Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 72/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 22/1
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/72
      ze dne 22. ledna 2016,
      kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
               
      
                  (2)
               
                  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními radami, přijata opatření pro zachování zdrojů.
               
      
                  (3)
               
                  Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.
               
      
                  (4)
               
                  Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měl by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.
               
      
                  (5)
               
                  Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. Pokud se na druh rybolovu v regionu, na který se vztahuje toto nařízení, vztahuje povinnost vykládky, měly by být vyloženy všechny druhy ulovené při tomto rybolovu, jehož se týká omezení odlovů. Od 1. ledna 2016 se povinnost vykládky vztahuje na druhy ryb, které jsou předmětem jednotlivých druhů rybolovu. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala v rámci přípravy na plné provádění povinnosti vykládky řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví dočasně a na maximální dobu tří let zvláštní plány výmětů.
               
      
                  (6)
               
                  Rybolovná práva pro populace spadající do povinnosti vykládky k 1. lednu 2016 by měla kompenzovat předchozí výměty měla by vycházet z vědeckých informací a doporučení. V zájmu zajištění spravedlivé kompenzace za ryby, které byly dříve předmětem výmětů a jež budou muset být od 1. ledna 2016 vykládány, by mělo být navýšení vypočteno v souladu s touto metodikou: nové údaje o vykládce by měly být vypočítány tak, že od údajů Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ohledně celkových odlovů se odečtou množství, která budou nadále předmětem výmětů během plnění povinnosti vykládky; v důsledku toho by navýšení použité ve vztahu k údajům o TAC mělo být úměrné změně mezi nově vypočtenými údaji o vykládkách a předchozími údaji ICES o vykládkách.
               
      
                  (7)
               
                  Podle vědeckého doporučení je populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře (v divizích ICES IVb, IVc a VIIa, VIId–VIIh) v ohrožení a její velikost se nadále snižuje. Opatření na ochranu tohoto druhu, jež zakazují lov mořčáka evropského v divizích ICES VIIb, VIIc, VIIj a VIIk, by měla být zachována a měla by zahrnovat divize ICES VIIa a VIIg, s výjimkou vod v pásmu 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království. Oblast tření mořčáka evropského by měla být chráněna a v celé oblasti rozšíření této populace by prvních šest měsíců roku neměly být povoleny žádné odlovy. Náhodné a nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského odlovené plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně a nevody by měly být omezeny na 1 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě. Je nezbytné chránit mořčáka evropského i mimo období tření pomocí dalších omezení odlovu, proto by se v divizích ICES IVb a IVc, jakož i v divizích VIId, VIIe, VIIf a VIIh a v teritoriálním moři Spojeného království v divizích ICES VIIa a VIIg měla uplatňovat měsíční omezení odlovu. Odlovy rekreačních rybářů by měly být dále omezeny.
               
      
                  (8)
               
                  Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloci a rejnokovití) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládají povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení je špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování a jelikož vzhledem k jejich vysoké míře přežití nepovedou výměty k vyšší míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jsou výměty považovány za prospěšné pro zachování těchto druhů. Od 1. ledna 2015 však budou muset být úlovky těchto druhů v pelagickém rybolovu vyloženy, ledaže se na ně vztahuje některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v některém právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.
               
      
                  (9)
               
                  Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populaci jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu, platýse evropského a jazyka rodu Solea v Severním moři, tresky obecné v Kattegatu, v oblasti západně od Skotska, v Irském moři, Severním moři, Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu a tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by proto měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízeních Rady (ES) č. 509/2007 (2), (ES) č. 676/2007 (3), (ES) č. 1342/2008 (4) („plán pro tresku obecnou“) a (ES) č. 302/2009 (5). Cílem v případě štikozubce novozélandského, jak jej stanoví nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 (6), je obnova biomasy dotyčných populací až na úroveň bezpečných biologických limitů, a to v souladu s vědeckými údaji. V souladu s vědeckými poznatky je s ohledem na chybějící konečné údaje o cílové biomase reprodukující se populace a změny bezpečných biologických limitů vhodné stanovit TAC na základě doporučení ICES týkajícího se maximálního udržitelného výnosu, a přispět tak k dosažení cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) 1380/2013.
               
      
                  (10)
               
                  Pokud jde o populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, poskytla komise ICES na základě nedávného porovnávání s referenčními ukazateli doporučení pro kombinované populace sledě obecného v divizích VIa, VIIb a VIIc (západně od Skotska, západně od Irska). Toto doporučení se týká dvou odlišných TAC (na jedné straně pro VIaS, VIIb a VIIc, a pro Vb, VIb a VIaN na straně druhé). Podle ICES je pro tyto populace třeba vypracovat plán obnovy. Vzhledem k tomu, že podle vědeckého doporučení nelze plán řízení pro severní populaci (7) uplatnit na kombinované populace, je vhodné stanovit TAC na základě maximálního udržitelného výnosu, a přispět tak k dosažení cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) 1380/2013.
               
      
                  (11)
               
                  Opatření pro řízení a úrovně TAC u populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definovaným v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a úvahy týkající se smíšených lovišť.
               
      
                  (12)
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (8) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. V nedávné době byl podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 zaveden meziroční mechanismus flexibility pro všechny úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
               
      
                  (13)
               
                  V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.
               
      
                  (14)
               
                  V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007, články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1342/2008 a články 5 a 9 nařízení (ES) č. 302/2009 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2016, přičemž je třeba vzít v úvahu nařízení Rady (ES) 754/2009 (9).
               
      
                  (15)
               
                  S cílem zaručit plné využití rybolovných práv je vhodné umožnit zavedení flexibilního uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci.
               
      
                  (16)
               
                  V souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES a v souladu s mezinárodními závazky v rámci Úmluvy o rybolovu v severovýchodním Atlantiku je třeba omezit intenzitu rybolovu některých hlubinných druhů.
               
      
                  (17)
               
                  U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.
               
      
                  (18)
               
                  Na 11. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Quitu ve dnech 3. až 9. listopadu 2014, byla s účinností ode dne 8. února 2015 doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatku I a II úmluvy. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie provádějících rybolov ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí provádějících rybolov ve vodách Unie.
               
      
                  (19)
               
                  Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (10), zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné, aby členské státy, pokud zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení, uváděly kódy, které mají při zasílání údajů používat.
               
      
                  (20)
               
                  V případě některých TAC by členským státům mělo být umožněno přidělit dodatečné kvóty plavidlům účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu. Účelem těchto zkoušek je testování systému založeného na kvótách odlovu u druhů rybolovu, na něž se dosud nevztahuje povinnost vykládky stanovená v nařízení (EU) č. 1380/2013, tj. systému, kdy by se měly veškeré úlovky vykládat a započítávat do kvót, aby se zabránilo výmětům a plýtvání s jinak využitelnými zdroji ryb, které tyto výměty způsobují. Nekontrolované výměty ryb jsou hrozbou pro dlouhodobou udržitelnost ryb jako veřejného statku, a tím i pro cíle společné rybářské politiky. Naopak systémy založené na kvótách odlovu představují svou podstatou pro rybáře pobídku k optimalizaci selektivity úlovků získaných jejich rybolovnými činnostmi. Za účelem sledování dodržování podmínek zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu by členské státy měly zajistit podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a přiměřenou kapacitu a prostředky, jako jsou pozorovatelé, televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV) a jiné prostředky. Členské státy by přitom měly respektovat zásadu efektivity a proporcionality. Systémy CCTV by měly být používány v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (11).
               
      
                  (21)
               
                  Aby se zajistilo, že zkoušky řádně zdokumentovaného rybolovu umožní u systémů založených na kvótách odlovu účinně posoudit potenciál kontrolovat absolutní úmrtnost způsobenou rybolovem u dotčených populací, je nezbytné, aby veškeré ryby ulovené v rámci těchto zkoušek, včetně ryb nedosahujících minimální velikosti při vykládce, byly započítány do celkové kvóty přidělené zúčastněnému plavidlu a aby došlo k ukončení rybolovných činností, jakmile toto plavidlo celkovou kvótu plně vyčerpá. Je také vhodné umožnit převádění kvót mezi plavidly, jež se účastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, a plavidly, jež se těchto zkoušek neúčastní, pokud lze prokázat, že se nezvyšují výměty u plavidel, jež se zkoušek neúčastní.
               
      
                  (22)
               
                  Na základě doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2016, je vhodné, aby až do zveřejnění tohoto doporučení byly TAC a kvóty prozatímně stanoveny na nulovou hodnotu.
               
      
                  (23)
               
                  Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (12) a Faerskými ostrovy (13) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (14) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2016. Je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení tato rybolovná práva.
               
      
                  (24)
               
                  Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2015 opatření na zachování populace okouníka v Irmingerově moři a stanovila pro rok 2016 TAC a kvóty pro smluvní strany, včetně Unie.
               
      
                  (25)
               
                  Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) na svém výročním zasedání v roce 2015 přijala na období 2016 až 2018 snížení TAC a kvót pro tuňáka velkookého a prodloužení platnosti TAC a kvót pro marlína modrého a marlína bělavého. Dále potvrdila pro rok 2016 TAC a kvóty dříve zavedené pro tuňáka obecného, mečouna obecného v severním Atlantiku, mečouna obecného v jižním Atlantiku, tuňáka křídlatého v jižním Atlantiku a tuňáka křídlatého v severním Atlantiku. Jak je tomu již v případě populace tuňáka obecného, je vhodné, aby odlovy v rámci rekreačního rybolovu všech ostatních populací řízených ICCAT a zahrnutých v příloze ID rovněž podléhaly omezením odlovu přijatým touto organizací, aby bylo zajištěno, že Unie své kvóty nepřekročí. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
      
                  (26)
               
                  Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) přijaly na svém 34. zasedání v roce 2015 pro období let 2015/2016 a 2016/2017 omezení odlovů cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2016 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2015.
               
