Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/80 ze dne 13. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 80/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 17/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/80
   ze dne 13. ledna 2016
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Žádost o zápis názvu „Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) předložená Řeckem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
   
               (2)
            
               Dne 26. června 2014 obdržela Komise oznámení o námitce od komoditní burzy v Izmiru (Turecko). Po podání námitky bylo dne 26. srpna 2014 dopisem zasláno odůvodněné prohlášení o námitce.
            
   
               (3)
            
               Komise námitku přezkoumala a shledala ji přípustnou ve smyslu článku 10 nařízení (EU) č. 1151/2012. Dopisem ze dne 26. září 2014 proto Komise vyzvala zúčastněné strany, aby zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
            
   
               (4)
            
               Ve stanovené lhůtě se strany nedohodly.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že dohody dosaženo nebylo, měla by Komise přijmout rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
   
               (6)
            
               Namítající tvrdí, že žádost nesplňuje podmínky stanovené v článku 5, čl. 6 odst. 3 a 4 a čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012. Vlastnosti výrobku nemají podle názoru namítajícího rozlišovací způsobilost, protože klimatické a půdní podmínky, které jsou určujícím faktorem kvality produktu, jsou stejné jako v Turecku. Slova „sultan“ a „sultaniye“ mají navíc etymologický původ v Turecku (konkrétně v Anatolii). Název „soultanina“ by tedy měl být připisován Turecku. Kromě toho namítající tvrdí, že název produktu „Aegean Sultana“, který je podobný názvu produktu „Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis), byl zapsán v Turecku jako chráněné označení původu a stal se ochrannou známkou. Přítomnost výrazu „Soultanina“ v řeckém názvu by tudíž ohrožovala turecký zapsaný název, vyvolala nespravedlivou hospodářskou soutěž a uváděla spotřebitele v omyl. Výraz „Soultanina“ je konečně homonymní s již zapsaným názvem, a proto nemůže být do rejstříku zapsán. Žádost by tedy měla být zamítnuta v celém rozsahu.
            
   
               (7)
            
               I přes výše uvedené námitky předložené namítajícím by CHZO „Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) mělo být zapsáno, a to z následujících důvodů.
            
   
               (8)
            
               Je nesporné, že název pochází z Anatolie. Jelikož se však název „Soultanina“ stal názvem odrůdy révy, která je pěstována v řadě zemí, není již spojen s místem původu. Může proto legálně odkazovat na produkt, který nepochází z Anatolie. Produkt „Soultanina“ již byl kvalifikován jako odrůda révy podle nařízení Komise (EHS) č. 3800/81 (3), které je nyní zrušené. Podle aktuálně platného právního rámce byl název „Soultanina“ oznámen jako moštová odrůda podle čl. 63 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (4).
            
   
               (9)
            
               Pokud jde o konkrétní vlastnosti produktu „Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO), jednotný dokument správně a úplně popisuje souvislost mezi specifickými vlastnostmi produktu a zeměpisnou oblastí. Produkt se vyznačuje vysokým obsahem cukrů (nejméně 75 %) a nízkým obsahem vlhkosti (maximálně 16 %). Na vápenitých půdách Kréty se pěstují rostliny, které produkují ovoce vynikající kvality, protože obsahuje vysoký podíl cukrů. Nízké srážky a vysoký osvit během července a srpna, tedy v období zrání hroznů, přispívají k vysokému obsahu cukrů. Deště v tomto období způsobují snížení cukernatosti hroznů, což má dopad na jejich kvalitu. Suché a teplé podmínky a technika namáčení hroznů před sušením do zásaditého roztoku mají za následek rychlou ztrátu vody a současné zvýšení cukernatosti, díky čemuž se zastaví tmavnutí a sultánky nabývají své charakteristické barvy. Komoditní burza v Izmiru neposkytla žádnou relevantní argumentaci k napadení těchto tvrzení.
            
   
               (10)
            
               Turecký produkt „Aegean Sultanas“ není CHOP zapsané v souladu s právními předpisy EU. Podle nařízení (EU) č. 1151/2012 nemá žádnou zvláštní ochranu. Nelze zejména zabránit zapsání homonymního názvu do rejstříku podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012. V každém případě název „Soultanina“ není homonymní s názvem „Aegean Sultanas“.
            
   
               (11)
            
               Název „Soultanina“ sám o sobě neuvádí spotřebitele v omyl ohledně původu výrobku, neboť je běžně znám jako odrůda révy, která může být pěstována po celém světě. Navíc v tomto konkrétním případě je název „Soultanina“ doprovázen zeměpisným označením („Kritis“), které vylučuje jakoukoliv hypotetickou pochybnost o původu produktu.
            
   
               (12)
            
               Bez ohledu na ochranu poskytnutou produktu „Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) se název „Soultanina“ může nadále používat na území Unie, jsou-li dodržovány zásady a předpisy jejího právního řádu.
            
   
               (13)
            
               Námitka neuvádí přesné odkazy na údajnou zapsanou ochrannou známku. Neuvádí žádnou ochrannou známku zapsanou Tureckem na území EU.
            
   
               (14)
            
               Z výše uvedených důvodů je třeba dojít k závěru, že název „Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO) by měl být zapsán do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
            
   
               (15)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης“ (Stafida Soultanina Kritis) (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6. Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 101, 5.4.2014, s. 7.
   
      (3)  Nařízení Komise (EHS) č. 3800/81 ze dne 16. prosince 1981 o zatřídění odrůd révy (Úř. věst. L 381, 31.12.1981, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.