Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/32 ze dne 14. ledna 2016, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/82 z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 32/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 10/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/32
   ze dne 14. ledna 2016,
   kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/82 z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Stávající opatření
   
   
               (1)
            
               Rada na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) uložila nařízením (ES) č. 1193/2008 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Opatření měla formu valorického (ad valorem) cla v rozsahu mezi 6,6 % a 42,7 % (dále jen „původní opatření“).
            
   
               (2)
            
               Evropská komise (dále jen „Komise“) rozhodnutím 2008/899/ES (3) přijala cenové závazky nabídnuté sedmi vyvážejícími čínskými výrobci nebo skupinou vyvážejících vývozců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz kovů, minerálů a chemikálií.
            
   
               (3)
            
               Komise rozhodnutím 2012/501/EU (4) vypověděla závazek nabídnutý jedním vyvážejícím výrobcem, tj. společností Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd (dále jen „Laiwu“).
            
   
               (4)
            
               Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/82 (5) na základě přezkumu před pozbytím platnosti a částečného prozatímního přezkumu (dále jen „předchozí šetření“) podle čl. 11 odst. 2 a 3 základního nařízení ponechala konečná opatření v platnosti a změnila jejich úroveň. Platná konečná antidumpingová cla na dovoz kyseliny citronové pocházející z ČLR se pohybují v rozmezí od 15,3 % do 42,7 % (dále jen „platná opatření“).
            
   1.2.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření
   
   
               (5)
            
               Dotčeným výrobkem definovaným v původním šetření je kyselina citronová (včetně trinatrium-citrát dihydrátu) pocházející z ČLR, v současnosti kódů KN 2918 14 00 a ex 2918 15 00 (dále jen „dotčený výrobek“).
            
   
               (6)
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“). Kódy TARIC pro výrobek, který je předmětem šetření, jsou 2918140010 a 2918150011.
            
   
               (7)
            
               Z šetření vyplynulo, že kyselina citronová vyvážená z ČLR do Unie a kyselina citronová zasílaná z Malajsie do Unie mají stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
            
   1.3.   Důvody pro zahájení
   
   
               (8)
            
               Komise měla k dispozici dostatečně důkazy prima facie, že platná opatření jsou obcházena dovozem výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie.
            
   
               (9)
            
               Informace, které měla Komise k dispozici, prokázaly, že po uložení opatření na dotčený výrobek uvedených v 1. až 4. bodě odůvodnění došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky a Malajsie do Unie a že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod.
            
   
               (10)
            
               Komise měla dále k dispozici důkazy prima facie, že nápravné účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska množství i cen.
            
   
               (11)
            
               Komise měla k dispozici dostatečné důkazy prima facie, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek stanovena dříve.
            
   1.4.   Zahájení z moci úřední
   
   
               (12)
            
               Poté, co Komise po informování členských států shledala, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření, zahájila dne 1. května 2015 prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/706 (6) (dále jen „zahajovací nařízení“) z vlastního podnětu šetření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení. Komise zahajovacím nařízením rovněž nařídila celním orgánům, aby evidovaly dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie.
            
   1.5.   Šetření
   
   
               (13)
            
               Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR, Malajsii, známé vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce v Unii a výrobní odvětví Unie. Zastoupení Malajsie při Evropské unii poskytlo kontaktní údaje vyvážejících výrobců v Malajsii. Těmto vyvážejícím výrobcům v Malajsii byly zaslány formuláře žádosti o osvobození. Známým vyvážejícím výrobcům v ČLR a dovozcům, kteří nejsou ve spojení, v Unii byly rovněž zaslány dotazníky.
            
   
               (14)
            
               Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení. Všechny strany byly informovány, že by nedostatečná spolupráce mohla vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným pouze na dostupných údajích.
            
   
               (15)
            
               Jedna malajsijská společnost se přihlásila a tvrdila, že není výrobcem, nýbrž pouze uživatelem kyseliny citronové, a proto nepožádala o osvobození. Tato společnost byla informována o tom, že pokud má výrobní společnosti ve spojení v Malajsii, byly tyto společnosti rovněž vyzvány, aby vyplnily formulář žádosti o osvobození. Komise neobdržela odpověď na formulář žádosti pro osvobození od žádného malajsijského vyvážejícího výrobce. Odpověď na dotazník poskytlo šest vyvážejících výrobců v ČLR a čtyři dovozci v Unii, kteří nebyli ve spojení.
            
   1.6.   Sledované období a období šetření
   
   
               (16)
            
               Období šetření trvalo od 1. ledna 2011 do 31. března 2015. Za období šetření byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků. Ve sledovaném období od 1. ledna 2014 do 31. března 2015 byly shromážděny podrobnější údaje za účelem přezkoumání, zda mohl dovoz mařit nápravný účinek platných opatření, pokud jde o ceny a/nebo množství, a zda existoval dumping.
            
