Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/99 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 99/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 21/21
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/99
   ze dne 16. října 2015,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 51 odst. 5 a čl. 116 odst. 5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Postup stanovování a aktualizace mapování skupiny subjektů v Unii a ve třetích zemích by měl vést orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě, jenž by měl zajistit, aby potenciální členové kolegia měli možnost vyslovit připomínky a přispět k tomuto postupu, a to s cílem zajistit, aby byly účinně identifikovány všechny subjekty ve skupině a aby mapování odráželo přesné a aktuální informace o těchto subjektech, včetně poboček skupiny. Mapování by mělo být prováděno pomocí jednotného vzoru, což by mělo usnadnit realizaci mapování, zajistit, aby byly shromážděny veškeré potřebné informace a aby tyto informace byly zohledněny v mapování dané skupiny institucí, a snížit náklady na zajištění souladu s právními předpisy jak pro orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo příslušné orgány domovského členského státu, tak pro ostatní členy kolegia.
            
   
               (2)
            
               Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě hodlá vyzvat příslušné orgány hostitelských členských států, v nichž jsou usazeny nevýznamné pobočky, orgány dohledu třetích států a jiné příslušné orgány, aby se účastnily kolegia jako pozorovatelé, musí zajistit, aby byli členové kolegia o tomto záměru předem vyrozuměni a měli dostatek času tento návrh posoudit, schválit nebo vůči němu vyjádřit námitky. Aby zajistil řádné řízení tohoto procesu, měl by orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nejprve vyzvat orgány způsobilé stát se členy kolegia a následně by měl přikročit k výzvám potenciálním pozorovatelům kolegia.
            
   
               (3)
            
               Než přijmou výzvu, kterou orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě adresuje potenciálním pozorovatelům kolegia, měli by tito potenciální pozorovatelé být uvědomeni o podmínkách účasti, které dohodnou orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě by měl být povinen začlenit podmínky účasti pozorovatele do písemné dohody o koordinaci a spolupráci daného kolegia.
            
   
               (4)
            
               Postup uzavírání a změn písemné dohody o koordinaci a spolupráci by měl vést orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě, jenž by měl zajistit, aby členové kolegia měli možnost vyslovit připomínky a přispět k navrhované dohodě, včetně podmínek účasti pozorovatelů. Aby se zajistilo, že dohody uzavírané kolegii orgánů dohledu budou jednotné z hlediska struktury a zahrnutých ustanovení a současně budou umožňovat přiměřenou pružnost pro začlenění dohod a ujednání specifických pro dané kolegium, měly by být vypracovány podle jednotného vzoru.
            
   
               (5)
            
               Při organizování konzultace se členy kolegia týkající se různých provozních aspektů činnosti kolegia by měl orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě jasně sdělit přiměřenou lhůtu, v níž jsou očekávány připomínky a stanoviska členů kolegia.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na jednotlivé úkoly v oblasti dohledu, které musí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia plnit, a na složitost těchto úkolů, by měla být minimální očekávaná četnost zasedání kolegia stanovena na jedno zasedání ročně.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že kolegia orgánů dohledu mohou být uspořádána do různých dílčích struktur, je nezbytné zajistit, aby byli všichni členové kolegia včas a přiměřeně informováni o diskusích a rozhodnutích přijatých v rámci konkrétních dílčích struktur.
            
   
               (8)
            
               V zájmu ochrany důvěrnosti informací vyměňovaných mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nebo příslušnými orgány domovského členského státu a členy kolegia by měla být kolegia orgánů dohledu vedena k používání zabezpečených komunikačních prostředků.
            
   
               (9)
            
               Aby byla činnost kolegií orgánů dohledu účinná a efektivní, je třeba, aby si členové kolegia vyměňovali všechny informace nezbytné k tomu, aby mohli posuzovat a přijímat opatření k ochraně zájmů vkladatelů a investorů ve svých členských státech a k ochraně finanční stability v Unii. Má-li tudíž orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě za to, že konkrétní informace není pro některého člena kolegia relevantní, měl by nejprve s daným členem konzultovat a poskytnout mu veškeré potřebné údaje pro posouzení relevantnosti a potom své rozhodnutí odůvodnit.
            
   
               (10)
            
               Jestliže průběžný přezkum svolení používat interní přístupy odhalí nedostatky podle článku 101 směrnice 2013/36/EU, je nezbytné, aby orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia vykonávající dohled nad subjekty, které jsou těmito nedostatky postiženy, spolupracovali s cílem posoudit význam těchto nedostatků a rozhodnout o vhodných opatřeních. Jakékoli rozhodnutí týkající se požadavku navýšit kapitál nebo zrušit schválený model by mělo být přijato společně orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a příslušnými členy kolegia.
            
   
               (11)
            
               Kvůli usnadnění identifikace prvotních varovných signálů, potenciálních rizik a zranitelných míst jakožto podkladů pro zprávu o posouzení rizika skupiny a zprávu o posouzení rizika likvidity skupiny je důležité, aby se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a ostatní členové kolegia předem dohodli na souboru ukazatelů, které budou vyměňovány nejméně jednou ročně. Za účelem zajištění jednotnosti a srovnatelnosti by tyto ukazatele měly být vypočítávány na základě údajů z oblasti dohledu, které příslušné orgány shromáždí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (2).
            
