Nařízení Komise (EU) 2016/46 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 46/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/28
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/46
   ze dne 18. ledna 2016,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 16 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Maximální limity reziduí (MLR) pro oxadixyl a spinetoram byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (2)
            
               Pokud jde o oxadixyl, nařízení (ES) č. 396/2005, ve znění nařízení Komise (EU) č. 592/2012 (2), stanoví pro několik produktů dočasné MLR z důvodu perzistence této účinné látky v půdě. Komise vyzvala členské státy k tomu, aby sdílely údaje z monitorování výskytu této látky v dotčených produktech. Z předložených údajů vyplývá, že v póru a ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina se rezidua již nevyskytují na úrovních překračujících příslušné meze stanovitelnosti. Je proto vhodné dočasné MLR snížit na úroveň těchto hodnot. Naproti tomu se rezidua oxadixylu stále vyskytují v petrželové nati, celeru řapíkatém a ve skupině salát a ostatní salátové rostliny. Údaje z monitorování ukazují, že dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg jsou s ohledem na výskyt oxadixylu v těchto komoditách přiměřené. Je proto vhodné tyto dočasné MLR snížit na úroveň 0,05 mg/kg. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
            
   
               (3)
            
               Pokud jde o spinetoram, MLR stanovený Komisí pro Codex Alimentarius (CXL) pro maso ze savců, s výjimkou mořských savců, byl do nařízení (ES) č. 396/2005 zahrnut nařízením Komise (EU) č. 459/2010 (3). Nařízením Komise (EU) č. 212/2013 (4) byla nahrazena příloha I nařízení (ES) č. 396/2005. Zejména jím byla ve zmíněné příloze I nahrazena položka pro „maso savců“ položkou „svalovina savců“ (kódy 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 a 1017010). MLR nebyly v té době přizpůsobené tomu, aby odrážely změněné kategorie. Vzhledem k tomu, že látka je rozpustná v tuku a že lze v tukových matricích očekávat rezidua, je vhodné přizpůsobit MLR tím, že se opraví pro skupiny tuková tkáň savců a svalovina savců.
            
   
               (4)
            
               Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR provedenou tímto nařízením a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
            
   
               (7)
            
               Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Na produkty vyprodukované před dnem 8. února 2016 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 592/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl a fosmet v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 176, 6.7.2012, p. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 459/2010 ze dne 27. května 2010, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 3).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze (Úř. věst. L 68, 12.3.2013, s. 30).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro oxadixyl a spinetoram nahrazují tímto:
      
         
            „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
         
         
                     Číselný kód
                  
                     Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)
                     
                  
                     Oxadixyl
                  
                     Spinetoram (XDE-175)
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     (4)
                  
                     0100000
                  
                     
                        OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0110000
                  
                     
                        Citrusové plody
                     
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0110010
                  
                     Grapefruity
                  
                      
                  
                      
                  
                     0110020
                  
                     Pomeranče
                  
                      
                  
                      
                  
                     0110030
                  
                     Citrony
                  
                      
                  
                      
                  
                     0110040
                  
                     Kyselé lajmy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0110050
                  
                     Mandarinky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0110990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120000
                  
                     
                        Ořechy ze stromů
                     
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0120010
                  
                     Mandle
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120020
                  
                     Para ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120030
                  
                     Kešu ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120040
                  
                     Kaštany jedlé
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120050
                  
                     Kokosové ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120060
                  
                     Lískové ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120070
                  
                     Makadamové ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120080
                  
                     Pekanové ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120090
                  
                     Piniové oříšky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120100
                  
                     Pistácie
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120110
                  
                     Vlašské ořechy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0120990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130000
                  
                     
                        Jádrové ovoce
                     
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0130010
                  
                     Jablka
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130020
                  
                     Hrušky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130030
                  
                     Kdoule
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130040
                  
                     Mišpule obecná/německá
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130050
                  
                     Mišpule japonská/lokvát
                  
                      
                  
                      
                  
                     0130990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0140000
                  
                     
                        Peckové ovoce
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0140010
                  
                     Meruňky
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0140020
                  
                     Třešně
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0140030
                  
                     Broskve
                  
                      
                  
                     0,3
                  
                     0140040
                  
                     Švestky
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0140990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0150000
                  
                     
                        Bobulové a drobné ovoce
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0151000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 hrozny
                              
                  
                      
