Nařízení Komise (EU) 2016/75 ze dne 21. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 75/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 16/8
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/75
   ze dne 21. ledna 2016,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Maximální limity reziduí (MLR) pro fosetyl byly stanoveny v části A přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (2)
            
               Definice reziduí pro monitorování fosetylu zahrnuje původní sloučeninu fosetyl, produkt rozkladu kyselinu fosforitou a jejich soli. Soli kyseliny fosforité se nazývají fosforitany.
            
   
               (3)
            
               Aby se předešlo zásadnímu narušení trhu při obchodování s určitými produkty, změnilo nařízení Komise (EU) č. 991/2014 (2) přílohu III nařízení (ES) č. 396/2005, kterým se stanoví dočasné MLR pro fosetyl. Uvedené dočasné MLR byly založeny na dostupných údajích z monitorování a na prohlášení (3) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), v němž úřad dospěl k závěru, že u navrhovaných dočasných MLR lze očekávat, že dostatečně ochrání spotřebitele.
            
   
               (4)
            
               Některé MLR stanovené nařízením (EU) č. 991/2014 se použijí pouze do 31. prosince 2015; po tomto datu by se měl použít dřívější MLR 2 mg/kg, odpovídající mezi stanovitelnosti, jelikož se očekávalo, že do té doby nabydou účinku opatření k zamezení výskytu reziduí fosforitanů v dotčených plodinách v nadcházejících vegetačních obdobích. Komise však od provozovatelů potravinářských podniků obdržela informace, že pro některé produkty náležející do skupiny ořechů ze stromů stanovené období na to, aby uvedená opatření nabyla účinku, nestačilo. Z údajů z monitorování vyplývá, že se fosforitany v uvedených produktech nebo na jejich povrchu stále vyskytují v úrovních vyšších než 2 mg/kg.
            
   
               (5)
            
               Obchodní partneři Unie informovali Komisi o pokračujících snahách a harmonogramech s cílem získat údaje o sledovaných pokusech týkajících se reziduí pro účely předložení žádosti podle čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 v souvislosti s MLR pro produkty náležející do skupiny ořechů ze stromů.
            
   
               (6)
            
               Aby se předešlo zásadnímu narušení trhu při obchodování s produkty náležejícími do skupiny ořechů ze stromů a jelikož podle současných vědeckých údajů nehrozí nebezpečí pro spotřebitele, je vhodné datum konce použitelnosti uvedených dočasných MLR pro fosetyl změnit. Uvedené dočasné MLR se měly použít, dokud nebude vyhodnocena žádost podle čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 týkající se MLR a dokud nebude přijato příslušné rozhodnutí. Vzhledem k informacím z probíhajících sledovaných pokusů týkajících se reziduí a k tomu, že se plánuje předložení takové žádosti, se vstup rozhodnutí o uvedené žádosti v platnost očekává nejpozději 1. března 2019.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na prohlášení úřadu a na faktory, které jsou pro posuzovanou záležitost významné, splňují příslušné změny maximálního limitu reziduí požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               MLR pro několik produktů, včetně určitých produktů náležejících do skupiny ořechů ze stromů, byly upraveny nařízením (EU) č. 991/2014 a 31. prosinec 2015 byl stanoven jako datum konce použitelnosti uvedených dočasných MLR. Pro produkty náležející do skupiny ořechů ze stromů stanoví toto nařízení stejnou úroveň MLR, jaká je stanovena v nařízení (EU) č. 991/2014 pro další období. V zájmu právní jistoty by se toto nařízení proto mělo použít od 1. ledna 2016.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 991/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosetyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 279, 23.9.2014, s. 1).
   
      (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 s.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části A přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro fosetyl nahrazuje tímto:
      
         
            „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
         
         
                     Číselný kód
                  
                     Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)
                     
                  
                     Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosforité a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     0100000
                  
                     
                        OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                     
                  
                      
                  
                     0110000
                  
                     
                        Citrusové plody
                     
                  
                     75
                  
                     0110010
                  
                     Grapefruity
                  
                      
                  
                     0110020
                  
                     Pomeranče
                  
                      
                  
                     0110030
                  
                     Citrony
                  
                      
                  
                     0110040
                  
                     Kyselé lajmy
                  
                      
                  
                     0110050
                  
                     Mandarinky
                  
                      
                  
                     0110990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0120000
                  
                     
                        Ořechy ze stromů
                     
                  
                      