      
                  (27)
               
                  Na svém výročním zasedání v roce 2015 Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) potvrdila opatření pro zachování a řízení týkající se stávající kapacity. IOTC rovněž přijala opatření k omezení lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD). Jelikož je činnost pomocných plavidel a používání zařízení s uzavíracím mechanismem nedílnou součástí intenzity rybolovu vynaložené loďstvem používajícím košelkové nevody, opatření by mělo provedeno být v právu Unie.
               
      
                  (28)
               
                  Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 25. – 29. ledna 2016. Je vhodné, aby stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO byla až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována. Populace kranase Murphyho by však neměla být do doby, než bude na tomto výročním zasedání stanoven TAC, lovena jako cílový druh.
               
      
                  (29)
               
                  Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém 89. výročním zasedání v roce 2015 rozhodla o zachování opatření na ochranu tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného. IATTC rovněž ponechala v platnosti usnesení o ochraně žraloka dlouhoploutvého. Tato opatření by se měla nadále provádět v právu Unie.
               
      
                  (30)
               
                  Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) přijala na svém výročním zasedání v roce 2015 opatření pro zachování zdrojů u TAC pro ledovku patagonskou a kraba hlubokomořského, přičemž platnost stávajících TAC pro pilonoše rodu Beryx, červenici obecnou a kostlivkovité zůstala zachována. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá SEAFO by měla být provedena v právu Unie.
               
      
                  (31)
               
                  Na svém 12. výročním zasedání potvrdila Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Tato opatření by měla být nadále prováděna v právu Unie.
               
      
                  (32)
               
                  Smluvní strany Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře na svém výročním zasedání v roce 2013 nezměnily opatření týkající se rybolovných práv. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
      
                  (33)
               
                  Na svém 37. výročním zasedání v roce 2015 přijala Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) řadu rybolovných práv na rok 2016 pro některé populace v podoblastech 1–4 oblasti úmluvy NAFO. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
      
                  (34)
               
                  Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2015, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.
               
      
                  (35)
               
                  V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuele o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné hospodářské zóně při pobřeží Francouzské Guyany (15) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.
               
      
                  (36)
               
                  Portugalsko určovalo každým rokem od roku 2011 TAC pro populace tresky bezvousé v podoblastech ICES IX a X a vodách Unie CECAF 34.1.1 podle příslušných nařízení, kterými se stanovují každoroční rybolovná práva. Portugalsko uvedlo, že druhem loveným v této oblasti je treska sajda, a nikoli treska bezvousá, přičemž ICES potvrdila, že treska bezvousá se skutečně v této oblasti vyskytuje jen vzácně. Není tudíž nutné stanovit pro tuto oblast žádné TAC pro tresku bezvousou.
               
      
                  (37)
               
                  Vědecké doporučení obdržené od STECF naznačuje, že je v souladu se zásadou obezřetnosti umožnit nízkou kvótu pro vedlejší úlovky rejnoka vlnitého (Raja undulata) v podoblasti ICES IX.
               
      
                  (38)
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly využívat systému, v rámci něhož mohou řídit své přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (16).
               
      
                  (39)
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za účelem trvalého ukončení rybolovných činností a k posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu.
               
      
                  (40)
               
                  Aby se předešlo přerušení rybářských činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít od 1. února 2016, a zvláštních ustanovení v určitých oblastech, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.
               
      
                  (41)
               
                  Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie.
               
      
                  (42)
               
                  Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 847/96, pokud je více než 75 % preventivního TAC vyčerpáno do 31. října roku, na který se TAC vztahuje, může každý členský stát, který má k dispozici určitou kvótu, požádat o zvýšení TAC. Komise obdržela žádost o 10 % zvýšení TAC na rok 2015 pro rejnokovité ve východní části Lamanšského průlivu (oblast ICES VIId). Podpůrné biologické údaje připojené k žádosti byly ověřeny a potvrzeny odborníky Společného výzkumného střediska Komise.
               
      
                  (43)
               
                  Nařízení Rady (EU) 2015/104 (17) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (44)
               
                  TAC pro rejnokovíté ve východní části Lamanšského průlivu (oblast ICES VIId) stanovené v nařízení (EU) 2015/104 platí od 1. ledna 2015. Pozměňující ustanovení stanovená tímto nařízením by tudíž měla platit rovněž od uvedeného dne. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva se v porovnání s právy stanovenými v nařízení (EU) 2015/104 zvyšují,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      HLAVA I
      
         OBECNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 1
      Předmět
      1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
      2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:
      
                  a)
               
                  omezení odlovu pro rok 2016 a tam, kde je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2017;
               
      
                  b)
               
                  omezení intenzity rybolovu v období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017, vyjma případů, kdy jsou pro omezení intenzity rybolovu stanovena v článcích 9, 31 a 32 a v příloze IIE jiná období;
               
      
                  c)
               
                  rybolovná práva pro období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 pro některé rybí populace v oblasti úmluvy CCAMLR;
               
      
                  d)
               
                  rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 28 pro období v letech 2016 a 2017 stanovená v uvedeném ustanovení.
               
      Článek 2
      Oblast působnosti
      Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:
      
                  a)
               
                  rybářská plavidla Unie;
               
      
                  b)
               
                  plavidla třetích zemí ve vodách Unie.
               
      Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.
      Článek 3
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Dále se rozumí:
      
                  a)
               
                  „plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;
               
      
                  b)
               
                  „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské živé vodní zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;
               
      
                  c)
               
                  „mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;
               
      
                  d)
               
                  „celkovým přípustným odlovem“ (TAC):
                  
                              i)
                           
                              v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství, které lze každoročně z každé populace odlovit;
                           
                  
                              ii)
                           
                              ve všech ostatních druzích rybolovu množství, které lze každoročně z každé populace vyložit;
                           
               
      
                  e)
               
                  „kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
               
      
                  f)
               
                  „analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů v dané populaci založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;
               
      
                  g)
               
                  „velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí určená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 517/2008 (18);
               
      
                  h)
               
                  „rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
      
                  i)
               
                  „lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.
               
      Článek 4
      Rybolovné oblasti
      Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:
      
                  a)
               
                  „oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 218/2009 (19);
               
      
                  b)
               
                  „Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;
               
      
                  c)
               
                  „Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;
               
      
                  d)
               
                  „funkční jednotkou 16 podoblasti ICES VII“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                              —
                           
                              53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              53° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              51° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              51° 30′ s. š., 13° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              51° 00′ s. š., 13° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              51° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.;
                           
               
      
                  e)
               
                  „funkční jednotkou 26 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                              —
                           
                              43° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;
                           
               
      
                  f)
               
                  „funkční jednotkou 27 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                              —
                           
                              42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              38° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              38° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              40° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              40° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;
                           
               
      
                  g)
               
                  „Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ z. d.;
               
      
                  h)
               
                  „oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (20);
               
      
                  i)
               
                  „oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (21);
               
      
                  j)
               
                  „oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (22);
               
      
                  k)
               
                  „oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (23);
               
      
                  l)
               
                  „oblastí úmluvy CCAMLR“ (Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 601/2004 (24);
               
      
                  m)
               
                  „oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (dále jen „Antigujská úmluva“) (25);
               
      
                  n)
               
                  „oblastí úmluvy IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (26);
               
      
                  o)
               
                  „oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast na volném moři jižně od 10° s. š., severně od oblasti úmluvy CCAMLR, východně od oblasti úmluvy SIOFA vymezené v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (27) a západně od oblastí pod rybářskou jurisdikcí států Jižní Ameriky;
               
      
                  p)
               
                  „oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (28);
               
      
                  q)
               
                  „oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;
               
      
                  r)
               
                  „oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou délkou 150° z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou délkou 130° z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 4° j. š.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 50° j. š.
                           
               
      HLAVA II
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE
      
      
         KAPITOLA I
      
      
         
            Obecná ustanovení
         
      
      Článek 5
      TAC a jejich rozdělení
      1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.
      2.   Rybářská plavidla Unie jsou oprávněna k provádění odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článku 15 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 1006/2008 (29) a v prováděcích předpisech k němu.
      Článek 6
      TAC, které určí členské státy
      1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.
      2.   TAC, které určí členský stát:
      
                  a)
               
                  jsou v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací a
               
      
                  b)
               
                  musí vést:
                  
                              i)
                           
                              s co největší pravděpodobností k využívání populací v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2016, jsou-li k dispozici analytická posouzení;
                           
                  
                              ii)
                           
                              k využívání populací v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, nejsou-li analytická posouzení k dispozici nebo jsou-li neúplná.
                           
               
      3.   Do 15. března 2016 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:
      
                  a)
               
                  přijaté TAC;
               
      
                  b)
               
                  údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;
               
      
                  c)
               
                  údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.
               
      Článek 7
      Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
      1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:
      
                  a)
               
                  byly provedeny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo
               
      
                  b)
               
                  představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.
               
