Nařízení Komise (EU) 2016/67 ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 67/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 15/2
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/67
      ze dne 19. ledna 2016,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Pro chlorthalonil, propamokarb, thiakloprid a trifloxystrobin byly maximální limity reziduí (MLR) stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro ametoktradin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin and prothiokonazol byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro difenylamin byly MLR stanoveny v příloze V a v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro halauxifen-methyl nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku ametoktradin k ošetření šalvěje lékařské a bazalky byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
               
      
                  (3)
               
                  V případě flonikamidu byla taková žádost podána u papriky zeleninové, kapusty růžičkové, vyluštěných hrachových zrn, bavlníkových semen, ječmene, ovsa a žita. V případě fluazinamu byla taková žádost podána u rajčat. V případě fluoxastrobinu a prothiokonazolu byly takové žádosti podány u šalotky. V případě propamokarbu byla taková žádost podána u póru. V případě thiaklopridu byla taková žádost podána u topinamburů.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití chlorthalonilu k ošetření klikev. Žadatel tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření této plodiny ve Spojených státech amerických vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR uvedený v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz této plodiny.
               
      
                  (5)
               
                  V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
               
      
                  (6)
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
               
      
                  (7)
               
                  V případě propamokarbu úřad doporučuje stanovit nový MLR pro pór na hodnotu 30 mg/kg, jež byla získána horním zaokrouhlením hodnoty 20 mg/kg vypočtené pomocí kalkulačky MLR Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Při použití faktoru vaření 0,88 odvozeného pro listové plodiny na pór navrhovaný MLR nezpůsobí překročení akutní referenční dávky, takže je pro spotřebitele bezpečný. Avšak vzhledem k obavám, které vznesly některé členské státy, je vhodnější stanovit MLR na nezaokrouhlené úrovni ve výši 20 mg/kg. Tato hodnota náležitě pokrývá zamýšlená použití k ošetření póru.
               
      
                  (8)
               
                  V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Úřad rovněž dospěl k závěru, že ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných plodin a produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka.
               
      
                  (9)
               
                  V případě difenylaminu nařízení Komise (EU) č. 772/2013 (3) stanoví dočasné MLR pro jablka a hrušky. Údaje z monitoringu ukazují, že stále dochází k nevyhnutelné křížové kontaminaci neošetřených jablek a hrušek. Aby byla provozovatelům podniků poskytnuta potřebná doba k úplnému odstranění reziduí difenylaminu ve skladovacích zařízeních, je vhodné zachovat tyto dočasné MLR, které budou přezkoumány. Přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
      
                  (10)
               
                  Dne 5. července 2013 přijala Komise pro Codex Alimentarius (CAC) (4) maximální limit reziduí stanovený Codexem (CXL) pro trifloxystrobin v olivách na olej. Tento CXL je pro spotřebitele v Unii bezpečný (5), a měl by být proto zahrnut do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR.
               
      
                  (11)
               
                  Pokud jde o thiakloprid a trifloxystrobin, několik MLR bylo změněno nařízením Komise (EU) 2015/1200 (6). Uvedené nařízení snížilo MLR pro thiakloprid v topinamburech a pro trifloxystrobin v olivách na olej na příslušné meze stanovitelnosti od 12. února 2016. V zájmu právní jistoty je vhodné, aby byly MLR stanovené v tomto nařízení používány od téhož data.
               
      
                  (12)
               
                  Pokud jde o halauxifen-methyl, úřad předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik této účinné látky z hlediska pesticidů (7). V této souvislosti doporučil stanovit MLR zahrnující reprezentativní použití v souladu se správnou zemědělskou praxí v Unii. Komise konzultovala příslušné meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie.
               
      
                  (13)
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (14)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (15)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se však ode dne 12. února 2016 v případě MLR pro thiakloprid v topinamburech a MLR pro trifloxystrobin v olivách na olej.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. ledna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu
      Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil. EFSA Journal 2015;13(6):4153 [22 s.].
      Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries. EFSA Journal 2015;13(7):4193 [21 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops. EFSA Journal 2015;13(5):4103 [26 s.].
      Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes. EFSA Journal 2015;13(6):4154 [23 s.].
      Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots. EFSA Journal 2015;13(6):4143 [19 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA Journal 2015;13(4):4084 [20 s.].
      Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015;13(5):4105 [20 s.].
      Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2015;13(7):4191 [18 s.].
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 772/2013 ze dne 8. srpna 2013, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 217, 13.8.2013, s. 1).
      
         (4)  Zprávy Výboru Codexu pro rezidua pesticidů jsou k dispozici na adrese: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf
      Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatky II a III. 36. zasedání. Řím, Itálie, 1.–5. července 2013.
      
         (5)  Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) 2015/1200 ze dne 22. července 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 195, 23.7.2015, s. 1).
      
