Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/100 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se specifikuje postup společného rozhodování, pokud jde o žádost o některá obezřetnostní svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 100/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 21/45
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/100
   ze dne 16. října 2015,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se specifikuje postup společného rozhodování, pokud jde o žádost o některá obezřetnostní svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 20 odst. 8 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Při posuzování úplnosti žádosti o některá obezřetnostní svolení by orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány před rozhodnutím, zda udělí, či neudělí svolení uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, měly zajistit včasnou a efektivní vzájemnou spolupráci a vzájemně se shodnout na tom, že byla obdržena úplná žádost, nebo na tom, jaké aspekty je třeba považovat za neúplné.
            
   
               (2)
            
               Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě by měl potvrdit žadateli a dotčeným příslušným orgánům datum obdržení úplné žádosti, a to v zájmu jasnosti o přesném datu zahájení šestiměsíční lhůty k dosažení společného rozhodnutí a v zájmu minimalizace rizik možných sporů týkajících se tohoto data zahájení.
            
   
               (3)
            
               Posouzení úplnosti žádosti by mělo být provedeno na základě témat, která musí příslušné orgány posoudit při rozhodování, zda udělit požadované svolení. Souvislost mezi posouzením, které provádějí příslušné orgány, a informacemi, které mají být obsaženy v předložených žádostech, je podstatná pro zlepšování kvality žádostí a zajišťuje konzistentnost napříč kolegii dohledu, pokud jde o obsah žádostí i o posouzení úplnosti.
            
   
               (4)
            
               K tomu, aby byl postup společného rozhodování uplatňován jednotně, je důležité přesně vymezit jednotlivé kroky. Jednoznačně nastíněný postup usnadňuje včasnou výměnu informací, stanoví přiměřené přidělování prostředků pro dohled a jejich efektivní správu, napomáhá vzájemnému porozumění, vytváří důvěru mezi orgány dohledu a podporuje efektivní dohled.
            
   
               (5)
            
               Posouzení úplnosti žádosti by se nemělo překrývat s posouzením žádosti, které provádějí příslušné orgány při vypracovávání svého stanoviska ohledně udělení svolení. Čas přidělený pro každý krok postupu společného rozhodování by proto měly být úměrný složitosti a rozsahu uvedeného kroku, přičemž je třeba mít na paměti, že lhůta pro dosažení společného rozhodnutí nemůže být prodloužena ani pozastavena.
            
   
               (6)
            
               Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě by měl být schopen posoudit, zda a jak model, pro který je svolení žádáno, zachycuje expozice v jurisdikcích mimo Unii. V této souvislosti platí, že by měla být podporována interakce mezi příslušnými orgány a orgány dohledu třetích zemí, aby příslušné orgány byly s to vypracovat kompletní posouzení výkonnosti daného modelu.
            
   
               (7)
            
               Velmi důležité je včas a realisticky naplánovat postup společného rozhodování. Každý zúčastněný příslušný orgán by měl včas a efektivně poskytnout orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě svůj příspěvek ke společnému rozhodnutí.
            
   
               (8)
            
               V zájmu jednotnosti uplatňování by měly být určeny kroky, které je nutno při posuzování rizik a společném rozhodování provést, s tím, že některé úkoly lze v rámci tohoto postupu provádět současně a některé postupně.
            
   
               (9)
            
               K usnadnění přijímání společných rozhodnutí je důležité, aby spolu příslušné orgány zapojené do rozhodovacího procesu vedly dialog, a to zejména před dokončením společných rozhodnutí.
            
   
               (10)
            
               Aby se zajistilo vytvoření efektivního postupu, měl by orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nést konečnou odpovědnost za určování kroků, které je třeba podniknout pro dosažení společného rozhodnutí o schválení interních modelů.
            
   
               (11)
            
               Budou-li vytvořena jednoznačná ustanovení o obsahu společných rozhodnutí, mělo by tím být zajištěno, že společná rozhodnutí budou podrobně odůvodněna, a mělo by se tím přispět k efektivnímu monitorování veškerých podmínek.
            