      2.   V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v uvedeném článku uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.
      Článek 8
      Omezení intenzity rybolovu
      V obdobích uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) se použijí tato omezení intenzity rybolovu:
      
                  a)
               
                  v příloze IIA pro řízení některých populací tresky obecné, jazyka rodu Solea a platýse evropského v oblastech Kattegat, Skagerrak, v části divize ICES IIIa, která nepatří do Skagerraku nebo Kattegatu, v podoblasti ICES IV a divizích ICES VIa, VIIa a VIId a ve vodách Unie divizí ICES IIa a Vb;
               
      
                  b)
               
                  v příloze IIB na obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;
               
      
                  c)
               
                  omezení stanovená v příloze IIC pro řízení populace jazyka rodu Solea v divizi ICES VIIe.
               
      Článek 9
      Omezení odlovu a intenzity v hlubinném rybolovu
      1.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2347/2002 (30), kterým se zavádí požadavek na uchovávání hlubinných druhů na palubě, se použije v případě platýse černého. Odlov, uchovávání na palubě, překládka a vykládka platýse černého se řídí podmínkami danými uvedeným článkem.
      2.   Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž se odloví více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantská.
      Členské státy zajistí, aby úroveň intenzity rybolovu plavidel majících povolení k hlubinnému rybolovu uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2347/2002, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, nepřekročila v roce 2016 úroveň 65 % průměrné roční intenzity rybolovu vynaložené plavidly daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech, které byly uskutečněny na základě povolení k hlubinnému rybolovu nebo při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II daného nařízení.
      Článek 10
      Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského
      1.   Rybářským plavidlům Unie se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES VIIb, VIIc, VIIj a VIIk, jakož i ve vodách divizí ICES VIIa a VIIg, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království. Rybářským plavidlům Unie se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.
      2.   Od 1. ledna do 30. června 2016 se rybářským plavidlům Unie zakazuje mořčáka evropského mořčáka evropského lovit a odloveného mořčáka evropského uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat v těchto oblastech:
      
                  a)
               
                  divize ICES IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf a VIIh;
               
      
                  b)
               
                  vody do vzdálenosti 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES VIIa a VIIg.
               
      Odchylně od prvního pododstavce se v něm uvedených oblastech použijí tato opatření:
      
                  a)
               
                  rybářská plavidla Unie používající vlečné sítě pro lov při dně a nevody (31) mohou uchovávat na palubě úlovky mořčáka evropského, které nejsou větší než 1 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě;
               
      
                  b)
               
                  rybářská plavidla Unie používající háčky a šňůry a ukotvené tenatové sítě (32) mohou v lednu 2016 a od 1. dubna do 30. června 2016 lovit mořčáka evropského a odloveného mořčáka evropského uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat v množství nepřesahujícím 1 300 kilogramů na plavidlo a měsíc.
               
      3.   Od 1. července do 31. prosince 2016 se rybářským plavidlům Unie používajícím háčky, šňůry a ukotvené tenatové sítě zakazuje lovit mořčáka evropského v množství přesahujícím 1 300 kilogramů na plavidlo a měsíc a rybářským plavidlům Unie používajícím jiná zařízení v množství přesahujícím 1 000 kilogramů na plavidlo a měsíc v těchto oblastech:
      
                  a)
               
                  divize ICES IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf a VIIh;
               
      
                  b)
               
                  vody do vzdálenosti 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES VIIa a VIIg.
               
      Během tohoto období se rybářským plavidlům Unie rovněž zakazuje mořčáka evropského odloveného v těchto oblastech v množství přesahujícím množství uvedená v prvním pododstavci uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
      4.   Omezení odlovu stanovená v odstavcích 2 a 3 nejsou přenosná z jednoho měsíce na druhý ani mezi plavidly. Do 20 dní po uplynutí každého měsíce podají členské státy Komisi zprávu o úlovcích mořčáka evropského rozdělených podle druhu lovného zařízení.
      V případě rybářských plavidel Unie používajících v kalendářním měsíci více než jeden druh lovného zařízení se použije nejnižší omezení odlovu stanovné v odstavci 3 pro každé lovné zařízení.
      5.   Od 1. ledna do 30. června 2016 se při rekreačním rybolovu v divizích ICES IVb, IVc, VIIa a VIId až VIIh, včetně rybolovu z pobřeží, povoluje pouze rybolov mořčáka evropského, při němž jsou jedinci vypouštěni zpět do moře. Během tohoto období se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
      6.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, si lze ponechat nejvýše jednoho jedince mořčáka evropského na rybáře a den během těchto období a v těchto oblastech:
      
                  a)
               
                  od 1. července do 31. prosince 2016 v divizích ICES IVb, IVc, VIIa a od VIId do VIIh;
               
      
                  b)
               
                  od 1. ledna do 31. prosince 2016 v divizích ICES VIIj a VIIk.
               
      Článek 11
      Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
      1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
      
                  a)
               
                  výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
      
                  b)
               
                  odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
               
      
                  c)
               
                  přerozdělení provedená podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;
               
      
                  d)
               
                  vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
      
                  e)
               
                  množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení č. 1380/2013;
               
      
                  f)
               
                  odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;
               
      
                  g)
               
                  převody a výměny kvót podle článku 21 tohoto nařízení;
               
      
                  h)
               
                  dodatečné kvóty podle článku 15 tohoto nařízení.
               
      2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
      3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
      4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
      Článek 12
      Období zákazu rybolovu
      1.   V období od 1. května do 31. května 2016 je v oblasti Porcupine Bank zakázáno lovit nebo uchovávat na palubě ryby těchto druhů: treska obecná, pakambala rodu Lepidorhombus, ďasovití, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, štikozubec obecný, humr severský, platýs evropský, treska sajda, treska tmavá, rejnokovití, jazyk obecný, mníkovec bělolemý, mník modrý, mník mořský a ostroun obecný.
      Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank zeměpisnou oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
      
                  Bod
               
                  Zeměpisná šířka
               
                  Zeměpisná délka
               
                  1
               
                  52° 27′ s. š.
               
                  12° 19′ z. d.
               
                  2
               
                  52° 40′ s. š.
               
                  12° 30′ z. d.
               
                  3
               
                  52° 47′ s. š.
               
                  12° 39,600′ z. d.
               
                  4
               
                  52° 47′ s. š.
               
                  12° 56′ z. d.
               
                  5
               
                  52° 13,5′ s. š.
               
                  13° 53,830′ z. d.
               
                  6
               
                  51° 22′ s. š.
               
                  14° 24′ z. d.
               
                  7
               
                  51° 22′ s. š.
               
                  14° 03′ z. d.
               
                  8
               
                  52° 10′ s. š.
               
                  13° 25′ z. d.
               
                  9
               
                  52° 32′ s. š.
               
                  13° 07,500′ z. d.
               
                  10
               
                  52° 43′ s. š.
               
                  12° 55′ z. d.
               
                  11
               
                  52° 43′ s. š.
               
                  12° 43′ z. d.
               
                  12
               
                  52° 38,800′ s. š.
               
                  12° 37′ z. d.
               
                  13
               
                  52° 27′ s. š.
               
                  12° 23′ z. d.
               
                  14
               
                  52° 27′ s. š.
               
                  12° 19′ z. d.
               
      Odchylně od prvního pododstavce se plavidlům, která mají na palubě druhy uvedené ve zmíněném odstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      2.   V divizích ICES IIa, IIIa a podoblasti ICES IV je od 1. ledna do 31. března 2016 a od 1. srpna do 31. prosince 2016 zakázán obchodní rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody a podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.
      Zákaz stanovený v prvním pododstavci platí i pro plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie podoblasti ICES IV.
      Článek 13
      Zákazy
      1.   Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat tyto druhy:
      
                  a)
               
                  rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;
               
      
                  b)
               
                  žraloka bílého (Carcharodon carcharías) ve všech vodách;
               
      
                  c)
               
                  bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
      
                  d)
               
                  světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
      
                  e)
               
                  žraloka velikého (Cetorhinus maximus) ve všech vodách;
               
      
                  f)
               
                  světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
      
                  g)
               
                  bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
      
                  h)
               
                  soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
               
      
                  i)
               
                  světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
      
                  j)
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
      
                  k)
               
                  psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES IV a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
      
                  l)
               
                  žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;
               
      
                  m)
               
                  mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve všech vodách;
               
      
                  n)
               
                  mantu obrovskou (Manta birostris) ve všech vodách;
               
      
                  o)
               
                  tyto druhy mant rodu Mobula ve všech vodách:
                  
                              i)
                           
                              manta velká (Mobula mobular);
                           
                  
                              ii)
                           
                              manta senegalská (Mobula rochebrunei);
                           
                  
                              iii)
                           
                              manta japonská (Mobula japanica);
                           
                  
                              iv)
                           
                              manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
                           
                  
                              v)
                           
                              manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
                           
                  
                              vi)
                           
                              manta mexická (Mobula munkiana);
                           
                  
                              vii)
                           
                              manta chilská (Mobula tarapacana);
                           
                  
                              viii)
                           
                              manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
                           
                  
                              ix)
                           
                              manta malá (Mobula hypostoma);
                           
               
      
                  p)
               
                  tyto druhy pilounů (Pristidae) ve všech vodách:
                  
                              i)
                           
                              piloun asijský (Anoxypristis cuspidata);
                           
                  
                              ii)
                           
                              piloun queenslandský (Pristis clavata);
                           
                  
                              iii)
                           
                              piloun mnohozubý (Pristis pectinata);
                           
                  
                              iv)
                           
                              piloun obecný (Pristis pristis);
                           
                  
                              v)
                           
                              piloun zelenavý (Pristis zijsron);
                           
               
      
                  q)
               
                  rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
               
      
                  r)
               
                  rejnoka norského (Raja (Dipturus) nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;
               
      
                  s)
               
                  rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI a X;
               
      
                  t)
               
                  rejnoka bílého (Raja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;
               
      
                  u)
               
                  pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;
               
      
                  v)
               
                  polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.
               
