Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 98/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 21/2
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/98
   ze dne 16. října 2015,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 51 odst. 4 a čl. 116 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Mapování skupiny institucí, které by určilo subjekty ve skupině v Unii nebo ve třetí zemi a které by u každého subjektu ve skupině popsalo jeho povahu, umístění, orgány podílející se na dohledu nad ním, použitelné výjimky z obezřetnostních požadavků, jeho význam pro skupinu a význam pro zemi, v níž je povolen nebo usazen, jakož i kritéria pro určení tohoto významu, se považuje za nepostradatelný prvek identifikace členů kolegia a jeho potenciálních pozorovatelů. V této souvislosti jsou informace o významu pobočky pro skupinu a o významu této pobočky pro členský stát, v němž je usazena, nezbytné pro určení účasti příslušných orgánů daného členského státu na činnostech kolegia. Pro identifikaci členů kolegia a potenciálních pozorovatelů jsou důležité i údaje o povaze subjektů ve skupině, ať se jedná o instituce, pobočky nebo jiné subjekty finančního sektoru, jakož i o zemi, v níž jsou povoleny nebo usazeny, ať se jedná o členský stát nebo třetí zemi.
            
   
               (2)
            
               Informace o důležitosti subjektu ve skupině pro tuto skupinu a o jeho důležitosti pro členský stát, v němž je povolen nebo usazen, jsou nezbytné pro určení míry zapojení příslušného orgánu daného členského státu do činností kolegia, a zejména pro provádění dohledu a hodnocení.
            
   
               (3)
            
               Písemná dohoda o koordinaci a spolupráci podle článku 115 směrnice 2013/36/EU by měla pokrývat všechny oblasti práce kolegia, aby posilovala efektivitu kolegií orgánů dohledu. Písemná dohoda by měla zahrnovat i ujednání mezi některými členy kolegia, kteří se podílejí na konkrétních činnostech kolegia, například na činnostech prováděných prostřednictvím zvláštních dílčích struktur kolegia. Písemná dohoda by měla rovněž obsahovat provozní aspekty práce kolegia, neboť tyto aspekty jsou nezbytné pro snadnější fungování kolegia v běžných i naléhavých situacích. Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit spolupráci v rámci kolegia ještě před poskytováním podkladů k problematice řešení na úrovni skupiny a právě pro účely poskytování těchto podkladů, měla by písemná dohoda stanovit postupy koordinace příslušných podkladů, jakož i odpovědnost a úlohu orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě při předávání těchto podkladů kolegiu k řešení krize prostřednictvím orgánu příslušného k řešení krize na úrovni skupiny, který je vymezen v čl. 2 odst. 1 bodě 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (2). Písemná dohoda by měla být komplexní, soudržná a vyčerpávající a měla by příslušným orgánům poskytovat dostatečný a přiměřený základ, aby mohly své příslušné povinnosti a úkoly plnit v rámci kolegia, nikoli mimo ně.
            
   
               (4)
            
               Kolegia jsou klíčovým nástrojem pro výměnu informací a pro předvídání a řešení naléhavých situací a umožňují orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě provádět tento dohled účinně. Aby byla zajištěna jednotnost a aby orgán EBA mohl plnit své úkoly stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3) a článkem 116 směrnice 2013/36/EU, je vhodné, aby se orgán EBA účastnil všech kolegií jako člen.
            
   
               (5)
            
               Za účelem provádění všech činností kolegia by orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a ostatní členové měli mít přehled o činnostech prováděných všemi subjekty ve skupině, včetně subjektů, které provádějí finanční aktivity, aniž by byly kvalifikovány jako instituce, a včetně subjektů působících mimo Unii. Interakce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě, členy kolegia, orgány dohledu třetích zemí, orgány nebo subjekty veřejné správy v členském státě, které jsou odpovědné za dohled nad subjektem ve skupině, nebo se na tomto dohledu podílejí, včetně orgánů odpovědných za provádění obezřetnostního dohledu nad subjekty finančního sektoru ve skupině nebo příslušných orgánů odpovědných za dohled nad trhy s finančními nástroji, za prevenci využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu nebo za ochranu spotřebitele, by měla být podporována tím, že se uvedené orgány dohledu třetích zemí a orgány nebo subjekty veřejné správy budou moci dle potřeby podílet na práci kolegia jako pozorovatelé.
            
   
               (6)
            
               Rozsah a míru zapojení případných pozorovatelů v kolegiu by měli projednat a dohodnout členové kolegia. Rámec účasti pozorovatelů v kolegiu by měl být jasně uveden v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci a měl by být pozorovatelům sdělen.
            
   
               (7)
            
               Členové kolegia orgánů dohledu by měli pracovat společně, v nejvyšší možné míře koordinovat své činnosti v oblasti dohledu a měli by úzce spolupracovat, aby mohli lépe plnit své povinnosti a vyhnout se zdvojování úkolů, včetně zdvojování žádostí o informace určených subjektům ve skupině, které podléhají dohledu. V této souvislosti by členové kolegia měli pravidelně zvažovat dohody o svěření úkolů a delegování odpovědnosti, přinejmenším tehdy, když členové kolegia vypracují svůj program dohledových šetření kolegia.
            
   
               (8)
            
               Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě by měl mít přístup ke všem informacím nutným pro plnění svých úkolů a výkon své odpovědnosti a měl by působit jako koordinátor pro účely shromažďování a šíření informací obdržených od kteréhokoli člena kolegia nebo pozorovatele nebo kteréhokoli subjektu ve skupině nebo jakýchkoli podkladů získaných od kolegia k řešení krize, zejména od příslušného orgánu příslušného k řešení krize na úrovni skupiny. Totéž platí i pro členy kolegia. Zejména rozhodne-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě o relevantnosti určité informace pro jiného člena kolegia, včetně příslušného orgánu v hostitelském členském státě, v němž je usazena významná pobočka, měl by se zdržet neodůvodněného vylučování členů kolegia z přístupu k informacím.
            