   
               (12)
            
               Postup stanovování a aktualizace rámce kolegia pro naléhavé situace by měl vést orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo příslušné orgány domovského členského státu, které by měly zajistit, aby členové kolegia měli možnost vyslovit připomínky a přispět k navrhovanému rámci.
            
   
               (13)
            
               Během naléhavé situace by mělo být zajištěno, aby probíhala účinná a efektivní spolupráce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a všemi členy kolegia odpovědnými za dohled nad subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací postiženy, a aby posouzení naléhavé situace, reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu a monitorování a aktualizace této reakce v oblasti dohledu byly prováděny koordinovaně a za odpovídající účasti orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a všech členů kolegia odpovědných za dohled nad subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací postiženy. Kromě toho je nutné, aby orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě průběžně informoval všechny členy kolegia o hlavních prvcích rozhodnutí, která byla přijata, nebo informací, které byly vyměněny s cílem řešit danou naléhavou situaci.
            
   
               (14)
            
               Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, jelikož se zabývají běžným fungováním kolegií orgánů dohledu. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a za účelem usnadnění komplexního pohledu a celistvého přístupu k ustanovením pro osoby, na něž se tyto povinnosti vztahují, je žádoucí zařadit všechny prováděcí technické normy požadované čl. 51 odst. 5 a čl. 116 odst. 5 směrnice 2013/36/EU do jediného nařízení.
            
   
               (15)
            
               Vzhledem k tomu, že velká většina kolegií orgánů dohledu v celé EU je zřizována v souladu s článkem 116 směrnice 2013/36/EU, jeví se jako vhodnější nejprve určit běžné fungování kolegií podle článku 116 směrnice 2013/36/EU a teprve potom určit fungování kolegií zřízených podle článku 51 směrnice 2013/36/EU, neboť první zmíněná kolegia představují patrně obecnější případ a druhá zmíněná kolegia jsou případem zvláštním.
            
   
               (16)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, dále jen „EBA“ nebo „orgán EBA“).
            
   
               (17)
            
               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA 1
   
      OBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví běžné fungování kolegií orgánů dohledu (dále jen „kolegia“) zřízených podle článku 116 a čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
   KAPITOLA 2
   
      BĚŽNÉ FUNGOVÁNÍ KOLEGIÍ ZŘÍZENÝCH PODLE ČLÁNKU 116 SMĚRNICE 2013/36/EU
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Zřízení a fungování kolegií
      
   
   Článek 2
   Stanovení a aktualizace mapování skupiny institucí
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předloží orgánům způsobilým stát se členy kolegia podle čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 (dále jen „potenciální členové kolegia“), návrh mapování vypracovaný v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 (4), vyzve je, aby poskytli svá stanoviska, a uvede přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   2.   Pro účely dokončení mapování, a aniž je dotčeno použití článku 51 směrnice 2013/36/EU, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě posoudí veškerá stanoviska a výhrady, které potenciální členové kolegia vyjádří.
   3.   Po dokončení orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá mapování skupiny všem potenciálním členům kolegia.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě aktualizuje mapování postupem vymezeným v odstavcích 1 až 3 nejméně jednou ročně nebo častěji, dojde-li k významným změnám ve struktuře skupiny.
   5.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě použije při stanovování a aktualizaci mapování skupiny institucí vzor uvedený v příloze I.
   Článek 3
   Zřízení kolegia
   1.   Za účelem zřízení kolegia provede orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě následující kroky:
   
               a)
            
               orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zašle výzvy orgánům uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98;
            
   
               b)
            
               orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí členy kolegia, kteří přijali výzvu podle odstavce 3 tohoto článku, o svém záměru zaslat výzvu orgánům příslušným pro nevýznamnou pobočku, aby se kolegia zúčastnily jako pozorovatelé podle čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98;
            
   
               c)
            
               orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí členy kolegia, kteří přijali výzvu podle odstavce 3 tohoto článku, o svém záměru zaslat výzvu orgánu dohledu třetí země, aby se kolegia zúčastnil jako pozorovatel podle čl. 3 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98;
            
   
               d)
            
               orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí členy kolegia, kteří přijali výzvu podle odstavce 3 tohoto článku, o svém záměru zaslat výzvu kterémukoli orgánu uvedenému v čl. 3 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 aby se kolegia zúčastnil jako pozorovatel.
            
