Nařízení Komise (EU) 2016/60 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 60/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 14/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/60
   ze dne 19. ledna 2016,
   kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorpyrifos byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2) požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl toxikologický přezkum chlorpyrifosu. Závěry úřadu byly zveřejněny dne 22. dubna 2014 (3).
            
   
               (3)
            
               V souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 Komise úřad požádala o odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR pro chlorpyrifos na základě nových toxikologických referenčních hodnot. Úřad předložil odůvodněné stanovisko dne 12. června 2015 (4).
            
   
               (4)
            
               Úřad dospěl k závěru, že stávající MLR pro mandarinky, jablka, hrušky, broskve, hrozny stolní, ostružiny, maliny, rybíz, angrešt, kiwi, ananas, brambory, rajčata, papriku, lilek, melouny cukrové, melouny vodní, zelí hlávkové, zelí pekingské, artyčoky, pór a řepu cukrovku mohou budit obavy, pokud jde o ochranu spotřebitele. Úřad proto doporučil snížit stávající MLR pro tyto komodity. Uvedl, že použití u ostružin, rybízu, angreštu, kiwi, ananasu, brambor, melounů cukrových, melounů vodních, zelí pekingského a póru již není podporováno a že, pokud jde o MLR pro tyto komodity, je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto komodity by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
            
   
               (5)
            
               Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
            
   
               (6)
            
               Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (7)
            
               Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 10. srpna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
   
      (3)  EFSA, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 s. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3640.
   
      (4)  EFSA, 2015. Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2015;13(6):4142, 41 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.
   
   
      PŘÍLOHA
      V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:
      
                  1)
               
                  V příloze II se sloupec pro chlorpyrifos nahrazuje tímto:
                  
                     „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                  
                  
                              Číselný kód
                           
                              Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (3)
                              
                           
                              Chlorpyrifos (F)
                           
                              (1)
                           
                              (2)
                           
                              (3)
                           
                              0100000
                           
                              
                                 OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                              
                           
                               
                           
                              0110000
                           
                              
                                 Citrusové plody
                              
                           
                               
                           
                              0110010
                           
                              Grapefruity
                           
                              0,3
                           
                              0110020
                           
                              Pomeranče
                           
                              0,3
                           
                              0110030
                           
                              Citrony
                           
                              0,2
                           
                              0110040
                           
                              Kyselé lajmy
                           
                              0,3
                           
                              0110050
                           
                              Mandarinky
                           
                              
                                 1,5
                              
                           
                              0110990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,3
                           
                              0120000
                           
                              
                                 Ořechy ze stromů
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0120010
                           
                              Mandle
                           
                               
                           
                              0120020
                           
                              Para ořechy
                           
                               
                           
                              0120030
                           
                              Kešu ořechy
                           
                               
                           
                              0120040
                           
                              Kaštany jedlé
                           
                               
                           
                              0120050
                           
                              Kokosové ořechy
                           
                               
                           
                              0120060
                           
                              Lískové ořechy
                           
                               
                           
                              0120070
                           
                              Makadamové ořechy
                           
                               
                           
                              0120080
                           
                              Pekanové ořechy
                           
                               
                           
                              0120090
                           
                              Piniové oříšky
                           
                               
                           
                              0120100
                           
                              Pistácie
                           
                               
                           
                              0120110
                           
                              Vlašské ořechy
                           
                               
                           
                              0120990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0130000
                           
                              
                                 Jádrové ovoce
                              
                           
                               
                           
                              0130010
                           
                              Jablka
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0130020
                           
                              Hrušky
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0130030
                           
                              Kdoule
                           
                              0,5
                           
                              0130040
                           
                              Mišpule obecná/německá
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0130050
                           
                              Mišpule japonská / lokvát
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0130990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,5
                           
                              0140000
                           
                              
                                 Peckové ovoce
                              
                           
                               
                           
                              0140010
                           
                              Meruňky
                           
                              0,05
                           
                              0140020
                           
                              Třešně
                           
                              0,3
                           
                              0140030
                           
                              Broskve
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0140040
                           
                              Švestky
                           
                              0,2
                           
                              0140990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0150000
                           
                              
                                 Bobulové a drobné ovoce
                              
                           
                               
