Nařízení Komise (EU) 2016/114 ze dne 28. ledna 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 114/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 23/40
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/114
   ze dne 28. ledna 2016,
   kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) ve spojení s čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 1177/2003 byl vytvořen společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek, jehož účelem je zajistit, aby byly k dispozici srovnatelné a aktuální průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 by měla být každoročně přijata prováděcí opatření pro určení cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být daný rok zařazeny do průřezové složky EU-SILC. Měla by proto být přijata prováděcí opatření, která určí cílové sekundární proměnné a jejich identifikátory pro modul týkající se zdraví a zdraví dětí pro rok 2017.
            
   
               (3)
            
               Opatření stanovená nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam cílových sekundárních proměnných a identifikátorů pro modul týkající se zdraví a zdraví dětí pro rok 2017 zařazených do průřezové složky EU-SILC se stanoví v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Pro účely tohoto nařízení se použijí níže uvedené jednotky, způsoby sběru údajů, referenční období a předávání údajů:
      1.   Jednotky
      
      Cílové proměnné se týkají různých typů jednotek:
      
                   
               
                  informace o finanční zátěži se použijí na úrovni domácnosti a vztahují se na domácnost jako celek,
               
      
                   
               
                  informace o zdraví se poskytují o všech současných členech domácnosti, popřípadě, přichází-li to v úvahu, o všech vybraných respondentech ve věku šestnácti let nebo více,
               
      
                   
               
                  informace o celkovém zdravotním stavu a omezení aktivit z důvodu zdravotního stavu se poskytují pro každé dítě ve věku 0–15 let,
               
      
                   
               
                  informace o neprovedení potřebné zubní nebo lékařské prohlídky u dětí či o neposkytnutí lékařské nebo zubní péče dětem se použijí na úrovni domácnosti a vztahují se na všechny děti ve věku 0–15 let žijící v domácnosti jako celku,
               
      
                   
               
                  věkem se rozumí věk v době dotazování.
               
      2.   Způsoby sběru údajů
      
      Pro proměnné, jež se použijí na úrovni domácností, je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.
      U proměnných, jež se použijí na úrovni jednotlivců, je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi stávajícími členy domácnosti ve věku 16 a více let nebo, v příslušných případech, s každým vybraným respondentem.
      Pro proměnné u dětí je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.
      Vzhledem k typu shromažďovaných informací jsou přípustné pouze osobní rozhovory (výjimečně lze připustit informace získané přes prostředníka, a to v případě všech dočasně nepřítomných osob nebo osob neschopných podat informace).
      Index tělesné hmotnosti (BMI) je možné vypočítat z údajů o výšce a hmotnosti získaných během dotazování nebo lze jeho hodnotu získat od dotazovaného přímo za použití tabulky pro výpočet BMI. Eurostatu se předává pouze hodnota BMI.
      3.   Referenční období
      
      Cílové proměnné se týkají různých typů referenčního období:
      
                   
               
                  současné referenční období pro proměnné BMI, celkový zdravotní stav u dětí a pro omezení aktivit z důvodu zdravotního stavu u dětí,
               
      
                   
               
                  běžný týden pro proměnné související s pohybovou aktivitou,
               
      
                   
               
                  běžný týden v příslušném ročním období pro četnost konzumace ovoce a zeleniny,
               
      
                   
               
                  posledních 12 měsíců pro všechny ostatní proměnné.
               
      4.   Předávání údajů
      
      Cílové sekundární proměnné je třeba zaslat Komisi (Eurostatu) v souboru údajů o domácnosti (soubor H), v souboru registru osob (soubor R) a v souboru údajů o osobě (soubor P) v návaznosti na cílové primární proměnné.
      
                  Identifikátor proměnné
               
                  Cílová proměnná
               
                  
                     Ochrana zdraví
                  
               
                  HS200
               
                  
                     Finanční zátěž zdravotní péče
                  
                  Představuje vysokou zátěž
                  Představuje určitou zátěž
                  Nepředstavuje žádnou zátěž
               
                  HS200_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval zdravotní péči)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HS210
               
                  
                     Finanční zátěž zubní péče
                  
                  Představuje vysokou zátěž
                  Představuje určitou zátěž
                  Nepředstavuje žádnou zátěž
               
                  HS210_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval zubní péči)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HS220
               
                  
                     Finanční zátěž výdajů za léky
                  
                  Představují vysokou zátěž
                  Představují určitou zátěž
                  Nepředstavují žádnou zátěž
               
                  HS220_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (nikdo v domácnosti nepotřeboval léky)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH080
               
                  
                     Počet návštěv zubaře nebo ortodontisty
                  
                  
                               
                           
                              Žádná
                           
                  
                               
                           
                              1–2krát
                           
                  
                               
                           
                              3–5krát
                           
                  
                               
                           
                              6–9krát
                           
                  
                               
                           
                              10krát a více
                           
               
                  PH080_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH090
               
                  
                     Počet návštěv praktického nebo rodinného lékaře
                  
                  
                               
                           
                              Žádná
                           
                  
                               
                           
                              1–2krát
                           
                  
                               