   Pro účely písm. b), c) a d) prvního pododstavce se k oznámení přikládá návrh orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě uvádějící podmínky účasti pozorovatele v kolegiu, které se stanou součástí písemné dohody o koordinaci a spolupráci podle čl. 5 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Pro účely písm. c) prvního pododstavce se navíc k oznámení přikládá stanovisko orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě ve věci posouzení rovnocennosti požadavků na důvěrnost a profesní tajemství použitelných vůči orgánu dohledu třetí země.
   Oznámení uvedené ve druhém pododstavci stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může kterýkoli nesouhlasící člen kolegia písemně vyjádřit svou plně odůvodněnou námitku týkající se jakéhokoli prvku návrhu nebo stanoviska orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě.
   2.   Po souhlasu všech členů kolegia s návrhem, jenž orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyvodí v případě, že v dané lhůtě není vyjádřena žádná námitka, zašle orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě orgánu uvedenému v odst. 1 písm. b), c) nebo d) výzvu, aby se stal pozorovatelem kolegia. Přílohou výzvy budou podmínky účasti pozorovatele dohodnuté členy kolegia, které budou součástí písemné dohody o koordinaci a spolupráci.
   3.   Orgány, které budou přizvány, aby se staly členy nebo pozorovateli, tento status získají přijetím uvedené výzvy. Orgány, které budou přizvány, aby se staly pozorovateli, přijmou rovněž podmínky účasti pozorovatele ve znění, které jim oznámí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě.
   4.   Orgány uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d) mohou požádat, aby se staly pozorovateli kolegia. Příslušná žádost se adresuje orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě. Jestliže se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě rozhodne přizvat tyto orgány, aby se kolegia účastnily jako pozorovatelé, použije příslušným způsobem postupy uvedené v odst. 1 písm. b), c) a d).
   Článek 4
   Sestavení a aktualizace seznamů kontaktních údajů
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě pro svou komunikaci se členy a pozorovateli kolegia vede a sdílí úplné kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů platných mimo úřední hodiny pro případ naléhavé situace, a to za pomoci vzoru uvedeného v příloze II. Seznam kontaktních údajů a seznam kontaktních údajů pro případ naléhavé situace musí být přílohou písemné dohody o koordinaci a spolupráci podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Členové kolegia poskytnou své kontaktní údaje orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě a bez zbytečného prodlení vyrozumí tento orgán o jakýchkoli změnách těchto údajů.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá členům kolegia každou aktualizovanou verzi seznamu kontaktních údajů a seznamu kontaktních údajů pro případ naléhavé situace.
   Článek 5
   Uzavření a úpravy písemné dohody o koordinaci a spolupráci
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vypracuje svůj návrh na uzavření písemné dohody o koordinaci a spolupráci v souladu s článkem 115 směrnice 2013/36/EU a článkem 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě sdělí svůj návrh členům kolegia, vyzve je, aby poskytli svá stanoviska, a uvede přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   3.   Pro účely dokončení písemné dohody o koordinaci a spolupráci přihlédne orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě k veškerým stanoviskům a výhradám, které vyjádří členové kolegia, a v případě nutnosti vysvětlí důvod, proč je do dohody nezačlenil.
   4.   Po jejím dokončení orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá písemnou dohodu o koordinaci a spolupráci členům kolegia.
   5.   Jestliže to orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia považují za nezbytné, bude provádění písemné dohody o koordinaci a spolupráci přezkoušeno formou simulace či jinou formou, dle potřeby.
   6.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia posoudí potřebu úpravy písemné dohody o koordinaci a spolupráci v případě změn jakýchkoli jejích prvků podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Písemná dohoda o koordinaci a spolupráci bude pozměněna tak, aby odrážela jakékoli změny týkající se členství v kolegiu.
   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia pravidelně přezkoumávají prvky písemné dohody o koordinaci a spolupráci týkající se rámce kolegia při přípravě na naléhavé situace a během takových situací, a to v pravidelných intervalech určených v této dohodě.
   7.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia pozměňují písemnou dohodu o koordinaci a spolupráci postupem podle odstavců 1 až 4.
   8.   Pro uzavření a změny písemné dohody o koordinaci a spolupráci použije orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vzor uvedený v příloze II.
   Článek 6
   Provozní aspekty zasedání a činností kolegií
   1.   Kolegia svolávají nejméně jedno fyzické zasedání ročně. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě však může se souhlasem všech členů kolegia po zohlednění všech specifik skupiny určit odlišnou četnost fyzických zasedání.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě jasně stanoví cíle zasedání kolegia. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zajistí, aby byly tyto cíle zohledněny v pořadu jednání zasedání, a vyzve všechny členy kolegia, aby navrhli doplňující body pořadu jednání. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě přihlédne k veškerým návrhům bodů pořadu jednání, které předloží členové kolegia, a na požádání vysvětlí důvod, proč tyto body pořadu jednání nezačlenil.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří se podílejí na určité činnosti nebo zasedání kolegia, si v dostatečném předstihu vymění dokumenty a příspěvky k pracovním dokumentům, aby mohli všichni účastníci zasedání kolegia aktivně přispět k diskusím.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu v běžných situacích
      
   
   Článek 7
   Obecný rámec výměny informací mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě, členy kolegia a pozorovateli
   1.   Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě obdrží od člena kolegia informace podle čl. 9 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, předá tyto informace:
   
               a)
            
               ostatním členům kolegia;
            
   
               b)
            
               pozorovatelům podle toho, jak orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě považuje za vhodné, a v souladu s podmínkami jejich účasti v kolegiu.
            