   
               (9)
            
               Členové kolegia, kteří se podílejí na plnění úkolů podle článku 113 směrnice 2013/36/EU, by měli být vedeni k vyměňování informací o posouzení hlavních prvků procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 uvedené směrnice, a současně by mělo být uznáno, že proces dohledu a hodnocení může být v různých členských státech prováděn různým způsobem v závislosti na provedení těchto pravidel Unie do vnitrostátních právních předpisů, rovněž s ohledem na pokyny, které vydal orgán EBA podle čl. 107 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
            
   
               (10)
            
               Kvůli usnadnění spolupráce mezi příslušnými orgány a pro koordinaci rozhodnutí, která mají řešit otázku souladu instituce s požadavky týkajícími se přístupů, pro něž je nutné získat povolení příslušných orgánů, než budou využity k výpočtu kapitálových požadavků (použití interních modelů pro úvěrové riziko, tržní riziko, riziko protistrany a operační riziko), by měly být specifikovány podmínky spolupráce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a relevantními příslušnými orgány pro výměnu informací o provádění těchto interních přístupů a podmínky projednávání a dosahování dohody o opatřeních k řešení zjištěných nedostatků.
            
   
               (11)
            
               Kvůli usnadnění identifikace prvotních varovných signálů, potenciálních rizik a zranitelných míst skupiny a jejích subjektů a systému, v němž skupina a její subjekty působí, by si měli členové kolegia jednotným a srovnatelným způsobem vyměňovat kvantitativní informace týkající se skupiny a jejích subjektů. Tyto informace by měly zahrnovat hlavní oblasti informací shromažďovaných příslušnými orgány v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (4), jež upřesňuje jednotné formáty, četnost, data vykazování, definice a IT řešení, které mají instituce používat k podávání zpráv pro účely dohledu, a měly by být vyměňovány v době, kdy příslušné orgány vypracovávají zprávu o posouzení rizik skupiny a docházejí ke společným rozhodnutím o kapitálu a likviditě podle článku 113 směrnice 2013/36/EU. Každé kolegium by mělo rozhodnout o přesném souboru informací, které budou pro uvedené účely vyměňovány.
            
   
               (12)
            
               Při přípravě programu dohledových šetření kolegia by členové kolegia měli přihlédnout ke zprávě o posouzení rizik skupiny a k výsledku společného rozhodnutí o kapitálu a likviditě s cílem lépe určit priority společné práce. Příprava programu dohledových šetření kolegia by tudíž měla započít ihned poté, co skončí posouzení rizik skupiny a postup společného rozhodování, přičemž při vypracování konečné podoby programu by příslušné orgány měly přihlédnout k úkolům, které se zavázaly plnit na vnitrostátní úrovni, ke zdrojům přiděleným na tyto úkoly a k příslušným lhůtám jejich plnění.
            
   
               (13)
            
               Členové kolegia by měli koordinovat své činnosti při přípravě na naléhavé situace a během naléhavých situací, jako je například nepříznivý vývoj, který může vážně ohrozit řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Unie nebo jeho části, nebo jiné situace, které ovlivňují nebo očividně mohou ovlivnit finanční a ekonomickou situaci bankovní skupiny nebo kteréhokoli z jejích dceřiných podniků. Plánování a koordinace činností příslušných orgánů při přípravě na naléhavé situace a během nich by tudíž měly zahrnovat mimo jiné činnosti uvedené v příslušných ustanoveních směrnice 2014/59/EU; za příklady činností při přípravě na naléhavé situace a během nich by měly být považovány zejména činnosti, jejichž cílem je koordinovat plánování ozdravných postupů na úrovni skupiny a dle potřeby poskytovat koordinované podklady orgánům příslušným k řešení krize.
            
   
               (14)
            
               Při řešení naléhavé situace by se členové kolegia měli pod vedením orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě snažit vypracovat koordinované posouzení situace v rámci dohledu, dohodnout se na koordinované reakci na naléhavou situaci v rámci dohledu a monitorovat provádění své reakce, aby bylo zajištěno řádné posouzení a řešení naléhavé situace. Měli by také zabezpečit, aby veškerá vnější komunikace probíhala koordinovaně a zahrnovala prvky, na nichž se členové kolegia předem dohodnou.
            
   
               (15)
            
               Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, jelikož se zabývají obecnými podmínkami fungování kolegií orgánů dohledu. Za účelem zajištění jednotnosti uvedených ustanovení, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k těmto ustanovením pro osoby, na něž se tyto povinnosti vztahují, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy požadované čl. 51 odst. 4 a čl. 116 odst. 4 směrnice 2013/36/EU do jediného nařízení.
            
   
               (16)
            
               Vzhledem k tomu, že velká většina kolegií orgánů dohledu v celé EU je zřizována v souladu s článkem 116 směrnice 2013/36/EU, jeví se jako vhodnější nejprve určit podmínky fungování kolegií podle článku 116 směrnice 2013/36/EU, než budou určeny podmínky fungování kolegií zřízených podle článku 51 směrnice 2013/36/EU, neboť první zmíněná kolegia představují patrně obecnější případ a druhá zmíněná kolegia jsou případem zvláštním.
            
   
               (17)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, dále jen „EBA“ nebo „orgán EBA“).
            
   
               (18)
            
               Orgán EBA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1093/2010,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA 1
   
      OBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví obecné podmínky fungování kolegií orgánů dohledu (dále jen „kolegia“) zřízených podle článku 116 a čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
   KAPITOLA 2
   
      PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ KOLEGIÍ ZŘÍZENÝCH PODLE ČLÁNKU 116 SMĚRNICE 2013/36/EU
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Zřízení a fungování kolegií
      
   
   Článek 2
   Stanovení mapování skupiny institucí
   1.   Za účelem identifikace členů a potenciálních pozorovatelů kolegia orgánů dohledu provede orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě mapování skupiny institucí v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/99 (5).
   2.   Výsledkem mapování skupiny je identifikace následujících subjektů ve skupině:
   
               a)
            
               instituce povolené a pobočky usazené v členském státě;
            
   
               b)
            
               subjekty finančního sektoru povolené v členském státě;
            
   
               c)
            
               instituce povolené a pobočky usazené ve třetí zemi.
            