                           
                              0151000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          hrozny
                                       
                           
                               
                           
                              0151010
                           
                              Hrozny stolní
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0151020
                           
                              Hrozny moštové
                           
                              0,5
                           
                              0152000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          jahody
                                       
                           
                              0,2
                           
                              0153000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          ovoce z keřů
                                       
                           
                               
                           
                              0153010
                           
                              Ostružiny
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0153020
                           
                              Ostružiny ostružiníku ježiníku
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0153030
                           
                              Maliny (červené a žluté)
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0153990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0154000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          ostatní bobulové a drobné ovoce
                                       
                           
                               
                           
                              0154010
                           
                              Brusnice/borůvky
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0154020
                           
                              Klikvy
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0154030
                           
                              Rybíz (bílý, černý, červený)
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0154040
                           
                              Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0154050
                           
                              Šípky
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154060
                           
                              Moruše (bílé a černé)
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154070
                           
                              Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154080
                           
                              Bez černý / bezinky
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0154990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0160000
                           
                              
                                 Různé ovoce s
                              
                           
                               
                           
                              0161000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          jedlou slupkou
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0161010
                           
                              Datle
                           
                               
                           
                              0161020
                           
                              Fíky
                           
                               
                           
                              0161030
                           
                              Stolní olivy
                           
                               
                           
                              0161040
                           
                              Kumquaty/kumkváty
                           
                               
                           
                              0161050
                           
                              Karamboly
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161060
                           
                              Tomel japonský / kaki churma / persimon
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161070
                           
                              Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0161990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0162000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          nejedlou slupkou, malé
                                       
                           
                               
                           
                              0162010
                           
                              Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0162020
                           
                              Liči
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0162030
                           
                              Mučenka/passiflora
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0162040
                           
                              Opuncie
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162050
                           
                              Zlatolist
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162060
                           
                              Tomel viržinský / kaki
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0162990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0163000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          nejedlou slupkou, velké
                                       
                           
                               
                           
                              0163010
                           
                              Avokádo
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0163020
                           
                              Banány
                           
                              3
                           
                              0163030
                           
                              Mango
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0163040
                           
                              Papája
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0163050
                           
                              Granátová jablka
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0163060
                           
                              Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163070
                           
                              Kvajáva hrušková
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163080
                           
                              Ananas
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0163090
                           
                              Chlebovník
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163100
                           
                              Durian cibetkový
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163110
                           
                              Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0163990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0200000
                           
                              
                                 ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                              
                           
                               
                           
                              0210000
                           
                              
                                 Kořenová a hlíznatá zelenina
                              
                           
                               
                           
                              0211000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          brambory
                                       
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0212000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0212010
                           
                              Kořeny manioku jedlého / kasavy
                           
                               
                           
                              0212020
                           
                              Batáty
                           
                               
                           
                              0212030
                           
                              Jamy
                           
                               
                           
                              0212040
                           
                              Maranta třtinová
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0212990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0213000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                       
                           
                               
                           
                              0213010
                           
                              Řepa červená/salátová
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213020
                           
                              Mrkev/karotka
                           
                              0,1
                           
                              0213030
                           
                              Celer bulvový
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213040
                           
                              Křen
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213050
                           
                              Topinambury
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213060
                           
                              Pastinák
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213070
                           
                              Petržel kořenová
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213080
                           
                              Ředkve
                           
                              0,2
                           
                              0213090
                           
                              Kozí brada
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213100
                           
                              Brukev řepka tuřín
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213110
                           
                              Brukev řepák vodnice
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0213990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0220000
                           
                              
                                 Cibulová zelenina
                              
                           
                               
                           
                              0220010
                           
                              Česnek
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0220020
                           
                              Cibule kuchyňská
                           
                              0,2
                           
                              0220030
                           
                              Šalotka
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0220040
                           
                              Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0220990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0230000
                           
                              
                                 Plodová zelenina
                              
                           
                               
                           
                              0231000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          lilkovité
                                       
                           
                               