   2.   Má-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě za to, že jakékoli informace uvedené v odstavci 1 nejsou pro konkrétního člena kolegia relevantní, nejprve se na tohoto člena obrátí a poskytne mu klíčové aspekty daných informací, aby mohl tento člen rozhodnout o jejich skutečné relevantnosti.
   3.   Je-li kolegium uspořádáno do různých dílčích struktur, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě průběžně a včas v plném rozsahu informuje všechny členy kolegia o krocích nebo opatřeních přijatých v jednotlivých dílčích strukturách kolegia.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia se dohodnou na prostředcích výměny informací a tuto dohodu upřesní v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Článek 8
   Průběžný přezkum svolení používat interní přístupy
   1.   Jestliže kterákoli z institucí povolených v některém členském státě, včetně mateřské instituce v EU, již nesplňuje požadavky na používání interního přístupu v souladu s čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 nebo 9, článkem 283, čl. 312 odst. 2 nebo článkem 363 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo jestliže kterýkoli příslušný člen kolegia podle článku 101 směrnice 2013/36/EU zjistil nedostatky ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a daný člen kolegia spolupracují a důkladně společně konzultují s cílem dosáhnout společné dohody o zrušení svolení používat daný přístup, uložení požadavku navýšení kapitálu nebo omezení používání interního modelu podle čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.
   2.   Rozhodnutí o zrušení schváleného modelu přijímají společně orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia vykonávající dohled nad subjekty, které schválený model používají a které jsou postiženy nedostatky zjištěnými podle odstavce 1. Spolupráce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a těmito členy kolegia probíhá postupem podle ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/100 (5).
   3.   Rozhodnutí vedoucí k uložení požadavku navýšení kapitálu se přijímá postupem společného rozhodování o kapitálu v souladu s čl. 113 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí všechny ostatní členy kolegia o rozhodnutích přijatých podle odstavce 1, jestliže se domnívá, že takové informace pravděpodobně ovlivní ostatní činnosti kolegia nebo jsou nezbytné pro výkon úkolů ostatních členů kolegia.
   Článek 9
   Oznamování nepodstatných rozšíření nebo změn interních modelů
   1.   V případě nepodstatných rozšíření nebo změn modelů, které mají vliv na kteroukoli z institucí povolených v některém členském státě, včetně mateřské instituce v EU, o těchto rozšířeních nebo změnách orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě neprodleně uvědomí všechny příslušné členy kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Příslušný člen kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, uvědomí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě o jakýchkoli nepodstatných rozšířeních nebo změnách, které mají vliv na instituce podléhající dohledu tohoto příslušného člena kolegia.
   3.   Jestliže má příslušný člen kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, pochybnosti o tom, zda určité rozšíření nebo změna mohou být klasifikovány jako nepodstatné, sdělí tyto pochybnosti orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě, který tyto informace předá ostatním příslušným členům kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Jestliže má orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě pochybnosti o tom, zda určité rozšíření nebo změna mohou být klasifikovány jako nepodstatné, sdělí tyto pochybnosti všem příslušným členům kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, tyto pochybnosti blíže projednají s cílem dosáhnout společného stanoviska ve věci významu daného rozšíření nebo změny.
   4.   Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušní členové kolegia ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, usoudí, že dotčená instituce nesprávně klasifikovala rozšíření nebo změnu jako nepodstatné, neprodleně tuto instituci uvědomí.
   Článek 10
   Výměna informací o prvotních varovných signálech, potenciálních rizicích a zranitelných místech
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia, kteří se podílejí na vypracování zprávy o posouzení rizika skupiny podle čl. 113 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/36/EU nebo zprávy o posouzení rizika likvidity skupiny podle čl. 113 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice pro účely dosažení společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce v souladu s uvedeným článkem, se dohodnou na ukazatelích pro určení prvotních varovných signálů, potenciálních rizik a zranitelných míst podle článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Tyto ukazatele se vypočítají na základě informací, které příslušné orgány shromáždí od institucí, které jsou předmětem dohledu, v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014.
   Dohodnuté ukazatele budou stanoveny v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Každý člen kolegia uvedený v odstavci 1 sdělí dle potřeby orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě hodnoty dohodnutých ukazatelů pro instituce, nad nimiž vykonává dohled.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá hodnoty uvedené v odstavci 2 a hodnoty dohodnutých ukazatelů za mateřský podnik v EU a na konsolidované úrovni každému členu kolegia uvedenému v odstavci 1.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia uvedení v odstavci 1 si vyměňují hodnoty dohodnutých ukazatelů, a to nejméně jednou ročně nebo častěji, pokud se tak tyto příslušné orgány dohodnou.
   Článek 11
   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia
   1.   Jakmile bude dosaženo společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce podle článku 113 směrnice 2013/36/EU, poskytnou členové kolegia orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě své příspěvky pro účely sestavení programu dohledových šetření kolegia podle čl. 116 odst. 1 písm. c) směrnice 2013/36/EU v souladu s článkem 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Jakmile orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě obdrží od členů kolegia jejich příspěvky, vypracuje návrh programu dohledových šetření kolegia.
   3.   Návrh programu dohledových šetření kolegia předá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě členům kolegia, vyzve je, aby poskytli svá stanoviska k oblastem společné činnosti, a uvede přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   4.   Pro účely sestavení konečné podoby programu dohledových šetření kolegia přihlédne orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě k veškerým stanoviskům a výhradám, které členové kolegia vyjádří, a v případě nutnosti vysvětlí důvod, proč je do konečné podoby nezačlenil.
   5.   Po sestavení konečné podoby programu dohledových šetření kolegia jej orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě sdělí členům kolegia.
   6.   Program dohledových šetření kolegia se aktualizuje nejméně jednou ročně nebo častěji, je-li to považováno za nutné na základě procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 směrnice 2013/36/EU nebo na základě společných rozhodnutí ohledně požadavků obezřetnosti pro jednotlivé instituce podle článku 113 uvedené směrnice.
   7.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě aktualizuje program dohledových šetření kolegia postupem stanoveným v odstavcích 1 až 5.
   