   3.   Mapování každé instituce a pobočky usazené v členském státě musí zohlednit tyto údaje:
   
               a)
            
               členský stát, v němž je instituce povolena nebo pobočka usazena;
            
   
               b)
            
               příslušný orgán odpovědný za dohled nad institucí nebo příslušný orgán hostitelského členského státu, v němž je pobočka usazena, jakož i jiné orgány finančního sektoru daného členského státu, například příslušné orgány odpovědné za dohled nad trhy s finančními nástroji, za prevenci využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu nebo za ochranu spotřebitele;
            
   
               c)
            
               v případě instituce, včetně dceřiného podniku mateřského podniku v EU usazeného v témže členském státě, jakož i mateřského podniku v EU samotného, informace o tom, zda instituce podléhá obezřetnostnímu dohledu na individuálním základě nebo zda jí byla udělena výjimka z uplatňování požadavků stanovených v části druhé až osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (6) na individuálním základě podle článků 7, 8 nebo 10 uvedeného nařízení;
            
   
               d)
            
               v případě instituce informace týkající se významu dané instituce pro členský stát, v němž je povolena, a příslušná kritéria použitá příslušnými orgány k určení tohoto významu, jakož i informace o významu dané instituce pro skupinu, je-li celková hodnota aktiv a podrozvahových položek instituce vyšší než 1 % celkových aktiv a podrozvahových položek skupiny na konsolidovaném základě;
            
   
               e)
            
               v případě pobočky informace týkající se významu dané pobočky pro členský stát, v němž je usazena, zejména to, zda byla pobočka označena nebo je navrhováno její označení za významnou podle článku 51 směrnice 2013/36/EU, jakož i informace o významu dané pobočky pro skupinu, je-li celková hodnota aktiv a podrozvahových položek pobočky vyšší než 1 % celkových aktiv a podrozvahových položek skupiny na konsolidovaném základě.
            
   4.   Mapování každého subjektu finančního sektoru, instituce nebo pobočky podle odst. 2 písm. b) a c) musí zohlednit tyto údaje:
   
               a)
            
               členský stát, v němž je subjekt finančního sektoru povolen, nebo třetí země, v níž je instituce povolena nebo pobočka usazena;
            
   
               b)
            
               orgán, který je odpovědný za dohled nad daným subjektem finančního sektoru, institucí nebo pobočkou, nebo se na tomto dohledu podílí;
            
   
               c)
            
               informace o významu subjektu finančního sektoru, instituce nebo pobočky pro skupinu, je-li celková hodnota aktiv a podrozvahových položek daného subjektu finančního sektoru, instituce nebo pobočky vyšší než 1 % celkových aktiv a podrozvahových položek skupiny na konsolidovaném základě.
            
   Článek 3
   Ustanovení členů a pozorovatelů kolegia
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyzve následující orgány, aby se staly členy kolegia:
   
               a)
            
               příslušné orgány odpovědné za dohled nad institucemi, které jsou dceřinými podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti, a příslušné orgány hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny významné pobočky podle článku 51 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               b)
            
               centrální banky členských států v rámci Evropského systému centrálních bank (ESCB), které se v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podílejí na obezřetnostním dohledu nad právními subjekty uvedenými v písmenu a), ale nejsou příslušnými orgány;
            
   
               c)
            
               orgán EBA.
            
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvat příslušné orgány hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny nevýznamné pobočky, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvat orgány dohledu třetích zemí, v nichž jsou povoleny instituce nebo usazeny pobočky, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvat následující orgány, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé:
   
               a)
            
               centrální banky ESCB, které nejsou vnitrostátními právními předpisy oprávněny k dohledu nad institucí povolenou nebo pobočkou usazenou v členském státě;
            
   
               b)
            
               orgány nebo subjekty veřejné správy v členském státě, které jsou odpovědné za dohled nad subjektem ve skupině, nebo se na tomto dohledu podílejí, včetně orgánů odpovědných za provádění obezřetnostního dohledu nad subjekty finančního sektoru ve skupině nebo příslušných orgánů odpovědných za dohled nad trhy s finančními nástroji, za prevenci využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu nebo za ochranu spotřebitele.
            
   5.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia upřesní ujednání upravující účast pozorovatelů v kolegiu v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci podle čl. 5 písm. c). Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě tato ujednání sdělí pozorovatelům.
   Článek 4
   Oznámení o zřízení a složení kolegia
   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí mateřský podnik skupiny v EU o zřízení kolegia a o identitě jeho členů a pozorovatelů, jakož i o veškerých změnách tohoto složení.
   Článek 5
   Ustanovení písemné dohody o koordinaci a spolupráci
   Písemná dohoda o koordinaci a spolupráci podle článku 115 směrnice 2013/36/EU zahrnuje alespoň následující údaje:
   
               a)
            
               informace o celkové struktuře skupiny zahrnující všechny subjekty ve skupině;
            
   
               b)
            
               identifikaci členů a pozorovatelů kolegia;
            
   
               c)
            
               popis podmínek upravujících účast pozorovatelů v kolegiu podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, včetně jejich zapojení do jednotlivých jednání a procesů kolegia a jejich práv a povinností v oblasti výměny informací;
            
   
               d)
            
               popis režimu výměny informací včetně jejich rozsahu, četnosti a komunikačních kanálů;
            
   
               e)
            
               popis režimu nakládání s důvěrnými informacemi;
            
   
               f)
            
               případně popis režimu svěření úkolů a delegování odpovědnosti;
            
   
               g)
            
               popis veškerých dílčích struktur kolegia;
            
   
               h)
            
               popis rámce plánování a koordinace činností dohledu v běžných situacích;
            
   
               i)
            
               popis rámce plánování a koordinace činností dohledu při přípravě na naléhavé situace a během nich, včetně pohotovostního plánování, nástrojů a postupů komunikace;
            
   
               j)
            
               popis politiky komunikace orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a členů kolegia s mateřským podnikem v EU a subjekty ve skupině;
            
   
               k)
            
               dohodnuté postupy a lhůty platné pro distribuci dokumentů ze zasedání;
            
   
               l)
            
               jakoukoli jinou dohodu mezi členy kolegia, včetně dohodnutých ukazatelů pro určení prvotních varovných signálů, potenciálních rizik a zranitelných míst;
            
   
               m)
            
               popis rámce pro poskytování koordinovaných podkladů kolegiu k řešení krize, zejména pro poskytování koordinovaných podkladů bez omezení pro účely postupu konzultace podle článků 12, 13, 16, 18, 91 a 92 směrnice 2014/59/EU;
            
   
               n)
            
               popis úlohy orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě, zejména pokud jde o koordinaci poskytování podkladů podle písmene m) příslušnému kolegiu k řešení krize prostřednictvím orgánu příslušného k řešení krize na úrovni skupiny;
            
   
               o)
            
               ustanovení upravující režim v případě, že člen nebo pozorovatel ukončí svou účast v kolegiu.
            