                           
                              0231010
                           
                              Rajčata
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0231020
                           
                              Paprika setá
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0231030
                           
                              Lilek/baklažán
                           
                              
                                 0,4
                              
                           
                              0231040
                           
                              Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                           
                              0,5
                           
                              0231990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,5
                           
                              0232000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          tykvovité s jedlou slupkou
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0232010
                           
                              Okurky salátové
                           
                               
                           
                              0232020
                           
                              Okurky nakládačky
                           
                               
                           
                              0232030
                           
                              Cukety
                           
                               
                           
                              0232990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0233000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          tykvovité s nejedlou slupkou
                                       
                           
                               
                           
                              0233010
                           
                              Melouny cukrové
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0233020
                           
                              Dýně
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0233030
                           
                              Melouny vodní
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0233990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0234000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          kukuřice cukrová
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0239000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          ostatní plodová zelenina
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0240000
                           
                              
                                 Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                              
                           
                               
                           
                              0241000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          košťálová zelenina vytvářející růžice
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0241010
                           
                              Brokolice
                           
                               
                           
                              0241020
                           
                              Květák
                           
                               
                           
                              0241990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0242000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                       
                           
                               
                           
                              0242010
                           
                              Kapusta růžičková
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0242020
                           
                              Zelí hlávkové
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0242990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0243000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          košťálová zelenina listová
                                       
                           
                               
                           
                              0243010
                           
                              Zelí pekingské / pe-tsai
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0243020
                           
                              Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0243990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0244000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          kedlubny
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0250000
                           
                              
                                 Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0251000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          salát a ostatní salátové rostliny
                                       
                           
                               
                           
                              0251010
                           
                              Kozlíček polníček
                           
                               
                           
                              0251020
                           
                              Salát
                           
                               
                           
                              0251030
                           
                              Čekanka štěrbák / endivie
                           
                               
                           
                              0251040
                           
                              Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                           
                               
                           
                              0251050
                           
                              Barborky
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0251060
                           
                              Roketa setá / rukola
                           
                               
                           
                              0251070
                           
                              Červená hořčice
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0251080
                           
                              Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                           
                               
                           
                              0251990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0252000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          špenát a podobná zelenina (listy)
                                       
                           
                               
                           
                              0252010
                           
                              Špenát
                           
                               
                           
                              0252020
                           
                              Šrucha
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0252030
                           
                              Mangold
                           
                               
                           
                              0252990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0253000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          listy révy vinné a podobných druhů
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0254000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                       
                           
                               
                           
                              0255000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          čekanka obecná setá
                                       
                           
                               
                           
                              0256000
                           
                              
                                          f)
                                       
                                          bylinky a jedlé květy
                                       
                           
                               
                           
                              0256010
                           
                              Kerblík
                           
                               
                           
                              0256020
                           
                              Pažitka
                           
                               
                           
                              0256030
                           
                              Celerová nať
                           
                               
                           
                              0256040
                           
                              Petrželová nať
                           
                               
                           
                              0256050
                           
                              Šalvěj lékařská
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256060
                           
                              Rozmarýn lékařský
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256070
                           
                              Tymián
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256080
                           
                              Bazalka pravá a jedlé květy
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256090
                           
                              Vavřín / bobkový list
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256100
                           
                              Estragon
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0256990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0260000
                           
                              
                                 Lusková zelenina
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0260010
                           
                              Fazolové lusky
                           
                               
                           
                              0260020
                           
                              Vyluštěná fazolová semena
                           
                               
                           
                              0260030
                           
                              Hrachové lusky
                           
                               
                           
                              0260040
                           
                              Vyluštěná hrachová zrna
                           
                               
                           
                              0260050
                           
                              Čočka
                           
                               
                           
                              0260990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0270000
                           
                              
                                 Řapíkatá a stonková zelenina
                              
                           
                               
                           
                              0270010
                           
                              Chřest
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0270020
                           
                              Kardy
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0270030
                           
                              Celer řapíkatý
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0270040
                           
                              Fenykl obecný sladký
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0270050
                           
                              Artyčoky
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0270060
                           
                              Pór
                           
                              
                                 0,01
                                  (1)
                              
                           
                              0270070
                           
                              Reveň kadeřavá / rebarbora
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0270080
                           