   2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
   
   2.1.   Obecné informace
   
   
               (17)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi ČLR, Malajsií a Unií, zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž neexistuje žádné dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod kromě uložení cla, zda existují důkazy o újmě nebo o maření vyrovnávacích účinků cla, pokud jde o ceny, případně množství výrobku, který je předmětem šetření a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené v původním šetření, v případě nutnosti v souladu s ustanoveními článku 2 základního nařízení.
            
   2.2.   Míra spolupráce a stanovení objemu obchodu
   
   
      Malajsie
   
   
               (18)
            
               Žádný z vývozců sídlících v Malajsii v tomto šetření nespolupracoval. Vzhledem k nedostatečné spolupráci vychází zjištění týkající se vývozu kyseliny citronové z Malajsie do Unie v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení z dostupných údajů. Ke stanovení celkových objemů dovozu z Malajsie do Unie byly v tomto případě použity údaje z databáze Comext.
            
   
      ČLR
   
   
               (19)
            
               Odpověď na dotazník poskytlo šest výrobců/vývozců v ČLR, na které se také vztahují závazky. Vývoz spolupracujících společností pokrýval během sledovaného období 54 % celkového vývozu z Číny do Unie a 69 % vývozu z Číny do Malajsie.
            
   
               (20)
            
               Vzhledem k nedostatečné spolupráci Malajsie a pouze částečné spolupráci ČLR byly pro určení celkového objemu vývozu z ČLR do Unie použity údaje z databáze Comext. Tyto údaje byly ověřeny s využitím čínských vnitrostátních statistik. Čínské vnitrostátní statistiky byly rovněž použity ke stanovení celkového objemu vývozu z ČLR do Malajsie.
            
   
               (21)
            
               Statistické údaje byly vzájemně zkontrolovány s údaji, které předložilo šest spolupracujících vyvážejících výrobců. Údaje, které poskytly spolupracující společnosti, vykazují podobné trendy jako statistiky Comext na straně jedné a čínské vnitrostátní statistiky na straně druhé.
            
   2.3.   Změna obchodních toků
   
   
      Dovoz kyseliny citronové do Unie
   
   
               (22)
            
               Během období šetření se dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie nejprve zvýšil, a to o 14 % od roku 2011 do roku 2012. Následně v roce 2013 klesl pod úroveň roku 2011 a pak od roku 2014 do konce sledovaného období se opět zvýšil. Celkově došlo během období šetření ke zvýšení o 5 %, z 201 345 tun v roce 2011 na 210 516 tun ve sledovaném období.
            
   
               (23)
            
               To je třeba vidět v souvislosti s poměrným zvýšením dovozu z Malajsie v témže období, tj. z 792 tun v roce 2011 na 6 837 tun během sledovaného období, tedy více než osmkrát. Celkové zvýšení objemu dovozu z Malajsie v období mezi rokem 2011 a koncem sledovaného období odpovídá více než 6 000 tunám.
            
   
               (24)
            
               V tabulce 1 jsou uvedena množství kyseliny citronové dovezené do Unie z ČLR (7) a Malajsie v období od 1. ledna 2011 do konce sledovaného období.
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Objem vývozu z ČLR a Malajsie do Unie
               
               
                            
                        
                           2011
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované obdob (8)
                           
                        
                           Čína (v tunách)
                        
                           201 345
                        
                           230 454
                        
                           193 383
                        
                           205 791
                        
                           210 516
                        
                           
                              Index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              114
                           
                        
                           
                              96
                           
                        
                           
                              102
                           
                        
                           
                              105
                           
                        
                           Malajsie (v tunách)
                        
                           792
                        
                           1 972
                        
                           4 403
                        
                           6 559
                        
                           6 837
                        
                           
                              Index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              249
                           
                        
                           
                              556
                           
                        
                           
                              828
                           
                        
                           
                              863
                           
                        
            
   
      Vývoz z ČLR do Malajsie
   
   
               (25)
            
               Obdobně, jak je uvedeno v tabulce 2 níže, došlo během období šetření k významnému poměrnému zvýšení vývozu kyseliny citronové z ČLR do Malajsie, tj. z 7 990 tun v roce 2011 na 13 763 tun ve sledovaném období, což představuje zvýšení o více než 70 %. Toto zvýšení odpovídalo přibližně 6 000 tunám, a tedy téměř přesně odpovídalo zvýšení objemu dovozu z Malajsie do Unie, jak je uvedeno v tabulce 1. Tento rostoucí trend byl rovněž pozorován u šesti spolupracujících čínských vyvážejících výrobců.
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Objem vývozu z ČLR do Malajsie
               
               
                            
                        
                           2011
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Celkový vývoz do Malajsie v množství (t)
                        
                           7 990
                        
                           7 333
                        
                           11 693
                        
                           15 172
                        
                           13 763
                        
                           Celkový vývoz do Malajsie
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              92
                           
                        
                           
                              146
                           
                        
                           
                              190
                           
                        
                           
                              172
                           
                        
                           Vývoz spolupracujících čínských vyvážejících výrobců do Malajsie
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              123
                           
                        
                           
                              209
                           
                        
                           
                              197
                           
                        
                           
                              216
                           
                        
                           
                              Zdroj: Goodwill China Business Information Limited, odpovědi na dotazník.
                        
