dne 14. ledna 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.
            
   
               (2)
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1337 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP a do 14. ledna 2016 prodlužuje výjimka stanovená v čl. 20 odst. 14, pokud jde o jednání a operace ve vztahu k subjektům uvedeným na seznamu, jsou-li tato jednání a operace nutné k plnění závazků ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.
            
   
               (3)
            
               Dne 14. ledna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/36 (4), kterým dále prodloužila uvedenou výjimku do 28. ledna 2016.
            
   
               (4)
            
               Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 28a písm. b) nařízení (EU) č. 267/2012 se slova „do 14. ledna 2016“ nahrazují slovy „do 28. ledna 2016“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. ledna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 68).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/36 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.