                              Bambusové výhonky
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0270090
                           
                              Palmové vegetační vrcholy
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0270990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0280000
                           
                              
                                 Houby, mechy a lišejníky
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0280010
                           
                              Pěstované houby
                           
                               
                           
                              0280020
                           
                              Volně rostoucí houby
                           
                               
                           
                              0280990
                           
                              Mechy a lišejníky
                           
                               
                           
                              0290000
                           
                              
                                 Řasy a prokaryota
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0300000
                           
                              
                                 LUŠTĚNINY
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0300010
                           
                              Fazole
                           
                               
                           
                              0300020
                           
                              Čočka
                           
                               
                           
                              0300030
                           
                              Hrách
                           
                               
                           
                              0300040
                           
                              Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                           
                               
                           
                              0300990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0400000
                           
                              
                                 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                              
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0401000
                           
                              
                                 Olejnatá semena
                              
                           
                               
                           
                              0401010
                           
                              Lněná semena
                           
                               
                           
                              0401020
                           
                              Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                           
                               
                           
                              0401030
                           
                              Maková semena
                           
                               
                           
                              0401040
                           
                              Sezamová semena
                           
                               
                           
                              0401050
                           
                              Slunečnicová semena
                           
                               
                           
                              0401060
                           
                              Semena řepky olejky
                           
                               
                           
                              0401070
                           
                              Sójové boby
                           
                               
                           
                              0401080
                           
                              Hořčičná semena
                           
                               
                           
                              0401090
                           
                              Bavlníková semena
                           
                               
                           
                              0401100
                           
                              Dýňová semena
                           
                               
                           
                              0401110
                           
                              Semena světlice barvířské
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0401120
                           
                              Semena brutnáku lékařského
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0401130
                           
                              Semena lničky seté
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0401140
                           
                              Konopná semena
                           
                               
                           
                              0401150
                           
                              Semena skočce obecného
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0401990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0402000
                           
                              
                                 Olejnaté plody
                              
                           
                               
                           
                              0402010
                           
                              Olivy na olej
                           
                               
                           
                              0402020
                           
                              Jádra plodů palem
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0402030
                           
                              Plody palem
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0402040
                           
                              Vlnovec pětimužný / kapok
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0402990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              0500000
                           
                              
                                 OBILOVINY
                              
                           
                               
                           
                              0500010
                           
                              Ječmen
                           
                              0,2
                           
                              0500020
                           
                              Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500030
                           
                              Kukuřice
                           
                              
                                 0,05
                              
                           
                              0500040
                           
                              Proso
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500050
                           
                              Oves
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500060
                           
                              Rýže
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500070
                           
                              Žito
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500080
                           
                              Čirok
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500090
                           
                              Pšenice
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0500990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              0600000
                           
                              
                                 ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                              
                           
                               
                           
                              0610000
                           
                              
                                 Čaje
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0620000
                           
                              
                                 Kávová zrna
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0630000
                           
                              
                                 Bylinné čaje z
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          květů
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631010
                           
                              Heřmánek
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631020
                           
                              Ibišek súdánský
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631030
                           
                              Růže
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631040
                           
                              Jasmín
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631050
                           
                              Lípa
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0631990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0632000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          listů a nadzemních částí rostlin
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0632010
                           
                              Jahodník
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0632020
                           
                              Roibos
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0632030
                           
                              Cesmína paraguayská / yerba maté
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0632990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0633000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          kořenů
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0633010
                           
                              Kozlík lékařský / baldrián
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0633020
                           
                              Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0633990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0639000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          veškerých jiných částí rostlin
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0640000
                           
                              
                                 Kakaové boby
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0650000
                           
                              
                                 Rohovník obecný / svatojánský chléb
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0700000
                           
                              
                                 CHMEL
                              
                           
                              0,1 (1)
                              
                           
                              0800000
                           
                              
                                 KOŘENÍ
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810000
                           
                              
                                 Semena
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810010
                           
                              Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810020
                           
                              Bulvuška
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810030
                           
                              Miřík celer
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810040
                           
                              Koriandr setý
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810050
                           
                              Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810060
                           
                              Kopr vonný
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810070
                           
                              Fenykl sladký
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810080
                           
                              Pískavice řecké seno
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810090
                           
                              Muškátový oříšek
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0810990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820000
                           