      ODDÍL 3
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu při přípravě na naléhavé situace a během takových situací
      
   
   Článek 12
   Stanovení a aktualizace rámce kolegia pro naléhavé situace
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vypracuje svůj návrh rámce kolegia pro naléhavé situace podle článku 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předloží svůj návrh členům kolegia, vyzve je, aby poskytli svá stanoviska, a uvede přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě přihlédne k veškerým stanoviskům a výhradám, které členové kolegia vyjádří, a v případě nutnosti vysvětlí důvod, proč je do návrhu nezačlenil.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě sdělí konečné znění rámce kolegia pro naléhavé situace členům kolegia.
   5.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia nejméně jednou ročně posoudí potřebu rámec kolegia pro naléhavé situace aktualizovat.
   6.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia rámec kolegia pro naléhavé situace aktualizují postupem stanoveným v odstavcích 1 až 4.
   Článek 13
   Výměna informací během naléhavé situace
   1.   Jestliže se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě dozví o naléhavé situaci, která ovlivňuje nebo by pravděpodobně mohla ovlivnit instituci nebo pobočku skupiny povolenou, resp. zřízenou v členském státě, upozorní bez zbytečného prodlení orgán EBA a toho člena kolegia, který vykonává dohled nad institucí nebo pobočkou, která je nebo by pravděpodobně mohla být touto naléhavou situací ovlivněna.
   2.   Jestliže se některý člen kolegia dozví o naléhavé situaci, která ovlivňuje nebo by pravděpodobně mohla ovlivnit instituci nebo pobočku skupiny povolenou, resp. zřízenou v členském státě, upozorní na to bez zbytečného prodlení orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zajistí, aby byli všichni ostatní členové kolegia přiměřeně informováni o hlavních aspektech:
   
               a)
            
               koordinovaného posouzení naléhavé situace v rámci dohledu podle článku 14;
            
   
               b)
            
               koordinované reakce v rámci dohledu podle článku 15, včetně opatření, která byla přijata nebo jsou plánována, a monitorování této reakce podle článku 16;
            
   
               c)
            
               opatření včasného zásahu přijatých podle článků 27, 28 a 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (6), dle potřeby, s přihlédnutím k nutnosti koordinace těchto opatření v souladu s článkem 30 uvedené směrnice nebo stanovení podmínek zahájení řešení krize podle článku 32 uvedené směrnice.
            