         (7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA Journal 2014;12(12):3913 [93 s.].
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 sloupce pro chlorthalonil, propamokarb, thiakloprid a trifloxystrobin se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Pesticide residues and maximum residue levels (mg/kg)
                                 
                                 
                                             Číselný kód
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)
                                             
                                          
                                             Chlorthalonil (R)
                                          
                                             Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí, vyjádřeno jako propamokarb) (R)
                                          
                                             Thiakloprid
                                          
                                             Trifloxystrobin (A) (F) (R)
                                          
                                             (1)
                                          
                                             (2)
                                          
                                             (3)
                                          
                                             (4)
                                          
                                             (5)
                                          
                                             (6)
                                          
                                             0100000
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110000
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0110010
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110020
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110030
                                          
                                             Citrony
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110040
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110050
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0110990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120000
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0120010
                                          
                                             Mandle
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120020
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120030
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120040
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120050
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120060
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120070
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120080
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120090
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120100
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120110
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0120990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0130000
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0130010
                                          
                                             Jablka
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             0130020
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             0130030
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             0130040
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             0130050
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             0130990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0140000
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             3
                                          
                                             0140010
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0140020
                                          
                                             Třešně
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0140030
                                          
                                             Broskve
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0140040
                                          
                                             Švestky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0140990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0150000
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0151000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                          
                                             3 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                             0151010
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0151020
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0152000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                          
                                             4 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                             1
                                          
                                             0153000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                             0153010
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0153020
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0153030
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             6
                                          
                                              
                                          
                                             0153990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0154000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0154010
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0154020
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                             
                                                5
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0154030
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1,5 (+)
                                          
                                             0154040
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                             15 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             1,5 (+)
                                          
                                             0154050
                                          
                                             Šípky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0154060
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0154070
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0154080
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             0154990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0160000
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0161000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0161010
                                          
                                             Datle
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161020
                                          
                                             Fíky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161030
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             4
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0161040
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161050
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161060
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161070
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0161990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0162010
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162020
                                          
                                             Liči
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162030
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             4 (+)
                                          
                                             0162040
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162050
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162060
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0162990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0163010
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163020
                                          
                                             Banány
                                          
                                             15 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0163030
                                          
                                             Mango
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163040
                                          
                                             Papája
                                          
                                             15 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0163050
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163060
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163070
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163080
                                          
                                             Ananas
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163090
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163100
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163110
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0163990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0200000
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0210000
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0211000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                          
                                             0,01 (1) (+)
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0212000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0212010
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212020
                                          
                                             Batáty
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212030
                                          
                                             Jamy
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212040
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0212990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0213000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0213010
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0213020
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0213030
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0213040
                                          
                                             Křen
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,08
                                          
                                             0213050
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0213060
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0213070
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,08
                                          
                                             0213080
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,08
                                          
                                             0213090
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0213100
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0213110
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0213990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0220000
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0220010
                                          
                                             Česnek
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0220020
                                          
                                             Cibule kuchyňská
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0220030
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0220040
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                             10
                                          
                                             30
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0220990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0230000
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0231000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0231010
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                             6 (+)
                                          
                                             4
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0231020
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                             1
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                             0231030
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                             6 (+)
                                          
                                             4
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0231040
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0231990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0232000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             5 (+)
                                          
                                             5
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0232010
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0232020
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0232030
                                          
                                             Cukety
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0232990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0233000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             5
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0233010
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0233020
                                          
                                             Dýně
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0233030
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0233990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0234000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0239000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0240000
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0241000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3 (+)
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0241010
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0241020
                                          
                                             Květák
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                             10 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0241990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0242000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                              
                                          
                                             0242010
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                             3 (+)
                                          
                                             2
                                          
                                              
                                          
                                             0,6
                                          
                                             0242020
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                             0,6 (+)
                                          
                                             0,7
                                          
                                              
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0242990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0243000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             3 (+)
                                          
                                             0243010
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                              
                                          
                                             20
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0243020
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                              
                                          
                                             20
                                          
                                             0,4
                                          
                                              
                                          
                                             0243990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0244000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,04
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0250000
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0251000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0251010
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             8
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0251020
                                          
                                             Salát
                                          
                                              
                                          
                                             40
                                          
                                             1
                                          
                                             15
                                          
                                             0251030
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             0,15 (+)
                                          
                                             15 (+)
                                          
                                             0251040
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0251050
                                          
                                             Barborky
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             0,7 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0251060
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                              
                                          
                                             30
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0251070
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0251080
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                              
                                          
                                             20 (+)
                                          
                                             2 (+)
                                          
                                             15
                                          
                                             0251990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0252000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0252010
                                          
                                             Špenát
                                          
                                              
                                          
                                             40
                                          
                                             0,15 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0252020
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0252030
                                          
                                             Mangold
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,15 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0252990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0253000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0254000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0255000
                                          
                                             
                                                         e)
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             15
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0256000
                                          