      2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      Článek 14
      Předávání údajů
      Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.
      
         KAPITOLA II
      
      
         
            Dodatečné kvóty přidělené plavidlům účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu
         
      
      Článek 15
      Dodatečné kvóty
      1.   Členský stát může plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu přidělit dodatečné kvóty pro některé populace. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.
      2.   Dodatečné kvóty uvedené v odstavci 1 nesmějí překročit celkové množství stanovené v příloze I jako procentuální podíl z kvóty přidělené dotyčnému členskému státu.
      Článek 16
      Podmínky pro přidělení dodatečných kvót
      1.   Dodatečné kvóty uvedené v článku 15 musí splňovat tyto podmínky:
      
                  a)
               
                  Členské státy zajistí podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a přiměřenou kapacitu a prostředky, jako jsou pozorovatelé, televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV) a jiné prostředky. Členské státy přitom respektují zásadu efektivity a proporcionality;
               
      
                  b)
               
                  dodatečné kvóty přidělené jednomu plavidlu účastnícímu se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu nepřesáhnou žádný z těchto limitů:
                  
                              i)
                           
                              75 % výmětů populace, které podle odhadu příslušného členského státu produkuje typ plavidla, k němuž patří plavidlo, kterému byla přidělena dodatečná kvóta;
                           
                  
                              ii)
                           
                              30 % individuální kvóty plavidla před započetím účasti na zkouškách;
                           
               
      
                  c)
               
                  veškeré úlovky plavidla z populace, na niž se vztahuje dodatečná kvóta, včetně ryb nedosahujících minimální velikosti při vykládce určené v příloze XII nařízení Rady (ES) č. 850/98 (33), se započítají do individuální kvóty plavidla stanovené po přidělení jakékoli dodatečné kvóty podle článku 15 tohoto nařízení;
               
      
                  d)
               
                  jakmile plavidlo plně využilo individuální kvótu pro kteroukoli populaci, na niž se vztahuje dodatečná kvóta, musí v příslušné oblasti TAC ukončit veškerou rybolovnou činnost;
               
      
                  e)
               
                  u populací, pro něž lze použít tento článek, mohou členské státy povolit převody individuálních kvót či jejich částí z plavidel, jež se neúčastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, na plavidla, jež se těchto zkoušek účastní, za předpokladu, že lze prokázat, že tím nedojde ke zvýšení výmětů u plavidel, jež se zkoušek neúčastní.
               
      2.   Bez ohledu na odst. 1 písm. b) bod i) může členský stát výjimečně přidělit plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou dodatečnou kvótu přesahující 75 % výmětů populace odhadovaných u typu plavidla, k němuž patří plavidlo, kterému byla dodatečná kvóta přidělena, za těchto podmínek:
      
                  a)
               
                  míra výmětů populace odhadovaná pro příslušný druh plavidla je nižší než 10 %;
               
      
                  b)
               
                  zařazení tohoto typu plavidla je důležité pro posouzení potenciálu sledovacích prostředků používaných podle odst. 1 písm. a);
               
      
                  c)
               
                  není překročen celkový limit 75 % odhadovaných výmětů populace ze všech plavidel, které se účastní zkoušek.
               
      3.   Členské státy před přidělením dodatečných kvót podle článku 15 předloží Komisi tyto informace:
      
                  a)
               
                  seznam plavidel plujících pod jejich vlajkou a účastnících se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu;
               
      
                  b)
               
                  specifikace zařízení pro dálkové elektronické sledování umístěného na palubě těchto plavidel;
               
      
                  c)
               
                  kapacitu, typ a specifikace lovných zařízení používaných těmito plavidly;
               
      
                  d)
               
                  odhadované výměty pro každý typ plavidla, které se účastní zkoušek;
               
      
                  e)
               
                  množství úlovků populace, na niž se vztahuje příslušný TAC, odlovené v roce 2015 plavidly, které se účastní zkoušek.
               
      Článek 17
      Zpracovávání osobních údajů
      Záznamy získané v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se zpracovávají v souladu se směrnicí 95/46/ES do té míry, do jaké se na tyto údaje uvedená směrnice vztahuje.
      Článek 18
      Odejmutí dodatečných kvót
      Jestliže členský stát zjistí, že plavidlo, které se účastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, neplní podmínky stanovené v článku 16, okamžitě mu odejme přidělené dodatečné kvóty a pro zbytek roku 2016 je vyloučí z další účasti na uvedených zkouškách.
      Článek 19
      Vědecký přezkum míry výmětů
      Komise si může vyžádat od jakéhokoli členského státu, který používá tuto kapitolu, aby předložil své posouzení výmětů vypracované pro jednotlivé typy plavidel k přezkumu vědeckému poradnímu orgánu, aby mohla sledovat provádění požadavků uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i). V případě neexistence posouzení, které takové výměty potvrzuje, přijme dotčený členský stát veškerá příslušná opatření, aby zajistil splnění tohoto požadavku, a informuje o nich Komisi.
      
         KAPITOLA III
      
      
         
            Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí
         
      
      Článek 20
      Oprávnění k rybolovu
      1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.
      2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu (dále jen „výměna“) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III tohoto nařízení, však nesmí být překročen.
      
         KAPITOLA IV
      
      
         
            Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu
         
      
      Článek 21
      Převody a výměny kvót
      1.   Pokud jsou podle pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu povoleny převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami této organizace, členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) může jednat se smluvní stranou organizace a případně stanovit možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.
      2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise a příslušná smluvní strana regionální organizace bez zbytečného prodlení vyjádří navzájem souhlas s tím, že budou vázány tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.
      3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.
      4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od přídělu, a to od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou regionální organizace nebo případně s pravidly příslušné regionální organizace. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.
      
         Oddíl 1
      
      
         
            Oblast úmluvy ICCAT
         
      
      Článek 22
      Omezení rybolovu, kapacity chovu a výkrmu tuňáka obecného
      1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 1.
      2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 2.
      3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 3.
      4.   Počet a celková hrubá tonáž rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 4.
      5.   Počet vězenců používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 5.
      6.   Kapacita chovu, kapacita výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 6.
      Článek 23
      Rekreační rybolov
      Členské státy případně udělí zvláštní kvótu pro rekreační rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.
      Článek 24
      Žraloci
      1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškouna velkookého (Alopias superciliosus) nebo části jejich upravených těl.
      2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.
      3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounů rodu Sphyrnidae (vyjma druhu Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.
      4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus) nebo části jejich upravených těl.
      5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloky hedvábné (Carcharhinus falciformis).
      
         Oddíl 2
      
      
         
            Oblast úmluvy CCAMLR
         
      
      Článek 25
      Zákazy a omezení rybolovu
      1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze V části A je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.
      2.   Pokud jde o průzkumný rybolov, vztahují se TAC a omezení vedlejších úlovků uvedené v příloze V části B na podoblasti v ní uvedené.
      Článek 26
      Průzkumný rybolov
      1.   Pouze členské státy, které jsou členy CCAMLR, se mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které v roce 2016 nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se uvedený členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s článkem 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 1. června 2016.
      2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a jsou TAC a omezení vedlejších úlovků pro jednotlivé podoblasti a divize a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU) v rámci jednotlivých podoblastí a divizí stanoveny v příloze V části B. Rybolov v každé SSRU se zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a v dané SSRU se po zbytek sezóny rybolov zakáže.
      3.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2. a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 m.
      Článek 27
      Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2016/2017
      1.   Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2016/2017 lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí Komisi nejpozději 1. května 2016 za použití formuláře uvedeného v příloze V části C tohoto nařízení svůj úmysl lovit krunýřovku krilovou. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději do 30. května 2016.
      2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.
      3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr v tomto směru, pouze pokud jde o plavidla s oprávněním k rybolovu plující v době oznámení buď pod jeho vlajkou, nebo pod vlajkou jiné členské země CCAMLR, přičemž se předpokládá, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.
      4.   Členským státům se umožní, aby udělily oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než plavidlům, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud je některému oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:
      
                  a)
               
                  úplné údaje o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 601/2004;
               
      
                  b)
               
                  úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.
               
      5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamech plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.
      
         Oddíl 3
      
      
         
            Oblast úmluvy IOTC
         
      
      Článek 28
      Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti úmluvy IOTC
      1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti úmluvy IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VI bodu 1.
      2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti úmluvy IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VI bodu 2.
      3.   Členské státy mohou změnit přidělení plavidel mezi oběma druhy rybolovu uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotyčných populací ryb.
      4.   Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež mají být převedena, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.
      5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v rámci omezení stanovených v rozvojových plánech předložených IOTC.
      Článek 29
      Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)
      Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně používat více než 550 aktivních unášených lovných zařízení s uzavíracím mechanismem.
      Článek 30
      Žraloci
      1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.
      2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místnímu odbytu.
      3.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      
         Oddíl 4
      
      
         
            Oblast úmluvy SPRFMO
         
      
      Článek 31
      Pelagický rybolov
      1.   Členské státy, které v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009 aktivně prováděly pelagický rybolov, omezí v roce 2016 v této oblasti celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 hrubé prostornosti.
      2.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.
      3.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i zastávky v přístavech, a to nejpozději pátý den následujícího měsíce, aby je Komise mohla dále předat sekretariátu SPRFMO.
      Článek 32
      Rybolov při dně
      1.   Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2016 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty části oblasti úmluvy, v nichž došlo k rybolovu při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Mohou lovit nad rámec záznamu, pouze v případě, že SPRFMO potvrdí jejich plán lovit nad rámec záznamu.
      2.   Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.
      