   Článek 6
   Účast na zasedáních a činnosti kolegia
   1.   Při rozhodování o tom, které orgány se zúčastní určitého zasedání nebo určité činnosti kolegia v souladu s čl. 116 odst. 7 směrnice 2013/36/EU, zváží orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě následující:
   
               a)
            
               témata k projednání a cíl zasedání nebo činnosti, zejména pokud jde o jejich relevantnost pro každý subjekt ve skupině;
            
   
               b)
            
               význam subjektu ve skupině pro členský stát, v němž je subjekt ve skupině povolen nebo usazen, a význam subjektu pro skupinu.
            
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia zajistí, aby se zasedání a činností kolegia účastnili nejvhodnější zástupci podle projednávaných témat a sledovaných cílů. Tito zástupci jsou v nejvyšší možné míře oprávněni zavazovat své orgány jakožto členy kolegia k rozhodnutím, která mají být během zasedání nebo činností přijata.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může vyzvat zástupce subjektů ve skupině k účasti na zasedání nebo činnosti kolegia na základě témat a cílů zasedání nebo činnosti kolegia.
   Článek 7
   Svěření úkolů a delegování odpovědnosti
   1.   Při vypracovávání programu dohledových šetření kolegia podle článku 16 a při jeho aktualizaci dle potřeby zváží orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia možnost dohod o dobrovolném svěření úkolů a delegování odpovědnosti podle čl. 116 odst. 1 písm. b) směrnice 2013/36/EU, zejména pokud se očekává, že toto svěření úkolů nebo delegování povede k efektivnějšímu a účinnějšímu dohledu, zvláště pak odstraněním nadbytečného zdvojování požadavků dohledu, včetně požadavků na informace.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě oznámí uzavření dohody o svěření úkolů nebo delegování odpovědnosti mateřskému podniku v EU a příslušný orgán, který deleguje své pravomoci, je oznámí dotčené instituci.
   Článek 8
   Výměna informací mezi členy kolegia a skupinou institucí
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě odpovídá za sdělování informací mateřskému podniku v EU a za vyžadování informací od tohoto podniku. Členové kolegia odpovídají za sdělování informací institucím a pobočkám, které podléhají jejich dohledu, a za vyžadování informací od těchto institucí a poboček.
   2.   Jestliže člen kolegia hodlá výjimečně sdělit informaci mateřskému podniku v EU nebo si informace od tohoto podniku vyžádat, uvědomí předem orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě.
   3.   Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě hodlá výjimečně sdělit informaci instituci nebo pobočce, která nepodléhá jeho dohledu, nebo si informace od takové instituce nebo pobočky vyžádat, uvědomí předem člena kolegia odpovědného za dohled nad touto institucí nebo pobočkou.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu v běžných situacích
      
   
   Článek 9
   Obecné podmínky výměny informací mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a členy kolegia
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia si vyměňují všechny informace nezbytné pro usnadnění plnění úkolů uvedených v článcích 112 a 113 směrnice 2013/36/EU při dodržení požadavků na zachování důvěrnosti stanovených v hlavě VII kapitole 1 oddíle II uvedené směrnice a případně v článcích 54 a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (7).
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia si vyměňují rovněž všechny informace nezbytné k usnadnění plnění úkolů uvedených v článku 8 směrnice 2014/59/EU.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia si vyměňují informace uvedené v odstavcích 1 a 2 bez ohledu na to, zda je získají od subjektu ve skupině, příslušného orgánu nebo orgánu dohledu nebo z jakéhokoli jiného zdroje, a v souladu s článkem 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/99. Tyto informace musí být dostatečně přiměřené, přesné a včasné.
   Článek 10
   Výměna informací potřebných k provedení posouzení rizik skupiny a přijímání společných rozhodnutí
   1.   Pro účely společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce podle článku 113 směrnice 2013/36/EU si orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia podle odstavce 1 uvedeného článku vyměňují všechny nezbytné informace na individuální i konsolidované úrovni s cílem dospět ke společnému rozhodnutí.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia podle odstavce 1 si konkrétně vyměňují informace o výsledcích procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 směrnice 2013/36/EU. Tyto informace obsahují výsledky posouzení nejméně těchto prvků:
   
               a)
            
               analýza obchodního modelu, včetně posouzení životaschopnosti aktuálního obchodního modelu a udržitelnosti výhledové obchodní strategie instituce;
            
   
               b)
            
               vnitřní systémy správy a řízení a kontroly v rámci celé instituce;
            
   
               c)
            
               jednotlivá rizika z hlediska kapitálu instituce zahrnující tyto prvky:
               
                           i)
                        
                           přirozená jednotlivá rizika,
                        
               
                           ii)
                        
                           řízení rizik a kontroly;
                        
            
   
               d)
            
               hodnocení kapitálové přiměřenosti, včetně navrhovaného požadovaného kapitálu podle čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU;
            
   
               e)
            
               rizika z hlediska likvidity a financování instituce zahrnující tyto prvky:
               
                           i)
                        
                           riziko likvidity a riziko financování,
                        
               
                           ii)
                        
                           řízení rizika likvidity a rizika financování;
                        
            
   
               f)
            
               hodnocení přiměřenosti likvidity, včetně navrhovaných kvantitativních a kvalitativních opatření podle článku 105 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               g)
            
               další opatření v oblasti dohledu nebo opatření včasného zásahu, která byla přijata nebo jsou plánována s cílem řešit nedostatky zjištěné při procesu dohledu a hodnocení;
            
   
               h)
            
               výsledky zátěžových testů v rámci dohledu provedených podle článku 100 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               i)
            
               zjištění kontrol na místě a monitorování na dálku, která jsou relevantní pro posouzení profilu rizika skupiny nebo kteréhokoli z jejích subjektů.
            