   
               (12)
            
               S cílem zpřesnit postup, jenž má následovat po dosažení společného rozhodnutí, a s cílem zajistit transparentnost při zpracování výsledků rozhodování, a případně též zjednodušit vhodná navazující opatření by měly být zavedeny standardy, jimiž se bude řídit oznamování společného rozhodnutí.
            
   
               (13)
            
               Harmonogram postupu dosahování společného rozhodnutí o žádostech o svolení, které se týkají podstatných rozšíření nebo změn určitého modelu, a dělba práce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány by měly být přiměřené rozsahu uvedených podstatných rozšíření či změn daného modelu.
            
   
               (14)
            
               Součástí postupu společného rozhodování podle článku 20 nařízení (EU) č. 575/2013 je postup pro případ, že společného rozhodnutí není dosaženo. Aby byla tato část postupu uplatňována jednotně, a zejména aby byla formulována podrobně odůvodněná rozhodnutí a aby byl zpřesněn způsob, jakým budou zohledňovány názory a výhrady vyjádřené dotčenými příslušnými orgány, měly by být zavedeny standardy, jimiž se budou řídit jednak lhůty přijímání rozhodnutí v případě nedosažení společného rozhodnutí, jednak oznamování těchto rozhodnutí.
            
   
               (15)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Evropské komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (EBA).
            
   
               (16)
            
               Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      PŘEDMĚT A DEFINICE
   
   Článek 1
   Předmět
   Tímto nařízením se specifikuje postup společného rozhodování podle čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o žádosti o svolení podle čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 a 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 a článku 363 uvedeného nařízení, s cílem usnadnit přijímání společných rozhodnutí.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               1.
            
               „dotčeným příslušným orgánem“ jiný příslušný orgán než orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě, který je odpovědný za dohled nad dceřinými podniky (které se účastní předložení společné žádosti) mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v členském státě a který musí dosáhnout společného rozhodnutí v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 o žádosti uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení;
            
   
               2.
            
               „žadatelem“ mateřská instituce v EU a její dceřiné podniky nebo dceřiné podniky mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU, které předkládají žádost;
            
   
               3.
            
               „hodnotící zprávou“ se rozumí zpráva obsahující posouzení žádosti v souladu s článkem 6.
            
   KAPITOLA II
   
      POSTUP SPOLEČNÉHO ROZHODOVÁNÍ
   
   Článek 3
   Zapojení orgánů dohledu z třetích zemí do postupu posuzování
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může rozhodnout, že do posuzování žádostí předložených podle čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 zapojí orgány dohledu třetí země, které se účastní kolegia orgánů dohledu podle čl. 3 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 (3), pokud žadatel působí v uvedené třetí zemi a hodlá uplatňovat dotyčné metody na expozice v uvedené třetí zemi. V tomto případě se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a uvedené orgány dohodnou na míře zapojení orgánů dohledu dané třetí země pro tyto účely:
   
               a)
            
               poskytnout orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě příspěvek k hodnotící zprávě vypracované orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě;
            
   
               b)
            
               doplnit příspěvky uvedené v písmenu a) jako přílohy hodnotící zprávy vypracované orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
            
