Nařízení Komise (EU) 2016/55 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 55/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 13/43
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/55
   ze dne 19. ledna 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam Unie obsahující aromata a výchozí materiály pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
   
               (3)
            
               Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.
            
   
               (4)
            
               Část A seznamu Unie obsahuje jak posouzené aromatické látky, pro které nejsou určeny žádné poznámky pod čarou, tak aromatické látky, u nichž hodnocení dosud probíhá a pro které jsou v tomto seznamu určeny poznámky pod čarou 1 až 4.
            
   
               (5)
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) dokončil posouzení pěti látek, které jsou v současné době uvedeny na seznamu jako aromatické látky, jejichž hodnocení dosud probíhá. Tyto aromatické látky byly posouzeny úřadem EFSA v rámci hodnocení těchto skupin látek: hodnocení FGE.12rev5 (4) (látky FL 07.041 a 07.224), FGE.63rev2 (5) (látky FL 07.099 a 07.101) a hodnocení FGE.312 (6) (látka FL 16.126). Úřad EFSA dospěl k závěru, že tyto aromatické látky při odhadovaných úrovních dietárního příjmu nevyvolávají žádné obavy z hlediska bezpečnosti.
            
   
               (6)
            
               Úřad EFSA předložil v rámci svého hodnocení připomínky ohledně specifikací některých z těchto látek. Připomínky se týkají názvů, čistoty či složení látek s těmito čísly FL: 07.041, 07.224 a 07.099. Tyto připomínky by měly být uvedeny na seznamu.
            
   
               (7)
            
               Seznam Unie podle nařízení (ES) č. 1334/2008 je určen pouze k regulaci používání aromatických látek, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně a/nebo chuti. Látku FL 16.126 lze přidávat do potravin také pro jiné účely než aromatizace, a na tato použití se i nadále vztahují jiná pravidla. Toto nařízení stanoví podmínky použití, které se týkají výlučně jejího použití jako aromatické látky.
            
   
               (8)
            
               Aromatické látky posouzené v rámci těchto hodnocení by měly být uvedeny na seznamu jako posouzené látky, a to tak, že se v příslušných položkách seznamu Unie odstraní poznámky pod čarou 1 a 2.
            
   
               (9)
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).
   
      (4)  EFSA Journal 2014; 11(12):3911.
   
      (5)  EFSA Journal 2014; 11(4):3188.
   
      (6)  EFSA Journal 2013; 11(10):3404.
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Položka týkající se FL 07.041 se nahrazuje tímto:
                  
                              „07.041
                           
                              β-isomethyljonon
                           
                              79-89-0
                           
                               
                           
                              650
                           
                              Směs izomerů E/Z (50–70 % (E) a 30–50 % (Z))
                           
                               
                           
                               
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  2)
               
                  Položka týkající se FL 07.099 se nahrazuje tímto:
                  
                              „07.099
                           
                              6-methylhepta-3,5-dien-2-on
                           
                              1604-28-0
                           
                              1134
                           
                              11143
                           
                              Směs stereoizomerů E/Z: 60–90 % (E)
                           
                               
                           
                               
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  3)
               
                  Položka týkající se FL 07.101 se nahrazuje tímto:
                  
                              „07.101
                           
                              4-methylpent-3-en-2-on
                           
                              141-79-7
                           
                              1131
                           
                              11853
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  4)
               
                  Položka týkající se FL 07.224 se nahrazuje tímto:
                  
                              „07.224
                           
                              
                                 trans-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on
                           
                              23726-91-2
                           
                               
                           
                               
                           
                              Nejméně 90 %; příměsi 2–4 % α-damaskonu a 2–4 % δ-damaskonu
                           
                               
                           
                               
                           
                              EFSA“
                           
               
      
                  5)
               
                  Položka týkající se FL 16.126 se nahrazuje tímto:
                  
                              „16.126
                           
                              3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-propylpropanamid
                           
                              1093200-92-0
                           
                              2082
                           
                               
                           
                               
                           
                              Omezení pro použití jako aromatická látka:
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 1 ne více než 3 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 3 ne více než 5 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 5 ne více než 15 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 5.3 ne více než 30 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 5.4 ne více než 10 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 6.3 ne více než 15 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 7 ne více než 10 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 12 ne více než 10 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 14.1 ne více než 5 mg/kg.
                                       
                              
                                           
                                       
                                          V kategorii 16, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4, ne více než 5 mg/kg.
                                       
                           
                               
                           
                              EFSA“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.