   Článek 11
   Výměna informací ohledně průběžného přezkumu svolení používat interní přístupy a nepodstatných rozšíření nebo změn interních modelů
   1.   Pro účely zajištění soudržnosti a koordinace, pokud jde o průběžný přezkum svolení používat interní přístupy podle článku 101 směrnice 2013/36/EU, si orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad institucemi, jimž bylo uděleno povolení používat interní přístupy v souladu s čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 nebo 9, článkem 283, čl. 312 odst. 2 nebo článkem 363 nařízení (EU) č. 575/2013, vyměňují veškeré informace o výsledku tohoto průběžného přezkumu a veškeré další příslušné informace.
   2.   Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo kterýkoli relevantní člen kolegia podle odstavce 1 zjistí, že instituce povolená v členském státě, včetně mateřské instituce v EU, již nesplňuje všechny požadavky na uplatňování interního přístupu, nebo zjistí nedostatky podle článku 101 směrnice 2013/36/EU, neprodleně si s cílem usnadnit dosažení společné dohody podle článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2016/99 podle potřeby vymění tyto informace:
   
               a)
            
               posouzení vlivu zjištěných nedostatků a problémů spočívajících v nedodržování právních předpisů a jejich důležitost;
            
   
               b)
            
               posouzení plánu na obnovení souladu s právními předpisy a na řešení zjištěných nedostatků, který předloží mateřská instituce v EU nebo kterákoli instituce povolená v členském státě, včetně informací o lhůtě pro jeho provedení;
            
   
               c)
            
               informace o záměru orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nebo kteréhokoli relevantního člena kolegia zrušit svolení nebo omezit používání modelu na oblasti, které splňují uvedené požadavky nebo u nichž lze ve vhodné lhůtě dosáhnout souladu, nebo na oblasti, které nejsou zasaženy zjištěnými nedostatky;
            
   
               d)
            
               informace o jakýchkoli navrhovaných dodatečných požadavcích na kapitál podle čl. 104 odst. 2 písm. d) směrnice 2013/36/EU jakožto o opatření dohledu, které má řešit zjištěné problémy v oblasti nedodržování právních předpisů nebo zjištěné nedostatky.
            
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a relevantní členové kolegia podle odstavce 1 si rovněž vyměňují informace o rozšířeních nebo změnách těchto interních modelů, které nepředstavují podstatná rozšíření nebo změny modelů, jak je stanoveno v článku 13 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/100 (8).
   4.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 budou projednány a zohledněny při vypracovávání posouzení rizik skupiny a dosahování společného rozhodnutí v souladu s čl. 113 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU.
   Článek 12
   Výměna informací o prvotních varovných signálech, potenciálních rizicích a zranitelných místech
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří se podílejí na vypracování zprávy o posouzení rizika skupiny podle čl. 113 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/36/EU nebo zprávy o posouzení rizika likvidity skupiny podle čl. 113 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice pro účely dosažení společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce v souladu s uvedeným článkem, si vyměňují kvantitativní informace s cílem identifikovat prvotní varovné signály, potenciální rizika a zranitelná místa a poskytnout podklady pro zprávu o posouzení rizika skupiny a zprávu o posouzení rizika likvidity skupiny.
   2.   Informace uvedené v odstavci 1 se vypracovávají na základě informací, které shromáždí příslušné orgány v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014, s cílem zajistit jednotnost a srovnatelnost použitých údajů. Tyto informace zahrnují přinejmenším všechny subjekty ve skupině povolené nebo usazené v členském státě a alespoň tyto oblasti:
   
               a)
            
               kapitál;
            
   
               b)
            
               likvidita;
            
   
               c)
            
               kvalita aktiv;
            
   
               d)
            
               financování;
            
   
               e)
            
               ziskovost;
            
   
               f)
            
               riziko koncentrace.
            
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia uvedení v odstavci 1 zváží i výměnu informací o makroekonomickém prostředí, v němž skupina institucí a její subjekty ve skupině působí.
   Článek 13
   Výměna informací ohledně nedodržování právních předpisů a sankcí
   1.   Členové kolegia sdělují orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě informace týkající se jakýchkoli situací, u nichž členové kolegia určili, že instituce nebo pobočka, která podléhá jejich dohledu, nedodržela právní předpisy členských států nebo Unie nebo požadavky, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nebo dohledu nad tržním chováním institucí, včetně požadavků stanovených nařízením (EU) č. 575/2013 a směrnicí 2013/36/EU a jakýchkoli uložených správních sankcí nebo jiných správních opatření uplatněných v souladu s články 64 až 67 směrnice 2013/36/EU, jestliže tyto informace ovlivňují nebo by pravděpodobně mohly ovlivnit profil rizik skupiny nebo kteréhokoli z jejích subjektů. Členové kolegia projednají s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě možný dopad těchto případů nedodržování právních předpisů a sankcí pro subjekty ve skupině nebo pro skupinu jako celek.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě rozhodne o sdělení informací uvedených v odstavci 1 členům kolegia, pro které jsou tyto informace považovány za relevantní v souladu článkem 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   Článek 14
   Výměna informací pro posouzení plánu ozdravných postupů na úrovni skupiny
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia si vyměňují všechny informace nezbytné pro subjekty, které se podílejí na postupu společného rozhodování o prvcích uvedených v čl. 8 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.
   2.   Pro účely odstavce 1 orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předloží plán ozdravných postupů na úrovni skupiny členům kolegia postupem stanoveným v článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zajistí, aby byli všichni členové kolegia přiměřeně informováni o výsledku postupu uvedeného v odstavci 1.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyrozumí orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny o harmonogramu přezkumu a posouzení plánu ozdravných postupů na úrovni skupiny a uvede datum, do něhož má orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny předložit svá případná doporučení podle čl. 6 odst. 4 směrnice 2014/59/EU.
   Článek 15
   Výměna informací ohledně dohod o vnitroskupinové finanční podpoře
   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zajistí, aby byli všichni členové kolegia přiměřeně informováni o hlavních podmínkách schválení dohod o finanční vnitroskupinové podpoře, které byly schváleny v souladu s postupem společného rozhodování podle článku 20 směrnice 2014/59/EU.
   Článek 16
   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia
   1.   Pro účely sestavení programu dohledových šetření kolegia v souladu s čl. 116 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU určí orgán provádějící dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia činnosti dohledu, které mají být prováděny.
   2.   Program dohledových šetření kolegia obsahuje přinejmenším tyto údaje:
   
               a)
            
               oblasti společné činnosti určené na základě posouzení rizika skupiny a posouzení rizika likvidity skupiny a společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce v souladu s článkem 113 směrnice 2013/36/EU nebo na základě jiných provedených činností kolegia, včetně snah přispět k efektivnímu dohledu a vyloučit nadbytečné zdvojování úkolů v souladu s čl. 116 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice;
            
   
               b)
            
               příslušné programy dohledových šetření kolegia orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a členů kolegia pro mateřskou instituci a pro všechny instituce povolené a pobočky usazené v členském státě;
            
   
               c)
            
               oblasti zaměření práce kolegia a jeho plánované dohledové činnosti, včetně plánovaných kontrol na místě podle čl. 99 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU;
            
   
               d)
            
               členové kolegia odpovídající za provádění plánovaných činností dohledu;
            
   
               e)
            
               očekávané lhůty pro každou z plánovaných činností dohledu z hlediska načasování i trvání.
            