   2.   Pokud se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě rozhodne zapojit orgány dohledu třetích zemí, neposkytne orgánům dohledu třetí země hodnotící zprávy vypracované dotčeným příslušným orgánem bez výslovného souhlasu uvedeného dotčeného příslušného orgánu.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě dotčené příslušné orgány v plném rozsahu průběžně informuje o tom, v jakém rozsahu, na jaké úrovni a jakou formou jsou orgány dohledu třetí země zapojeny do posuzování a do jaké míry byly v hodnotící zprávě vypracované orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě využity jejich příspěvky.
   Článek 4
   Posouzení úplnosti žádosti
   1.   Po obdržení žádosti o svolení podle čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 a odst. 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 nebo článku 363 nařízení (EU) č. 575/2013 předložené žadatelem předá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě žádost dotčeným příslušným orgánům bez zbytečného prodlení a každopádně do 10 dnů.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány posoudí úplnost žádosti do šesti týdnů od obdržení žádosti orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.
   3.   Žádost se považuje za úplnou, pokud obsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby ji mohly příslušné orgány posoudit v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 575/2013, a zejména v článcích 143, 144, 151, 283, 312 a 363 uvedeného nařízení.
   4.   Dotčené příslušné orgány poskytnou své posouzení úplnosti žádosti orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě.
   5.   V posouzení uvedeném v odstavci 4 se uvedou veškeré prvky žádosti, které jsou hodnoceny jako neúplné nebo chybějící.
   6.   Pokud dotčený příslušný orgán v době uvedené v odstavci 2 své posouzení úplnosti žádosti orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě neposkytne, má se za to, že dotčený příslušný orgán považuje žádost za úplnou.
   7.   Pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo kterýkoli z dotčených příslušných orgánů považují informace poskytnuté v žádosti za neúplné, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě informuje žadatele o aspektech žádosti, které jsou považovány za neúplné nebo chybějící, a umožní žadateli předložit chybějící informace.
   8.   Pokud žadatel dodá chybějící informace uvedené v odstavci 7, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá uvedené informace dotčeným příslušným orgánům bez zbytečného prodlení a každopádně do 10 dnů od jejich obdržení.
   9.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány posoudí úplnost žádosti s přihlédnutím k dodatečným informacím do šesti týdnů od jejich obdržení orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě postupem podle odstavců 3 až 6.
   10.   Pokud úplná žádost byla předtím posouzena jako neúplná, má se za to, že šestiměsíční lhůta uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 počíná dnem, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě obdržel informace, jimiž byla žádost zkompletována.
   11.   Po posouzení žádosti jako úplné o tom orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě informuje žadatele a dotčené příslušné orgány, stejně jako o datu obdržení úplné žádosti, nebo o datu obdržení informací, jimiž byla žádost zkompletována.
   12.   V každém případě může orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo kterýkoli z dotčených příslušných orgánů požadovat, aby žadatel pro účely hodnocení žádosti a dosažení společného rozhodnutí o ní poskytl doplňující informace.
   Článek 5
   Naplánování kroků postupu společného rozhodování
   1.   Před zahájením postupu společného rozhodování se orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány dohodnou na harmonogramu kroků, podle něhož se má postupovat při společném rozhodování, a o dělbě práce. Není-li dohody dosaženo, stanoví tento harmonogram orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě poté, co posoudí stanoviska a výhrady dotčených příslušných orgánů. Harmonogram musí být stanoven do šesti týdnů od obdržení úplné žádosti. Po finalizaci postoupí orgán provádějící dohled na konsolidovaném základě harmonogram dotčeným příslušným orgánům.
   2.   Harmonogram musí obsahovat datum obdržení úplné žádosti podle čl. 4 odst. 9 a přinejmenším tyto kroky:
   
               a)
            
               dohodu o harmonogramu a o dělbě práce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány;
            
   
               b)
            
               dohodu o rozsahu zapojení orgánů dohledu třetí země podle článku 3;
            
   
               c)
            
               dialog mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě, dotčenými příslušnými orgány a žadatelem týkající se údajů v žádosti, pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány považují takový dialog za nezbytný;
            
   
               d)
            
               předložení hodnotících zpráv dotčenými příslušnými orgány orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě podle čl. 6 odst. 2;
            
   
               e)
            
               dialog týkající se hodnotících zpráv mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány podle čl. 7 odst. 2;
            
   
               f)
            
               vypracování a předložení návrhu společného rozhodnutí orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě dotčeným příslušným orgánům podle čl. 7 odst. 3 a 4;
            
   
               g)
            
               konzultaci o návrhu společného rozhodnutí s žadatelem, pokud ji vyžadují právní předpisy členského státu;
            
   
               h)
            
               dialog mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány o návrhu společného rozhodnutí podle čl. 7 odst. 4;
            
   
               i)
            
               předložení návrhu společného rozhodnutí orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě dotčeným příslušným orgánům k odsouhlasení a dosažení společného rozhodnutí podle článku 8;
            
   
               j)
            
               oznámení společného rozhodnutí žadateli podle článku 9.
            
