Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/145 ze dne 4. února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení, jež příslušné orgány členských států udělují zařízením pro účely vykonávání určitých činností v souvislosti s invazními nepůvodními druhy s významným dopadem na Unii, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 145/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 30/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/145
   ze dne 4. února 2016,
   kterým se přijímá formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení, jež příslušné orgány členských států udělují zařízením pro účely vykonávání určitých činností v souvislosti s invazními nepůvodními druhy s významným dopadem na Unii, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 8 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1143/2014 má Komise přijmout formát dokladů, jež budou sloužit jako důkazy pro povolení udělovaná příslušnými orgány členských států pro účely výzkumu nebo ochrany ex situ invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Povolení mohou být udělována také pro vědeckou produkci těchto druhů a pro jejich následné využívání k léčebným účelům.
            
   
               (2)
            
               Pokud Komise udělí oprávnění, mohou členské státy podle čl. 9 odst. 1 ve výjimečných případech a z důvodu naléhavého veřejného zájmu udělovat povolení i k jiným činnostem, než které jsou uvedeny v čl. 8 odst. 1. Podle čl. 9 odst. 6 musí být taková povolení udělována v souladu s ustanoveními čl. 8 odst. 4 až 8. Pro účely článků 8 i 9 se tedy musí používat tentýž formát dokladu sloužícího jako důkaz pro povolení.
            
   
               (3)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Formát dokladu, jenž bude sloužit jako důkaz pro povolení udělovaná příslušnými orgány členských států podle čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014, se stanoví v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
      
      
         
      
      
         Pokyny k vyplnění dokladu
      
      Doklad musí vyplnit příslušný orgán, který byl zmocněn k vydávání povolení, uvedený v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014. Na dokladu musí být podpis, razítko a datum.
      Doklad se vyplňuje hůlkovým písmem. Z nabídky možných odpovědí se příslušné odpovědi vybírají zaškrtnutím nebo označením políčka ☐. Možnosti nebo celé číslované kolonky, které nejsou relevantní, se jasně přeškrtávají.
      
                  Kolonka 1.
               
                  Uveďte název, adresu, zemi, telefonní číslo a e-mailovou adresu zařízení, jemuž bylo povolení uděleno, a/nebo jméno, adresu, zemi, telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby v tomto zařízení.
               
                  Kolonka 2.
               
                  Uveďte identifikační číslo povolení. Toto číslo začíná dvoupísmenným kódem ISO (ISO 3166 alpha-2) členského státu, který povolení vydává, pouze v případě Řecka a Spojeného království se použijí zkratky EL a UK. Identifikační číslo musí být jedinečné pro účely systému povolení podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
                  Kolonka 3.
               
                  V příslušných případech uveďte název/jméno, adresu, zemi, telefonní číslo a e-mailovou adresu odesílatele nebo vývozce.
               
                  Kolonka 4.
               
                  Uveďte datum, kdy bylo povolení uděleno.
               
                  Kolonka 5.
               
                  V příslušných případech uveďte, po jakou dobu povolení platí (uveďte data počátku a konce platnosti).
               
                  Kolonka 6.
               
                  V příslušných případech uveďte název/jméno, adresu, zemi, telefonní číslo a e-mailovou adresu příjemce nebo dovozce.
               
                  Kolonka 7.
               
                  Uveďte název příslušného orgánu, který povolení vydal.
               
                  Kolonka 8.
               
                  Popište zásilku nebo populaci jedinců – vyplňte informace v kolonkách 8a až 8f:
               
                  Kolonka 8a.
               
                  Uveďte vědecký název invazního nepůvodního druhu s významným dopadem na Unii, pro nějž bylo povolení uděleno.
               
                  Kolonka 8b.
               
                  Uveďte obecný název invazního nepůvodního druhu, pro nějž bylo povolení uděleno.
               
                  Kolonka 8c.
               
                  Uveďte kódy kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1).
               
                  Kolonka 8d.
               
                  Zásilku nebo populaci přesně popište, včetně obsažených jedinců.
               
                  Kolonka 8e.
               
                  Uveďte celkovou čistou hmotnost zásilky (nebo populace) v kilogramech. Je-li uveden údaj v kolonce 8f, tuto kolonku není třeba vyplňovat.
               
                  Kolonka 8f.
               
                  Uveďte počet jedinců v zásilce. Tato kolonka se může vyplnit tehdy, pokud se množství nejlépe vyjádří v samostatných jednotkách. Je-li uveden údaj v kolonce 8e, tuto kolonku není třeba vyplňovat.
               
                  Kolonka 9.
               
                  Označte, z kterých omezení stanovených v článku 7 nařízení (EU) č. 1143/2014, byla udělena výjimka.
               
                  Kolonka 10.
               
                  Označte, pro jaký účel bylo povolení uděleno.
               
                  Kolonka 11.
               
                  Uveďte příslušné oddíly povolení, kde jsou popsány podmínky, za kterých byly činnosti povoleny, podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
                  Kolonka 12.
               
                  Uveďte příslušné oddíly povolení, kde jsou popsána ustanovení specifikovaná v oprávnění uděleném Komisí. Tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že bylo povolení uděleno v návaznosti na oprávnění Komise podle článku 9 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
                  Kolonka 13.
               
                  Uveďte jméno povolující osoby, která v příslušném orgánu vyplnila tento doklad.
               
                  Kolonka 14.
               
                  V této kolonce musí být uveden podpis povolující osoby, která v příslušném orgánu vyplnila tento doklad.
               
                  Kolonka 15.
               
                  V této kolonce musí být otištěno razítko příslušného orgánu a uvedeno datum, kdy byl tento doklad vyplněn.
               
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.