   4.   Jestliže je pravděpodobné, že koordinovaná reakce na naléhavou situaci podle článku 15 bude účinnější za účasti orgánu příslušného k řešení krize na úrovni skupiny, orgánů příslušných k řešení krize na úrovni dceřiných podniků nebo orgánů příslušných k řešení krize na úrovni jurisdikcí, v nichž se nacházejí významné pobočky, za účasti centrálních bank, příslušných ministerstev či systémů pojištění vkladů, zváží orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zapojení těchto orgánů.
   5.   Je-li naléhavá situace omezena na konkrétní subjekt ve skupině, řeší situaci člen kolegia odpovědný za dohled nad dotčeným subjektem ve skupině v součinnosti s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
   Článek 14
   Koordinace posouzení naléhavé situace v rámci dohledu
   1.   Pro účely článku 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, koordinuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě přípravu návrhu koordinovaného posouzení naléhavé situace v rámci dohledu, a to na základě svého vlastního posouzení a posouzení těmi členy kolegia, kteří vykonávají dohled nad subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny.
   2.   Návrh koordinovaného posouzení naléhavé situace v rámci dohledu zahrnuje ty subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být dotčeny. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě odpovídajícím způsobem přihlédne ke stanoviskům a posouzením členů kolegia odpovědných za dohled nad těmito subjekty ve skupině.
   3.   Je-li naléhavá situace omezena na konkrétní subjekt ve skupině, provede posouzení naléhavé situace v rámci dohledu člen kolegia odpovědný za dohled nad tímto subjektem ve skupině v součinnosti s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
   Článek 15
   Koordinace reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Pro účely článku 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, stojí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě v čele tvorby koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu s ohledem na skupinu a ty subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být situací dotčeny. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě odpovídajícím způsobem přihlédne ke stanoviskům a posouzením členů kolegia odpovědných za dohled nad těmito subjekty ve skupině.
   2.   Je-li naléhavá situace omezena na konkrétní subjekt ve skupině, povede tvorbu koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu člen kolegia odpovědný za dohled nad tímto subjektem ve skupině v součinnosti s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia provádějí úkoly uvedené v odstavcích 1 a 2 bez zbytečného prodlení.
   4.   Vypracování koordinovaného posouzení naléhavé situace v rámci dohledu podle článku 14 a tvorba koordinované reakce na tuto naléhavou situaci v rámci dohledu mohou probíhat souběžně.
   Článek 16
   Monitorování a aktualizace koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Pro účely článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, koordinuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě monitorování realizace dohodnutých opatření stanovených v koordinované reakci na naléhavou situaci v rámci dohledu podle článku 15.
   2.   Členové kolegia odpovědní za dohled nad těmi subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny, dle potřeby informují orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě o vývoji naléhavé situace a o provádění dohodnutých opatření týkajících se jim příslušných subjektů ve skupině.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá veškeré aktualizované údaje o monitorování koordinované reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu členům kolegia, včetně orgánu EBA, a aktualizace budou zahrnovat skupinu a ty subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být situací dotčeny.
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a členové kolegia odpovědní za dohled nad těmi subjekty ve skupině, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny, posoudí potřebu aktualizovat koordinovanou reakci na naléhavou situaci v rámci dohledu s přihlédnutím k informacím, které si navzájem poskytnou při monitorování realizace reakce.
   5.   Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 4 se použijí bez zbytečného prodlení.
   KAPITOLA 3
   
      BĚŽNÉ FUNGOVÁNÍ KOLEGIÍ ZŘÍZENÝCH PODLE ČL. 51 ODST. 3 SMĚRNICE 2013/36/EU
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Zřízení a fungování kolegií
      
   
   Článek 17
   Stanovení a aktualizace mapování instituce, zřízení kolegia, sestavení a aktualizace seznamů kontaktních údajů a uzavření a úpravy písemné dohody o koordinaci a spolupráci
   Pro kolegia zřízená v souladu s čl. 51 odst. 3 směrnice 2013/36/EU příslušné orgány domovského členského státu v odpovídajícím rozsahu v souladu s články 2 až 5 stanoví a aktualizují mapování instituce, zřídí kolegium, zřídí a aktualizují seznamy kontaktních údajů a uzavřou a pozmění písemné dohody o koordinaci a spolupráci.
   Článek 18
   Provozní aspekty zasedání a činností kolegií
   1.   Příslušné orgány domovského členského státu naváží pravidelnou spolupráci se členy kolegia, která může mít podobu zasedání či jiných činností.
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu uvědomí členy kolegia, včetně orgánu EBA, o organizaci a cílech zasedání a činností kolegia.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu jasně stanoví cíle zasedání kolegia. Příslušné orgány domovského členského státu zajistí, aby byly tyto cíle zohledněny v pořadu jednání zasedání, a vyzvou všechny členy kolegia, aby navrhli další body pořadu jednání. Příslušné orgány domovského členského státu přihlédnou k veškerým návrhům bodů pořadu jednání, které členové kolegia předloží, a na požádání vysvětlí, proč je případně nezačlenily.
   4.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia, kteří se podílejí na určité činnosti nebo zasedání kolegia, v dostatečném předstihu předají dokumenty a příspěvky k pracovním dokumentům, aby mohli všichni účastníci zasedání kolegia aktivně přispět k diskusím.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu v běžných situacích
      
   
   Článek 19
   Obecný rámec výměny informací mezi příslušnými orgány domovského členského státu, členy kolegia a pozorovateli
   1.   Pro účely čl. 28 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, předávají členové kolegia informace příslušným orgánům domovského členského státu.
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu předají informace uvedené v odstavci 1:
   
               a)
            
               členům kolegia;
            
   
               b)
            
               pozorovatelům podle toho, jak příslušné orgány domovského členského státu považují za vhodné, a v souladu s podmínkami jejich účasti v kolegiu.
            