         Oddíl 5
      
      
         
            Oblast úmluvy IATTC
         
      
      Článek 33
      Rybolov pomocí košelkových nevodů
      1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) pomocí plavidel s košelkovými nevody se zakazuje:
      
                  a)
               
                  od 29. července do 28. září 2016 nebo od 18. listopadu 2016 do 18. ledna 2017 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
                  
                              —
                           
                              tichomořským pobřežím Ameriky,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou délkou 150° z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 40° s. š.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 40° j. š.;
                           
               
      
                  b)
               
                  od 29. září do 29. října 2016 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou délkou 96° z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou délkou 110° z. d.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 4° s. š.,
                           
                  
                              —
                           
                              zeměpisnou šířkou 3° j. š.
                           
               
      2.   Dotčené členské státy oznámí Komisi před 1. dubnem 2016, pro které období zákazu uvedené v odstavci 1 se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící s košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu ukončit.
      3.   Plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov tuňáků v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.
      4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:
      
                  a)
               
                  pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo
               
      
                  b)
               
                  během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.
               
      Článek 34
      Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého
      1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, skladovat, nabízet k prodeji, prodávat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.
      2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.
      3.   Provozovatelé plavidel:
      
                  a)
               
                  zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý, nebo živý);
               
      
                  b)
               
                  zašlou údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna roku, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.
               
      Článek 35
      Zákaz lovu mantovitých
      Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (mezi něž patří rejnoci rodu Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, jsou z rybářských plavidel Unie, je-li to možné, okamžitě vypuštěni živí a nezranění.
      
         Oddíl 6
      
      
         
            Oblast úmluvy SEAFO
         
      
      Článek 36
      Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků
      V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:
      
                  —
               
                  máčky přízračné (Apristurus manis),
               
      
                  —
               
                  světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),
               
      
                  —
               
                  světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),
               
      
                  —
               
                  světlouna velkého (Etmopterus princeps),
               
      
                  —
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus),
               
      
                  —
               
                  rejnokovitých (Rajidae),
               
      
                  —
               
                  světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),
               
      
                  —
               
                  hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha,
               
      
                  —
               
                  ostrouna obecného (Squalus acanthias).
               
      
         Oddíl 7
      
      
         
            Oblast úmluvy WCPFC
         
      
      Článek 37
      Podmínky pro rybolov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého
      1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům lovícím košelkovými nevody provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.
      2.   Rybářská plavidla Unie nesmí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).
      3.   Členské státy zajistí, že odlovy tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročí v roce 2016 množství 2 000 tun.
      Článek 38
      Oblast uzavřená pro rybolov pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)
      1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidel lovících košelkovými nevody používajících lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) od 1. července 2016 00:00 hodin do 31. října 2016 24:00 hodin. Během tohoto období se může plavidlo lovící košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo nikdy:
      
                  a)
               
                  nepoužilo ani neobsluhovalo FAD nebo související elektronické zařízení;
               
      
                  b)
               
                  neprovádělo rybolov za použití FAD v hejnech ryb.
               
      2.   Všechna plavidla s košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFS uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě a vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.
      3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:
      
                  a)
               
                  během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;
               
      
                  b)
               
                  pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo
               
      
                  c)
               
                  pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.
               
      Článek 39
      Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného
      Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.
      Článek 40
      Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý
      1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, skladovat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:
      
                  a)
               
                  žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis);
               
      
                  b)
               
                  žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).
               
      2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      Článek 41
      Oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC
      1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. r) opatření stanovená v tomto oddílu.
      2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. r) opatření stanovená v čl. 33 odst. 1 písm. a) a v odst. 2 až 4 a v článku 34.
      
         Oddíl 8
      
      
         
            Beringovo moře
         
      
      Článek 42
      Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře
      Rybolov tresky pestré (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.
      HLAVA III
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE
      
      Článek 43
      TAC
      Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.
      Článek 44
      Oprávnění k rybolovu
      Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze VIII.
      Článek 45
      Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
      Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění podle článku 44.
      Článek 46
      Zákazy
      1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:
      
                  a)
               
                  rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;
               
      
                  b)
               
                  tyto druhy pilounů ve všech vodách Unie:
                  
                              —
                           
                              piloun asijský (Anoxypristis cuspidata),
                           
                  
                              —
                           
                              piloun queenslandský (Pristis clavata),
                           
                  
                              —
                           
                              piloun mnohozubý (Pristis pectinata),
                           
                  
                              —
                           
                              piloun obecný (Pristis pristis),
                           
                  
                              —
                           
                              piloun zelenavý (Pristis zijsron);
                           
               
      
                  c)
               
                  žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve vodách Unie;
               
      
                  d)
               
                  soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
               
      
                  e)
               
                  psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a v podoblastech ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
      
                  f)
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
      
                  g)
               
                  světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV a XIV;
               
      
                  h)
               
                  žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;
               
      
                  i)
               
                  mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve vodách Unie;
               
      
                  j)
               
                  mantu obrovskou (Manta birostris) ve vodách Unie;
               
      
                  k)
               
                  tyto druhy mant ve vodách Unie:
                  
                              i)
                           
                              manta velká (Mobula mobular);
                           
                  
                              ii)
                           
                              manta senegalská (Mobula rochebrunei);
                           
                  
                              iii)
                           
                              manta japonská (Mobula japanica);
                           
                  
                              iv)
                           
                              manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
                           
                  
                              v)
                           
                              manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
                           
                  
                              vi)
                           
                              manta mexická (Mobula munkiana);
                           
                  
                              vii)
                           
                              manta chilská (Mobula tarapacana);
                           
                  
                              viii)
                           
                              manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
                           
                  
                              ix)
                           
                              manta malá (Mobula hypostoma);
                           
               
      
                  l)
               
                  rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
               
      
                  m)
               
                  rejnoka norského (Raja (Dipturus) nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;
               
      
                  n)
               
                  rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, IX a X a rejnoka bílého (Raja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;
               
      
                  o)
               
                  pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;
               
      
                  p)
               
                  polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.
               
      2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      HLAVA IV
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO ROK 2015
      
      Článek 47
      Změna nařízení (EU) 2015/104
      Tabulka TAC pro rejnokovité ve vodách Unie oblasti VIId v příloze IA nařízení (EU) 2015/104 se nahrazuje touto tabulkou:
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Rejnokovití
                  
                     Rajiformes
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie oblasti VIId
                  (SRX/07D.)
               
                  Belgie
               
                  79 (34)
                      (35)
                      (36)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  663 (34)
                      (35)
                      (36)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Nizozemsko
               
                  4 (34)
                      (35)
                      (36)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  132 (34)
                      (35)
                      (36)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  878 (34)
                      (35)
                      (36)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  878 (36)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      HLAVA V
      
         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 48
      Postup projednávání ve výboru
      1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
      Článek 49
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. ledna 2016.
      Článek 8 se však použije ode dne 1. února 2016.
      Ustanovení článků 25, 26 a 27 a příloh IE a V týkající se rybolovných práv stanovených pro oblast úmluvy CCAMLR se použijí od dat v nich uvedených.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. ledna 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            A.G. KOENDERS
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
      
         (5)  Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).
      
         (8)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
      
         (9)  Nařízení Rady (ES) č. 754/2009 ze dne 27. července 2009, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 16).
      
         (10)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
      
         (11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (12)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).
      
         (13)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).
      
         (14)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).
      
         (15)  Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 9.
      
         (16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (17)  Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1).
      
         (18)  Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).
      
         (19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
      
         (20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).
      
         (21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).
      
         (22)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).
      
         (23)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).
      
         (24)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).
      
         (25)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).
      
         (26)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).
      
         (27)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).
      
         (28)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).
      
         (29)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).
      
         (30)  Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).
      
         (31)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně včetně dánských/skotských nevodů, včetně OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB.
      
         (32)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici, včetně LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS, všechny ukotvené tenatové sítě a vězence, včetně GTR, GNS, FYK, FPN a FIX.
      
         (33)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).
      
         (34)  Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/07D.), rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) (RJE/07D.) a rejnoka vlnitého (Raja undulata) (RJU/07D.) se vykazují odděleně.
      
         (35)  Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*67AKD) a rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka vlnitého (Raja undulata).
      
         (36)  Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata). Na tento druh nesmí být prováděn cílený rybolov v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v oblasti VIIe vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané a za předpokladu, že neobsahují více než 20 kilogramů živé hmotnosti na jeden rybářský výjezd. Úlovky musejí zůstat v rámci kvót uvedených v tabulce níže. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 12 a 44 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují odděleně pod následujícím kódem: (RJU/07D.). V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka vlnitého v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Rejnok vlnitý
                  
                     Raja undulata
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie oblasti VIId
                  (RJU/07D.)
               
                  Belgie
               
                  1
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  8
               
                   
               
                   
               
                  Nizozemsko
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  2
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  11
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  11
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
                  z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti VIId a vykázáno pod následujícím kódem: (RJU/*67AKD). Touto zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 12 a 44 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené.
               
