Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/45 ze dne 18. ledna 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 45/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/27
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/45
   ze dne 18. ledna 2016,
   kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Slovinska o schválení změny specifikace zaručené tradiční speciality „Prekmurska gibanica“, zapsané do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 172/2010 (2) ve znění nařízení (EU) 2015/176 (3).
            
   
               (2)
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
   
               (3)
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Prekmurska gibanica“ (ZTS) se schvaluje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 172/2010 ze dne 1. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS)) (Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 11).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) 2015/176 ze dne 5. února 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS)) (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 16).
   
      (4)  Úř. věst. C 235, 18.7.2015, s. 16.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.