Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/85 ze dne 25. ledna 2016, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/2334

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 85/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 17/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/85
   ze dne 25. ledna 2016,
   kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/2334
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), a zejména na čl. 23 odst. 3 písm. a) a c) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Přezkoumáním situace na trhu vyšlo najevo riziko, že bude podán nadměrně vysoký počet žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2334 (3).
            
   
               (2)
            
               Podávání žádostí o podporu podle prováděcího nařízení (EU) 2015/2334 je proto třeba pozastavit a zamítnout některé žádosti podané před dobou pozastavení.
            
   
               (3)
            
               S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Použití článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2334 se pozastavuje na dobu od 27. ledna 2016 do 2. února 2016. Žádosti o uzavření smluv podané v tomto období se nepřijímají.
   2.   Žádosti podané od 21. ledna 2016, o jejichž přijetí by se bývalo rozhodovalo během období uvedeného v odstavci 1, se zamítají.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2334 ze dne 14. prosince 2015 o zahájení soukromého skladování vepřového masa a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 329, 15.12.2015, s. 10).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.