      
      
         SEZNAM PŘÍLOH
         
                     PŘÍLOHA I:
                  
                     TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
                  
                     PŘÍLOHA IA:
                  
                     Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
                  
                     PŘÍLOHA IB:
                  
                     Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES I, II, V, XII a XIV a vody Grónska oblasti NAFO 1
                  
                     PŘÍLOHA IC:
                  
                     Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO
                  
                     PŘÍLOHA ID:
                  
                     Vysoce stěhovavé ryby – všechny oblasti
                  
                     PŘÍLOHA IE:
                  
                     Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR
                  
                     PŘÍLOHA IF:
                  
                     Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO
                  
                     PŘÍLOHA IG:
                  
                     Tuňák modroploutvý – všechny oblasti
                  
                     PŘÍLOHA IH:
                  
                     Oblast úmluvy WCPFC
                  
                     PŘÍLOHA IJ:
                  
                     Oblast úmluvy SPRFMO
                  
                     PŘÍLOHA IIA:
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení některých populací tresky obecné, platýse evropského a jazyka rodu Solea v divizích ICES IIIa, VIa, VIIa, VIId, podoblasti ICES IV a ve vodách Unie divizí ICES IIa a Vb
                  
                     PŘÍLOHA IIB:
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci obnovení některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, kromě Cádizského zálivu
                  
                     PŘÍLOHA IIC:
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES VIIe
                  
                     PŘÍLOHA IID:
                  
                     Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES IIa, IIIa a v podoblasti ICES IV
                  
                     PŘÍLOHA III:
                  
                     Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovící ve vodách třetích zemí
                  
                     PŘÍLOHA IV:
                  
                     Oblast úmluvy ICCAT
                  
                     PŘÍLOHA V:
                  
                     Oblast úmluvy CCAMLR
                  
                     PŘÍLOHA VI:
                  
                     Oblast úmluvy IOTC
                  
                     PŘÍLOHA VII:
                  
                     Oblast úmluvy WCPFC
                  
                     PŘÍLOHA VIII:
                  
                     Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI
         
         Tabulky v přílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek funkčně spojených s užíváním těchto práv.
         Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.
         Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.
         Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
         
                     Vědecký název
                  
                     Třímístný písmenný kód
                  
                     Obecný název
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                     RJR
                  
                     Rejnok hvězdnatý
                  
                     
                        Ammodytes spp.
                        
                     
                  
                     SAN
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                     
                  
                     
                        Argentina silus
                     
                  
                     ARU
                  
                     Stříbrnice atlantská
                  
                     
                        Beryx spp.
                        
                     
                  
                     ALF
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                     
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
                     USK
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
                     
                        Caproidae
                     
                  
                     BOR
                  
                     Drsnatcovití
                  
                     
                        Centrophorus squamosus
                     
                  
                     GUQ
                  
                     Bezkýlovec listošupinatý
                  
                     
                        Centroscymnus coelolepis
                     
                  
                     CYO
                  
                     Světloun bělooký
                  
                     
                        Chaceon spp.
                        
                     
                  
                     GER
                  
                     Krab hlubokomořský
                  
                     
                        Chaenocephalus aceratus
                     
                  
                     SSI
                  
                     Ledařka tmavoploutvá
                  
                     
                        Champsocephalus gunnari
                     
                  
                     ANI
                  
                     Ledařka makrelovitá
                  
                     
                        Channichthys rhinoceratus
                     
                  
                     LIC
                  
                     Ledařka kerguelenská
                  
                     
                        Chionoecetes spp.
                        
                     
                  
                     PCR
                  
                     Krabi rodu Chionoecetes
                     
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     HER
                  
                     Sleď obecný
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     RNG
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
                     SCK
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                     DCA
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     BSS
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     
                        Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)
                     
                  
                     RJB
                  
                     Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
                     TOP
                  
                     Ledovka patagonská
                  
                     
                        Dissostichus mawsoni
                     
                  
                     TOA
                  
                     Ledovka antarktická
                  
                     
                        Dissostichus spp.
                        
                     
                  
                     TOT
                  
                     Ledovky rodu Dissostichus
                     
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     ANE
                  
                     Sardel obecná
                  
                     
                        Etmopterus princeps
                     
                  
                     ETR
                  
                     Světloun velký
                  
                     
                        Etmopterus pusillus
                     
                  
                     ETP
                  
                     Světloun malý
                  
                     
                        Euphausia superba
                     
                  
                     KRI
                  
                     Krunýřovka krilová
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     COD
                  
                     Treska obecná
                  
                     
                        Galeorhinus galeus
                     
                  
                     GAG
                  
                     Psohlav obecný
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     WIT
                  
                     Platýs protažený
                  
                     
                        Gobionotothen gibberifrons
                     
                  
                     NOG
                  
                     Ledovka hrbočelá
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
                     PLA
                  
                     Platýs atlantský
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     HAL
                  
                     Platýs obecný
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                     ORY
                  
                     Červenice obecná
                  
                     
                        Illex illecebrosus
                     
                  
                     SQI
                  
                     Kalmar tryskový
                  
                     
                        Lamna nasus
                     
                  
                     POR
                  
                     Žralok nosatý
                  
                     
                        Lepidonotothen squamifrons
                     
                  
                     NOS
                  
                     Ledovka příčnopruhá
                  
                     
                        Lepidorhombus spp.
                        
                     
                  
                     LEZ
                  
                     Pakambaly rodu Lepidorhombus
                     
                  
                     
                        Leucoraja naevus
                     
                  
                     RJN
                  
                     Rejnok dvouskvrnný
                  
                     
                        Limanda ferruginea
                     
                  
                     YEL
                  
                     Limanda žlutoocasá
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     DAB
                  
                     Limanda obecná
                  
                     
                        Lophiidae
                     
                  
                     ANF
                  
                     Ďasovití
                  
                     
                        Macrourus spp.
                        
                     
                  
                     GRV
                  
                     Hlavouni rodu Macrourus
                     
                  
                     
                        Makaira nigricans
                     
                  
                     BUM
                  
                     Marlín modrý
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                     CAP
                  
                     Huňáček severní
                  
                     
                        Manta birostris
                     
                  
                     RMB
                  
                     Manta obrovská
                  
                     
                        Martialia hyadesi
                     
                  
                     SQS
                  
                     Kalmar Hyadesův
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     HAD
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     WHG
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     HKE
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     WHB
                  
                     Treska modravá
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
                     LEM
                  
                     Platýs červený
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                     BLI
                  
                     Mník modrý
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                     LIN
                  
                     Mník mořský
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     NEP
                  
                     Humr severský
                  
                     
                        Notothenia rossii
                     
                  
                     NOR
                  
                     Ledovka Rossova
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     PRA
                  
                     Kreveta severní
                  
                     
                        Paralomis spp.
                        
                     
                  
                     PAI
                  
                     Poustevníčci rodu Paralomis
                     
                  
                     
                        Penaeus spp.
                        
                     
                  
                     PEN
                  
                     Garnely rodu Penaeus
                     
                  
                     
                        Platichthys flesus
                     
                  
                     FLE
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     PLE
                  
                     Platýs evropský
                  
                     
                        Pleuronectiformes
                     
                  
                     FLX
                  
                     Platýsi
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                     POL
                  
                     Treska sajda
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     POK
                  
                     Treska tmavá
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     TUR
                  
                     Pakambala velká
                  
                     
                        Pseudochaenichthys georgianus
                     
                  
                     SGI
                  
                     Ledařka temná
                  
                     
                        Pseudopentaceros spp.
                        
                     
                  
                     EDW
                  
                     Kostlivkovití
                  
                     
                        Raja alba
                     
                  
                     RJA
                  
                     Rejnok bílý
                  
                     
                        Raja brachyura
                     
                  
                     RJH
                  
                     Rejnok plavý
                  
                     
                        Raja circularis
                     
                  
                     RJI
                  
                     Rejnok kruhový
                  
                     
                        Raja clavata
                     
                  
                     RJC
                  
                     Rejnok ostnatý
                  
                     
                        Raja fullonica
                     
                  
                     RJF
                  
                     Rejnok valchář
                  
                     
                        Raja (Dipturus) nidarosiensis
                     
                  
                     JAD
                  
                     Rejnok norský
                  
                     
                        Raja microocellata
                     
                  
                     RJE
                  
                     Rejnok světloskvrnný
                  
                     
                        Raja montagui
                     
                  
                     RJM
                  
                     Rejnok devonshirský
                  
                     
                        Raja undulata
                     
                  
                     RJU
                  
                     Rejnok vlnitý
                  
                     
                        Rajiformes
                     
                  
                     SRX
                  
                     Rejnokovití
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     GHL
                  
                     Platýs černý
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     MAC
                  
                     Makrela obecná
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     BLL
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     
                        Sebastes spp.
                        
                     
                  
                     RED
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                     
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     SOL
                  
                     Jazyk obecný
                  
                     
                        Solea spp.
                        
                     
                  
                     SOO
                  
                     Jazyk rodu Solea
                     
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     SPR
                  
                     Šprot obecný
                  
                     
                        Squalus acanthias
                     
                  
                     DGS
                  
                     Ostroun obecný
                  
                     
                        Tetrapturus albidus
                     
                  
                     WHM
                  
                     Marlín bělavý
                  
                     
                        Thunnus maccoyii
                     
                  
                     SBF
                  
                     Tuňák modroploutvý
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     BET
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     
                        Thunnus thynnus
                     
                  
                     BFT
                  
                     Tuňák obecný
                  
                     
                        Trachurus murphyi
                     
                  
                     CJM
                  
                     Kranas Murphyho
                  
                     
                        Trachurus spp.
                        
