Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/79 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 79/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 17/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/79
   ze dne 25. listopadu 2015,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví zvláštní kritéria způsobilosti žádající země pro poskytnutí celních preferencí v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+). Za tímto účelem by tato země měla být považována za zranitelnou. Měla ratifikovat veškeré úmluvy uvedené v příloze VIII nařízení (EU) č. 978/2012 a nejnovější závěry příslušných monitorovacích orgánů by neměly zjistit závažné nedostatky v účinném provádění žádné z těchto úmluv. V souvislosti s jakoukoli z příslušných úmluv by daná země neměla vznést výhradu, která je podle dané úmluvy zakázána nebo která je výlučně pro účely článku 9 nařízení (EU) č. 978/2012 považována za neslučitelnou s předmětem a účelem uvedené úmluvy. Měla by bez výhrad přijmout požadavky na podávání zpráv stanovené každou z úmluv a přijmout závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) č. 978/2012.
            
   
               (2)
            
               Každá země zvýhodněná v rámci systému GSP, která chce využívat výhod v rámci režimu GSP+, musí podat žádost doprovázenou souhrnnými informacemi o ratifikaci příslušných úmluv, uvést své výhrady a námitky ostatních smluvních stran úmluvy k těmto výhradám a své závazky.
            
   
               (3)
            
               Komise je zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU za účelem stanovení a změny přílohy III nařízení (EU) č. 978/2012 s cílem poskytnout žádající zemi režim GSP+ jejím doplněním na seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+.
            
   
               (4)
            
               Dne 25. května 2015 Komise obdržela žádost o poskytnutí režimu GSP+ od Kyrgyzské republiky.
            
   
               (5)
            
               Komise předloženou žádost posoudila podle ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 a stanovila, že Kyrgyzská republika splňuje kritéria způsobilosti. Kyrgyzské republice by tudíž měly být přiznány preference v rámci režimu GSP+ ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (6)
            
               Komise přezkoumá stav ratifikace příslušných úmluv a jejich účinné provádění ze strany Kyrgyzské republiky, jakož i spolupráci Kyrgyzské republiky s příslušnými monitorovacími orgány podle článku 13 nařízení (EU) č. 978/2012,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze III nařízení (EU) č. 978/2012 se do sloupce B vkládá název této země a do sloupce A odpovídající abecední kód:
   
      
                  „Kyrgyzská republika
               
                  KG“
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. listopadu 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.