Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/142 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 142/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 28/8
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/142
   ze dne 2. prosince 2015,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na čl. 58 odst. 7 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (2), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou odhadované prostředky získané ze snížení plateb podle článku 11 uvedeného nařízení k dispozici jako podpora Unie na opatření v rámci programů rozvoje venkova. Poté, co členské státy oznámily odhadovaný výsledek snížení podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013, příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení (EU) č. 1307/2013 byly změněny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 (3).
            
   
               (2)
            
               Ve Spojeném království byly právní předpisy provádějící pravidla Unie pro přímé platby ve Walesu zrušeny nařízením vnitrostátního soudu. V důsledku toho přijalo Spojené království nová rozhodnutí o provádění přímých plateb ve Walesu a oznámilo je Komisi. I když je na Spojeném království, aby zajistilo, že tato nová rozhodnutí dodržují platný právní rámec a obecné zásady práva Unie, je vhodné tato nová rozhodnutí zohlednit. Přesněji řečeno, jelikož mají v případě Spojeného království tato nová rozhodnutí vliv na odhadované výsledky získané ze snížení plateb podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013, je vhodné přílohu I nařízení (EU) č. 1305/2013 a přílohu III nařízení (EU) č. 1307/2013 odpovídajícím způsobem přizpůsobit.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že změny provedené tímto nařízením mají dopad na používání nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 pro rok 2015, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2015,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (EU) č. 1305/2013
   Příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Změna nařízení (EU) č. 1307/2013
   Příloha III nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2015.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. prosince 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                 „Spojené království
                              
                           
                              475 531 544
                           
                              848 443 195
                           
                              850 859 320
                           
                              754 569 938
                           
                              754 399 511
                           
                              755 442 113
                           
                              756 171 870
                           
                              5 195 417 491“
                           
               
      
                  2)
               
                  Položka pro EU-28 celkem se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                 „EU-28 celkem
                              
                           
                              5 264 723 001
                           
                              18 149 536 729
                           
                              18 649 599 495
                           
                              14 337 026 697
                           
                              14 346 899 509
                           
                              14 296 293 137
                           
                              14 299 181 797
                           
                              99 343 260 365“
                           
               
      
                  3)
               
                  Položka pro Celkem se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                 „Celkem
                              
                           
                              5 298 853 700
                           
                              18 183 668 706
                           
                              18 683 732 774
                           
                              14 371 161 305
                           
                              14 381 035 473
                           
                              14 330 430 483
                           
                              14 333 320 553
                           
                              99 582 202 994“
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze III nařízení (EU) č. 1307/2013 se položka pro Spojené království nahrazuje tímto:
      
         
                     „Spojené království
                  
                     3 170,7
                  
                     3 177,3
                  
                     3 183,6
                  
                     3 192,2
                  
                     3 201,4
                  
                     3 591,7“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.