   3.   Harmonogram musí splňovat všechny tyto požadavky:
   
               a)
            
               musí být úměrný rozsahu žádosti;
            
   
               b)
            
               musí zohledňovat rozsah a složitost jednotlivých úkolů, které provádějí dotčené příslušné orgány či orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě, jakož i složitost institucí skupiny, jíž se společné rozhodnutí týká;
            
   
               c)
            
               musí pokud možno co nejvíce zohledňovat další činnosti, jež orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány provádějí v rámci programu dohledových šetření kolegia podle článku 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98.
            
   4.   Dělba práce odráží tyto aspekty:
   
               a)
            
               rozsah a složitost žádosti;
            
   
               b)
            
               významnost rozsahu žádosti pro každou instituci;
            
   
               c)
            
               druh a umístění expozic nebo rizik, k němuž se daná žádost vztahuje;
            
   
               d)
            
               do jaké míry expozice nebo rizika přijaté v konkrétní jurisdikci přispívají k podstatnosti změn nebo rozšíření modelu, jsou-li posuzovány na konsolidované úrovni;
            
   
               e)
            
               schopnost orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a každého dotčeného příslušného orgánu vykonávat nezbytné úkoly za účelem provedení posouzení a podat podrobně odůvodněné stanovisko.
            
   Pro účely písm. c) prvního pododstavce se při dělbě práce, pokud se zeměpisná oblast expozic nebo rizik liší od místa, v němž jsou expozice nebo rizika řízeny, zaúčtovávány nebo obchodovány, stanoví samostatné úkoly pro příslušné orgány členského státu, ve kterém se nacházejí expozice nebo rizika, a pro příslušné orgány členského státu, v němž jsou tyto expozice nebo rizika řízeny, zaúčtovávány nebo obchodovány.
   5.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě oznámí žadateli orientační termín dialogu podle odst. 2 písm. c) a předpokládaný termín oznámení podle odst. 2 písm. i).
   6.   Pokud se stane nezbytným aktualizovat harmonogram nebo dělbu práce, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě tak učiní v konzultaci s dotčenými příslušnými orgány.
   Článek 6
   Vypracování hodnotících zpráv
   1.   Dotčené příslušné orgány a orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě žádost posoudí na základě dělby práce stanovené v souladu s čl. 5 odst. 1. Toto posuzování má formu hodnotících zpráv.
   2.   Každý dotčený příslušný orgán předloží svou hodnotící zprávu orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu podle čl. 5 odst. 2 písm. d).
   3.   Každá hodnotící zpráva musí obsahovat přinejmenším všechny tyto prvky:
   
               a)
            
               stanovisko, zda požadované svolení má, nebo nemá být uděleno, a to na základě požadavků stanovených v čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 a 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 nebo článku 363 nařízení (EU) č. 575/2013, spolu se zdůvodněním stanoviska;
            
   
               b)
            
               případné podmínky tohoto svolení, včetně příslušného odůvodnění a harmonogramu pro jejich splnění;
            
   
               c)
            
               posouzení týkající se záležitostí, které jsou příslušné orgány povinny posoudit v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 575/2013 a které se týkají svolení uvedených v článcích 143, 144, 151, 283, 312 nebo 363 uvedeného nařízení;
            
   
               d)
            
               případná doporučení ohledně nápravy nedostatků odhalených při hodnocení žádosti a dosahování společného rozhodnutí o žádosti.
            