   3.   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia proběhnou podle článku 11 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   
      ODDÍL 3
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu při přípravě na naléhavé situace a během takových situací
      
   
   Článek 17
   Stanovení rámce kolegia pro naléhavé situace
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia stanoví rámec kolegia pro případné naléhavé situace v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU (dále jen „rámec kolegia pro naléhavé situace“), s přihlédnutím ke specifikům a struktuře dané skupiny institucí.
   2.   Rámec kolegia pro naléhavé situace zahrnuje přinejmenším tyto údaje:
   
               a)
            
               postupy konkrétního kolegia, které se uplatní v případě, že nastane naléhavá situace podle čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               b)
            
               minimální soubor informací, které budou vyměňovány v případě, že nastane naléhavá situace podle čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.
            
   3.   Minimální soubor informací podle odst. 2 písm. b) zahrnuje:
   
               a)
            
               nástin situace, k níž došlo, včetně příčiny naléhavé situace, a očekávaný dopad naléhavé situace na subjekty ve skupině a na skupinu jako celek, na likviditu trhu a na stabilitu finančního systému;
            
   
               b)
            
               vysvětlení opatření a kroků, které byly přijaty nebo jejichž přijetí se plánuje, orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nebo kterýmkoli z členů kolegia nebo samotnými subjekty ve skupině;
            
   
               c)
            
               nejnovější dostupné kvantitativní informace týkající se likvidity a kapitálového postavení subjektů ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny, a to na individuálním a konsolidovaném základě.
            
   Článek 18
   Obecné podmínky týkající se výměny informací během naléhavé situace
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia si vyměňují všechny informace nezbytné pro usnadnění plnění úkolů uvedených v čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU při dodržení požadavků na zachování důvěrnosti stanovených v hlavě VII kapitole 1 oddíle II uvedené směrnice a případně v článcích 54 a 58 směrnice 2004/39/ES.
   2.   Jakmile člen nebo pozorovatel kolegia upozorní orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě na naléhavou situaci nebo jakmile tento orgán naléhavou situaci sám zjistí, sdělí informace podle čl. 17 odst. 2 písm. b) pomocí postupů podle čl. 17 odst. 2 písm. a) členům kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být touto naléhavou situací ovlivněny, a orgánu EBA.
   3.   V závislosti na povaze, závažnosti, potenciálním systémovém dopadu či jiném dopadu a na pravděpodobnosti dalšího šíření naléhavé situace se mohou členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, a orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě rozhodnout vyměňovat si i další informace.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zváží, zda jsou informace uvedené v odstavcích 2 a 3 relevantní pro plnění úkolů kolegia k řešení krize. V takovém případě orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto informace sdělí orgánu příslušnému k řešení krize na úrovni skupiny vymezenému v čl. 2 odst. 1 bodě 44 směrnice 2014/59/EU.
   5.   Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 se dle potřeby aktualizují, jakmile jsou k dispozici informace nové.
   6.   Jestliže výměna informací nebo komunikace podle tohoto článku probíhá ústně, naváží na ni dotčené příslušné orgány včasným písemným sdělením.
   Článek 19
   Koordinace posouzení naléhavé situace v rámci dohledu
   1.   Dojde-li k naléhavé situaci, koordinuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě posouzení naléhavé situace (dále jen „koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu“) ve spolupráci se členy kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny.
   2.   Koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu provedené podle článku 14 prováděcího nařízení (EU) 2016/99 zahrnuje alespoň tyto prvky:
   
               a)
            
               povaha a závažnost naléhavé situace;
            
   
               b)
            
               dopad nebo potenciální dopad naléhavé situace na skupinu a na kterýkoli ze subjektů ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny;
            
   
               c)
            
               riziko přeshraničního rozšíření situace.
            
   3.   Při posuzování odst. 2 písm. c) přihlédne orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě k potenciálním systémovým důsledkům v kterémkoli z členských států, v nichž jsou povoleny subjekty ve skupině nebo v nichž jsou usazeny významné pobočky.
   Článek 20
   Koordinace reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Dojde-li k naléhavé situaci, koordinuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě přípravu reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu (dále jen „koordinovaná reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu“) ve spolupráci se členy kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny.
   2.   Koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu podle článku 19 je základem koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu, která vymezuje potřebná opatření v rámci dohledu, jejich rozsah a harmonogram jejich provádění.
   3.   Koordinovanou reakci na naléhavou situaci v rámci dohledu vypracují orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny.
   Článek 21
   Monitorování realizace koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, monitorují a vyměňují si informace o provádění koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu podle článku 20.
   2.   Informace, které mají být vyměňovány, zahrnují přinejmenším aktuální informace o provádění dohodnutých opatření ve stanovené lhůtě podle čl. 20 odst. 2 a nutnost tato opatření aktualizovat nebo pozměnit.
   Článek 22
   Koordinace vnější komunikace v naléhavé situaci
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, koordinují v rámci použitelných právních předpisů Unie a členských států svou vnější komunikaci, pokud je to možné.
   2.   Pro účely koordinování vnější komunikace se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě se členy kolegia dohodne na těchto prvcích:
   
               a)
            
               přidělení odpovědnosti za koordinaci vnější komunikace v různých fázích naléhavé situace;
            
   
               b)
            
               úroveň informací, které mají být zveřejněny, a to s přihlédnutím k nutnosti zachovat důvěru v trh a k veškerým dalším povinnostem týkajícím se zveřejňování v případě, kdy finanční nástroje emitované subjekty ve skupině, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, jsou veřejně obchodovány na jednom či více regulovaných trzích v Unii;
            
   
               c)
            
               koordinace veřejných prohlášení, včetně prohlášení vydávaných jen jedním členem kolegia, zejména pokud tato prohlášení pravděpodobně budou mít důsledky pro subjekty ve skupině podléhající dohledu jiných členů kolegia;
            
   
               d)
            
               přidělení odpovědnosti a vhodné načasování pro kontaktování subjektů ve skupině;
            
   
               e)
            
               přidělení odpovědnosti a opatření, která budou přijata za účelem vnější komunikace o koordinovaných opatřeních přijatých k řešení naléhavé situace;
            
   
               f)
            
               popis možné koordinace s jinou skupinou nebo kolegiem, jež může být součástí řešení naléhavé situace ovlivňující skupinu, např. se skupinou pro řízení krize nebo kolegiem k řešení krize.
            
