Nařízení Komise (EU) 2016/56 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 56/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 13/46
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/56
   ze dne 19. ledna 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
   
               (3)
            
               Dne 18. dubna 2013 byla podána žádost o povolení používání výtažků z rozmarýnu (E 392) jako antioxidantu v roztíratelných tucích, tedy v potravinách spadajících do kategorie potravin 02.2.2 v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
   
               (4)
            
               Podle žádosti je používání výtažků z rozmarýnu (E 392) nutné pro udržení kvality a stability roztíratelných tuků s obsahem tuku nižším než 80 %, s obsahem polynenasycených mastných kyselin vyšším než 15 % hmotnostních z celkového množství mastných kyselin a/nebo s obsahem rybího oleje nebo řasového oleje vyšším než 2 % hmotnostní z celkového množství mastných kyselin, jelikož je chrání proti zkáze způsobené oxidací.
            
   
               (5)
            
               Dne 7. března 2008 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) stanovisko (3) týkající se používání výtažků z rozmarýnu jako potravinářské přídatné látky. Na základě hranice bezpečnosti určil hodnoty NOAEL (4) z různých studií, ve kterých hodnoty NOAEL byly většinou nejvyšší zkoušené dávky, přičemž s využitím konzervativních odhadů dietární expozice byl vyvozen závěr, že používání výtažků z rozmarýnu popsané v uvedeném vědeckém stanovisku by při navrhovaném způsobu použití a v navrhované míře použití nemělo představovat bezpečnostní riziko. Používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích nebylo do stanoviska zahrnuto.
            
   
               (6)
            
               Dne 7. května 2015 úřad vydal stanovisko (5) k rozšíření použití výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích. Při posuzování se zohlednila spotřeba tukových emulzí s obsahem tuku nižším než 80 %. Úřad dospěl k závěru, že navrhované rozšíření použití by ve srovnání s již povolenými použitími, která byla schválena, odhadovanou expozici této potravinářské přídatné látce nezměnilo a že závěry stanoviska ze dne 7. března 2008 zůstávají v platnosti.
            
   
               (7)
            
               Z uvedených důvodů je vhodné povolit používání výtažků z rozmarýnu (E 392) jako antioxidantu v roztíratelných tucích s obsahem tuku nižším než 80 %, v kategorii potravin 02.2.2 v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.
            
   
               (8)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  The EFSA Journal (2008) 721, 1–29.
   
      (4)  NOAEL (hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku) – dávka nebo koncentrace testované látky, u které nebyl zjištěn nepříznivý účinek.
   
      (5)  EFSA Journal 2015; 13(5):4090.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se kategorie potravin 02.2.2 „Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí“ mění takto:
      
                  a)
               
                  za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 385 se vkládá nová položka, která zní:
                  
                               
                           
                              „E 392
                           
                              Výtažky z rozmarýnu
                           
                              100
                           
                              (41) (46)
                           
                              pouze roztíratelné tuky s obsahem tuku nižším než 80 %“
                           
               
      
                  b)
               
                  za poznámku pod čarou 4 se vkládají nové poznámky pod čarou, které znějí:
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                          „(41):
                                       
                                          Vyjádřeno ve vztahu k tuku.
                                       
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          (46):
                                       
                                          Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.