Nařízení Komise (EU) 2016/103 ze dne 27. ledna 2016 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 103/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 21/67
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/103
   ze dne 27. ledna 2016
   o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 2099/2002 byl zřízen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS).
            
   
               (2)
            
               Úlohou COSS je soustřeďovat úkoly výborů zřízených v oblasti právních předpisů Unie o námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a ochraně životních a pracovních podmínek na lodích.
            
   
               (3)
            
               Veškeré nové právní předpisy Unie přijaté v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí by měly na COSS odkazovat.
            
   
               (4)
            
               Od poslední změny nařízení (ES) č. 2099/2002 bylo v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí přijato několik nových aktů Unie, v nichž je stanoveno, že Komisi pomáhá COSS, a to konkrétně článek 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES (2), článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES (3), článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (4), článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 (5), článek 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (6), článek 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES (7), článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES (8), článek 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES (9) a článek 38 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU (10).
            
   
               (5)
            
               Kromě toho se na COSS odkazuje v čl. 4d odst. 2 směrnice Rady 1999/32/ES (11), článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 (12) a v čl. 19 odst. 5 a 6 nařízení Komise (EU) č. 788/2014 (13).
            
   
               (6)
            
               Po přijetí nařízení (ES) č. 2099/2002 byly zrušeny tyto akty Unie stanovené v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení: nařízení Rady (EHS) č. 613/91 (14), směrnice Rady 93/75/EHS (15), nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (16), směrnice Rady 98/18/ES (17), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES (18), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES (19) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 (20).
            
   
               (7)
            
               Znění těchto aktů Unie uvedených v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2099/2002 bylo přepracováno: směrnice Rady 94/57/ES (21), jež byla přepracována na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES (22) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (23), zatímco směrnice Rady 95/21/ES (24) byla přepracována na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (25).
            
   
               (8)
            
               Nařízení (ES) č. 2099/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2099/2002 se nahrazují tímto:
   
      
                  „2.
               
                  ‚námořními předpisy Společenství‘ tyto akty:
                  
                              a)
                           
                              nařízení Rady (ES) č. 2978/94 ze dne 21. listopadu 1994 o provádění rezoluce Mezinárodní námořní organizace A.747(18) o měření prostornosti zátěžových nádrží ropných tankerů s odděleným zátěžovým prostorem (26);
                           
                  
                              b)
                           
                              směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (27);
                           
                  
                              c)
                           
                              směrnice Rady 97/70/ES ze dne 11. prosince 1997, kterou se stanoví harmonizovaný bezpečnostní režim pro rybářská plavidla o délce nejméně 24 metrů (28);
                           
                  
                              d)
                           
                              směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (29);
                           
                  
                              e)
                           
                              směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (30) pro účely provádění čl. 4d odst. 2 uvedené směrnice;
                           
                  
                              f)
                           
                              směrnice Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly (31);
                           
                  
                              g)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (32);
                           
                  
                              h)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady (33);
                           
                  
                              i)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (34);
                           
                  
                              j)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech (35);
                           
                  
                              k)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro (36);
                           
                  
                              l)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 613/91 (37);
                           
                  
                              m)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, včetně trestních sankcí, za protiprávní jednání v oblasti znečišťování (38);
                           
                  
                              n)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (39);
                           
                  
                              o)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (40);
                           
                  
                              p)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (41);
                           
                  
                              q)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (42);
                           
                  
                              r)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (43);
                           
                  
                              s)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky (44);
                           
                  
                              t)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (45);
                           
                  
                              u)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (46);
                           
                  
                              v)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (47);
                           
                  
                              w)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (48);
                           
                  
                              x)
                           
                              nařízení Komise (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (49);
                           
                  
                              y)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (50).
                           
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 24).
   
      (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 114).
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 132).
   
      (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).
   
      (10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).
   
      (11)  Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).
   
      (12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 530/2012 ze dne 13. června 2012 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 3).
   
      (13)  Nařízení Komise (EU) č. 788/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (Úř. věst. L 214, 19.7.2014, s. 12).
   
      (14)  Nařízení Rady (EHS) č. 613/91 ze dne 4. března 1991 o změně registru lodí v rámci Společenství (Úř. věst. L 68, 15.3.1991, s. 1).
   
      (15)  Směrnice Rady 93/75/EHS ze dne 13. září 1993 o minimálních požadavcích na plavidla směřující do přístavů Společenství nebo opouštějící přístavy Společenství a přepravující nebezpečné nebo znečišťující věci (Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 19).
   
      (16)  Nařízení Rady (ES) č. 3051/95 ze dne 8. prosince 1995 o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro (Úř. věst. L 320, 30.12.1995, s. 14).
   
      (17)  Směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 144, 15.5.1998, s. 1).
   
      (18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků (Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17).
   
      (19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nich (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 31).
   
      (20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2978/94 (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 1).
   
      (21)  Směrnice Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20).
   
      (22)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47).
   
      (23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11).
   
      (24)  Směrnice Rady 95/21/ES ze dne 19. června 1995 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 157, 7.7.1995, s. 1).
   
      (25)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.