                  
                     0120010
                  
                     Mandle
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120020
                  
                     Para ořechy
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0120030
                  
                     Kešu ořechy
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120040
                  
                     Jedlé kaštany
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0120050
                  
                     Kokosové ořechy
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0120060
                  
                     Lískové ořechy
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120070
                  
                     Makadamové ořechy
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120080
                  
                     Pekanové ořechy
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0120090
                  
                     Piniové oříšky
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0120100
                  
                     Pistácie
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120110
                  
                     Vlašské ořechy
                  
                     
                        75 (+)
                     
                  
                     0120990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0130000
                  
                     
                        Jádrové ovoce
                     
                  
                     75
                  
                     0130010
                  
                     Jablka
                  
                      
                  
                     0130020
                  
                     Hrušky
                  
                      
                  
                     0130030
                  
                     Kdoule
                  
                      
                  
                     0130040
                  
                     Mišpule obecná/německá
                  
                      
                  
                     0130050
                  
                     Mišpule japonská / lokvát
                  
                      
                  
                     0130990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0140000
                  
                     
                        Peckové ovoce
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0140010
                  
                     Meruňky
                  
                      
                  
                     0140020
                  
                     Třešně
                  
                      
                  
                     0140030
                  
                     Broskve
                  
                      
                  
                     0140040
                  
                     Švestky
                  
                      
                  
                     0140990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0150000
                  
                     
                        Bobulové a drobné ovoce
                     
                  
                      
                  
                     0151000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 hrozny
                              
                  
                     100
                  
                     0151010
                  
                     Hrozny stolní
                  
                      
                  
                     0151020
                  
                     Hrozny moštové
                  
                      
                  
                     0152000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 jahody
                              
                  
                     75
                  
                     0153000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ovoce z keřů
                              
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0153010
                  
                     Ostružiny
                  
                      
                  
                     0153020
                  
                     Ostružiny ostružiníku ježiníku
                  
                      
                  
                     0153030
                  
                     Maliny (červené a žluté)
                  
                      
                  
                     0153990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0154000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 ostatní bobulové a drobné ovoce
                              
                  
                     
                        2
                         (1)
                     
                  
                     0154010
                  
                     Brusnice/borůvky
                  
                      
                  
                     0154020
                  
                     Klikvy
                  
                      
                  
                     0154030
                  
                     Rybíz (bílý, černý, červený)
                  
                      
                  
                     0154040
                  
                     Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                  
                      
                  
                     0154050
                  
                     Šípky
                  
                      
                  
                     0154060
                  
                     Moruše (bílé a černé)
                  
                      
                  
                     0154070
                  
                     Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                  
                      
                  
                     0154080
                  
                     Bez černý / bezinky
                  
                      
                  
                     0154990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0160000
                  
                     
                        ovoce s
                     
                  
                      
                  
                     0161000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 jedlou slupkou
                              
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0161010
                  
                     Datle
                  
                      
                  
                     0161020
                  
                     Fíky
                  
                      
                  
                     0161030
                  
                     Stolní olivy
                  
                      
                  
                     0161040
                  
                     Kumquaty / kumkváty
                  
                      
                  
                     0161050
                  
                     Karamboly
                  
                      
                  
                     0161060
                  
                     Tomel japonský / kaki churma / persimon
                  
                      
                  
                     0161070
                  
                     Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                  
                      
                  
                     0161990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0162000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 nejedlou slupkou, malé
                              
                  
                      
                  
                     0162010
                  
                     Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                  
                     150
                  
                     0162020
                  
                     Liči
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0162030
                  
                     Mučenka/passiflora
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0162040
                  
                     Opuncie
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0162050
                  
                     Zlatolist
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0162060
                  
                     Tomel viržinský / kaki
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0162990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 nejedlou slupkou, velké
                              
                  
                      
                  
                     0163010
                  
                     Avokádo
                  
                     50
                  
                     0163020
                  
                     Banány
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163030
                  
                     Mango
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163040
                  
                     Papája
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163050
                  
                     Granátová jablka
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163060
                  
                     Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163070
                  
                     Kvajáva hrušková
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163080
                  
                     Ananas
                  
                     50
                  
                     0163090
                  
                     Chlebovník
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163100
                  
                     Durian cibetkový
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163110
                  
                     Anona ostnitá / áhevník ostnitý / guanabana
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0163990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0200000
                  
