Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/139 ze dne 2. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 139/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 27/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/139
   ze dne 2. února 2016,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 24 ve spojení s čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Platnost schválení účinné látky metsulfuron-methyl, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 30. června 2016.
            
   
               (2)
            
               Žádost o obnovení zařazení metsulfuron-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) byla v souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (4) předložena ve lhůtě stanovené v uvedeném článku.
            
   
               (3)
            
               Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
            
   
               (4)
            
               Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 8. srpna 2013 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
            
   
               (5)
            
               Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby uvedli své připomínky, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
            
   
               (6)
            
               Dne 5. prosince 2014 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5) ohledně předpokladu, zda metsulfuron-methyl může splnit kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 29. května 2015 Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o přezkoumání metsulfuron-methylu.
            
   
               (7)
            
               Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.
            
   
               (8)
            
               Posouzení rizik pro obnovení schválení metsulfuron-methylu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, což však neomezuje použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující metsulfuron-methyl povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako herbicid.
            
   
               (9)
            
               Komise však považuje metsulfuron-methyl za látku, která se má nahradit podle článku 24 nařízení (ES) č. 1107/2009. Metsulfuron-methyl je považován za perzistentní a toxickou látku v souladu s body 3.7.2.1 a 3.7.2.3 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009, jelikož poločas rozpadu ve sladké vodě je delší než 40 dnů a dlouhodobá koncentrace bez pozorovaného účinku u sladkovodních organismů je menší než 0,01 mg/l. Metsulfuron-methyl tedy splňuje podmínku stanovenou v druhé odrážce bodu 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (10)
            
               V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.
            
   
               (11)
            
               Proto je vhodné obnovit schválení metsulfuron-methylu jako látky, která se má nahradit.
            
   
               (12)
            
               V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (13)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1885 (6) prodloužilo platnost schválení metsulfuron-methylu do 30. června 2016 za tím účelem, aby mohl být proces obnovení dokončen před skončením platnosti schválení uvedené látky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení bylo přijato před zmíněným prodlouženým datem skončení platnosti, použije se toto nařízení od 1. dubna 2016.
            
   
               (14)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Obnovení schválení účinné látky jako látky, která se má nahradit
   Schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, se obnovuje podle ustanovení v příloze I.
   Článek 2
   Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. dubna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
   
      (5)  EFSA Journal 2015; 13(1):3936. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1885 ze dne 20. října 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, esfenvalerát, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyfosát, iprovalikarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuron-methyl, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl a triasulfuron (Úř. věst. L 276, 21.10.2015, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
                  Obecný název, identifikační čísla
               
                  Název podle IUPAC
               
                  Čistota (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Konec platnosti schválení
               
                  Zvláštní ustanovení
               
                  Metsulfuron-methyl
                  CAS 74223-64-6
                  CIPAC 441.201
               
                  methyl-2-{N-[N-(4- methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát
               
                  967 g/kg
               
                  1. dubna 2016
               
                  31. března 2023
               
                  Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metsulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                  Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                  
                              —
                           
                              ochraně spotřebitelů,
                           
                  
                              —
                           
                              ochraně podzemních vod,
                           
                  
                              —
                           
                              ochraně necílových suchozemských rostlin.
                           
                  Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                  Do 30. září 2016 žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace ohledně potenciálu genotoxicity metabolitu triazin-amin (IN-A4098) s cílem potvrdit, že tento metabolit není genotoxický a relevantní pro posouzení rizik.
               
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v části A se položka 7 pro metsulfuron-methyl zrušuje;
               
      
                  2)
               
                  v části E se vkládá nová položka, která zní:
                  
                               
                           
                              Obecný název, identifikační čísla
                           
                              Název podle IUPAC
                           
                              Čistota (1)
                              
                           
                              Datum schválení
                           
                              Konec platnosti schválení
                           
                              Zvláštní ustanovení
                           
                              „3
                           
                              Metsulfuron-methyl
                              CAS 74223-64-6
                              CIPAC 441.201
                           
                              methyl-2-{N-[N-(4- methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2- yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát
                           
                              967 g/kg
                           
                              1. dubna 2016
                           
                              31. března 2023
                           
                              Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metsulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                              Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                              
                                          —
                                       
                                          ochraně spotřebitelů,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          ochraně podzemních vod,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          ochraně necílových suchozemských rostlin.
                                       
                              Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                              Do 30. září 2016 žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace ohledně potenciálu genotoxicity metabolitu triazin-amin (IN-A4098) s cílem potvrdit, že tento metabolit není genotoxický a relevantní pro posouzení rizik.“
                           
               
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.