Nařízení Komise (EU) 2016/143 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 143/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 28/12
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/143
   ze dne 18. ledna 2016,
   kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Pro COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 nebyly stanoveny žádné specifické MLR. Tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, proto se použije standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Pokud jde o COS-OGA, dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k závěru (2), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (3)
            
               Pokud jde o cerevisan, dospěl úřad k závěru (3), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (4)
            
               Pokud jde o virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, dospěl úřad k závěru (4), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (5)
            
               Hydroxid vápenatý byl schválen jako základní látka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5). S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/762 (6) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (6)
            
               Základní látka lecitiny byla schválena v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1116 (7) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (7)
            
               
                  Salix spp. cortex byl schválen jako základní látka v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1107 (8) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (8)
            
               Ocet byl schválen jako základní látka v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1108 (9) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (9)
            
               Fruktóza byla schválena jako základní látka v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1392 (10) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (10)
            
               
                  Verticillium albo-atrum izolát WCS850 byl zařazen do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS směrnicí Komise 2008/113/ES (11) a považuje se za schválený v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. Přirozená expozice látky Verticillium albo-atrum izolát WCS850 je mnohem vyšší než expozice spojená s použitím této látky jako přípravku na ochranu rostlin. Úřad dospěl k závěru (12), že o látce Verticillium albo-atrum izolát WCS850 není známo, že je pro člověka patogenní, a že tato látka během výrobního procesu neprodukuje významné toxiny nebo sekundární metabolity. Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (11)
            
               
                  Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 byl schválen jako účinná látka prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1316/2014 (13). Úřad dospěl k závěru (14), že pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Zpráva o přezkoumání této látky (15) uvádí, že tato látka není pro člověka patogenní a že se nepředpokládá, že by produkovala toxiny závažné z hlediska lidského zdraví. Je proto vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
            
   
               (12)
            
               Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 se v abecedním pořadí vkládají tyto položky: „COS-OGA“, „cerevisan“, „hydroxid vápenatý“, „lecitiny“, „Salix spp. cortex“, „ocet“, „fruktóza“, „virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906“, „Verticillium albo-atrum izolát WCS850“ a „Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
   
      (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance COS-OGA. EFSA Journal 2014;12(10):3868, 39 s.
   
      (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cerevisane (cell walls of Saccharomyces cerevisiae strain LAS117). EFSA Journal 2014;12(6):3583, 39 s.
   
      (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906. EFSA Journal 2015;13(1):3977, 25 s.
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/762 ze dne 12. května 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydroxid vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 120, 13.5.2015, s. 6).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1116 ze dne 9. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka lecitiny a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 182, 10.7.2015, s. 26).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1107 ze dne 8. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Salix spp. cortex a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 72).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1108 ze dne 8. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka ocet a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 75).
   
      (10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1392 ze dne 13. srpna 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka fruktóza a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 215, 14.8.2015, s. 34).
   
      (11)  Směrnice Komise 2008/113/ES ze dne 8. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek (Úř. věst. L 330, 9.12.2008, s. 6).
   
      (12)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Verticillium albo-atrum (strain WCS850). EFSA Journal 2013;11(1):3059. [22 s.].
   
      (13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1316/2014 ze dne 11. prosince 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747, mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a povoluje členským státům prodloužení dočasných povolení udělených pro uvedenou účinnou látku (Úř. věst. L 355, 12.12.2014, s. 1).
   
      (14)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747. EFSA Journal 2014;12(4):3624, 29 s.
   
      (15)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum strain D747 [zpráva dokončená Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 10. října 2014 na jeho zasedání] SANCO/11391/2014 – rev. 1, 10. října 2014.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.