                     
                        ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                     
                  
                      
                  
                     0210000
                  
                     
                        Kořenová a hlíznatá zelenina
                     
                  
                      
                  
                     0211000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 brambory
                              
                  
                     30
                  
                     0212000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                              
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0212010
                  
                     Kořeny manioku jedlého / kasavy
                  
                      
                  
                     0212020
                  
                     Batáty
                  
                      
                  
                     0212030
                  
                     Jamy
                  
                      
                  
                     0212040
                  
                     Maranta třtinová
                  
                      
                  
                     0212990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0213000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                              
                  
                      
                  
                     0213010
                  
                     Řepa červená / salátová
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213020
                  
                     Mrkev
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213030
                  
                     Celer bulvový
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213040
                  
                     Křen
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213050
                  
                     Topinambury
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213060
                  
                     Pastinák
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213070
                  
                     Petržel kořenová
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213080
                  
                     Ředkve
                  
                     25
                  
                     0213090
                  
                     Kozí brada
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213100
                  
                     Brukev řepka tuřín
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213110
                  
                     Brukev řepák vodnice
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0213990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0220000
                  
                     
                        Cibulová zelenina
                     
                  
                      
                  
                     0220010
                  
                     Česnek
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0220020
                  
                     Cibule
                  
                     50
                  
                     0220030
                  
                     Šalotka
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0220040
                  
                     Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                  
                     30
                  
                     0220990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0230000
                  
                     
                        Plodová zelenina
                     
                  
                      
                  
                     0231000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 lilkovité
                              
                  
                      
                  
                     0231010
                  
                     Rajčata
                  
                     100
                  
                     0231020
                  
                     Paprika setá
                  
                     130
                  
                     0231030
                  
                     Lilek / baklažán
                  
                     100
                  
                     0231040
                  
                     Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0231990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0232000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 tykvovité s jedlou slupkou
                              
                  
                     75
                  
                     0232010
                  
                     Okurky salátové
                  
                      
                  
                     0232020
                  
                     Okurky nakládačky
                  
                      
                  
                     0232030
                  
                     Cukety
                  
                      
                  
                     0232990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0233000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 tykvovité s nejedlou slupkou
                              
                  
                     75
                  
                     0233010
                  
                     Melouny cukrové
                  
                      
                  
                     0233020
                  
                     Dýně
                  
                      
                  
                     0233030
                  
                     Meloun vodní
                  
                      
                  
                     0233990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0234000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 kukuřice cukrová
                              
                  
                     5
                  
                     0239000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 ostatní plodová zelenina
                              
                  
                     5
                  
                     0240000
                  
                     
                        Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                     
                  
                     10
                  
                     0241000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 košťálová zelenina vytvářející růžice
                              
                  
                      
                  
                     0241010
                  
                     Brokolice
                  
                      
                  
                     0241020
                  
                     Květák
                  
                      
                  
                     0241990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0242000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 košťálová zelenina vytvářející hlávky
                              
                  
                      
                  
                     0242010
                  
                     Kapusta růžičková
                  
                      
                  
                     0242020
                  
                     Zelí hlávkové
                  
                      
                  
                     0242990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0243000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 košťálová zelenina listová
                              
                  
                      
                  
                     0243010
                  
                     Zelí pekingské / pe-tsai
                  
                      
                  
                     0243020
                  
                     Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                  
                      
                  
                     0243990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0244000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 kedlubny
                              
                  
                      
                  
                     0250000
                  
                     
                        Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                     
                  
                      
                  
                     0251000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 salát a ostatní salátové rostliny
                              
                  
                     75
                  
                     0251010
                  
                     Kozlíček polníček
                  
                      
                  
                     0251020
                  
                     Hlávkový salát
                  
                      
                  
                     0251030
                  
                     Čekanka štěrbák / endivie
                  
                      
                  
                     0251040
                  
                     Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                  
                      
                  
                     0251050
                  
                     Barborky
                  
                      
                  
                     0251060
                  
                     Roketa setá / rukola
                  
                      
                  
                     0251070
                  
                     Červená hořčice
                  
                      
                  
                     0251080
                  
                     Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                  
                      
                  
                     0251990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0252000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 špenát a podobná zelenina (listy)
                              
                  
                      
                  
                     0252010
                  
                     Špenát
                  
                     75
                  
                     0252020
                  
                     Šrucha
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0252030
                  
                     Mangold
                  
                     15
                  
                     0252990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0253000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 listy révy vinné a podobných druhů
                              