   3.   Mají-li příslušné orgány domovského členského státu za to, že jakékoli informace uvedené v odstavci 1 nejsou pro konkrétního člena kolegia relevantní, nejprve se na tohoto člena obrátí a poskytnou mu klíčové aspekty daných informací, aby mohl rozhodnout o jejich skutečné relevantnosti.
   4.   Je-li kolegium uspořádáno do různých dílčích struktur, příslušné orgány domovského členského státu průběžně a včas v plném rozsahu informují všechny členy kolegia o krocích nebo opatřeních přijatých v jednotlivých dílčích strukturách kolegia.
   5.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia se dohodnou na prostředcích výměny informací a tuto dohodu upřesní v písemné dohodě o koordinaci a spolupráci podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   Článek 20
   Sestavení a aktualizace programu dohledových šetření kolegia
   1.   Pro účely sestavení programu dohledových šetření kolegia podle článku 99 směrnice 2013/36/EU v souladu s článkem 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, poskytnou členové kolegia své příspěvky příslušným orgánům domovského členského státu.
   2.   Jakmile příslušné orgány domovského členského státu příspěvky od členů kolegia obdrží, vypracují návrh programu dohledových šetření kolegia.
   3.   Návrh programu dohledových šetření kolegia předají příslušné orgány domovského členského státu členům kolegia, vyzvou je, aby poskytli svá stanoviska k oblastem společné činnosti, a uvedou přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   4.   Pro účely sestavení konečné podoby programu dohledových šetření kolegia přihlédnou příslušné orgány domovského členského státu k veškerým stanoviskům a výhradám, které členové kolegia vyjádří, a v případě nutnosti vysvětlí důvody, proč je do konečné podoby nezačlenily.
   5.   Po sestavení konečné podoby programu dohledových šetření kolegia jej příslušné orgány domovského členského státu sdělí členům kolegia.
   6.   Program dohledových šetření kolegia se aktualizuje nejméně jednou ročně nebo častěji, je-li to považováno za nutné na základě procesu dohledu a hodnocení podle článku 97 směrnice 2013/36/EU.
   7.   Příslušné orgány domovského členského státu aktualizují program dohledových šetření kolegia postupem stanoveným v odstavcích 1 až 5.
   
      ODDÍL 3
   
   
      
         Plánování a koordinace činností dohledu při přípravě na naléhavé situace a během takových situací a závěrečná ustanovení
      
   
   Článek 21
   Stanovení a aktualizace rámce kolegia pro naléhavé situace
   1.   Pro účely stanovení rámce kolegia pro naléhavé situace vypracují příslušné orgány domovského členského státu návrh podle článku 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu předloží svůj návrh členům kolegia, vyzvou je, aby poskytli svá stanoviska, a uvedou přiměřenou lhůtu pro předložení těchto stanovisek.
   3.   Příslušné orgány domovského členského státu přihlédnou k veškerým stanoviskům a výhradám, které členové kolegia vyjádří, a v případě nutnosti vysvětlí důvody, proč je do návrhu nezačlenily.
   4.   Konečné znění rámce kolegia pro naléhavé situace sdělí příslušné orgány domovského členského státu členům kolegia.
   5.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia nejméně jednou ročně posoudí potřebu rámec kolegia pro naléhavé situace aktualizovat.
   6.   Příslušné orgány domovského členského státu a členové kolegia rámec kolegia pro naléhavé situace aktualizují postupem stanoveným v odstavcích 1 až 4.
   Článek 22
   Výměna informací během naléhavé situace
   1.   Jestliže se příslušné orgány domovského členského státu dozví o naléhavé situaci, která ovlivňuje nebo by pravděpodobně mohla ovlivnit instituci, upozorní bez zbytečného prodlení orgán EBA a členy kolegia.
   2.   Jestliže se člen kolegia dozví o naléhavé situaci, která ovlivňuje nebo by pravděpodobně mohla ovlivnit pobočku v rámci jeho jurisdikce, upozorní bez zbytečného prodlení příslušné orgány domovského členského státu.
   Článek 23
   Koordinace posouzení naléhavé situace v rámci dohledu
   Pro účely článku 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, předají příslušné orgány domovského členského státu posouzení naléhavé situace provedené v rámci dohledu těm členům kolegia, kteří vykonávají dohled nad pobočkami, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny.
   Článek 24
   Koordinace a monitorování reakce na naléhavou situaci v rámci dohledu
   1.   Pro účely článku 35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/98, vypracují příslušné orgány domovského členského státu koordinovanou reakci na naléhavou situaci v rámci dohledu. Příslušné orgány domovského členského státu odpovídajícím způsobem přihlédnou ke stanoviskům těch členů kolegia, kteří vykonávají dohled nad pobočkami, které jsou či by pravděpodobně mohly být danou naléhavou situací dotčeny.
   2.   Příslušné orgány domovského členského státu dle potřeby koordinují monitorování realizace opatření stanovených v reakci v rámci dohledu.
   3.   Členové kolegia informují příslušné orgány domovského členského státu o vývoji naléhavé situace a o provádění dohodnutých opatření týkajících se poboček v jejich jurisdikci.
   4.   Příslušné orgány domovského členského státu předávají veškeré aktualizované údaje o monitorování reakce v rámci dohledu členům daného kolegia, včetně orgánu EBA.
   5.   Vypracování posouzení naléhavé situace v rámci dohledu podle článku 23 a tvorba reakce na tuto situaci v rámci dohledu mohou probíhat souběžně.
   Článek 25
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. října 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (viz strana 2 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/100, kterým se stanoví prováděcí technické normy upřesňující postup společného rozhodování, pokud jde o uplatňování určitých obezřetnostních svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (viz strana 45 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Vzor pro mapování
      
      
                  Mateřská instituce v EU / mateřská finanční holdingová společnost v EU / mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU / instituce
               
                   
               
                  Celková hodnota aktiv a podrozvahových položek (v mil. EUR)
               
                   
               
                  Je určena jako globální systémově významná instituce (G-SVI) nebo jiná systémově významná instituce (J-SVI)?
               
