Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/137 ze dne 26. ledna 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 137/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 27/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/137
   ze dne 26. ledna 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení
                  (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek tvoří obdélníkový kus transparentního textilního materiálu zhotovený z pletené textilie uzavřené vazby ze syntetických vláken, plastová kolejnice a rolovací mechanismus z plastů a kovu.
                  Textilie je na jednom konci připevněna k rolovacímu mechanismu, který je určen k trvalému namontování do dveřního panelu určitého modelu motorového vozidla. Na opačném konci je textilie připevněna k plastové kolejnici opatřené upevňovacím mechanismem, díky němuž je kolejnice připevněna k rámu okna motorového vozidla, když je textilie vytažena a zajišťuje ochranu před sluncem. Výrobek nezakrývá okenní tabuli v plném rozsahu.
                  (Viz obrázky) (1)
                  
               
                  6303 12 00
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 7 f) ke třídě XI a na znění kódů KN 6303, 6303 12 a 6303 12 00.
                  Zařazení do kódu KN 8708 29 90 jako části, součásti nebo příslušenství karoserií motorových vozidel čísla 8703 je vyloučeno, protože výrobek není pro fungování motorového vozidla nepostradatelný, ani motorové vozidlo nepřizpůsobuje pro určitou operaci, nebo nerozšiřuje rozsah vykonávaných operací, nebo výrobku neumožňuje plnit vedle své základní funkce i zvláštní funkci (viz rozsudek Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, body 29 a 36).
                  Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k trvalému namontování do dveřního panelu určitého motorového vozidla (v dveřním panelu je zářez) a nemůže být odstraněn a namontován k jakékoli jiné okenní tabuli, jde o vnitřní roletu čísla 6303. Do čísla 6303 navíc též spadají srovnatelné výrobky, jako jsou vnitřní rolety v železničních vagónech (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6303 první odstavec bod (2)).
                  Výrobek je roletou z textilního materiálu třídy XI, a nikoli roletou z plastů podpoložky 3925 30 00, protože plastové materiály slouží pouze pro účely upevnění.
                  Výrobek je tvořen částmi textilního materiálu, plastů a kovu. Proto je zcela zhotoveným výrobkem.
                  Výrobek je proto nutné zařadit do kódu KN 6303 12 00 jako pletené vnitřní rolety ze syntetických vláken.
               
      
         
      
      
                  
                     
                  
               
                  
                     
                  
               
                  
                     
                  
               
                  
                     
                  
               
      
      
         (1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.