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0254000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 potočnice lékařská / řeřicha potoční
                              
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0255000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 čekanka obecná setá
                              
                  
                     75
                  
                     0256000
                  
                     
                                 f)
                              
                                 bylinky a jedlé květy
                              
                  
                     75
                  
                     0256010
                  
                     Kerblík
                  
                      
                  
                     0256020
                  
                     Pažitka
                  
                      
                  
                     0256030
                  
                     Celerová nať
                  
                      
                  
                     0256040
                  
                     Petržel
                  
                      
                  
                     0256050
                  
                     Šalvěj lékařská
                  
                      
                  
                     0256060
                  
                     Rozmarýn lékařský
                  
                      
                  
                     0256070
                  
                     Tymián
                  
                      
                  
                     0256080
                  
                     Bazalka pravá a jedlé květy
                  
                      
                  
                     0256090
                  
                     Vavřín / bobkový list
                  
                      
                  
                     0256100
                  
                     Estragon
                  
                      
                  
                     0256990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0260000
                  
                     
                        Lusková zelenina
                     
                  
                     
                        2
                         (1)
                     
                  
                     0260010
                  
                     Fazolové lusky
                  
                      
                  
                     0260020
                  
                     Vyluštěná fazolová semena
                  
                      
                  
                     0260030
                  
                     Hrachové lusky
                  
                      
                  
                     0260040
                  
                     Vyluštěná hrachová zrna
                  
                      
                  
                     0260050
                  
                     Čočka
                  
                      
                  
                     0260990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0270000
                  
                     
                        Řapíkatá a stonková zelenina
                     
                  
                      
                  
                     0270010
                  
                     Chřest
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270020
                  
                     Kardy
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270030
                  
                     Celer řapíkatý
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270040
                  
                     Fenykl obecný sladký
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270050
                  
                     Artyčoky
                  
                     50
                  
                     0270060
                  
                     Pórek
                  
                     30
                  
                     0270070
                  
                     Reveň kadeřavá / rebarbora
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270080
                  
                     Bambusové výhonky
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270090
                  
                     Palmové vegetační vrcholy
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0270990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0280000
                  
                     
                        Houby, mechy a lišejníky
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0280010
                  
                     Pěstované houby
                  
                      
                  
                     0280020
                  
                     Volně rostoucí houby
                  
                      
                  
                     0280990
                  
                     Mechy a lišejníky
                  
                      
                  
                     0290000
                  
                     
                        Řasy a prokaryota
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0300000
                  
                     
                        LUŠTĚNINY
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0300010
                  
                     Fazole
                  
                      
                  
                     0300020
                  
                     Čočka
                  
                      
                  
                     0300030
                  
                     Hrách
                  
                      
                  
                     0300040
                  
                     Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                  
                      
                  
                     0300990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0400000
                  
                     
                        OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0401000
                  
                     
                        Olejnatá semena
                     
                  
                      
                  
                     0401010
                  
                     Lněná semena
                  
                      
                  
                     0401020
                  
                     Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                  
                      
                  
                     0401030
                  
                     Maková semena
                  
                      
                  
                     0401040
                  
                     Sezamová semena
                  
                      
                  
                     0401050
                  
                     Slunečnicová semena
                  
                      
                  
                     0401060
                  
                     Semena řepky olejky
                  
                      
                  
                     0401070
                  
                     Sójové boby
                  
                      
                  
                     0401080
                  
                     Hořčičná semena
                  
                      
                  
                     0401090
                  
                     Bavlníková semena
                  
                      
                  
                     0401100
                  
                     Dýňová semena
                  
                      
                  
                     0401110
                  
                     Semena světlice barvířské
                  
                      
                  
                     0401120
                  
                     Semena brutnáku lékařského
                  
                      
                  
                     0401130
                  
                     Semena lničky seté
                  
                      
                  
                     0401140
                  
                     Konopná semena
                  
                      
                  
                     0401150
                  
                     Semena skočce obecného
                  
                      
                  
                     0401990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0402000
                  
                     
                        Olejnaté plody
                     
                  
                      
                  
                     0402010
                  
                     Olivy na olej
                  
                      
                  
                     0402020
                  
                     Jádra plodů palem
                  
                      
                  
                     0402030
                  
                     Plody palem
                  
                      
                  