   Článek 7
   Vypracování návrhu společného rozhodnutí
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě sdělí dotčenému příslušnému orgánu každou hodnotící zprávu podle článku 6, pokud je tato zpráva relevantní pro posouzení prováděné uvedeným dotčeným příslušným orgánem.
   2.   Za účelem vypracování návrhu společného rozhodnutí vede orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě dialog s dotčenými příslušnými orgány podle harmonogramu v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. e), a to na základě hodnotících zpráv vypracovaných orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vypracuje podrobně odůvodněný návrh společného rozhodnutí. Návrh společného rozhodnutí uvádí všechny tyto údaje:
   
               a)
            
               název orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě a dotčených příslušných orgánů, jež se účastní vypracování návrhu společného rozhodnutí;
            
   
               b)
            
               název dané skupiny institucí a seznam všech institucí, jež do ní patří a jichž se návrh společného rozhodnutí týká a na něž se použije, spolu s údaji o rozsahu působnosti návrhu společného rozhodnutí;
            
   
               c)
            
               odkazy na použitelné právní předpisy Unie a členských států, jež se týkají vypracování, finalizace a použití návrhu společného rozhodnutí;
            
   
               d)
            
               datum návrhu společného rozhodnutí a jeho případných relevantních aktualizací v případě podstatných rozšíření nebo změn podle článku 13;
            
   
               e)
            
               stanovisko k udělení požadovaného svolení na základě hodnotících zpráv uvedených v článku 6;
            
   
               f)
            
               pokud je stanovisko uvedené v písmenu e) ve prospěch udělení svolení, datum, od kterého se toto svolení udělí;
            
   
               g)
            
               stručný popis výsledků posouzení pro každou instituci patřící do skupiny;
            
   
               h)
            
               případná doporučení ohledně nápravy nedostatků odhalených při hodnocení žádosti a dosahování společného rozhodnutí o žádosti;
            
   
               i)
            
               případně podmínky, které musí žadatel splňovat před použitím svolení uvedeného v čl. 143 odst. 1, čl. 151 odst. 4 a 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 nebo článku 363 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně odpovídajícího odůvodnění;
            
   
               j)
            
               referenční datum, k němuž se vztahují písmena g), h) a i);
            
   
               k)
            
               případně harmonogram pro splnění podmínek uvedených v písmenu i) nebo pro realizaci doporučení uvedených v písmenu h);
            
   
               l)
            
               případně harmonogram pro provedení návrhu společného rozhodnutí do příslušných vnitrostátních svolení.
            
   4.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě poskytne případně návrh společného rozhodnutí dotčeným příslušným orgánům pro účely dialogu podle čl. 5 odst. 2 písm. h).
   Článek 8
   Dosažení společného rozhodnutí
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě zreviduje návrh společného rozhodnutí podle potřeby tak, aby odrážel závěry z dialogu podle čl. 7 odst. 4, a vypracuje konečný návrh společného rozhodnutí.
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě předá konečný návrh společného rozhodnutí dotčeným příslušným orgánům bez zbytečného prodlení a nejpozději před uplynutím lhůty podle harmonogramu podle čl. 5 odst. 2 písm. i) a stanoví jim lhůtu, v níž mají poskytnout svůj písemný souhlas, který může být zaslán elektronickými prostředky.
   3.   Dotčené příslušné orgány, které obdrží konečný návrh společného rozhodnutí a nemají proti němu námitek, poskytnou orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě svůj písemný souhlas ve stanovené lhůtě.
   4.   Společné rozhodnutí se považuje za dosažené, pouze pokud všechny dotčené příslušné orgány poskytly svůj písemný souhlas.
   5.   Společné rozhodnutí sestává ze společného rozhodnutí a připojených písemných souhlasů. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě poskytne společné rozhodnutí všem dotčeným příslušným orgánům.
   Článek 9
   Oznámení společného rozhodnutí
   1.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě oznámí společné rozhodnutí uvedené v čl. 8 odst. 5 žadateli v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, případně spolu s informacemi o provádění společného rozhodnutí do příslušných vnitrostátních svolení, ve lhůtě stanovené v harmonogramu podle čl. 5 odst. 2 písm. j).
   2.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě potvrdí dotčeným příslušným orgánům, že oznámil žadateli společné rozhodnutí.
   3.   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a dotčené příslušné orgány případně projednají společné rozhodnutí s institucemi, které jsou usazeny v jejich jurisdikci a jsou předmětem společného rozhodnutí, aby vysvětlily podrobnosti týkající se rozhodnutí a jeho uplatňování.
   KAPITOLA III
   
