Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/74 ze dne 22. ledna 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 74/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 16/6
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/74
   ze dne 22. ledna 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na článek 46 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu.
            
   
               (2)
            
               Dne 17. ledna 2016 vyňala Rada bezpečnosti OSN dva subjekty ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují opatření uložená podle bodu 6 písm. c) a písm. d) přílohy B rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015). Tyto subjekty by měly být rovněž vyňaty ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se vyjímají ze seznamu subjektů obsaženého v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. ledna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  1.
               
                  Banka Sepah a banka Sepah International


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.