   KAPITOLA 3
   
      PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ KOLEGIÍ ZŘÍZENÝCH PODLE ČL. 51 ODST. 3 SMĚRNICE 2013/36/EU
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Zřízení a fungování kolegií
      
   
   Článek 23
   Ustanovení členů a pozorovatelů kolegia
   1.   V návaznosti na mapování instituce s pobočkami v jiných členských státech podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvou příslušné orgány domovského členského státu následující orgány, aby se staly členy kolegia:
   
               a)
            
               příslušné orgány hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny významné pobočky;
            
   
               b)
            
               centrální banky členských států v rámci ESCB, které se v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podílejí na obezřetnostním dohledu nad významnými pobočkami uvedenými v písmenu a), ale nejsou příslušnými orgány;
            
   
               c)
            
               orgán EBA.
            
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu mohou postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvat příslušné orgány hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny nevýznamné pobočky, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu mohou postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2016/99 vyzvat orgány dohledu třetích zemí, v nichž jsou usazeny pobočky příslušné instituce, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé.
   4.   Příslušné orgány domovského členského státu mohou postupem podle čl. 3 odst. 1 písm. d) vyzvat následující orgány, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé:
   
               a)
            
               centrální banky ESCB, které nejsou vnitrostátními právními předpisy oprávněny k dohledu nad institucí usazenou v členském státě nebo nad jejími pobočkami usazenými v členském státě;
            
   
               b)
            
               orgány nebo subjekty veřejné správy v členském státě, které jsou odpovědné za dohled nad institucí nebo jejími pobočkami, nebo se na tomto dohledu podílejí, včetně příslušných orgánů odpovědných za dohled nad trhy s finančními nástroji, za prevenci využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu nebo za ochranu spotřebitele.
            
   5.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia upřesní ujednání upravující účast pozorovatelů v kolegiu v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci podle čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU. Příslušné orgány domovského členského státu sdělí tato ujednání pozorovatelům.
   Článek 24
   Oznámení o zřízení a složení kolegia
   Příslušné orgány domovského členského státu uvědomí instituci o zřízení kolegia a o identitě jeho členů a pozorovatelů, jakož i o veškerých změnách tohoto složení.
   Článek 25
   Ustanovení písemné dohody o koordinaci a spolupráci
   Zřízení a fungování kolegií pro významné pobočky vytvořených v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU vychází z písemné dohody o koordinaci a spolupráci, která bude ustanovena v souladu s článkem 5 tohoto nařízení.
   Článek 26
   Účast na zasedáních a činnosti kolegia
   1.   Při rozhodování o tom, které orgány se zúčastní určitého zasedání nebo určité činnosti kolegia v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU, zváží příslušné orgány domovského členského státu následující:
   
               a)
            
               témata k projednání a cíl zasedání nebo činnosti, zejména pokud jde o jejich relevantnost pro každou pobočku;
            
   
               b)
            
               význam pobočky v členském státě, v němž je usazena, a její význam pro instituci.
            
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia zajistí, aby se zasedání a činností kolegia účastnili nejvhodnější zástupci podle projednávaných témat a sledovaných cílů. Tito zástupci budou oprávněni v nejvyšší možné míře zavazovat své orgány jakožto členy kolegia k rozhodnutím, která mají být během zasedání nebo činností přijata.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu mohou vyzvat zástupce instituce k účasti na zasedání nebo činnosti kolegia na základě témat a cílů zasedání nebo činnosti kolegia.
   Článek 27
   Podmínky komunikace
   1.   Komunikace s institucí a jejími pobočkami je organizována podle dohledových odpovědností daných příslušným orgánům domovského členského státu a členům kolegia podle hlavy V kapitoly 4 a hlavy VII směrnice 2013/36/EU.
   2.   Zasedání a činnosti kolegia jsou organizovány v souladu s článkem 18 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu v běžných situacích
      
   
   Článek 28
   Obecné podmínky výměny informací mezi příslušnými orgány domovského členského státu a členy kolegia
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia si vyměňují všechny informace nezbytné k usnadnění spolupráce podle článku 50 a čl. 51 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia si vyměňují rovněž všechny informace nezbytné k usnadnění spolupráce podle článků 6, 7 a 8 směrnice 2014/59/EU.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia si vyměňují informace uvedené v odstavcích 1 a 2 bez ohledu na to, zda je získají od instituce, příslušného orgánu nebo orgánu dohledu nebo z jakéhokoli jiného zdroje. Tyto informace musí být dostatečně přiměřené, přesné a včasné.
   Článek 29
   Výměna informací o výsledcích procesu dohledu a hodnocení
   Informace, které mají sdělovat příslušné orgány domovského členského státu členům kolegia, zahrnují informace uvedené v článku 4 a 5, článcích 7 až 13 a článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014 (9), které jsou výsledkem procesu dohledu a hodnocení provedeného v souladu s článkem 97 směrnice 2013/36/EU.
   Článek 30
   Výměna informací pro posouzení plánu ozdravných postupů
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu konzultují s příslušnými orgány hostitelského členského státu, v němž jsou usazeny významné pobočky, plán ozdravných postupů, v míře, v jaké je to pro danou pobočku relevantní, v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.
   2.   Pro účely odstavce 1 předloží příslušné orgány domovského členského státu plán ozdravných postupů dané instituce příslušným orgánům hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny významné pobočky v souladu s článkem 19 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu zajistí, aby byli všichni členové kolegia přiměřeně informováni o výsledku postupu uvedeného v odstavci 1.
   Článek 31
   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia
   1.   Pro účely sestavení programu dohledových šetření kolegia podle článku 99 směrnice 2013/36/EU určí příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia činnosti dohledu, které mají být prováděny.
   2.   Program dohledových šetření kolegia obsahuje přinejmenším tyto údaje:
   
               a)
            
               oblasti společné činnosti určené při procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 směrnice 2013/36/EU nebo na základě jakýchkoli jiných provedených činností kolegia;
            
   
               b)
            
               oblasti zaměření práce kolegia a jeho plánované činnosti dohledu, včetně plánovaných šetření na místě a kontrol významných poboček podle čl. 52 odst. 3 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               c)
            
               členové kolegia odpovídající za provádění plánovaných činností dohledu;
            
   
               d)
            
               očekávané lhůty pro každou z plánovaných činností dohledu z hlediska načasování i trvání.
            
