Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/95 ze dne 20. ledna 2016 o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 95/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 26/9
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/95
   ze dne 20. ledna 2016
   o zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1, čl. 83 odst. 1, čl. 87 odst. 2 a čl. 88 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   v souladu s řádným legislativním postupem (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Zvyšování transparentnosti práva Unie představuje zásadní prvek strategie zlepšování tvorby právních předpisů, kterou orgány Unie provádějí. V této souvislosti je vhodné zrušit ty akty, které již neslouží žádnému účelu.
            
   
               (2)
            
               Některé akty, jež byly přijaty v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, se staly obsoletními, protože jejich obsah přejaly následné akty.
            
   
               (3)
            
               Společná akce Rady 96/610/SVV (2) vytvořila adresář zvláštních dovedností a odborných znalostí v oblasti boje proti terorismu za účelem jejich širší a snadnější dostupnosti pro orgány všech členských států. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost rozhodnutí Rady 2009/371/SVV (3), které pověřilo Europol, aby podporoval a posiloval vzájemnou spolupráci mezi donucovacími orgány členských států při předcházení a boji proti terorismu a dalším formám závažné trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/615/SVV (4), které zavedlo nový rámec pro přeshraniční spolupráci v boji proti terorismu.
            
   
               (4)
            
               Společnou akcí Rady 96/699/SVV (5) byla protidrogová jednotka Europolu určena jako orgán, kterému mají být předávány informace členských států týkající se určování chemické charakteristiky. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost rozhodnutí 2009/371/SVV.
            
   
               (5)
            
               Cílem společné akce Rady 96/747/SVV (6) bylo posílení spolupráce mezi donucovacími orgány členských států prostřednictvím vytvoření adresáře oblastí zvláštních dovedností a odborných znalostí. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost rozhodnutí 2009/371/SVV, které svěřilo Europolu úkol rozvíjet odborné znalosti týkající se vyšetřovacích postupů příslušných orgánů členských států a poskytovat poradenství v oblasti vyšetřování.
            
   
               (6)
            
               Cílem společné akce Rady 96/750/SVV (7) bylo posílení spolupráce příslušných orgánů členských států v boji proti drogové závislosti a výzva členským státům, aby sblížily své vnitrostátní právní předpisy tak, aby byly vzájemně slučitelné v rozsahu nezbytném pro předcházení nedovolenému obchodu s drogami a boj proti němu v Unii. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované aktem Rady 2000/C-197/01 (8), a rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV (9).
            
   
               (7)
            
               Společná akce Rady 97/339/SVV (10) umožnila spolupráci mezi členskými státy a uložila jim, aby sdílely informace v souvislosti s událostmi velkého rozsahu navštěvovanými velkým počtem lidí z více než jednoho členského státu za účelem udržování veřejného pořádku, ochrany osob a jejich majetku a předcházení trestné činnosti. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, 2002/348/SVV (11) a 2007/412/SVV (12), která zavedla nová pravidla pro výměnu osobních údajů a jiných než osobních údajů a další formy spolupráce za účelem udržování veřejného pořádku a bezpečnosti při významných událostech.
            
   
               (8)
            
               Cílem společné akce Rady 97/372/SVV (13) bylo posílení výměny údajů a zpravodajských informací mezi celními orgány a jinými donucovacími orgány, zejména v oblasti drog. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost aktu Rady 98/C-24/01 (14), kterým se vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, jež zavedla podrobná pravidla pro vzájemnou pomoc a spolupráci mezi členskými státy za účelem předcházení porušování vnitrostátních celních předpisů a jeho odhalování, rozhodnutí Rady 2009/917/SVV (15), které posílilo účinnost postupů spolupráce a kontrolních postupů celních orgánů tím, že zavedlo celní informační systém, a rozhodnutí 2009/371/SVV, které svěřilo Europolu úkoly, jejichž cílem je podporovat celní spolupráci.
            
   
               (9)
            
               Úmluva ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracovaná na základě aktu Rady 98/C-216/01 (16), byla ratifikována pouze sedmi členskými státy a nikdy nevstoupila v platnost. Kromě toho, mezi těmito sedmi členskými státy pouze dva státy, a sice Irsko a Spojené království, učinily prohlášení podle čl. 15 odst. 4 uvedené úmluvy, které jim umožňovalo úmluvu používat ve vzájemných stycích před jejím vstupem v platnost ve všech členských státech. Nicméně v návaznosti na oznámení Spojeného království ze dne 24. července 2013, učiněné podle čl. 10 odst. 4 prvního pododstavce první věty Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, skončila použitelnost uvedeného aktu Rady a uvedené úmluvy pro Spojené království dnem 1. prosince 2014, v souladu s čl. 10 odst. 4 prvním pododstavcem druhou větou uvedeného protokolu. Jelikož tyto nástroje již nelze použít mezi žádnými členskými státy, přestaly být relevantní v rámci acquis Unie, a měly by být proto zrušeny.
            
   
               (10)
            
               Společná akce Rady 98/427/SVV (17) zavedla výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy pro vyřizování žádostí o vzájemnou pomoc v trestních věcech. Uvedená společná akce se stala obsoletní vstupem v platnost Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy.
            
   
               (11)
            
               Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV (18) o evropském důkazním příkazu bylo nahrazeno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU (19) o evropském vyšetřovacím příkazu, protože oblast působnosti evropského důkazního příkazu byla příliš omezená. Jelikož se evropský vyšetřovací příkaz bude používat mezi 26 členskými státy a evropský důkazní příkaz by zůstal použitelný mezi pouhými dvěma členskými státy, které se neúčastní evropského vyšetřovacího příkazu, pozbyl evropský důkazní příkaz svou užitečnost jako nástroj pro spolupráci v trestních věcech a měl by být zrušen.
            