                     0402040
                  
                     Vlnovec pětimužný / kapok
                  
                      
                  
                     0402990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0500000
                  
                     
                        OBILOVINY
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0500010
                  
                     Ječmen
                  
                      
                  
                     0500020
                  
                     Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                  
                      
                  
                     0500030
                  
                     Kukuřice
                  
                      
                  
                     0500040
                  
                     Proso
                  
                      
                  
                     0500050
                  
                     Oves
                  
                      
                  
                     0500060
                  
                     Rýže
                  
                      
                  
                     0500070
                  
                     Žito
                  
                      
                  
                     0500080
                  
                     Čirok
                  
                      
                  
                     0500090
                  
                     Pšenice
                  
                      
                  
                     0500990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0600000
                  
                     
                        ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                     
                  
                      
                  
                     0610000
                  
                     
                        Čaje
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0620000
                  
                     
                        Kávová zrna
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0630000
                  
                     
                        Bylinné čaje z
                     
                  
                     500
                  
                     0631000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 květů
                              
                  
                      
                  
                     0631010
                  
                     Heřmánek
                  
                      
                  
                     0631020
                  
                     Ibišek súdánský
                  
                      
                  
                     0631030
                  
                     Růže
                  
                      
                  
                     0631040
                  
                     Jasmín
                  
                      
                  
                     0631050
                  
                     Lípa
                  
                      
                  
                     0631990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0632000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 listů a nadzemních částí rostlin
                              
                  
                      
                  
                     0632010
                  
                     Jahodník
                  
                      
                  
                     0632020
                  
                     Roibos
                  
                      
                  
                     0632030
                  
                     Cesmína paraguayská / yerba maté
                  
                      
                  
                     0632990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0633000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 kořenů
                              
                  
                      
                  
                     0633010
                  
                     Kozlík lékařský / baldrián
                  
                      
                  
                     0633020
                  
                     Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                  
                      
                  
                     0633990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0639000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 veškerých jiných částí rostlin
                              
                  
                      
                  
                     0640000
                  
                     
                        Kakaové boby
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0650000
                  
                     
                        Rohovník obecný / svatojánský chléb
                     
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0700000
                  
                     
                        CHMEL
                     
                  
                     1 500
                  
                     0800000
                  
                     
                        KOŘENÍ
                     
                  
                      
                  
                     0810000
                  
                     
                        Semena
                     
                  
                     400
                  
                     0810010
                  
                     Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                  
                      
                  
                     0810020
                  
                     Bulvuška
                  
                      
                  
                     0810030
                  
                     Miřík celer
                  
                      
                  
                     0810040
                  
                     Koriandr setý
                  
                      
                  
                     0810050
                  
                     Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                  
                      
                  
                     0810060
                  
                     Kopr vonný
                  
                      
                  
                     0810070
                  
                     Fenykl sladký
                  
                      
                  
                     0810080
                  
                     Pískavice řecké seno
                  
                      
                  
                     0810090
                  
                     Muškátový oříšek
                  
                      
                  
                     0810990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0820000
                  
                     
                        Plody
                     
                  
                     400
                  
                     0820010
                  
                     Nové koření
                  
                      
                  
                     0820020
                  
                     Žlutodřev
                  
                      
                  
                     0820030
                  
                     Kmín kořenný
                  
                      
                  
                     0820040
                  
                     Kardamom
                  
                      
                  
                     0820050
                  
                     Jalovcové bobule
                  
                      
                  
                     0820060
                  
                     Pepř (bílý, černý a zelený)
                  
                      
                  
                     0820070
                  
                     Vanilka
                  
                      
                  
                     0820080
                  
                     Tamarindy / indické datle
                  
                      
                  
                     0820990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0830000
                  
                     
                        Kůra
                     
                  
                     400
                  
                     0830010
                  
                     Skořice
                  
                      
                  
                     0830990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0840000
                  
                     
                        Kořeny a oddenky
                     
                  
                      
                  
                     0840010
                  
                     Lékořice
                  
                     400
                  
                     0840020
                  
                     Zázvor
                  
                     400
                  
                     0840030
                  
                     Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                  
                     400
                  
                     0840040
                  
                     Křen
                  
                     (+)
                  
                     0840990
                  
                     Ostatní
                  
                     400
                  
                     0850000
                  
                     
                        Pupeny
                     
                  
                     400
                  
                     0850010
                  
                     Hřebíček
                  
                      
                  