      NESHODY A ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ V PŘÍPADĚ NEEXISTENCE SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ
   
   Článek 10
   Postup rozhodování v případě neexistence společného rozhodnutí
   1.   Pokud nebylo ve lhůtě stanovené v čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 dosaženo dohody, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě na žádost kteréhokoli z dotčených příslušných orgánů konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě může konzultovat orgán EBA z vlastního podnětu.
   2.   Není-li dosaženo společného rozhodnutí ve lhůtě uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, musí být rozhodnutí orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě podle čl. 20 odst. 4 prvního pododstavce uvedeného nařízení zaznamenáno písemně a musí být přijato do posledního z těchto dat:
   
               a)
            
               jeden měsíc po uplynutí lhůty uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud žádný z dotčených příslušných orgánů nepostoupil záležitost orgánu EBA v souladu s čl. 20 odst. 4 čtvrtým pododstavcem uvedeného nařízení;
            
   
               b)
            
               jeden měsíc po poskytnutí doporučení orgánem EBA podle odstavce 1 tohoto článku, pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě konzultoval orgán EBA ve lhůtě uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;
            
   
               c)
            
               jeden měsíc ode dne rozhodnutí přijatého orgánem EBA v souladu s čl. 20 odst. 4 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 575/2013.
            
   3.   Pokud byl konzultován orgán EBA podle odstavce 1, rozhodnutí orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě podle odstavce 2 musí obsahovat vysvětlení případných odchylek od doporučení orgánu EBA.
   Článek 11
   Vypracování rozhodnutí přijímaných v případě neexistence společného rozhodnutí
   Rozhodnutí přijatá orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě v případě neexistence společného rozhodnutí musí případně obsahovat všechny položky uvedené v čl. 7 odst. 3.
   Článek 12
   Oznámení rozhodnutí přijímaných v případě neexistence společného rozhodnutí
   Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě oznámí své rozhodnutí žadateli a dotčeným příslušným orgánům neprodleně v souladu s čl. 20 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 575/2013.
   KAPITOLA IV
   
      AKTUALIZACE ROZHODNUTÍ V PŘÍPADĚ PODSTATNÝCH ROZŠÍŘENÍ NEBO ZMĚN A VSTUP V PLATNOST
   
   Článek 13
   Podstatná rozšíření nebo změny modelu
   1.   Pokud se žádost o svolení týká podstatných rozšíření či změn modelu podle čl. 143 odst. 3, čl. 151 odst. 4 nebo 9, článku 283, čl. 312 odst. 2 nebo článku 363 nařízení (EU) č. 575/2013, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušné orgány odpovědné za dohled nad institucemi, které jsou dotčeny těmito podstatnými rozšířeními či změnami modelu, spolupracují a v plném rozsahu se vzájemně konzultují s cílem rozhodnout, zda udělit, či neudělit svolení, o něž bylo požádáno v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 575/2013, na základě postupu stanoveného v článcích 3 až 9 tohoto nařízení.
   2.   Harmonogram postupu společného rozhodování o udělení svolení k podstatným rozšířením a změnám musí splňovat všechny tyto požadavky:
   
               a)
            
               musí být úměrný rozsahu podstatných rozšíření nebo změn modelu;
            
   
               b)
            
               musí být úměrný úkolům a dělbě práce mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě a dotčenými příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad institucemi, které jsou dotčeny těmito podstatnými rozšířeními či změnami modelu.
            
   Pro účely písm. b) prvního pododstavce platí, že pokud se žádost týká podstatného rozšíření nebo změny modelu, kterou jsou dotčeny instituce usazené pouze v jednom členském státě, lhůty přidělené orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě ve všech aspektech tohoto postupu podle článků 3 až 9 musí být udržovány co nejkratší.
   Článek 14
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. října 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro specifikaci obecných podmínek fungování kolegií orgánů dohledu (viz strana 2 toho Úředního věstníku).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.