                   
               
                  
                     Byla udělena výjimka podle článku 7 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013 (výjimky z uplatňování kapitálových požadavků)? Ano/Ne
               
                   
               
                  
                     Byla udělena výjimka podle článku 8 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013 (výjimky z uplatňování požadavků na likviditu)? Ano/Ne
               
                   
               
      
         
      
      
                  Instituce povolené v členském státě / subjekty finančního sektoru povolené v členském státě
               
                  Je instituce / subjekt finančního sektoru pro skupinu významná(ý)?
                  Ano/Ne
               
                  Je instituce / subjekt finančního sektoru významná(ý) pro členský stát, v němž je povolena(a)?
                  Ano/Ne
               
                  Celková hodnota aktiv a podrozvahových položek instituce / subjektu finančního sektoru (v mil. EUR)
               
                  Kritéria použitá pro určení významu pro členský stát, podle potřeby
               
                  Kritéria použitá pro určení významu pro skupinu, podle potřeby
               
                  Byla udělena výjimka podle článku 7 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013
                  (výjimky z uplatňování kapitálových požadavků)?
                  Ano/Ne
               
                  Příslušný orgán / jiný orgán
               
                  Členský stát
               
                  Instituce / subjekt finančního sektoru
               
                  Identifikační kód právního subjektu, pokud takový kód existuje (předběžné identifikační kódy právnických osob nebo celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob
               
                  Je instituce / subjekt finančního sektoru určena/určen jako J-SVI?
               
                  Přímý mateřský podnik instituce / subjektu finančního sektoru
               
                  Identifikační kód právního subjektu, pokud takový kód existuje (předběžné identifikační kódy právnických osob nebo celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob)
               
                  Je přímý mateřský podnik určen jako J-SVI?
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Kolegium k řešení krize:
               
                  Členské a pozorovatelské země:
               
                  Členské a pozorovatelské orgány:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Skupina pro řešení krizí:
               
                  Členské země:
               
                  Členské orgány:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
      
         
      
      
                   
               
                  Název orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nebo příslušného orgánu domovského členského státu:
               
                   
               
                  Adresa orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nebo příslušného orgánu domovského členského státu:
               
                   
               
                  Kontaktní osoba (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nebo příslušného orgánu domovského členského státu:
               
                   
               
                   
               
                  Byla udělena výjimka podle článku 8 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013 (výjimky z uplatňování požadavků na likviditu)? Ano/Ne
               
                  Je příslušný orgán členem či pozorovatelem kolegia? Pokud ano a je součástí určité dílčí struktury kolegia, upřesněte.
               
                  Pobočky usazené v členském státě
               
                  Je pobočka pro skupinu významná?
                  Ano/Ne
               
                  Kritéria použitá pro určení významu, podle potřeby
               
                  Je pobočka významná pro členský stát podle článku 51 směrnice 2013/36/EU?
                  Ano/Ne
               
                  Je příslušný orgán členem či pozorovatelem kolegia? Pokud ano a je součástí určité dílčí struktury kolegia, upřesněte.
               
                  Příslušný orgán / jiný orgán
               
                  Členský stát
               
                  Pobočka
               
                  Instituce, v jejímž rámci je pobočka zřízena
               
                  Identifikační kód právního subjektu instituce, v jejímž rámci je pobočka zřízena, pokud takový kód existuje (předběžné identifikační kódy právnických osob nebo celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob)
               
                  Je instituce, v jejímž rámci je pobočka zřízena, určena jako J-SVI? Ano/Ne
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
      
         
      
      
                  Instituce povolené a pobočky usazené ve třetí zemi
               
                  Je instituce/pobočka pro skupinu významná?
                  Ano/Ne
               
                  Kritéria použitá pro určení významu, podle potřeby
               
                  Vyhodnotili všichni členové kolegia požadavky na důvěrnost a profesní tajemství použitelné pro orgán dohledu třetí země jako rovnocenné?
                  Ano/Ne
               
                  Je orgán dohledu třetí země pozorovatelem kolegia? Pokud ano a je součástí určité dílčí struktury kolegia, upřesněte.
               
                  Orgán dohledu třetí země
               
                  Třetí země
               
                  Instituce/pobočka
               
                  Identifikační kód právního subjektu instituce, pokud takový kód existuje (předběžné identifikační kódy právnických osob nebo celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob)
               
                  Přímý mateřský podnik instituce
               
                  Identifikační kód přímého mateřského subjektu instituce, pokud takový kód existuje (předběžné identifikační kódy právnických osob nebo celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Existuje jiná struktura kolegia mimo Evropu? (Ano/Ne) (pokud ano, uveďte název kolegia a hostitelského orgánu dohledu):
               
                  Členské země:
               
                  Členské orgány:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Název kolegia
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Vzor písemné dohody o koordinaci a spolupráci kolegia orgánů dohledu zřízeného pro
      
      
         skupinu <XY>/instituci <A>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.