            
   
      Závěr týkající se změny obchodních toků
   
   
               (26)
            
               Ke zvýšení objemu vývozu, jak z Malajsie do Unie, tak i z ČLR do Malajsie, došlo po uložení původních opatření. To představuje změnu obchodních toků mezi ČLR a Malajsií na jedné straně a Malajsií a Unií na straně druhé.
            
   
               (27)
            
               Přestože byl objem dovozu z Malajsie do Unie v absolutním vyjádření během sledovaného období stále poměrně nízký, tento trend rychle roste.
            
   2.4.   Povaha obcházení
   
   
               (28)
            
               Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí.
            
   
      Objemy výroby v Malajsii
   
   
               (29)
            
               Vzhledem k tomu, že žádná společnost v Malajsii nespolupracovala, nepodařilo se získat informace o možných úrovních skutečné výroby výrobku, který je předmětem šetření, v Malajsii.
            
   
      Překládka
   
   
               (30)
            
               Při zahájení tohoto šetření měla Komise důkazy o tom, že někteří čínští vyvážející výrobci mají obchodní styky s dovozci v Unii, což naznačuje možnost vyhýbání se clu prostřednictvím překládky. Kromě toho, jak je zmíněno v 29. bodě odůvodnění, neexistoval žádný důkaz skutečné výroby v Malajsii a žádná ze společností v Malajsii nespolupracovala. Dále, jak je uvedeno v 22. až 26. bodě odůvodnění, došlo ke zřejmé změně struktury obchodu, která se projevila souběžným růstem vývozu z ČLR do Malajsie a dovozu z Malajsie do Unie, a to v téměř stejném množství.
            
   
               (31)
            
               Proto byl vyvozen závěr, že dochází k překládce kyseliny citronové do Unie přes Malajsii.
            
   2.5.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
   
   
               (32)
            
               Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením týkajícím se dotčeného výrobku. Kromě cla nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, jež bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku, zejména pokud jde o náklady na dopravu a opětné naložení, kyseliny citronové pocházející z ČLR přes Malajsii.
            
   2.6.   Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
   
   
               (33)
            
               Aby bylo možné posoudit, zda dovážená kyselina citronová z hlediska množství a cen mařila vyrovnávací účinky platných opatření, byly použity údaje z databáze Comext jakožto nejlepší dostupné údaje o množství a cenách dovozu z Malajsie. Takto stanovené ceny byly porovnány s úrovní pro odstranění újmy stanovenou pro výrobce v Unii v předchozích šetřeních. (9)
               
            
   
               (34)
            
               Přestože byl objem dovozu z Malajsie do Unie v absolutním vyjádření během sledovaného období stále poměrně nízký, jeho trend rychle roste. Nárůst dovozu z Malajsie do Unie z 792 tun v roce 2011 na 6 837 tun ve sledovaném období lze proto považovat za významný z hlediska relativního objemu.
            
   
               (35)
            
               Bylo provedeno srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v předchozích šetřeních a průměrné vývozní ceny stanovené na základě údajů z databáze Comext v tomto šetření pro Malajsii, s úpravou o náklady po dovozu. Vzhledem k nedostatečné spolupráci byly náklady po dovozu rovněž stanoveny na základě údajů v předchozích šetřeních. Ze srovnání vyplynulo značné cenové podbízení pro Malajsii ve výši 30–40 %. Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska množství i cen.
            
   2.7.   Důkazy o existenci dumpingu
   
   
               (36)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo nakonec zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené v předchozích šetřeních.
            
   
               (37)
            
               V předchozích šetřeních byla běžná hodnota pro ČLR stanovena na základě cen v Kanadě, která byla během uvedených šetření považována za vhodnou srovnatelnou zemi s tržním hospodářstvím.
            
   
               (38)
            
               Vývozní ceny z Malajsie do Unie byly stanoveny na základě dostupných údajů, tedy z průměrné vývozní ceny kyseliny citronové během sledovaného období podle databáze Comext, a upraveny níže uvedeným způsobem.
            
