Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/141 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 141/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 28/2
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/141
   ze dne 30. listopadu 2015,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 50 odst. 11, čl. 52 odst. 9 a čl. 67 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mají poskytnout roční platbu mladým zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v režimu základní platby nebo v režimu jednotné platby na plochu.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 49 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (2) stanoví podmínky pro to, aby mohla být právnické osobě poskytnuta platba pro mladé zemědělce. Zejména první pododstavec písm. b) uvedeného ustanovení stanoví, že mladý zemědělec musí vykonávat nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik, buď samostatně, nebo společně s dalšími zemědělci.
            
   
               (3)
            
               Je vhodné členským státům umožnit rozhodnout, zda takováto účinná a dlouhodobá kontrola může být vykonávána mladými zemědělci společně s dalšími zemědělci nebo pouze mladými zemědělci. Členské státy skutečně mají lepší pozici, aby mohly rozhodnout, zda s ohledem na účinnost a dosah režimu a zároveň s přihlédnutím k vnitrostátní situaci a s ohledem na možnost snížení administrativní zátěže spojené s kontrolami by právnickým osobám, nad nimiž mají společnou kontrolu mladí zemědělci a další zemědělci, kteří nesplňují podmínky pro mladé zemědělce, měla být poskytnuta platba pro mladé zemědělce. Členským státům to rovněž umožní lépe sladit ustanovení pro přístup k podpoře pro mladé zemědělce podle nařízení (EU) č. 1307/2013 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3). Jelikož důvody pro to, aby členské státy dostaly možnost přijímat takováto rozhodnutí, jsou strukturální, je vhodné stanovit, aby mohla být přijata pouze jednou. Tato rozhodnutí by měla být přijata nejpozději před začátkem období pro podání žádostí v roce 2017.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na výše uvedené úvahy by členské státy měly rozhodnout, s přihlédnutím k obecným zásadám práva Unie, zda budou vyžadovat výhradní kontrolu mladými zemědělci pro ty právnické osoby nebo skupiny fyzických osob, které již platbu pro mladé zemědělce obdržely v minulosti, pokud kontrola byla vykonávána společně se zemědělci, kteří nejsou mladými zemědělci.
            
   
               (5)
            
               Dále je vhodné objasnit, že takováto účinná a dlouhodobá kontrola má být vykonávána v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v rámci režimu pro mladé zemědělce.
            
   
               (6)
            
               Podle hlavy IV kapitoly 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mohou poskytnout podporu vázanou na produkci zemědělcům za podmínek stanovených v uvedené kapitole. Tuto kapitolu doplňuje kapitola 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
            
   
               (7)
            
               Ustanovení čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví pravidla týkající se částky podpory vázané na produkci na jednotku. V zájmu lepšího zacílení a tím účinnějšího využívání podpory vázané na produkci je vhodné umožnit, aby bylo přihlédnuto k úsporám z rozsahu a podle toho byly stanoveny modulované částky na jednotku v rámci jediného opatření.
            
   
               (8)
            
               Na základě zavedení modulovaných částek na jednotku v rámci jediného opatření je vhodné upravit požadavky na informace, které mají členské státy oznamovat podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
            
   
               (9)
            
               Podle čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 podpora vázaná na produkci může být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech. S ohledem na tento požadavek bod 3 písm. i) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví, že členské státy mají oznamovat částky pro financování každého opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. V zájmu účinného využívání finančních zdrojů dostupných pro podporu vázanou na produkci je však vhodné umožnit určitou flexibilitu při využívání těchto částek na opatření v podobě převodů finančních prostředků mezi opatřeními.
            
   
               (10)
            
               Touto flexibilitou by však neměl být dotčen soulad podpory s požadavky nařízení (EU) č. 1307/2013, včetně požadavků, aby byla považována za podporu spadající do kategorie „Blue Box“ Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Zejména převody finančních prostředků mezi opatřeními by neměly vytvářet motivaci pro překračování současných úrovní produkce. Tyto převody by dále neměly vést k neplatnosti opatření podpory oznámených Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a článku 67 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
            
   
               (11)
            
               Aby bylo zajištěno správné uplatňování pravidel týkajících se dobrovolné podpory vázané na produkci, měly by členské státy své rozhodnutí o převodu finančních prostředků mezi opatřeními dobrovolné podpory vázané na produkci oznámit Komisi. Toto oznámení by také mělo obsahovat odůvodnění, že převod nevytváří motivaci ke zvýšení produkce pro účely čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 a že převod nepovede k neplatnosti rozhodnutí oznámených Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 67 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
            
   
               (12)
            
               Cílem článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 je zamezit kumulaci podpor v souvislosti s různými opatřeními podpory vázané na produkci s totožným cílem. V zájmu jasnosti je vhodné uvést, že k žádné takové kumulaci podpor nedochází, využívá-li tentýž zemědělec různých opatření podpory vázané na produkci v témže odvětví nebo regionu, pokud jsou tato opatření zaměřena na různé druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví v rámci uvedeného odvětví nebo regionu.
            
