Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/91 ze dne 26. ledna 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 91/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 19/28
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/91
   ze dne 26. ledna 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 19 nařízení (ES) č. 2368/2002 stanoví, že Komise vede v příloze III seznam orgánů Společenství.
            
   
               (2)
            
               Bulharsko zaslalo Komisi dopis, v němž ji informuje o svém úmyslu nadále v Bulharsku nezachovávat orgán Unie podle nařízení (ES) č. 2368/2002.
            
   
               (3)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            místopředsedkyně
         
         Federica MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19
            
            
               BELGIE
            
            
                        
                           Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,
                        
                     
                        PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,
                     
                        Italiëlei 124, bus 71
                     
                        B-2000 Antwerpen
                     
                        Tel. +32 32069470
                     
                        Tel. +32 32069490
                     
                        E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
                     
            V Belgii kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:
            
                        The Diamond Office
                     
                        Hovenierstraat 22
                     
                        B-2018 Antwerpen.
                     
            
               ČESKÁ REPUBLIKA
            
            V České republice kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:
            
                        Generální ředitelství cel
                     
                        Budějovická 7
                     
                        140 96 Praha 4
                     
                        Česká republika
                     
                        Tel.: +420 261333841, +420 261333859, GSM +420 737213793
                     
                        Fax +420 261333870
                     
                        E-mail: diamond@cs.mfcr.cz
                     
            Nepřetržitá služba na určeném celním úřadě – Praha Ruzyně
            Tel. +420 2220113788
            nebo tel. +420 2220119678
            
               NĚMECKO
            
            V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů EU, provádí pouze:
            
                        Hauptzollamt Koblenz
                     
                        Zollamt Idar-Oberstein
                     
                        Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
                     
                        Hauptstraße 197
                     
                        D-55743 Idar-Oberstein
                     
                        Tel. +49 67815627-0
                     
                        Fax +49 67815627-19
                     
                        E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de
                     
            Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 uvedeného nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:
            
                        Bundesfinanzdirektion Südost
                     
                        Krelingstraβe 50
                     
                        D-90408 Nürnberg
                     
                        Tel. +49 9113763754
                     
                        Fax +49 9113762273
                     
                        E-mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de
                     
            
               PORTUGALSKO
            
            
                        Autoridade Tributária e Aduaneira
                     
                        Direção de Serviços de Regulação Aduaneira
                     
                        R. da Alfândega, 5
                     
                        1149-006 Lisboa
                     
                        Tel. +351 218813888/9
                     
                        Fax +351 218813941
                     
                        E-mail: dsra@at.gov.pt
                     
            V Portugalsku kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze:
            
                        Alfândega do Aeroporto de Lisboa
                     
                        Aeroporto de Lisboa,
                     
                        Terminal de Carga, Edifício 134
                     
                        1750-364 Lisboa
                     
                        Tel. +351 210030080
                     
                        Fax +351 210037777
                     
                        E-mailová adresa: aalisboa-kimberley@at.gov.pt
                     
            
               RUMUNSKO
            
            
                        Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
                     
                        (Státní úřad pro ochranu spotřebitele)
                     
                        1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
                     
                        (72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukurešť, Rumunsko)
                     
                        Cod postal (PSČ) 011865
                     
                        Tel.: +40 213184635/3129890/3121275
                     
                        Fax: +40 213184635/3143462
                     
                        www.anpc.ro
                     
            
               SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
            
            
                        Government Diamond Office
                     
                        Conflict Department
                     
                        Room WH1.214
                     
                        Foreign and Commonwealth Office
                     
                        King Charles Street
                     
                        London
                     
                        SW1 A 2AH
                     
                        Tel. +44 2070086903/5797
                     
                        Fax +44 2070083905“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.