Nařízení Komise (EU) 2016/130 ze dne 1. února 2016 kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 130/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 25/46
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/130
   ze dne 1. února 2016
   kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85 stanoví technické specifikace pro konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu digitálních tachografů.
            
   
               (2)
            
               Na základě nařízení Komise (ES) č. 68/2009 (2) byl jako dočasné řešení až do 31. prosince 2013 zaveden adaptér, aby tachografy mohly být instalovány v souladu s přílohou IB nařízení (EHS) č. 3821/85 ve vozidlech typu M1 a N1.
            
   
               (3)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 (3) pozměnilo nařízení (EHS) č. 3821/85 tak, že rozšířilo dobu používání adaptérů až do 31. prosince 2015.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (4). V souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 165/2014 se však ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy IB, i nadále přechodně používají až do data účinnosti prováděcích aktů uvedených v nařízení (EU) č. 165/2014.
            
   
               (5)
            
               V 5. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 165/2014 se stanoví, že Komise zváží prodloužení období platnosti použití adaptéru u vozidel kategorií M1 a N1 do roku 2015 a dále do roku 2015 posoudí dlouhodobé řešení pro vozidla těchto kategorií.
            
   
               (6)
            
               Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Digitální tachograf: Plán budoucích činností“ (5), které bylo připojeno k návrhu nařízení (EU) č. 165/2014, se předpokládá, že v návaznosti na přijetí nařízení (EU) č. 165/2014 budou do dvou let vypracovány a přijaty přílohy a dodatky.
            
   
               (7)
            
               Trvalé řešení, pokud jde o adaptér, by mělo být stanoveno v technických specifikacích pro provádění nařízení (EU) č. 165/2014. Na základě zásady oprávněné důvěry by proto měla být prodloužena možnost používat adaptéry ve vozidlech typu M1 a N1 alespoň do přijetí těchto technických specifikací prováděcími akty.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 42 nařízení (EU) č. 165/2014,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 se mění takto:
   
                
            
               V části I Definice se v bodu rr) první odrážce datum „31. prosincem 2015“ nahrazuje datem „31. prosincem 2016“.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 19).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).
   
      (5)  KOM(2011) 454 v konečném znění.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.