   
               (13)
            
               Podle čl. 52 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 regiony uvedené v čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 mají být členskými státy vymezeny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Je vhodné zahrnout příslušné oznamovací povinnosti do přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
            
   
               (14)
            
               Na základě zkušeností získaných z oznámení učiněných v srpnu 2014 a pro jednodušší oznamování členských států je vhodné zrušit oznamovací povinnost v bodě 3 písm. d) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 týkající se kritérií stanovených za účelem vymezení cílových odvětví a produktů.
            
   
               (15)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (16)
            
               Podle čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mohou do 1. srpna 2016 přezkoumat svá rozhodnutí týkající se dobrovolné podpory vázané na produkci. Se zavedením možnosti stanovit modulované částky na jednotku v rámci jediného opatření je vhodné se od uvedeného ustanovení odchýlit, aby byl při splnění určitých podmínek umožněn odpovídající přezkum rozhodnutí týkajících se těch opatření, která byla oznámena do 1. srpna 2014, s účinkem od roku 2016.
            
   
               (17)
            
               Jelikož se toto nařízení týká žádostí o podporu vztahujících se ke kalendářnímu roku 2016 a k následujícím letům, je vhodné, aby se použilo ode dne 1. ledna 2016,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 49 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           v odstavci 1 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
                           
                                       „b)
                                    
                                       mladý zemědělec ve smyslu čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 vykonává nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik, v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v režimu pro mladé zemědělce. Pokud se na kapitálu nebo řízení právnické osoby podílí více fyzických osob, včetně osob, které nejsou mladými zemědělci, je mladý zemědělec schopen, v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v režimu pro mladé zemědělce, tuto účinnou a dlouhodobou kontrolu vykonávat buď samostatně, nebo společně s dalšími zemědělci, s výhradou odstavce 1a tohoto článku.“;
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
                           „1a.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. b) členské státy mohou rozhodnout, že od kalendářního roku 2016 nebo 2017 musí mladí zemědělci vykonávat účinnou a dlouhodobou kontrolu uvedenou v daném bodě samostatně. Toto rozhodnutí se přijme před začátkem období pro podání žádostí pro první rok, na který se vztahuje, a přijme se pouze jednou. Žádné takové rozhodnutí není možné po začátku období pro podání žádostí pro kalendářní rok 2017.
                           Pokud členské státy využijí odchylky uvedené v prvním pododstavci, pro určení data zřízení uvedeného v čl. 50 odst. 2 písm. a) a v čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 se přihlédne k období, v němž mladý zemědělec vykonával kontrolu společně s dalšími zemědělci podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) tohoto článku v kalendářních letech předcházejících kalendářnímu roku, od kterého se odchylka použije.
                           Pokud členské státy využijí uvedené odchylky, musí rozhodnout, zda požadují, aby mladí zemědělci vykonávali výhradní kontrolu nad těmi právnickými osobami nebo skupinami fyzických osob, které již obdržely platbu v režimu pro mladé zemědělce v letech předcházejících roku, od kterého se odchylka použije, zatímco mladý zemědělec nebo mladí zemědělci vykonávali kontrolu společně s dalšími zemědělci, kteří nebyli mladými zemědělci.“
                        
            
   
               2)
            
               V čl. 53 odst. 2 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:
               „Aniž je dotčen čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013, v případě částky podpory na jednotku uvedené v druhém pododstavci tohoto odstavce se mohou členské státy rozhodnout použít modulované částky na jednotku ve vztahu k určitým kategoriím zemědělců nebo na úrovni zemědělského podniku s cílem přihlédnout k úsporám z rozsahu vyplývajícím z velikosti struktur produkce v cílovém zvláštním druhu zemědělské činnosti nebo zvláštním zemědělském odvětví nebo, pokud je opatření zaměřeno na region nebo celé odvětví, v příslušném regionu nebo odvětví. Ustanovení čl. 67 odst. 1 tohoto nařízení se použije obdobně na oznámení těchto rozhodnutí.“
            
   
               3)
            
               Vkládá se nový článek 53a, který zní:
               „Článek 53a
               
               Převod finančních prostředků mezi opatřeními
               1.   Aniž by byly dotčeny požadavky stanovené v hlavě IV kapitole I nařízení (EU) č. 1307/2013, členské státy se mohou rozhodnout použít částky oznámené podle bodu 3 písm. i) přílohy I tohoto nařízení pro účely financování jednoho nebo několika jiných opatření podpory podle hlavy IV kapitoly I nařízení (EU) č. 1307/2013 ve vztahu k témuž roku podání žádosti.
               Převod finančních prostředků mezi opatřeními podpory nesmí vést k neplatnosti opatření podpory oznámeného Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 67 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.
               2.   Pokud plocha nebo počet zvířat, na které může být poskytnuta podpora v rámci opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v příslušném roce podání žádosti, odpovídají množstevnímu omezení oznámenému podle bodu 3 písm. j) přílohy I tohoto nařízení nebo toto omezení překračují, opatření podpory nesmí využít převodu finančních prostředků z žádného jiného opatření podpory.
               3.   Pokud jsou plocha nebo počet zvířat, na které může být poskytnuta podpora v rámci opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v příslušném roce podání žádosti, nižší v porovnání s množstevním omezením oznámeným podle bodu 3 písm. j) přílohy I tohoto nařízení, převod finančních prostředků nesmí vést k tomu, že částka na jednotku bude nižší než poměr mezi částkou stanovenou pro financování, jak byla oznámena podle bodu 3 písm. i) uvedené přílohy, a množstevním omezením.
               4.   Pokud členské státy poskytnou podporu vázanou na produkci na bílkovinné plodiny a zároveň využijí možnosti uvedené v čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, převod finančních prostředků nesmí vést k tomu, že podpora dostupná pro bílkovinné plodiny bude nižší než 2 % ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení.
               5.   Rozhodnutí převést finanční prostředky mezi opatřeními podpory se přijme před datem první platby nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci. Pokud však jde o převody mezi opatřeními, pro která dosud žádná platba provedena nebyla, toto rozhodnutí může být přijato po uvedeném dni, avšak nejpozději:
               