                  
                     0,5
                  
                     0151010
                  
                     Hrozny stolní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0151020
                  
                     Hrozny moštové
                  
                      
                  
                      
                  
                     0152000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 jahody
                              
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0153000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ovoce z keřů
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0153010
                  
                     Ostružiny
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0153020
                  
                     Ostružiny ostružiníku ježiníku
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0153030
                  
                     Maliny (červené a žluté)
                  
                      
                  
                     0,8
                  
                     0153990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 ostatní bobulové a drobné ovoce
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0154010
                  
                     Brusnice/borůvky
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0154020
                  
                     Klikvy
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154030
                  
                     Rybíz (bílý, černý, červený)
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154040
                  
                     Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154050
                  
                     Šípky
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154060
                  
                     Moruše (bílé a černé)
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154070
                  
                     Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154080
                  
                     Bez černý/bezinky
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0154990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0160000
                  
                     
                        Různé ovoce s
                     
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0161000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 jedlou slupkou
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161010
                  
                     Datle
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161020
                  
                     Fíky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161030
                  
                     Stolní olivy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161040
                  
                     Kumquaty/kumkváty
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161050
                  
                     Karamboly
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161060
                  
                     Tomel japonský/kaki churma/persimon
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161070
                  
                     Hřebíčkovec šabrejový/jambolan
                  
                      
                  
                      
                  
                     0161990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 nejedlou slupkou, malé
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162010
                  
                     Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162020
                  
                     Liči
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162030
                  
                     Mučenka/passiflora
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162040
                  
                     Opuncie
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162050
                  
                     Zlatolist
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162060
                  
                     Tomel viržinský/kaki
                  
                      
                  
                      
                  
                     0162990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 nejedlou slupkou, velké
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163010
                  
                     Avokádo
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163020
                  
                     Banány
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163030
                  
                     Mango
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163040
                  
                     Papája
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163050
                  
                     Granátová jablka
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163060
                  
                     Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163070
                  
                     Kvajáva hrušková
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163080
                  
                     Ananas
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163090
                  
                     Chlebovník
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163100
                  
                     Durian cibetkový
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163110
                  
                     Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0200000
                  
                     
                        ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0210000
                  
                     
                        Kořenová a hlíznatá zelenina
                     
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0211000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 brambory
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212010
                  
                     Kořeny manioku jedlého/kasavy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212020
                  
                     Batáty
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212030
                  
                     Jamy
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212040
                  
                     Maranta třtinová
                  
                      
                  
                      
                  
                     0212990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213010
                  
                     Řepa červená/salátová
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213020
                  
                     Mrkev/karotka
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213030
                  
                     Celer bulvový
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213040
                  
                     Křen
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213050
                  
                     Topinambury
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213060
                  
                     Pastinák
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213070
                  
                     Petržel kořenová
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213080
                  
                     Ředkve
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213090
                  
                     Kozí brada
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213100
                  
                     Brukev řepka tuřín
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213110
                  
                     Brukev řepák vodnice
                  
                      
                  
                      
                  
                     0213990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0220000
                  
                     
                        Cibulová zelenina
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0220010
                  
                     Česnek
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0220020
                  
                     Cibule kuchyňská
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0220030
                  
                     Šalotka
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0220040
                  
                     Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka
                  
                      
                  
                     0,8
                  
                     0220990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0230000
                  
                     
                        Plodová zelenina
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0231000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 lilkovité
                              
                  
                      
                  
                     0,5
                  
                     0231010
                  
                     Rajčata
                  
                      
                  
                      
                  
                     0231020
                  
                     Paprika setá
                  
                      
                  
                      
                  
                     0231030
                  
                     Lilek/baklažán
                  
                      
                  
                      
                  
                     0231040
                  
                     Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie
                  
                      
                  
                      
                  
                     0231990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0232000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 tykvovité s jedlou slupkou
                              
                  
                      
                  
                     0,2
                  
                     0232010
                  
                     Okurky salátové
                  
                      
                  
                      
                  
                     0232020
                  
                     Okurky nakládačky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0232030
                  
                     Cukety
                  
                      
                  
                      
                  
                     0232990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0233000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 tykvovité s nejedlou slupkou
                              
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0233010
                  
                     Melouny cukrové
                  
                      
                  
                      
                  
                     0233020
                  
                     Dýně
                  
                      
                  
                      
                  
