Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/57 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Minnesota (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 57/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 13/49
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/57
   ze dne 19. ledna 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Minnesota
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).
            
   
               (3)
            
               Spojené státy americké jsou uvedeny na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je z určitých částí jejího území v závislosti na výskytu ohnisek HPAI povolen dovoz komodit, na které se vztahuje dané nařízení, do Unie a tranzit přes území Unie. Tato regionalizace byla uznána nařízením (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcích nařízení (EU) 2015/243 (4), (EU) 2015/342 (5), (EU) 2015/526 (6), (EU) 2015/796 (7), (EU) 2015/1153 (8), (EU) 2015/1220 (9), (EU) 2015/1363 (10) a (EU) 2015/1884 (11) v návaznosti na ohniska HPAI v této třetí zemi.
            
   
               (4)
            
               Dohoda mezi Unií a Spojenými státy americkými (dále jen „dohoda“) (12) stanoví urychlené vzájemné uznávání regionalizačních opatření v případě ohniska nákazy v Unii nebo ve Spojených státech amerických.
            
   
               (5)
            
               Po výskytu ohnisek HPAI zavedly Spojené státy americké politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit její šíření. Veterinární orgány Spojených států amerických pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky komodit určené na vývoz do Unie z celého území dotčených států nebo jejich částí, pro něž byla stanovena veterinární omezení a které podléhají regionalizačním opatřením Unie.
            
   
               (6)
            
               Od poloviny června 2015 nebyla ve Spojených státech amerických zjištěna žádná další ohniska HPAI. Na dovoz komodit uvedených ve sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 z celého území Spojených států, kromě státu Minnesota, do Unie se již neuplatňují žádná veterinární omezení. Poslední ohnisko HPAI v hospodářství s chovem drůbeže ve státě Minnesota bylo zjištěno dne 5. června 2015. Dne 24. listopadu 2015 podaly Spojené státy Komisi aktuální údaje o epizootologické situaci ve státě Minnesota a o opatřeních, která přijaly, aby zabránily šíření HPAI, včetně depopulace nakažených hejn drůbeže a hejn v hospodářstvích s chovem drůbeže, kde hrozilo nebezpečí, že se dostala do kontaktu s nákazou.
            
   
               (7)
            
               Kromě toho oznámily Spojené státy, že bylo dokončeno čištění a dezinfekce po provedení depopulace v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státě Minnesota. Oznámily rovněž, že požadovaný dozor nad influenzou ptáků, který byl prováděn během tří měsíců po dokončení depopulace po výskytu posledního ohniska HPAI v Minnesotě, byl ukončen ke dni 10. září 2015 s příznivými výsledky.
            
   
               (8)
            
               Komise nyní informace podané Spojenými státy vyhodnotila. Na základě uvedeného vyhodnocení a rovněž závazků stanovených v dohodě, jakož i záruk poskytnutých Spojenými státy americkými je vhodné zrušit omezení dovozu výše uvedených komodit do Unie ze státu Minnesota a stanovit datum, od něhož může být tento stát opět pokládán za prostý HPAI a dovoz komodit pocházejících z Minnesoty do Unie může být opět povolen.
            
   
               (9)
            
               Položka týkající se Spojených států amerických v seznamu uvedeném v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci ve státě Minnesota. Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/243 ze dne 13. února 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 41, 17.2.2015, s. 5).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/342 ze dne 2. března 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státě Idaho a Kalifornie (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 31).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/526 ze dne 27. března 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 30).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/796 ze dne 21. května 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v návaznosti na další ohniska v této zemi (Úř. věst. L 127, 22.5.2015, s. 9).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1153 ze dne 14. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi (Úř. věst. L 187, 15.7.2015, s. 10).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1220 ze dne 24. července 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků ve státech Indiana a Nebraska (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 1).
   
      (10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1363 ze dne 6. srpna 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v této zemi (Úř. věst. L 210, 7.8.2015, s. 24).
   
      (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích (Úř. věst. L 276, 21.10.2015, s. 28).
   
      (12)  Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty, schválená jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 1998/258/ES (Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro kód US-2.10 týkající se státu Minnesota Spojených států amerických nahrazuje tímto:
      
         
                     Kód ISO a název třetí země nebo území
                  
                     Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                     Veterinární osvědčení
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                     Status dozoru nad influenzou ptáků
                  
                     Status očkování proti influenze ptáků
                  
                     Status tlumení salmonel
                  
                     Vzor/vzory
                  
                     Doplňkové záruky
                  
                     Datum ukončení (1)
                  
                     Datum zahájení (2)
                  
                     1
                  
                     2
                  
                     3
                  
                     4
                  
                     5
                  
                     6
                  
                     6 A
                  
                     6B
                  
                     7
                  
                     8
                  
                     9
                  
                     „US – USA
                  
                     US-2.10
                  
                     Stát Minnesota
                  
                     WGM
                  
                     VIII
                  
                     P2
                  
                     5.3.2015
                  
                     10.9.2015
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     POU, RAT
                  
                      
                  
                     N
                     P2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20
                  
                      
                  
                     A
                  
                      
                  
                     S3, ST1“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.