Nařízení Komise (EU) 2016/54 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 54/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 13/40
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/54
   ze dne 19. ledna 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
   
               (3)
            
               Uvedený seznam lze aktualizovat v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.
            
   
               (4)
            
               Dne 21. března 2013 byla Komisi předložena žádost o povolení použití gama-glutamyl-valyl-glycinu (číslo FL: 17.038) jako aromatické látky. O žádosti byl informován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), který měl vydat své stanovisko. Žádost byla rovněž zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
   
               (5)
            
               Úřad zhodnotil bezpečnost gama-glutamyl-valyl-glycinu (číslo FL: 17.038], je-li použit jako aromatické látka (4), a dospěl k závěru, že jeho použití v odhadované výši příjmu jako aromatické látky nevyvolává žádné obavy o bezpečnost.
            
   
               (6)
            
               Seznam Unie podle nařízení (ES) č. 1334/2008 je určen pouze k regulaci používání aromatických látek, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně a/nebo chuti. Látka [číslo FL: 17.038] může být přidávána do potravin také pro jiné účely než jako aroma a tato použití podléhají jiným předpisům. Toto nařízení stanoví podmínky použití, které se týkají pouze použití [číslo FL: 17.038] jako aromatické látky.
            
   
               (7)
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).
   
      (4)  EFSA Journal 2014; 12(4):3625.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části A oddíle 2 přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se na konec tabulky doplňují nové údaje (číslo FL:17.038), které znějí:
      
         
                     „17.038
                  
                     Gama-glutamyl-valyl-glycin
                  
                     338837-70-6
                  
                      
                  
                     2123
                  
                     5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycin (PCA-Val-Gly) a L-alfa-glutamyl-L-valyl-glycin méně než 0,7 %, L-gama-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycin méně než 2,0 %, toluen nedetekovatelný (mez detekce 10 mg/kg)
                  
                     Omezení pro použití jako aromatická látka:
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 1 ne více než 50 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 2 a 5 ne více než 60 mg/kg
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 6.3, snídaňové cereálie, ne více než 160 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 7.2 ne více než 60 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 8 ne více než 45 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 12 ne více než 160 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 14.1 ne více než 15 mg/kg.
                              
                     
                                  
                              
                                 V kategorii 15 ne více než 160 mg/kg.
                              
                  
                      
                  
                     EFSA“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.