   
               (12)
            
               Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti by uvedené obsoletní společné akce, uvedená úmluva, uvedený akt Rady a uvedené rámcové rozhodnutí měly být zrušeny.
            
   
               (13)
            
               Ačkoli jsou v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie uvedeny směrnice, je volba nařízení jakožto nástroje pro zrušení společné akce 96/750/SVV a rámcového rozhodnutí 2008/978/SVV vhodná, neboť toto nařízení nestanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí, ale pouze ruší obsoletní akty, aniž by je nahrazoval novými.
            
   
               (14)
            
               Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zrušení řady obsoletních aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
            
   
               (15)
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
            
   
               (16)
            
               V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.
            
   
               (17)
            
               V návaznosti na oznámení Spojeného království ze dne 24. července 2013, učiněné podle čl. 10 odst. 4 prvního pododstavce první věty Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, skončila použitelnost společných akcí 96/610/SVV, 96/699/SVV, 96/747/SVV, 96/750/SVV, 97/339/SVV, 97/372/SVV a 98/427/SVV, a aktu Rady 98/C-216/01 pro Spojené království dnem 1. prosince 2014, v souladu s čl. 10 odst. 4 prvním pododstavcem druhou větou uvedeného protokolu. Spojené království se proto neúčastní přijímání tohoto nařízení, pokud jde o uvedené právní akty, a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Nicméně v souladu s čl. 10 odst. 4 prvním pododstavcem třetí větou uvedeného protokolu se rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV vztahuje na Spojené království i nadále, a to ve znění směrnice 2014/41/EU. V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo tudíž Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení,
            
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zrušení obsoletních aktů
   Zrušují se tyto akty:
   
               —
            
               společná akce 96/610/SVV (adresář zvláštních dovedností a odborných znalostí v oblasti boje proti terorismu),
            
   
               —
            
               společná akce 96/699/SVV (určování chemické charakteristiky drog),
            
   
               —
            
               společná akce 96/747/SVV (adresář zvláštních dovedností a odborných znalostí v oblasti boje proti organizované trestné činnosti),
            
   
               —
            
               společná akce 96/750/SVV (boj proti drogové závislosti a nedovolenému obchodu s drogami),
            
   
               —
            
               společná akce 97/339/SVV (spolupráce v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti),
            
   
               —
            
               společná akce 97/372/SVV (spolupráce mezi celními orgány),
            
   
               —
            
               akt Rady 98/C-216/01 a úmluva ze dne 17. června 1998 (zákaz řízení motorových vozidel),
            
   
               —
            
               společná akce 98/427/SVV (správné postupy při poskytování vzájemné právní pomoci v trestních věcech) a
            
   
               —
            
               rámcové rozhodnutí 2008/978/SVV (evropský důkazní příkaz).
            
   Článek 2
   Přechodná ustanovení
   Jakýkoli evropský důkazní příkaz vykonávaný podle rámcového rozhodnutí 2008/978/SVV se nadále až do skončení příslušného trestního řízení pravomocným rozhodnutím řídí uvedeným rámcovým rozhodnutím.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      Ve Štrasburku dne 20. ledna 2016
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda nebo předsedkyně
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
   
      (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 [(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)] a postoj Rady ze dne 14. prosince 2015.
   
      (2)  Společná akce 96/610/SVV ze dne 15. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření a vedení adresáře zvláštních dovedností a odborných znalostí v oblasti boje proti terorismu za účelem usnadnění spolupráce mezi členskými státy Evropské unie v boji proti terorismu (Úř. věst. L 273, 25.10.1996, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).
   
      (5)  Společná akce 96/699/SVV ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výměně informací o určování chemické charakteristiky drog ke zdokonalení spolupráce mezi členskými státy v boji proti nedovolenému obchodu s drogami (Úř. věst. L 322, 12.12.1996, s. 5).
   
      (6)  Společná akce 96/747/SVV ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření a vedení adresáře zvláštních dovedností a odborných znalostí v oblasti boje proti mezinárodní organizované trestné činnosti s cílem usnadnit spolupráci donucovacích orgánů mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 2).
   
      (7)  Společná akce 96/750/SVV ze dne 17. prosince 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o sbližování právních předpisů a praxe členských států Evropské unie pro boj proti drogové závislosti a předcházení nedovolenému obchodu s drogami a boj proti němu (Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 6).
   
      (8)  Akt Rady 2000/C-197/01 ze dne 29. května 2000, kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1).
   
      (9)  Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8).
   
      (10)  Společná akce 97/339/SVV ze dne 26. května 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o spolupráci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (Úř. věst. L 147, 5.6.1997, s. 1).
   
      (11)  Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1).
   
      (12)  Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV ze dne 12. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/348/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 76).
   
      (13)  Společná akce 97/372/SVV ze dne 9. června 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o upřesnění kritérií pro cílené kontroly, metody výběru atd. a shromažďování celních a policejních informací (Úř. věst. L 159, 17.6.1997, s. 1).
   
      (14)  Akt Rady 98/C-24/01 ze dne 18. prosince 1997, kterým se na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 1).
   
      (15)  Rozhodnutí Rady 2009/917/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o používání informačních technologií pro celní účely (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 20).
   
      (16)  Akt Rady 98/C-216/01 ze dne 17. června 1998 o vypracování Úmluvy o zákazu řízení motorových vozidel (Úř. věst. C 216, 10.7.1998, s. 1).
   
      (17)  Společná akce 98/427/SVV ze dne 29. června 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o správných postupech při poskytování vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 1).
   
      (18)  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/978/SVV ze dne 18. prosince 2008 o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 72).
   
      (19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.