                                             
                                                         f)
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                             30 (+)
                                          
                                             5
                                          
                                             15 (+)
                                          
                                             0256010
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256020
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256030
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                             5 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256040
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                             5 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256050
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256060
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256070
                                          
                                             Tymián
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256080
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256090
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256100
                                          
                                             Estragon
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0256990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0260000
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0260010
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                             5 (+)
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             0260020
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                             3 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0260030
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                             5 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0260040
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                             1 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,2
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0260050
                                          
                                             Čočka
                                          
                                             0,6 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0260990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1) (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270000
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0270010
                                          
                                             Chřest
                                          
                                             0,01 (1) (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,05
                                          
                                             0270020
                                          
                                             Kardy
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270030
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                             10 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,7
                                          
                                             1
                                          
                                             0270040
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270050
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0270060
                                          
                                             Pór
                                          
                                             8 (+)
                                          
                                             
                                                20
                                             
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0,7
                                          
                                             0270070
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270080
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270090
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0270990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0280000
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0280010
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                             0,5 (+)
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0280020
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0280990
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0290000
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0300000
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                             (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0300010
                                          
                                             Fazole
                                          
                                             3
                                          
                                              
                                          
                                             0,08 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0300020
                                          
                                             Čočka
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0300030
                                          
                                             Hrách
                                          
                                             1
                                          
                                              
                                          
                                             0,08 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0300040
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                             0,2
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0300990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0400000
                                          
                                             
                                                OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0401000
                                          
                                             
                                                Olejnatá semena
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0401010
                                          
                                             Lněná semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401020
                                          
                                             Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                                          
                                             0,1 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0401030
                                          
                                             Maková semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401040
                                          
                                             Sezamová semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401050
                                          
                                             Slunečnicová semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401060
                                          
                                             Semena řepky olejky
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,6 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401070
                                          
                                             Sójové boby
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401080
                                          
                                             Hořčičná semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,6 (+)
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401090
                                          
                                             Bavlníková semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,15
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401100
                                          
                                             Dýňová semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401110
                                          
                                             Semena světlice barvířské
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401120
                                          
                                             Semena brutnáku lékařského
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401130
                                          
                                             Semena lničky seté
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401140
                                          
                                             Konopná semena
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401150
                                          
                                             Semena skočce obecného
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0401990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0402000
                                          
                                             
                                                Olejnaté plody
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0402010
                                          
                                             Olivy na olej
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             4
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                             0402020
                                          
                                             Jádra plodů palem
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0402030
                                          
                                             Plody palem
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0402040
                                          
                                             Vlnovec pětimužný / kapok
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0402990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0500000
                                          
                                             
                                                OBILOVINY
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0500010
                                          
                                             Ječmen
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,9
                                          
                                             0,5
                                          
                                             0500020
                                          
                                             Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0500030
                                          
                                             Kukuřice
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1) (+)
                                          
                                             0,02
                                          
                                             0500040
                                          
                                             Proso
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0500050
                                          
                                             Oves
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,9
                                          
                                             0,4 (+)
                                          
                                             0500060
                                          
                                             Rýže
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,02
                                          
                                             5
                                          
                                             0500070
                                          
                                             Žito
                                          
                                             0,1 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,06
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0500080
                                          
                                             Čirok
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0500090
                                          
                                             Pšenice
                                          
                                             0,1 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0,1
                                          
                                             0,3
                                          
                                             0500990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0,01 (1)
                                             
                                          
                                             0600000
                                          
                                             
                                                ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                             
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                             0610000
                                          
                                             
                                                Čaje
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             10 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0620000
                                          
                                             
                                                Kávová zrna
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0630000
                                          
                                             
                                                Bylinné čaje z
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631000
                                          
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                         květů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0631010
                                          
                                             Heřmánek
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631020
                                          
                                             Ibišek súdánský
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631030
                                          
                                             Růže
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631040
                                          
                                             Jasmín
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631050
                                          
                                             Lípa
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0631990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0632000
                                          
                                             
                                                         b)
                                                      
                                                         listů a nadzemních částí rostlin
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             50 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0632010
                                          
                                             Jahodník
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0632020
                                          
                                             Roibos
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0632030
                                          
                                             Cesmína paraguayská / yerba maté
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0632990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0633000
                                          
                                             
                                                         c)
                                                      
                                                         kořenů
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,02 (+)
                                          
                                              
                                          
                                             0633010
                                          
                                             Kozlík lékařský / baldrián
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0633020
                                          
                                             Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0633990
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0639000
                                          
                                             
                                                         d)
                                                      
                                                         veškerých jiných částí rostlin
                                                      
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0640000
                                          
                                             
                                                Kakaové boby
                                             
                                          
                                              
                                          
                                              
                                          
                                             0,05 (1)
                                             
                                          
                                              
                                          
                                             0650000
                                  &