   3.   Při vypracovávání programu dohledových šetření kolegia a při jeho aktualizaci dle potřeby zváží příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia možnost dohod o dobrovolném svěření úkolů a delegování odpovědnosti, zejména pokud se očekává, že toto svěření úkolů nebo delegování povede k efektivnějšímu a účinnějšímu dohledu, zvláště pak odstraněním nadbytečného zdvojování požadavků dohledu, včetně požadavků na informace.
   4.   Příslušné orgány domovského členského státu oznámí uzavření dohody o svěření úkolů nebo delegování odpovědnosti dotčené instituci a příslušný orgán, který deleguje své pravomoci, je oznámí dotčené pobočce.
   5.   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia proběhnou podle článku 20 prováděcího nařízení (EU) 2016/99.
   
      ODDÍL 3
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu při přípravě na naléhavé situace a během takových situací a závěrečná ustanovení
      
   
   Článek 32
   Stanovení rámce kolegia pro naléhavé situace
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia stanoví rámec kolegia pro případné naléhavé situace v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU (dále jen „rámec kolegia pro naléhavé situace“).
   2.   Rámec kolegia pro naléhavé situace zahrnuje přinejmenším tyto údaje:
   
               a)
            
               postupy konkrétního kolegia, které se uplatní v případě, že nastane naléhavá situace podle čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU;
            
   
               b)
            
               minimální soubor informací, které budou vyměňovány v případě, že nastane naléhavá situace podle čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.
            
   3.   Minimální soubor informací podle odst. 2 písm. b) zahrnuje:
   
               a)
            
               nástin situace, k níž došlo, včetně příčiny naléhavé situace, a očekávaný dopad naléhavé situace na instituci, na likviditu trhu a na stabilitu finančního systému;
            
   
               b)
            
               vysvětlení opatření a kroků, které byly přijaty nebo jejichž přijetí se plánuje, příslušnými orgány domovského členského státu nebo kterýmkoli z členů kolegia nebo institucí samotnou;
            
   
               c)
            
               nejnovější dostupné kvantitativní informace týkající se likvidity a kapitálového postavení instituce.
            
   Článek 33
   Obecné podmínky týkající se výměny informací během naléhavé situace
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia si vyměňují všechny informace nezbytné pro usnadnění plnění úkolů uvedených v čl. 114 odst. 1 směrnice 2013/36/EU při dodržení požadavků na zachování důvěrnosti stanovených v hlavě VII kapitole 1 oddíle II uvedené směrnice a případně v článcích 54 a 58 směrnice 2004/39/ES.
   2.   Jakmile člen nebo pozorovatel kolegia upozorní příslušné orgány domovského členského státu na naléhavou situaci nebo jakmile tyto orgány naléhavou situaci samy zjistí, sdělí informace podle čl. 32 odst. 2 písm. b) pomocí postupů podle čl. 32 odst. 2 písm. a) členům kolegia, kteří vykonávají dohled nad pobočkami, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být touto naléhavou situací ovlivněny, a orgánu EBA.
   3.   V závislosti na povaze, závažnosti, potenciálním systémovém dopadu či jiném dopadu a na pravděpodobnosti dalšího šíření naléhavé situace se mohou členové kolegia, kteří vykonávají dohled pobočkami, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, a příslušné orgány domovského členského státu rozhodnout vyměňovat si i další informace.
   4.   Příslušné orgány domovského členského státu zváží, zda jsou informace uvedené v odstavcích 2 a 3 relevantní pro plnění úkolů kolegia k řešení krize. V takovém případě příslušné orgány domovského členského státu sdělí tyto informace orgánu příslušnému k řešení krize podle článku 3 směrnice 2014/59/EU.
   5.   Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 se dle potřeby aktualizují, jakmile jsou k dispozici informace nové.
   6.   Jestliže výměna informací nebo komunikace podle tohoto článku probíhá ústně, naváží na ni dotčené příslušné orgány včasným písemným sdělením.
   Článek 34
   Koordinace posouzení naléhavé situace v rámci dohledu
   1.   Dojde-li k naléhavé situaci, koordinují příslušné orgány domovského členského státu posouzení naléhavé situace (dále jen „koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu“) ve spolupráci se členy kolegia podle čl. 112 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
   2.   Koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu, které vypracují příslušné orgány domovského členského státu, zahrnuje alespoň tyto prvky:
   
               a)
            
               povahu a závažnost naléhavé situace;
            
   
               b)
            
               dopad nebo potenciální dopad naléhavé situace na instituci a na kteroukoli z jejích poboček, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny;
            
   
               c)
            
               riziko přeshraničního rozšíření situace.
            
   3.   Při posuzování odst. 2 písm. c) přihlédnou příslušné orgány domovského členského státu k potenciálním systémovým důsledkům v kterémkoli z členských států, v nichž jsou usazeny významné pobočky.
   Článek 35
   Koordinace reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Dojde-li k naléhavé situaci, koordinují příslušné orgány domovského členského státu přípravu reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu (dále jen „koordinovaná reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu“) ve spolupráci se členy kolegia podle čl. 112 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
   2.   Koordinované posouzení naléhavé situace v rámci dohledu podle článku 34 je základem koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu, která vymezuje potřebná opatření v rámci dohledu, jejich rozsah a harmonogram jejich provádění.
   Článek 36
   Monitorování realizace koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia, kteří vykonávají dohled nad pobočkami, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, monitorují a vyměňují si informace o provádění koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu podle článku 35.
   2.   Informace, které mají být vyměňovány, zahrnují přinejmenším aktuální informace o provádění dohodnutých opatření ve stanovené lhůtě podle čl. 35 odst. 2 a nutnost tato opatření aktualizovat nebo pozměnit.
   Článek 37
   Koordinace vnější komunikace v naléhavé situaci
   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia, kteří odpovídají za dohled nad pobočkami, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být naléhavou situací ovlivněny, koordinují, pokud je to možné, svou vnější komunikaci, a to s přihlédnutím k prvkům specifikovaným v čl. 22 odst. 2, jakož i k zákonným povinnostem či omezením podle vnitrostátních právních předpisů.
   Článek 38
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. října 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/99 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/100 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy upřesňující postup společného rozhodování, pokud jde o uplatňování určitých obezřetnostních svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (viz strana 45 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 6).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.