Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/138 ze dne 2. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 3-decen-2-on (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 138/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 27/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/138
   ze dne 2. února 2016,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 3-decen-2-on
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 14. září 2011 obdrželo Nizozemsko v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 žádost od společnosti AMVAC C.V (nyní AMVAC Netherlands B.V) o schválení účinné látky 3-decen-2-on.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámil zpravodajský členský stát dne 13. dubna 2012 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.
            
   
               (3)
            
               Účinky této účinné látky na lidské zdraví, zdraví zvířat a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s čl. 11 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení pro použití navrhované žadatelem. Dne 26. listopadu 2013 předložil zpravodajský členský stát Komisi a úřadu návrh zprávy o posouzení.
            
   
               (4)
            
               Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení.
            
   
               (5)
            
               Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Dne 3. prosince 2014 předložil úřad Komisi své závěry ohledně posouzení rizik účinné látky 3-decen-2-on (2). Úřad dospěl k závěru, že kvůli pozitivním výsledkům genotoxicity a omezené toxikologické dokumentaci nebylo možné stanovit konečné toxikologické referenční hodnoty, a proto nemohlo být dokončeno posouzení rizik pro obsluhu, pracovníky, osoby v okolí, místní obyvatele a spotřebitele. Kromě toho dospěl k závěru, že nebylo možno dokončit hodnocení žádosti týkající se MLR o vynětí látky 3-decen-2-on ze stanovení MLR, jelikož informace, které jsou k dispozici, nedovolují dospět k závěru, že použití 3-decen-2-on jako účinné látky v přípravcích nebude mít okamžité nebo opožděné škodlivé účinky na lidské zdraví, včetně zdraví zranitelných skupin, jako následek dietárního příjmu.
            
   
               (6)
            
               Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky a v souladu čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ke zprávě o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány.
            
   
               (7)
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 5. bodě odůvodnění.
            
   
               (8)
            
               V důsledku toho nebylo prokázáno, že lze očekávat, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího 3-decen-2-on byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Účinná látka 3-decen-2-on by proto neměla být v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 schválena.
            
   
               (9)
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro 3-decen-2-on podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neschválení účinné látky
   Účinná látka 3-decen-2-on se neschvaluje.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  EFSA Journal 2015;13(1):3932, k dispozici online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.