                     
                  
                     JAX
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                     
                  
                     
                        Trisopterus esmarkii
                     
                  
                     NOP
                  
                     Treska Esmarkova
                  
                     
                        Urophycis tenuis
                     
                  
                     HKW
                  
                     Mníkovec bělavý
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     SWO
                  
                     Mečoun obecný
                  
         Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:
         
                     Pilonoši rodu Beryx
                     
                  
                     ALF
                  
                     
                        Beryx spp.
                        
                     
                  
                     Platýs atlantský
                  
                     PLA
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
                     Sardel obecná
                  
                     ANE
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                     Ďasovití
                  
                     ANF
                  
                     
                        Lophiidae
                     
                  
                     Ledovka antarktická
                  
                     TOA
                  
                     
                        Dissostichus mawsoni
                     
                  
                     Platýs obecný
                  
                     HAL
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                     BET
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                     DCA
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                     Ledařka tmavoploutvá
                  
                     SSI
                  
                     
                        Chaenocephalus aceratus
                     
                  
                     Rejnok plavý
                  
                     RJH
                  
                     
                        Raja brachyura
                     
                  
                     Mník modrý
                  
                     BLI
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                     Marlín modrý
                  
                     BUM
                  
                     
                        Makaira nigricans
                     
                  
                     Treska modravá
                  
                     WHB
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                     Tuňák obecný
                  
                     BFT
                  
                     
                        Thunnus thynnus
                     
                  
                     Drsnatcovití
                  
                     BOR
                  
                     
                        Caproidae
                     
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                     BLL
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                     Huňáček severní
                  
                     CAP
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                     Treska obecná
                  
                     COD
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                     Limanda obecná
                  
                     DAB
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                     Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
                  
                     RJB
                  
                     
                        Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)
                     
                  
                     Jazyk obecný
                  
                     SOL
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                     Poustevníčci rodu Paralomis
                     
                  
                     PAI
                  
                     
                        Paralomis spp.
                        
                     
                  
                     Rejnok dvouskvrnný
                  
                     RJN
                  
                     
                        Leucoraja naevus
                     
                  
                     Krab hlubokomořský
                  
                     GER
                  
                     
                        Chaceon spp.
                        
                     
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
                     FLE
                  
                     
                        Platichthys flesus
                     
                  
                     Platýsi
                  
                     FLX
                  
                     
                        Pleuronectiformes
                     
                  
                     Manta obrovská
                  
                     RMB
                  
                     
                        Manta birostris
                     
                  
                     Světloun velký
                  
                     ETR
                  
                     
                        Etmopterus princeps
                     
                  
                     Stříbrnice atlantská
                  
                     ARU
                  
                     
                        Argentina silus
                     
                  
                     Platýs černý
                  
                     GHL
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                     Hlavouni rodu Macrourus
                     
                  
                     GRV
                  
                     
                        Macrourus spp.
                        
                     
                  
                     Ledovka příčnopruhá
                  
                     NOS
                  
                     
                        Lepidonotothen squamifrons
                     
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                     HAD
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                     HKE
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                     Sleď obecný
                  
                     HER
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                     
                  
                     JAX
                  
                     
                        Trachurus spp.
                        
                     
                  
                     Ledovka hrbočelá
                  
                     NOG
                  
                     
                        Gobionotothen gibberifrons
                     
                  
                     Kranas Murphyho
                  
                     CJM
                  
                     
                        Trachurus murphyi
                     
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
                     SCK
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
                     Krunýřovka krilová
                  
                     KRI
                  
                     
                        Euphausia superba
                     
                  
                     Bezkýlovec listošupinatý
                  
                     GUQ
                  
                     
                        Centrophorus squamosus
                     
                  
                     Platýs červený
                  
                     LEM
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
                     Mník mořský
                  
                     LIN
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                     Makrela obecná
                  
                     MAC
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                     Ledařka makrelovitá
                  
                     ANI
                  
                     
                        Champsocephalus gunnari
                     
                  
                     Ledovka Rossova
                  
                     NOR
                  
                     
                        Notothenia rossii
                     
                  
                     Pakambaly rodu Lepidorhombus
                     
                  
                     LEZ
                  
                     
                        Lepidorhombus spp.
                        
                     
                  
                     Kreveta severní
                  
                     PRA
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                     Humr severský
                  
                     NEP
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                     Treska Esmarkova
                  
                     NOP
                  
                     
                        Trisopterus esmarkii
                     
                  
                     Rejnok norský
                  
                     JAD
                  
                     
                        Raja (Dipturus) nidarosiensis
                     
                  
                     Červenice obecná
                  
                     ORY
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                     Ledovka patagonská
                  
                     TOP
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
                     Kostlivkovití
                  
                     EDW
                  
                     
                        Pseudopentaceros spp.
                        
                     
                  
                     Garnely rodu Penaeus
                     
                  
                     PEN
                  
                     
                        Penaeus spp.
                        
                     
                  
                     Platýs evropský
                  
                     PLE
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                     Treska sajda
                  
                     POL
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                     Žralok nosatý
                  
                     POR
                  
                     
                        Lamna nasus
                     
                  
                     Světloun bělooký
                  
                     CYO
                  
                     
                        Centroscymnus coelolepis
                     
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                     
                  
                     RED
                  
                     
                        Sebastes spp.
                        
                     
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                     RNG
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                     Treska tmavá
                  
                     POK
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                     
                  
                     SAN
                  
                     
                        Ammodytes spp.
                        
                     
                  
                     Rejnok kruhový
                  
                     RJI
                  
                     
                        Raja circularis
                     
                  
                     Mořčák evropský
                  
                     BSS
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax
                     
                  
                     Rejnok valchář
                  
                     RJF
                  
                     
                        Raja fullonica
                     
                  
                     Kalmar tryskový
                  
                     SQI
                  
                     
                        Illex illecebrosus
                     
                  
                     Rejnokovití
                  
                     SRX
                  
                     
                        Rajiformes
                     
                  
                     Rejnok světloskvrnný
                  
                     RJE
                  
                     
                        Raja microocellata
                     
                  
                     Světloun malý
                  
                     ETP
                  
                     
                        Etmopterus pusillus
                     
                  
                     Krabi rodu Chionoecetes
                     
                  
                     PCR
                  
                     
                        Chionoecetes spp.
                        
                     
                  
                     Jazyk rodu Solea
                     
                  
                     SOO
                  
                     
                        Solea spp.
                        
                     
                  
                     Ledařka temná
                  
                     SGI
                  
                     
                        Pseudochaenichthys georgianus
                     
                  
                     Tuňák modroploutvý
                  
                     SBF
                  
                     
                        Thunnus maccoyii
                     
                  
                     Rejnok devonshirský
                  
                     RJM
                  
                     
                        Raja montagui
                     
                  
                     Šprot obecný
                  
                     SPR
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     Ostroun obecný
                  
                     DGS
                  
                     
                        Squalus acanthias
                     
                  
                     Kalmar Hyadesův
                  
                     SQS
                  
                     
                        Martialia hyadesi
                     
                  
                     Rejnok hvězdnatý
                  
                     RJR
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                     Mečoun obecný
                  
                     SWO
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                     Rejnok ostnatý
                  
                     RJC
                  
                     
                        Raja clavata
                     
                  
                     Ledovky rodu Dissostichus
                     
                  
                     TOT
                  
                     
                        Dissostichus spp.
                        
                     
                  
                     Psohlav obecný
                  
                     GAG
                  
                     
                        Galeorhinus galeus
                     
                  
                     Pakambala velká
                  
                     TUR
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
                     USK
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
                     Rejnok vlnitý
                  
                     RJU
                  
                     
                        Raja undulata
                     
                  
                     Ledařka kerguelenská
                  
                     LIC
                  
                     
                        Channichthys rhinoceratus
                     
                  
                     Mníkovec bělavý
                  
                     HKW
                  
                     
                        Urophycis tenuis
                     
                  
                     Marlín bělavý
                  
                     WHM
                  
                     
                        Tetrapturus albidus
                     
                  
                     Rejnok bílý
                  
                     RJA
                  
                     
                        Raja alba
                     
                  
                     Treska bezvousá
                  
                     WHG
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                     Platýs protažený
                  
                     WIT
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                     Limanda žlutoocasá
                  
                     YEL
                  
                     
                        Limanda ferruginea
                     
                  
         
            PŘÍLOHA IA
            
               SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Smačci rodu Ammodytes
                        
                        
                           Ammodytes spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                        (SAN/04-N.)
                     
                        Dánsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        Nepoužije se
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Smačci rodu Ammodytes
                        
                        
                           Ammodytes spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)
                        
                     
                        Dánsko
                     
                        0 (2)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        0 (2)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        0 (2)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        0 (2)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        0
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
                        (ARU/1/2.)
                     
                        Německo
                     
                        24
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        8
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        19
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        39
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        90
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        90
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblastí III a IV
                        (ARU/34-C)
                     
                        Dánsko
                     
                        911
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        9
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        43
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        35
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        16
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 028
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        1 028
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                        (ARU/567.)
                     
                        Německo
                     
                        329
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        305
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        3 434
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        241
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        4 316
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        4 316
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV
                        (USK/1214EI)
                     
                        Německo
                     
                        6 (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        6 (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        6 (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostatní
                     
                        3 (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        21 (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        21
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IIIa, vody Unie subdivizí 22–32
                        (USK/3A/BCD)
                     
                        Dánsko
                     
                        15
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        29
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        29
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblasti IV
                        (USK/04-C.)
                     
                        Dánsko
                     
                        64
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        19
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        44
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        6
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        96
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostatní
                     
                        6 (4)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        235
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        235
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                        (USK/567EI.)
                     