                              
                                 Plody
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820010
                           
                              Nové koření
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820020
                           
                              Žlutodřev
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820030
                           
                              Kmín kořenný
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820040
                           
                              Kardamom
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820050
                           
                              Jalovcové bobule
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820060
                           
                              Pepř (bílý, černý a zelený)
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820070
                           
                              Vanilka
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820080
                           
                              Tamarind / indické datle
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0820990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0830000
                           
                              
                                 Kůra
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0830010
                           
                              Skořice
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0830990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840000
                           
                              
                                 Kořeny a oddenky
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840010
                           
                              Lékořice
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840020
                           
                              Zázvor
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840030
                           
                              Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840040
                           
                              Křen
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0840990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0850000
                           
                              
                                 Pupeny
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0850010
                           
                              Hřebíček
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0850020
                           
                              Kapary
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0850990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0860000
                           
                              
                                 Květinové pestíky
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0860010
                           
                              Šafrán
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0860990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0870000
                           
                              
                                 Semenné míšky
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0870010
                           
                              Muškátový květ
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0870990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0900000
                           
                              
                                 CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0900010
                           
                              Řepa cukrovka (kořen)
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0900020
                           
                              Cukrová třtina
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0900030
                           
                              Kořen čekanky
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              0900990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1000000
                           
                              
                                 PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                              
                           
                               
                           
                              1010000
                           
                              
                                 Tkáně z
                              
                           
                               
                           
                              1011000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          prasat
                                       
                           
                               
                           
                              1011010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1011020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1011030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1011040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1011050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1011990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1012000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          skotu
                                       
                           
                               
                           
                              1012010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1012020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1012030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1012040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1012050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1012990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1013000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          ovcí
                                       
                           
                               
                           
                              1013010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1013020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1013030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1013040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1013050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1013990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1014000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          koz
                                       
                           
                               
                           
                              1014010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1014020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1014030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1014040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1014050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1014990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1015000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          koňovitých
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015010
                           
                              Svalovina
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015030
                           
                              Játra
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015040
                           
                              Ledviny
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1015990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1016000
                           
                              
                                          f)
                                       
                                          drůbeže
                                       
                           
                              0,05 (1)
                              
                           
                              1016010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1016020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1016030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1016040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1016050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1016990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1017000
                           
                              
                                          g)
                                       
                                          ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                       
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017010
                           
                              Svalovina
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017030
                           
                              Játra
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017040
                           
                              Ledviny
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1017990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1020000
                           
                              
                                 Mléko
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              1020010
                           
                              Kravské
                           
                               
                           
                              1020020
                           
                              Ovčí
                           
                               
                           
                              1020030
                           
                              Kozí
                           
                               
                           
                              1020040
                           
                              Kobylí
                           
                               
                           
                              1020990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1030000
                           
                              
                                 Ptačí vejce
                              
                           
                              0,01 (1)
                              
                           
                              1030010
                           
                              Slepičí
                           
                               
                           
                              1030020
                           
                              Kachní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1030030
                           
                              Husí
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1030040
                           
                              Křepelčí
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1030990
                           
                              Ostatní
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1040000
                           
                              
                                 Med a další včelařské produkty
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1050000
                           
                              
                                 Obojživelníci a plazi
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1060000
                           
                              
                                 Suchozemští bezobratlí živočichové
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
                              1070000
                           
                              
                                 Volně žijící suchozemští obratlovci
                              
                           
                              
                                  (2)
                              
                           
               
      
                  2)
               
                  V příloze III části B se sloupec pro chlorpyrifos nahrazuje tímto:
                  
                     „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                  
                  
                              Číselný kód
                           
                              Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (5)
                              
                           
                              Chlorpyrifos (F)
                           
                              (1)
                           
                              (2)
                           
                              (3)
                           
                              0130040
                           
                              Mišpule obecná/německá
                           
                              0,5
                           
                              0130050
                           
                              Mišpule japonská / lokvát
                           
                              0,5
                           
                              0154050
                           
                              Šípky
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0154060
                           
                              Moruše (bílé a černé)
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0154070
                           
