Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 73/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 16/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/73
   ze dne 18. ledna 2016,
   kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 43 odst. 3 Smlouvy stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby opatření pro zachování zdrojů byla přijímána s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, včetně případných zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě veškerého případného poradenství poskytnutého poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               Rada je povinna přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv podle lovišť nebo skupin lovišť v Černém moři, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné politiky rybolovu stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi členské státy tak, aby byla zajištěna relativní stabilita rybolovu každého členského státu pro každou populaci nebo druh rybolovu.
            
   
               (4)
            
               Celkové přípustné odlovy (TAC) by proto měly být stanoveny v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty, přičemž by měly všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; zároveň by se měla vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultace se zúčastněnými stranami.
            
   
               (5)
            
               Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, pokud jde o zaznamenávání úlovků a o oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto nezbytné upřesnit kódy, které členské státy používají při zasílání údajů týkajících se vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, Komisi.
            
   
               (6)
            
               Podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (3) Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací.
            
   
               (7)
            
               Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila obživa rybářů Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2016. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
   
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví rybolovná práva na rok 2016 pro populace ryb v Černém moři těchto druhů:
   
               a)
            
               pakambaly velké (Psetta maxima);
            
   
               b)
            
               šprota obecného (Sprattus sprattus).
            
   Článek 2
   Oblast působnosti
   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie lovící v Černém moři.
   Článek 3
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovení v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Vedle toho se rozumí:
   
               a)
            
               „Černým mořem“ zeměpisná podoblast 29 vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (4);
            
   
               b)
            
               „rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání biologických mořských zdrojů;
            
   
               c)
            
               „rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a zapsané v Unii;
            
   
               d)
            
               „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být:
               
                           i)
                        
                           uloveno během období jednoho roku v případě rybolovu podléhajícího povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, nebo
                        
               
                           ii)
                        
                           vyloženo během období jednoho roku v případě ostatních druhů rybolovu;
                        
            
   
               e)
            
               „kvótou“ se rozumí část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi.
            
   KAPITOLA II
   
      RYBOLOVNÁ PRÁVA
   
   Článek 4
   Celkové přípustné odlovy a jejich rozdělení
   Celkové přípustné odlovy pro rybářská plavidla Unie, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky, které jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze.
   Článek 5
   Zvláštní ustanovení o rozdělení
   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
   
               a)
            
               výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               b)
            
               odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
            
   
               c)
            
               dodatečné vykládky povolené podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               d)
            
               množství převedená podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               e)
            
               odpočty provedené podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
   Článek 6
   Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků, které nepodléhají povinnosti vykládky
   Úlovky a vedlejší úlovky pakambaly velké v případě rybolovu nepodléhajícího povinnosti vykládky se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud byl odlov proveden rybářskými plavidly Unie plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.
   KAPITOLA III
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 7
   Předávání údajů
   Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje týkající se vykládek množství odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 8
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. ledna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Celkové přípustné odlovy platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde celkové přípustné odlovy existují, pro jednotlivé druhy a oblasti
      
      Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek, které jsou s nimi funkčně spjaty.
      Populace ryb jsou vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
      
                  Vědecký název
               
                  Třímístný abecední kód
               
                  Obecný název
               
                  
                     Psetta maxima
                  
               
                  TUR
               
                  Pakambala velká
               
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
                  SPR
               
                  Šprot obecný
               
                  
                     Druh:
                  
               
                  Pakambala velká
                  
                     Psetta maxima
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie v Černém moři
                  TUR/F37.4.2.C
               
                  Bulharsko
               
                  43,2 (1)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Rumunsko
               
                  43,2 (1)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  86,4 (1)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  Vědecký název
               
                  Třímístný abecední kód
               
                  Obecný název
               
                  
                     Psetta maxima
                  
               
                  TUR
               
                  Pakambala velká
               
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
                  SPR
               
                  Šprot obecný
               
                  
                     Druh:
                  
               
                  Šprot obecný
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie v Černém moři
                  SPR/F37.4.2.C
               
                  Bulharsko
               
                  8 032,5
               
                   
               
                   
               
                  Rumunsko
               
                  3 442,5
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  11 475
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
      
         (1)  Od 1. dubna do 30. června 2016 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, přijímání na palubu, vykládky a prvního prodeje.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.