   
               (39)
            
               V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy za účelem zohlednění rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Odpovídajícím způsobem byly provedeny úpravy o rozdíly v nákladech na dopravu a pojištění. Vzhledem k tomu, že výrobci v Malajsii nespolupracovali, musely být úpravy provedeny na základě dostupných údajů, tj. na základě cenových nabídek vydávaných nezávislým poskytovatelem celosvětových nabídek nákladní dopravy (10) během sledovaného období, pro dopravu a pojištění z daného přístavu v Malajsii do daného přístavu v Unii s odhadovanými dodacími podmínkami CIF ve výši 65–75 EUR/mt.
            
   
               (40)
            
               V souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí vypočteno srovnáním vážené průměrné běžné hodnoty, která byla stanovena v předchozích šetřeních, a odpovídajících vážených průměrných vývozních cen z Malajsie do Unie, jak je uvedeno v 38. a 39. bodu odůvodnění, v průběhu sledovaného období, a vyjádřeno jako procentuální podíl ceny CIF s dodáním na hranici Unie před proclením. Ze srovnání vyplynula existence dumpingu ve výši 50–60 %.
            
   3.   OPATŘENÍ
   
   
               (41)
            
               Vzhledem k výše uvedenému Komise dospěla k závěru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz kyseliny citronové pocházející z ČLR bylo podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení obcházeno překládkou v Malajsii.
            
   
               (42)
            
               V souladu s první větou čl. 13 odst. 1 základního nařízení by platná opatření na dovoz dotčeného výrobku tedy měla být rozšířena na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, tj. téhož výrobku, avšak zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie či nikoli.
            
   
               (43)
            
               Opatření, která mají být rozšířena, jsou opatření stanovená v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/82 pro „všechny ostatní společnosti“, tedy konečné antidumpingové clo ve výši 42,7 %, které se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.
            
   
               (44)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu kyseliny citronové zasílané z Malajsie vybrána cla.
            
   4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
   
   
               (45)
            
               Jak je uvedeno v 15. bodě odůvodnění, žádný z výrobců v dotčené zemi se po zahájení nepřihlásil. Žádné žádosti o osvobození od možného rozšíření opatření podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení tudíž nebyly podány.
            
   5.   NOVÍ VÝVOZCI
   
   
               (46)
            
               Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 11 odst. 3 základního nařízení, budou výrobci v Malajsii, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během sledovaného období nevyváželi do Unie výrobek, který je předmětem šetření, pokud zamýšlejí podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13. odst. 4 základního nařízení, muset vyplnit formulář žádosti o osvobození, aby Komise mohla tuto žádost o osvobození posoudit. Osvobození tohoto druhu lze udělit po posouzení tržní situace, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupu a prodeje a pravděpodobnosti přetrvávání praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod ani důkazy o dumpingu. Komise obvykle vykoná také inspekci na místě. Žádost je třeba odeslat Komisi spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o změny činností společnosti spojené s výrobou a prodejem.
            
   
               (47)
            
               Je-li osvobození uděleno, Komise po konzultaci s poradním výborem navrhne odpovídající změnu platných rozšířených opatření. Následně bude každé udělené osvobození sledováno, aby byl zaručen soulad.
            
   6.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
   
               (48)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Konečné antidumpingové clo použitelné pro „všechny ostatní společnosti“ uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1193/2008 z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie, bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, v současnosti kódů KN 2918 14 00 (kód TARIC 2918140010) a ex 2918 15 00 (kód TARIC 2918150011).
   2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/706 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.
   3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:
   
               European Commission
            
               Directorate General for Trade
            
               Directorate H
            
               Office: CHAR 04/039
            
               1040 Bruxelles/Brussel
            
               BELGIQUE/BELGIË
            
   2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená nařízením (EU) č. 791/2011, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.
   Článek 3
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) 2015/706.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1193/2008 ze dne 1. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2008/899/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 62).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2012/501/EU ze dne 7. září 2012, kterým se mění rozhodnutí 2008/899/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 244, 8.9.2012, s. 27).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/82 ze dne 21. ledna 2015, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 15, 22.1.2015, s. 8).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/706 ze dne 30. dubna 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 113, 1.5.2015, s. 38).
   
      (7)  Období tohoto šetření, konkrétně roky 2011, 2012 a částečně sledované období, se překrývala s obdobími zveřejněnými v rámci nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti (EU) 2015/82 uvedeném ve 4. bodě odůvodnění. Objemy dovozu pro účely tohoto šetření byly aktualizovány na základě nejnovějších dostupných údajů ve statistikách Comext, a proto údaje nemusí přesně odpovídat údajům zveřejněným v nařízení o přezkumu před pozbytím platnosti (EU) 2015/82.
   
      (8)  Údaje během sledovaného období byly upraveny na období dvanácti měsíců.
   
      Zdroj: Statistiky Comext.
   
      (9)  Prováděcí nařízení (EU) 2015/82, 167. bod odůvodnění.
   
      (10)  www.worldfreightrates.com


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.