                              Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0154080
                           
                              Bez černý / bezinky
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0161050
                           
                              Karamboly
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0161060
                           
                              Tomel japonský / kaki churma / persimon
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0161070
                           
                              Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0162040
                           
                              Opuncie
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0162050
                           
                              Zlatolist
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0162060
                           
                              Tomel viržinský / kaki
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0163060
                           
                              Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0163070
                           
                              Kvajáva hrušková
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0163090
                           
                              Chlebovník
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0163100
                           
                              Durian cibetkový
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0163110
                           
                              Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0212040
                           
                              Maranta třtinová
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0251050
                           
                              Barborky
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0251070
                           
                              Červená hořčice
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0252020
                           
                              Šrucha
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0253000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          listy révy vinné a podobných druhů
                                       
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256050
                           
                              Šalvěj lékařská
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256060
                           
                              Rozmarýn lékařský
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256070
                           
                              Tymián
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256080
                           
                              Bazalka pravá a jedlé květy
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256090
                           
                              Vavřín / bobkový list
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0256100
                           
                              Estragon
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0270080
                           
                              Bambusové výhonky
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0270090
                           
                              Palmové vegetační vrcholy
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0290000
                           
                              
                                 Řasy a prokaryota
                              
                           
                               
                           
                              0401110
                           
                              Semena světlice barvířské
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0401120
                           
                              Semena brutnáku lékařského
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0401130
                           
                              Semena lničky seté
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0401150
                           
                              Semena skočce obecného
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0402020
                           
                              Jádra plodů palem
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0402030
                           
                              Plody palem
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0402040
                           
                              Vlnovec pětimužný / kapok
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0620000
                           
                              
                                 Kávová zrna
                              
                           
                              0,2
                           
                              0630000
                           
                              
                                 Bylinné čaje z
                              
                           
                               
                           
                              0631000
                           
                              
                                          a)
                                       
                                          květů
                                       
                           
                              0,5
                           
                              0631010
                           
                              Heřmánek
                           
                              0,5
                           
                              0631020
                           
                              Ibišek súdánský
                           
                              0,5
                           
                              0631030
                           
                              Růže
                           
                              0,5
                           
                              0631040
                           
                              Jasmín
                           
                              0,5
                           
                              0631050
                           
                              Lípa
                           
                              0,5
                           
                              0631990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,5
                           
                              0632000
                           
                              
                                          b)
                                       
                                          listů a nadzemních částí rostlin
                                       
                           
                              0,5
                           
                              0632010
                           
                              Jahodník
                           
                              0,5
                           
                              0632020
                           
                              Roibos
                           
                              0,5
                           
                              0632030
                           
                              Cesmína paraguayská / yerba maté
                           
                              0,5
                           
                              0632990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,5
                           
                              0633000
                           
                              
                                          c)
                                       
                                          kořenů
                                       
                           
                              0,5
                           
                              0633010
                           
                              Kozlík lékařský / baldrián
                           
                              0,5
                           
                              0633020
                           
                              Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                           
                              0,5
                           
                              0633990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,5
                           
                              0639000
                           
                              
                                          d)
                                       
                                          veškerých jiných částí rostlin
                                       
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0640000
                           
                              
                                 Kakaové boby
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0650000
                           
                              
                                 Rohovník obecný / svatojánský chléb
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0800000
                           
                              
                                 KOŘENÍ
                              
                           
                               
                           
                              0810000
                           
                              
                                 Semena
                              
                           
                              5
                           
                              0810010
                           
                              Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                           
                              5
                           
                              0810020
                           
                              Bulvuška
                           
                              5
                           
                              0810030
                           
                              Miřík celer
                           
                              5
                           
                              0810040
                           
                              Koriandr setý
                           
                              5
                           
                              0810050
                           
                              Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                           
                              5
                           