                        Německo
                     
                        13
                     
                         
                     
                         
                     
                        Španělsko
                     
                        46
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        548
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        53
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        264
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostatní
                     
                        13 (5)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        937
                     
                         
                     
                         
                     
                        Norsko
                     
                        2 923 (6)
                            (7)
                            (8)
                            (9)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        3 860
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                        (USK/04-N.)
                     
                        Belgie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        165
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        1
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        4
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        170
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        Nepoužije se
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Drsnatcovití
                        
                           Caproidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII
                        (BOR/678-)
                     
                        Dánsko
                     
                        10 463
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        29 464
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        2 710
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        42 637
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        42 637
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (10)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IIIa
                        (HER/03A.)
                     
                        Dánsko
                     
                        21 178 (11)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        339 (11)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        22 154 (11)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        43 671 (11)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Norsko
                     
                        6 813
                     
                         
                     
                         
                     
                        Faerské ostrovy
                     
                        600 (12)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        51 084
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (13)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.
                        (HER/4AB.)
                     
                        Dánsko
                     
                        91 628
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        55 471
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        24 669
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        63 556
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        5 273
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        70 348
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        310 945
                     
                         
                     
                         
                     
                        Norsko
                     
                        150 290 (14)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        518 242
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (16)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Norska jižně od 62° s. š.
                        (HER/04-N.)
                     
                        Švédsko
                     
                        1 184 (16)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 184
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        518 242
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (17)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IIIa
                        (HER/03A-BC)
                     
                        Dánsko
                     
                        5 692
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        51
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        916
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        6 659
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        6 659
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (18)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IV, VIId a vody Unie oblasti IIa
                        (HER/2A47DX)
                     
                        Belgie
                     
                        65
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        12 601
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        65
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        65
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        65
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        62
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        239
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        13 162
                     
                         
                     
                         
                     
                        Faerské ostrovy
                     
                        220
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        13 382
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný (19)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IVc, VIId (20)
                        
                        (HER/4CXB7D)
                     
                        Belgie
                     
                        9 567 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        1 359 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        823 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        14 224 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        25 488 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        5 546 (21)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        57 007
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        518 242
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN (22)
                        
                        (HER/5B6ANB)
                     
                        Německo
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        0 (23)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        0
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIaS (24), VIIb, VIIc
                        (HER/6AS7BC)
                     
                        Irsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        0
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VI Clyde (25)
                        
                        (HER/06ACL.)
                     
                        Spojené království
                     
                        Bude určeno. (26)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        Bude určeno. (27)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        Bude určeno. (27)
                        
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIa (28)
                        
                        (HER/07A/MM)
                     
                        Irsko
                     
                        1 191
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        3 384
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        4 575
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        4 575
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIe a VIIf
                        (HER/7EF.)
                     
                        Francie
                     
                        465
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        465
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        930
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        930
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sleď obecný
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIg (29), VIIh (29), VIIj (29) a VIIk (29)
                        
                        (HER/7G-K.)
                     
                        Německo
                     
                        172
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        953
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        13 345
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        953
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        19
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        15 442
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        15 442
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sardel obecná
                        
                           Engraulis encrasicolus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIII
                        (ANE/08.)
                     
                        Španělsko
                     
                        22 500
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        2 500
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        25 000
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        25 000
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Sardel obecná
                        
                           Engraulis encrasicolus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
                        (ANE/9/3411)
                     
                        Španělsko
                     
                        5 080
                     
                         
                     
                         
                     
                        Portugalsko
                     
                        5 542
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        10 622
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        10 622
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Skagerrak
                        (COD/03AN.)
                     
                        Belgie
                     
                        12 (30)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        3 846 (30)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        96 (30)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        24 (30)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        673 (30)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        4 651
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        4 807
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Kattegat
                        (COD/03AS.)
                     
                        Dánsko
                     
                        228 (31)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        5 (31)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        137 (31)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        370 (31)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        370 (31)
                        
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IV; vody Unie oblasti IIA; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
                        (COD/2A3AX4)
                     
                        Belgie
                     
                        994 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        5 713 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        3 622 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        1 228 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        3 228 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        38 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        13 107 (32)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        27 930
                     
                         
                     
                         
                     
                        Norsko
                     
                        5 721 (33)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        33 651
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Norska jižně od 62° s. š.
                        (COD/04-N.)
                     
                        Švédsko
                     
                        382 (34)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        382
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        Nepoužije se
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIb; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb západně od 12° 00′ z. d. a od oblastí XII a XIV
                        (COD/5W6-14)
                     
                        Belgie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        1
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        16
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        45
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        74
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        74
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIa; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12° 00′ z. d.
                        (COD/5BE6A)
                     
                        Belgie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        0 (35)
                        
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIa
                        (COD/07A.)
                     
                        Belgie
                     
                        2
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        5
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        97
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        0
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        42
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        146
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        146
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody Unie vody oblasti CECAF 34.1.1
                        (COD/7XAD34)
                     
                        Belgie
                     
                        193
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        3 166
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        864
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        1
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        341
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        4 565
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        4 565
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska obecná
                        
                           Gadus morhua
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIId
                        (COD/07D.)
                     
                        Belgie
                     
                        84
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        1 647
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        49
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        181
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 961
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        1 961
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Pakambaly rodu Lepidorhombus
                        
                           Lepidorhombus spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                        (LEZ/2AC4-C)
                     
                        Belgie
                     
                        8
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        7
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        43
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        34
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        2 540
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        2 639
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        2 639
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Pakambaly rodu Lepidorhombus
                        
                        
                           Lepidorhombus spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI mezinárodní vody oblastí XII a XIV
                        (LEZ/56-14)
                     
                        Španělsko
                     
                        592
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        2 312
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        675
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        1 635
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        5 214
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        5 214
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Pakambaly rodu Lepidorhombus
                        
                        
                           Lepidorhombus spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VII
                        (LEZ/07.)
                     
                        Belgie
                     
                        493 (36)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Španělsko
                     
                        5 476 (37)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        6 647 (37)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        3 021 (36)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        2 617 (36)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        18 254
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        18 254
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Pakambaly rodu Lepidorhombus
                        
                        
                           Lepidorhombus spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
                        (LEZ/8ABDE.)
                     
                        Španělsko
                     
                        997
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        805
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 802
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        1 802
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Pakambaly rodu Lepidorhombus
                        
                        
                           Lepidorhombus spp.
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
                        (LEZ/8C3411)
                     
                        Španělsko
                     
                        1 258
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        63
                     
                         
                     
                         
                     
                        Portugalsko
                     
                        42
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 363
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        1 363
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Limanda obecná a platýs bradavičnatý
                        
                           Limanda limanda a Platichthys flesus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                        (DAB/2AC4-C) pro limandu obecnou;
                        (FLE/2AC4-C) pro platýse bradavičnatého
                     
                        Belgie
                     
                        503
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        1 888
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        2 832
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        196
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        11 421
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        6
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        1 588
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        18 434
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        18 434
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                        (ANF/2AC4-C)
                     
                        Belgie
                     
                        398 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        878 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        429 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        82 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        301 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        10 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        9 169 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        11 267 (38)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        11 267
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                        (ANF/04-N.)
                     
                        Belgie
                     
                        45
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        1 152
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        18
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        16
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        269
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        1 500
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        Nepoužije se
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
                        (ANF/56-14)
                     
                        Belgie
                     
                        229
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        262
                     
                         
                     
                         
                     
                        Španělsko
                     
                        245
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        2 818
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        638
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        221
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        1 962
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        6 375
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        6 375
                     
                         
                     
                        Preventivní TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VII
                        (ANF/07.)
                     
                        Belgie
                     
                        3 097 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        345 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Španělsko
                     
                        1 231 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        19 875 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Irsko
                     
                        2 540 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        401 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        6 027 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        33 516 (39)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        33 516 (39)
                        
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
                        (ANF/8ABDE.)
                     
                        Španělsko
                     
                        1 368
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        7 612
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        8 980
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        8 980
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Ďasovití
                        
                           Lophiidae
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
                        (ANF/8C3411)
                     
                        Španělsko
                     
                        2 141
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        2
                     
                         
                     
                         
                     
                        Portugalsko
                     
                        426
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        2 569
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        2 569
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska jednoskvrnná
                        
                           Melanogrammus aeglefinus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IIIa, vody Unie subdivizí 22–32
                        (HAD/3 A/BCD)
                     
                        Belgie
                     
                        19
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        3 163
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        201
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        4
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        374
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        3 761
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        3 926
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
            
               
            
            
                        
                           Druh:
                        
                     
                        Treska jednoskvrnná
                        
                           Melanogrammus aeglefinus
                        
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                        IV; vody Unie oblasti IIa
                        (HAD/2AC4.)
                     
                        Belgie
                     
                        354
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dánsko
                     
                        2 434
                     
                         
                     
                         
                     
                        Německo
                     
                        1 549
                     
                         
                     
                         
                     
                        Francie
                     
                        2 699
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nizozemsko
                     
                        266
                     
                         
                     
                         
                     
                        Švédsko
                     
                        245
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spojené království
                     
                        40 141
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unie
                     
                        47 688
                     
                         
                     
                         
                     
                        Norsko
                     
                        14 245
                     
                         
                     
                         
                     
                        TAC
                     
                        61 933
                     
                         
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
                        v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
                        
                           
                              
                                           
                                       
                                          Vody Norska oblasti IV (HAD/*04N-)
                                       
                                          Unie
                                       
                                          35 473
                     &