                     0850020
                  
                     Kapary
                  
                      
                  
                     0850990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0860000
                  
                     
                        Květinové pestíky
                     
                  
                     400
                  
                     0860010
                  
                     Šafrán
                  
                      
                  
                     0860990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0870000
                  
                     
                        Semenné míšky
                     
                  
                     400
                  
                     0870010
                  
                     Muškátový květ
                  
                      
                  
                     0870990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     0900000
                  
                     
                        CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                     
                  
                      
                  
                     0900010
                  
                     Řepa cukrovka (kořen)
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0900020
                  
                     Cukrová třtina
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     0900030
                  
                     Kořen čekanky
                  
                     75
                  
                     0900990
                  
                     Ostatní
                  
                     2 (1)
                     
                  
                     1000000
                  
                     
                        PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                     
                  
                      
                  
                     1010000
                  
                     
                        Tkáně z
                     
                  
                     0,5 (1)
                     
                  
                     1011000
                  
                     
                                 a)
                              
                                 prasat
                              
                  
                      
                  
                     1011010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1011020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1011030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1011040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1011050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1011990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1012000
                  
                     
                                 b)
                              
                                 skotu
                              
                  
                      
                  
                     1012010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1012020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1012030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1012040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1012050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1012990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1013000
                  
                     
                                 c)
                              
                                 ovcí
                              
                  
                      
                  
                     1013010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1013020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1013030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1013040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1013050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1013990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1014000
                  
                     
                                 d)
                              
                                 koz
                              
                  
                      
                  
                     1014010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1014020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1014030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1014040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1014050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1014990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1015000
                  
                     
                                 e)
                              
                                 koňovitých
                              
                  
                      
                  
                     1015010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1015020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1015030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1015040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1015050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1015990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1016000
                  
                     
                                 f)
                              
                                 drůbeže
                              
                  
                      
                  
                     1016010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1016020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1016030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1016040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1016050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1016990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1017000
                  
                     
                                 g)
                              
                                 ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                              
                  
                      
                  
                     1017010
                  
                     Svalovina
                  
                      
                  
                     1017020
                  
                     Tuková tkáň
                  
                      
                  
                     1017030
                  
                     Játra
                  
                      
                  
                     1017040
                  
                     Ledviny
                  
                      
                  
                     1017050
                  
                     Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                  
                      
                  
                     1017990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1020000
                  
                     
                        Mléko
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     1020010
                  
                     Kravské
                  
                      
                  
                     1020020
                  
                     Ovčí
                  
                      
                  
                     1020030
                  
                     Kozí
                  
                      
                  
                     1020040
                  
                     Kobylí
                  
                      
                  
                     1020990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1030000
                  
                     
                        Ptačí vejce
                     
                  
                     0,1 (1)
                     
                  
                     1030010
                  
                     Slepičí
                  
                      
                  
                     1030020
                  
                     Kachní
                  
                      
                  
                     1030030
                  
                     Husy
                  
                      
                  
                     1030040
                  
                     Křepelčí
                  
                      
                  
                     1030990
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                     1040000
                  
                     
                        Med a další včelařské produkty
                     
                  
                     0,5 (1)
                     
                  
                     1050000
                  
                     
                        Obojživelníci a plazi
                     
                  
                     0,5 (1)
                     
                  
                     1060000
                  
                     
                        Suchozemští bezobratlí živočichové
                     
                  
                     0,5 (1)
                     
                  
                     1070000
                  
                     
                        Volně žijící suchozemští obratlovci
                     
                  
                     0,5 (1)
                     
                  
      
      
      
         (1)  Označuje spodní úroveň meze stanovitelnosti.
      
         (2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
      
         Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosforité a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)
      
      
                  (+)
               
                  MLR se uplatní do 1. března 2019. Po tomto datu se uplatní limit 2 (*), pokud nebude změněn nařízením.
                  
                              
                                 0120010
                              
                           
                              
                                 Mandle
                              
                           
                              
                                 0120030
                              
                           
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                           
                              
                                 0120060
                              
                           
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                           
                              
                                 0120070
                              
                           
                              
                                 Makadamie
                              
                           
                              
                                 0120100
                              
                           
                              
                                 Pistácie
                              
                           
                              
                                 0120110
                              
                           
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                           
               
      
                  (+)
               
                  Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                  
                              
                                 0840040
                              
                           
                              
                                 Křen“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.