                           
                              3–5krát
                           
                  
                               
                           
                              6–9krát
                           
                  
                               
                           
                              10krát a více
                           
               
                  PH090_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH100
               
                  
                     Počet návštěv odborného lékaře
                  
                  
                               
                           
                              Žádná
                           
                  
                               
                           
                              1–2krát
                           
                  
                               
                           
                              3–5krát
                           
                  
                               
                           
                              6–9krát
                           
                  
                               
                           
                              10krát a více
                           
               
                  PH100_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH110
               
                  
                     Index tělesné hmotnosti (BMI)
                  
                  Hodnota BMI
               
                  PH110_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH120
               
                  
                     Druh pohybové aktivity při výkonu zaměstnání
                  
                  Převážně poloha vsedě
                  Převážně poloha vstoje
                  Převážně chůze či úkony s malou fyzickou náročností
                  Převážně fyzicky namáhavá manuální práce či fyzicky náročné pracovní úkony
               
                  PH120_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (respondent nevykonává žádnou pracovní činnost)
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH130
               
                  
                     Doba strávená pohybovými aktivitami (mimo práci) v běžném týdnu
                  
                  HH/MM (hodiny/minuty) týdně
               
                  PH130_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH140
               
                  
                     Četnost konzumace ovoce
                  
                  
                               
                           
                              Dvakrát denně či vícekrát za den
                           
                  
                               
                           
                              Jednou denně
                           
                  
                               
                           
                              Čtyřikrát až šestkrát za týden
                           
                  
                               
                           
                              Jednou až třikrát za týden
                           
                  
                               
                           
                              Méně než jednou týdně
                           
                  
                               
                           
                              Nikdy
                           
               
                  PH140_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  PH150
               
                  
                     Četnost konzumace zeleniny nebo salátu
                  
                  
                               
                           
                              Dvakrát denně či vícekrát za den
                           
                  
                               
                           
                              Jednou denně
                           
                  
                               
                           
                              Čtyřikrát až šestkrát za týden
                           
                  
                               
                           
                              Jednou až třikrát za týden
                           
                  
                               
                           
                              Méně než jednou týdně
                           
                  
                               
                           
                              Nikdy
                           
               
                  PH150_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Nevybraný respondent
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  
                     Zdraví dětí
                  
               
                  RC010
               
                  
                     Celkový zdravotní stav (dítě)
                  
                  Velmi dobrý
                  Dobrý
                  Průměrný
                  Špatný
                  Velmi špatný
               
                  RC010_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (dítě je starší než 15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  RC020
               
                  
                     Omezení aktivit z důvodu zdravotního stavu (dítě)
                  
                  Vážné omezení
                  Omezení, nikoli však vážné
                  Bez omezení
               
                  RC020_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (dítě je starší než 15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HC010
               
                  
                     Neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče (dítě)
                  
                  Ano (alespoň při jedné příležitosti nebylo alespoň jedno z dětí podrobeno lékařské prohlídce nebo mu nebyla poskytnuta lékařská péče)
                  Ne (ve všech nezbytných případech bylo dítě podrobeno/byly děti podrobeny lékařské prohlídce nebo mu/jim byla poskytnuta lékařská péče)
               
                  HC010_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (žádné z dětí nepotřebovalo nezbytnou lékařskou prohlídku nebo péči)
                  Není relevantní (v domácnosti nežijí děti ve věku 0–15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HC020
               
                  
                     Hlavní důvod pro neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče (dítě)
                  
                  Nemohl/a si to dovolit (příliš drahé)
                  Pořadník
                  Nemohl/a si najít čas kvůli práci, péči o další děti nebo o další osoby
                  Příliš velká vzdálenost nebo žádný dopravní prostředek
                  Jiný důvod
               
                  HC020_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (HC010≠ano)
                  Není relevantní (v domácnosti nežijí děti ve věku 0–15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HC030
               
                  
                     Neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče (dítě)
                  
                  Ano (alespoň při jedné příležitosti nebylo alespoň jedno z dětí podrobeno zubní prohlídce nebo mu nebyla poskytnuta zubní péče)
                  Ne (ve všech nezbytných případech bylo dítě podrobeno/byly děti podrobeny zubní prohlídce nebo mu/jim byla poskytnuta zubní péče)
               
                  HC030_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (žádné z dětí nepotřebovalo nezbytnou zubní prohlídku nebo péči)
                  Není relevantní (v domácnosti nežijí děti ve věku 0–15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)
               
                  HC040
               
                  
                     Hlavní důvod pro neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče (dítě)
                  
                  Nemohl/a si to dovolit (příliš drahé)
                  Pořadník
                  Nemohl/a si najít čas kvůli práci, péči o další děti nebo o další osoby
                  Příliš velká vzdálenost nebo žádný dopravní prostředek
                  Jiný důvod
               
                  HC040_F
               
                  Proměnná je vyplněna
                  Chybí
                  Není relevantní (HC030≠ano)
                  Není relevantní (v domácnosti nežijí děti ve věku 0–15 let)
                  Není relevantní (RB010≠2017)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.