                     0233030
                  
                     Melouny vodní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0233990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0234000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 kukuřice cukrová
                              
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0239000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 ostatní plodová zelenina
                              
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0240000
                  
                     
                        Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0241000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 košťálová zelenina vytvářející růžice
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0241010
                  
                     Brokolice
                  
                      
                  
                      
                  
                     0241020
                  
                     Květák
                  
                      
                  
                      
                  
                     0241990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0242000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 košťálová zelenina vytvářející hlávky
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0242010
                  
                     Kapusta růžičková
                  
                      
                  
                      
                  
                     0242020
                  
                     Zelí hlávkové
                  
                      
                  
                      
                  
                     0242990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0243000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 košťálová zelenina listová
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0243010
                  
                     Zelí pekingské/pe-tsai
                  
                      
                  
                      
                  
                     0243020
                  
                     Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                  
                      
                  
                      
                  
                     0243990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0244000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 kedlubny
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0250000
                  
                     
                        Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0251000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 salát a ostatní salátové rostliny
                              
                  
                     
                        0,05 (+)
                     
                  
                      
                  
                     0251010
                  
                     Kozlíček polníček
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251020
                  
                     Salát
                  
                      
                  
                     10
                  
                     0251030
                  
                     Čekanka štěrbák/endivie
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251040
                  
                     Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251050
                  
                     Barborky
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251060
                  
                     Roketa setá/rukola
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251070
                  
                     Červená hořčice
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251080
                  
                     Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0251990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0252000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 špenát a podobná zelenina (listy)
                              
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0252010
                  
                     Špenát
                  
                      
                  
                      
                  
                     0252020
                  
                     Šrucha
                  
                      
                  
                      
                  
                     0252030
                  
                     Mangold
                  
                      
                  
                      
                  
                     0252990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0253000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 listy révy vinné a podobných druhů
                              
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0254000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 potočnice lékařská/řeřicha potoční
                              
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0255000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 čekanka obecná setá
                              
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0256000
                  
                     
                                 f)
                              
                                 bylinky a jedlé květy
                              
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0256010
                  
                     Kerblík
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256020
                  
                     Pažitka
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256030
                  
                     Celerová nať
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256040
                  
                     Petrželová nať
                  
                     
                        0,05 (+)
                     
                  
                      
                  
                     0256050
                  
                     Šalvěj lékařská
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256060
                  
                     Rozmarýn lékařský
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256070
                  
                     Tymián
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256080
                  
                     Bazalka pravá a jedlé květy
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256090
                  
                     Vavřín/bobkový list
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256100
                  
                     Estragon
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0256990
                  
                     Ostatní
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0260000
                  
                     
                        Lusková zelenina
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0260010
                  
                     Fazolové lusky
                  
                      
                  
                     0,1
                  
                     0260020
                  
                     Vyluštěná fazolová semena
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0260030
                  
                     Hrachové lusky
                  
                      
                  
                     0,1
                  
                     0260040
                  
                     Vyluštěná hrachová zrna
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0260050
                  
                     Čočka
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0260990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0270000
                  
                     
                        Řapíkatá a stonková zelenina
                     
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0270010
                  
                     Chřest
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270020
                  
                     Kardy
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270030
                  
                     Celer řapíkatý
                  
                     
                        0,05 (+)
                     
                  
                      
                  
                     0270040
                  
                     Fenykl obecný sladký
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270050
                  
                     Artyčoky
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270060
                  
                     Pór
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270070
                  
                     Reveň kadeřavá/rebarbora
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270080
                  
                     Bambusové výhonky
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270090
                  
                     Palmové vegetační vrcholy
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0270990
                  
                     Ostatní
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     0280000
                  
                     
                        Houby, mechy a lišejníky
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0280010
                  
                     Pěstované houby
                  
                      
                  
                      
                  
                     0280020
                  
                     Volně rostoucí houby
                  
                      
                  
                      
                  
                     0280990
                  
                     Mechy a lišejníky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0290000
                  
                     
                        Řasy a prokaryota
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0300000
                  
                     
                        LUŠTĚNINY
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0300010
                  
                     Fazole
                  
                      
                  
                      
                  
                     0300020
                  
                     Čočka
                  
                      
                  
                      
                  
                     0300030
                  
                     Hrách
                  
                      
                  
                      
                  
                     0300040
                  
                     Semena lupiny bílé/vlčího bobu
                  
                      
                  
