Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/39 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 39/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 11/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/39
   ze dne 14. ledna 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Mexiko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (2) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a jejich tranzit přes území Unie, včetně skladování během tranzitu. Stanoví, že komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).
            
   
               (3)
            
               Mexiko je uvedeno na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je povolen dovoz vajec prostých specifikovaných patogenních původců do Unie a jejich tranzit přes území Unie.
            
   
               (4)
            
               V návaznosti na ohniska HPAI podtypu H7N3 na území Mexika v lednu 2013 byl dovoz vaječných výrobků do Unie nebo jejich tranzit přes území Unie zakázán prováděcím nařízením Komise (EU) č. 437/2013 (3).
            
   
               (5)
            
               Poslední ohnisko nákazy HPAI bylo potvrzeno na počátku března 2015.
            
   
               (6)
            
               Dne 8. května 2015 předložilo Mexiko informace o své nákazové situaci, pokud jde o HPAI. Mexiko uplatnilo politiku depopulace a provádělo dozor nad influenzou ptáků. Žádné další šíření viru nezjistilo.
            
   
               (7)
            
               Uvedené informace byly vyhodnoceny Komisí. Na základě zmíněného hodnocení a záruk, které poskytlo Mexiko, dospěly útvary Komise k závěru, že dovoz vaječných výrobků do Unie nebo jejich tranzit přes území Unie by měly být znovu povoleny pro celé území Mexika.
            
   
               (8)
            
               Položka pro Mexiko v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 437/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž mohou být některé komodity dováženy do Unie nebo přepravovány přes její území (Úř. věst. L 129, 14.5.2013, s. 25).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Mexiko nahrazuje tímto:
      
         
                     Kód ISO a název třetí země nebo území
                  
                     Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Veterinární osvědčení
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Status dozoru nad influenzou ptáků
                  
                     Status očkování proti influenze ptáků
                  
                     Status tlumení salmonel
                  
                     Vzor/vzory
                  
                     Doplňkové záruky
                  
                     Datum ukončení (1)
                  
                     Datum zahájení (2)
                  
                     1
                  
                     2
                  
                     3
                  
                     4
                  
                     5
                  
                     6
                  
                     6 A
                  
                     6B
                  
                     7
                  
                     8
                  
                     9
                  
                     „MX – Mexiko
                  
                     MX-0
                  
                     celá země
                  
                     SPF
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     EP
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     5. února 2016“
                  
                      
                  
                      
                  
                      


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.