                           a)
                        
                           poslední den měsíce, ve kterém proběhne první platba nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci;
                        
               
                           b)
                        
                           30. listopadu, pokud uvedená první platba nebo vyplacení záloh proběhne v období od 16. do 31. října.
                        
               6.   Příslušný orgán členského státu, který má v úmyslu přijmout rozhodnutí převést finanční prostředky mezi opatřeními podpory, informuje zemědělce o možném převodu před začátkem období pro podání žádostí.“
            
   
               4)
            
               V článku 54 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
               „3.   Jestliže může být podpora v rámci určitého opatření podpory vázané na produkci poskytnuta také v rámci jiného opatření podpory vázané na produkci nebo opatření prováděného v rámci dalších opatření a politik Unie, členské státy zajistí, aby dotyčný zemědělec mohl získat podporu zaměřenou na cíl uvedený v čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 pouze v rámci jednoho takového opatření na odvětví, region, zvláštní druh zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělské odvětví, které jsou cílové podle čl. 52 odst. 3 uvedeného nařízení.“
            
   
               5)
            
               V článku 66 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
               „4.   Členské státy oznámí Komisi veškerá rozhodnutí přijatá podle čl. 49 odst. 1 písm. a) nejpozději 15 dní po dni přijetí uvedeného rozhodnutí.“
            
   
               6)
            
               V článku 67 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
               „3.   Členské státy oznámí Komisi veškerá rozhodnutí přijatá podle čl. 53a odst. 1 do prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhla první platba nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci. Pokud však tato platba proběhla v období od 16. do 31. října, oznámení se učiní do 1. prosince. Uvedené oznámení musí obsahovat tyto informace:
               
                           a)
                        
                           seznam dotčených opatření a převáděných částek;
                        
               
                           b)
                        
                           pro každé dotčené opatření způsobilé plochy nebo počet zvířat v příslušném roce podání žádosti po provedení všech kontrol předložených žádostí;
                        
               
                           c)
                        
                           pro každé dotčené opatření odůvodnění, že převod nevytváří motivaci k překročení současných úrovní produkce a že rozhodnutí oznámená Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nejsou neplatná.“
                        
            
   
               7)
            
               Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013
   1.   Odchylně od čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 se členské státy mohou rozhodnout změnit, s účinkem od roku 2016, podmínky poskytnutí podpory, pokud jsou tyto podmínky ovlivněny uplatňováním čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ve znění tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda opatření, na které se modulované částky na jednotku použijí, vychází z jediného opatření nebo z několika sloučených opatření. Aniž je dotčen článek 53a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, cílové skupiny, a zejména částka stanovená pro financování těchto skupin, nepodléhají změnám. Toto rozhodnutí se přijme před začátkem období pro podání žádostí v roce 2016.
   Členské státy oznámí Komisi rozhodnutí změnit podmínky poskytnutí podpory nejpozději jeden měsíc po dni vyhlášení tohoto nařízení.
   2.   Členské státy informují zemědělce o veškerých rozhodnutích podle odstavce 1 před začátkem období pro podání žádostí.
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).
   
   
      PŘÍLOHA
      Bod 3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  písmeno b) se nahrazuje tímto:
                  
                              „b)
                           
                              vybrané zvláštní druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví, jakož i popis obtíží, jimž čelí, a případně kritéria stanovená členskými státy pro vymezení regionů podle čl. 52 odst. 1 tohoto nařízení;“
                           
               
      
                  2)
               
                  písmeno d) se zrušuje;
               
      
                  3)
               
                  vkládá se nový bod ga), který zní:
                  
                              „ga)
                           
                              pro členské státy, které používají čl. 53 odst. 2 třetí pododstavec tohoto nařízení, kritéria použitá pro stanovení každé modulované částky na jednotku v souladu s uvedeným pododstavcem;“
                           
               
      
                  4)
               
                  písmeno h) se nahrazuje tímto:
                  
                              „h)
                           
                              odhadovanou částku (částky) podpory na jednotku vypočtenou (vypočtené) podle čl. 53 odst. 2 druhého a třetího pododstavce tohoto nařízení;“.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.