                      
                  
                     0300990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0400000
                  
                     
                        OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0401000
                  
                     
                        Olejnatá semena
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401010
                  
                     Lněná semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401020
                  
                     Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401030
                  
                     Maková semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401040
                  
                     Sezamová semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401050
                  
                     Slunečnicová semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401060
                  
                     Semena řepky olejky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401070
                  
                     Sójové boby
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401080
                  
                     Hořčičná semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401090
                  
                     Bavlníková semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401100
                  
                     Dýňová semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401110
                  
                     Semena světlice barvířské
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401120
                  
                     Semena brutnáku lékařského
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401130
                  
                     Semena lničky seté
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401140
                  
                     Konopná semena
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401150
                  
                     Semena skočce obecného
                  
                      
                  
                      
                  
                     0401990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402000
                  
                     
                        Olejnaté plody
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402010
                  
                     Olivy na olej
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402020
                  
                     Jádra plodů palem
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402030
                  
                     Plody palem
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402040
                  
                     Vlnovec pětimužný/kapok
                  
                      
                  
                      
                  
                     0402990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500000
                  
                     
                        OBILOVINY
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0500010
                  
                     Ječmen
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500020
                  
                     Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500030
                  
                     Kukuřice
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500040
                  
                     Proso
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500050
                  
                     Oves
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500060
                  
                     Rýže
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500070
                  
                     Žito
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500080
                  
                     Čirok
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500090
                  
                     Pšenice
                  
                      
                  
                      
                  
                     0500990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0600000
                  
                     
                        ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0610000
                  
                     
                        Čaje
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0620000
                  
                     
                        Kávová zrna
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0630000
                  
                     
                        Bylinné čaje z
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 květů
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631010
                  
                     Heřmánek
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631020
                  
                     Ibišek súdánský
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631030
                  
                     Růže
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631040
                  
                     Jasmín
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631050
                  
                     Lípa
                  
                      
                  
                      
                  
                     0631990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0632000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 listů a nadzemních částí rostlin
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0632010
                  
                     Jahodník
                  
                      
                  
                      
                  
                     0632020
                  
                     Roibos
                  
                      
                  
                      
                  
                     0632030
                  
                     Cesmína paraguayská/yerba maté
                  
                      
                  
                      
                  
                     0632990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0633000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 kořenů
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0633010
                  
                     Kozlík lékařský/baldrián
                  
                      
                  
                      
                  
                     0633020
                  
                     Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický
                  
                      
                  
                      
                  
                     0633990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0639000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 veškerých jiných částí rostlin
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     0640000
                  
                     
                        Kakaové boby
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0650000
                  
                     
                        Rohovník obecný/svatojánský chléb
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0700000
                  
                     
                        CHMEL
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0800000
                  
                     
                        KOŘENÍ
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810000
                  
                     
                        Semena
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0810010
                  
                     Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810020
                  
                     Bulvuška
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810030
                  
                     Miřík celer
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810040
                  
                     Koriandr setý
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810050
                  
                     Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810060
                  
                     Kopr vonný
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810070
                  
                     Fenykl sladký
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810080
                  
                     Pískavice řecké seno
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810090
                  
                     Muškátový oříšek
                  
                      
                  
                      
                  
                     0810990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820000
                  
                     
                        Plody
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0820010
                  
                     Nové koření
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820020
                  
                     Žlutodřev
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820030
                  
                     Kmín kořenný
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820040
                  
                     Kardamom
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820050
                  
                     Jalovcové bobule
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820060
                  
                     Pepř (bílý, černý a zelený)
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820070
                  
                     Vanilka
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820080
                  
                     Tamarind/indické datle
                  
                      
                  
                      
                  
                     0820990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0830000
                  
                     
                        Kůra
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0830010
                  
                     Skořice
                  
                      
                  
                      
                  
                     0830990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0840000
                  
                     
                        Kořeny a oddenky
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     0840010
                  
                     Lékořice
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0840020
                  
                     Zázvor
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0840030
                  
                     Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0840040
                  
                     Křen
                  
                     
                        (+)
                     
                  
                     (+)
                  
                     0840990
                  
                     Ostatní
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0850000
                  
                     
                        Pupeny
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0850010
                  
                     Hřebíček
                  
                      
                  
                      
                  
                     0850020
                  
                     Kapary
                  
                      
                  