                              0810060
                           
                              Kopr vonný
                           
                              5
                           
                              0810070
                           
                              Fenykl sladký
                           
                              5
                           
                              0810080
                           
                              Pískavice řecké seno
                           
                              5
                           
                              0810090
                           
                              Muškátový oříšek
                           
                              5
                           
                              0810990
                           
                              Ostatní
                           
                              5
                           
                              0820000
                           
                              
                                 Plody
                              
                           
                              1
                           
                              0820010
                           
                              Nové koření
                           
                              1
                           
                              0820020
                           
                              Žlutodřev
                           
                              1
                           
                              0820030
                           
                              Kmín kořenný
                           
                              1
                           
                              0820040
                           
                              Kardamom
                           
                              1
                           
                              0820050
                           
                              Jalovcové bobule
                           
                              1
                           
                              0820060
                           
                              Pepř (bílý, černý a zelený)
                           
                              1
                           
                              0820070
                           
                              Vanilka
                           
                              1
                           
                              0820080
                           
                              Tamarind / indické datle
                           
                              1
                           
                              0820990
                           
                              Ostatní
                           
                              1
                           
                              0830000
                           
                              
                                 Kůra
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0830010
                           
                              Skořice
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0830990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0840000
                           
                              
                                 Kořeny a oddenky
                              
                           
                               
                           
                              0840010
                           
                              Lékořice
                           
                              1
                           
                              0840020
                           
                              Zázvor
                           
                              1
                           
                              0840030
                           
                              Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                           
                              1
                           
                              0840040
                           
                              Křen
                           
                              
                                 (+)
                              
                           
                              0840990
                           
                              Ostatní
                           
                              1
                           
                              0850000
                           
                              
                                 Pupeny
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0850010
                           
                              Hřebíček
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0850020
                           
                              Kapary
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0850990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0860000
                           
                              
                                 Květinové pestíky
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0860010
                           
                              Šafrán
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0860990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0870000
                           
                              
                                 Semenné míšky
                              
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0870010
                           
                              Muškátový květ
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0870990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,1 (4)
                              
                           
                              0900000
                           
                              
                                 CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                              
                           
                               
                           
                              0900010
                           
                              Řepa cukrovka (kořen)
                           
                              
                                 0,05
                              
                           
                              0900020
                           
                              Cukrová třtina
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0900030
                           
                              Kořen čekanky
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              0900990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,05 (4)
                              
                           
                              1015000
                           
                              
                                          e)
                                       
                                          koňovitých
                                       
                           
                               
                           
                              1015010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1015020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1015030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1015040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1015050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1015990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1017000
                           
                              
                                          g)
                                       
                                          ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                       
                           
                               
                           
                              1017010
                           
                              Svalovina
                           
                               
                           
                              1017020
                           
                              Tuková tkáň
                           
                               
                           
                              1017030
                           
                              Játra
                           
                               
                           
                              1017040
                           
                              Ledviny
                           
                               
                           
                              1017050
                           
                              Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                           
                               
                           
                              1017990
                           
                              Ostatní
                           
                               
                           
                              1030020
                           
                              Kachní
                           
                              0,01 (4)
                              
                           
                              1030030
                           
                              Husí
                           
                              0,01 (4)
                              
                           
                              1030040
                           
                              Křepelčí
                           
                              0,01 (4)
                              
                           
                              1030990
                           
                              Ostatní
                           
                              0,01 (4)
                              
                           
                              1040000
                           
                              
                                 Med a další včelařské produkty
                              
                           
                              
                                 0,05
                                  (4)
                              
                           
                              1050000
                           
                              
                                 Obojživelníci a plazi
                              
                           
                               
                           
                              1060000
                           
                              
                                 Suchozemští bezobratlí živočichové
                              
                           
                               
                           
                              1070000
                           
                              
                                 Volně žijící suchozemští obratlovci
                              
                           
                               
                           
               
      
      
         (1)  Označuje mez stanovitelnosti.
      
         (2)  Kombinace pesticid–kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.
      
         (3)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
      
                  (F)
               
                  =
               
                  rozpustné v tuku“
               
      
         (4)  Označuje mez stanovitelnosti.
      
         (5)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
      
                  (F)
               
                  =
               
                  rozpustné v tuku
               
      
         Chlorpyrifos (F)
      
      
                  (+)
               
                  Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                  
                              
                                 0840040
                              
                           
                              
                                 Křen“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.