                      
                  
                     0850990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0860000
                  
                     
                        Květinové pestíky
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0860010
                  
                     Šafrán
                  
                      
                  
                      
                  
                     0860990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0870000
                  
                     
                        Semenné míšky
                     
                  
                     0,02 (1)
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     0870010
                  
                     Muškátový květ
                  
                      
                  
                      
                  
                     0870990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     0900000
                  
                     
                        CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     0900010
                  
                     Řepa cukrovka (kořen)
                  
                      
                  
                      
                  
                     0900020
                  
                     Cukrová třtina
                  
                      
                  
                      
                  
                     0900030
                  
                     Kořen čekanky
                  
                      
                  
                      
                  
                     0900990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     1000000
                  
                     
                        PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                     
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                      
                  
                     1010000
                  
                     
                        Tkáně z
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1011000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 prasat
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1011010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1011020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1011030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1011040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1011050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1011990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1012000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 skotu
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1012010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1012020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1012030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1012040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1012050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1012990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1013000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ovcí
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1013010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1013020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1013030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1013040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1013050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1013990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1014000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 koz
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1014010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1014020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1014030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1014040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1014050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1014990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1015000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 koňovitých
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1015010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1015020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1015030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1015040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1015050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1015990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1016000
                  
                     
                                 f)
                              
                                 drůbeže
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1016010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     0,01
                  
                     1016020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1016030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1016040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1016050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1016990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1017000
                  
                     
                                 g)
                              
                                 ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                              
                  
                      
                  
                      
                  
                     1017010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     
                        0,01
                         (1)
                     
                  
                     1017020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     
                        0,2
                     
                  
                     1017030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1017040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1017050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1017990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1020000
                  
                     
                        Mléko
                     
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1020010
                  
                     Kravské
                  
                      
                  
                      
                  
                     1020020
                  
                     Ovčí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1020030
                  
                     Kozí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1020040
                  
                     Kobylí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1020990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     1030000
                  
                     
                        Ptačí vejce
                     
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1030010
                  
                     Slepičí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1030020
                  
                     Kachní
                  
                      
                  
                      
                  
                     1030030
                  
                     Husí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1030040
                  
                     Křepelčí
                  
                      
                  
                      
                  
                     1030990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     1040000
                  
                     
                        Med a další včelařské produkty
                     
                  
                      
                  
                     0,05 (1)
                     
                  
                     1050000
                  
                     
                        Obojživelníci a plazi
                     
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1060000
                  
                     
                        Suchozemští bezobratlí živočichové
                     
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
                     1070000
                  
                     
                        Volně žijící suchozemští obratlovci
                     
                  
                      
                  
                     0,01 (1)
                     
                  
      
      
      
         (1)  Označuje mez stanovitelnosti.
      
         (2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
      
         Oxadixyl
      
      
                  (+)
               
                  Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v salátu a salátových rostlinách. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                  
                              
                                 0251000
                              
                           
                              
                                          
                                             a)
                                          
                                       
                                          salát a ostatní salátové rostliny
                                       
                           
                              
                                 0251010
                              
                           
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                           
                              
                                 0251020
                              
                           
                              
                                 Salát
                              
                           
                              
                                 0251030
                              
                           
                              
                                 Čekanka štěrbák/endivie
                              
                           
                              
                                 0251040
                              
                           
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                           
                              
                                 0251050
                              
                           
                              
                                 Barborky
                              
                           
                              
                                 0251060
                              
                           
                              
                                 Roketa setá/rukola
                              
                           
                              
                                 0251070
                              
                           
                              
                                 Červená hořčice
                              
                           
                              
                                 0251080
                              
                           
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                           
                              
                                 0251990
                              
                           
                              
                                 Ostatní
                              
                           
               
      
                  (+)
               
                  Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v petrželové nati. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                  
                              
                                 0256040
                              
                           
                              
                                 Petrželová nať
                              
                           
               
      
                  (+)
               
                  Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v celeru řapíkatém. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                  
                              
                                 0270030
                              
                           
                              
                                 Celer řapíkatý
                              
                           
               
      
                  (+)
               
                  Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                  
                              
                                 0840040
                              
                           
                              
                                 Křen
                              
                           
               
      
         Spinetoram (XDE-175)
      
      
                  (+)
               
                  Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                  
                              
                                 0840040
                              
                           
                              
                                 Křen“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.