Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/155 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 155/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 36/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/155
   ze dne 29. září 2015,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 1233/2011 stanoví, že v Unii se použijí pravidla obsažená v Ujednání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen „ujednání“). Znění ujednání je obsahem přílohy II uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EU) č. 1233/2011 požaduje, aby Komise přijímala akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha II uvedeného nařízení, pokud je to nezbytné v důsledku změn pravidel, které dojednali účastníci ujednání.
            
   
               (3)
            
               Účastníci ujednání dojednali značný počet jeho změn.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné a nezbytné zapracovat uvedené změny do právních předpisů Unie.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 1233/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 1233/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. září 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 45.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA II
            OBSAH
            
                        KAPITOLA I:
                     OBECNÁ USTANOVENÍ12
            
                        1.
                     ÚČEL12
            
                        2.
                     PRÁVNÍ STATUT12
            
                        3.
                     ÚČASTNÍCI12
            
                        4.
                     INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ12
            
                        5.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI12
            
                        6.
                     ODVĚTVOVÉ DOHODY13
            
                        7.
                     PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ13
            
                        8.
                     ODSTOUPENÍ13
            
                        9.
                     MONITOROVÁNÍ13
            
                        KAPITOLA II:
                     FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY13
            
                        10.
                     PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY A MÍSTNÍ NÁKLADY14
            
                        11.
                     KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI14
            
                        12.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI14
            
                        13.
                     LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY15
            
                        14.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ15
            
                        15.
                     ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY16
            
                        16.
                     DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY16
            
                        17.
                     OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI16
            
                        18.
                     DOROVNÁNÍ16
            
                        19.
                     MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY16
            
                        20.
                     STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR17
            
                        21.
                     PLATNOST ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR17
            
                        22.
                     POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR17
            
                        23.
                     POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO17
            
                        24.
                     MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO18
            
                        25.
                     KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ19
            
                        26.
                     POSOUZENÍ SUVERÉNNÍHO RIZIKA20
            
                        27.
                     KLASIFIKACE RIZIKA KUPUJÍCÍHO20
            
                        28.
                     KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ21
            
                        29.
                     PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ21
            
                        30.
                     TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ22
            
                        31.
                     ÚVĚROVÁ POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO22
            
                        32.
                     PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO22
            
                        KAPITOLA III:
                     USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI23
            
                        33.
                     VŠEOBECNÉ ZÁSADY23
            
                        34.
                     FORMY VÁZANÉ POMOCI23
            
                        35.
                     SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ23
            
                        36.
                     ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI24
            
                        37.
                     ZPŮSOBILOST PROJEKTU25
            
                        38.
                     MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ25
            
                        39.
                     VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI25
            
                        40.
                     VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI26
            
                        41.
                     DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC27
            
                        42.
                     DOROVNÁNÍ27
            
                        KAPITOLA IV:
                     POSTUPY28
            
                        ODDÍL 1:
                     SPOLEČNÉ POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY A POMOC SPOJENOU S OBCHODEM28
            
                        43.
                     OZNÁMENÍ28
            
                        44.
                     INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE28
            
                        45.
                     POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ28
            
                        46.
                     ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE28
            
                        ODDÍL 2:
                     POSTUPY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY29
            
                        47.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ29
            
                        48.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM29
            
                        ODDÍL 3:
                     POSTUPY PRO POMOC SPOJENOU S OBCHODEM30
            
                        49.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM30
            
                        50.
                     OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ30
            
                        ODDÍL 4:
                     KONZULTAČNÍ POSTUPY PRO VÁZANOU POMOC31
            
                        51.
                     ÚČEL KONZULTACÍ31
            
                        52.
                     ROZSAH KONZULATCÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC31
            
                        53.
                     VÝSLEDEK KONZULTACÍ31
            
                        ODDÍL 5:
                     VÝMĚNA INFORMACÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI SOUVISEJÍCÍ S OBCHODEM32
            
                        54.
                     KONTAKTNÍ MÍSTA32
            
                        55.
                     ROZSAH DOTAZŮ32
            
                        56.
                     ROZSAH ODPOVĚDÍ32
            
                        57.
                     OSOBNÍ KONZULTACE32
            
                        58.
                     POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ32
            
                        59.
                     ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ33
            
                        60.
                     PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ33
            
                        61.
                     NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH34
            
                        62.
                     NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU34
            
                        63.
                     DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ34
            
                        ODDÍL 6:
                     PROVOZNÍ USTANOVENÍ O SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB (CIRR)34
            
                        64.
                     SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB34
            
                        65.
                     ROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB34
            
                        66.
                     OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB34
            
                        ODDÍL 7:
                     PŘEZKOUMÁNÍ35
            
                        67.
                     PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ35
            
                        68.
                     PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB35
            
                        69.
                     PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY35
            
                        PŘÍLOHA I:
                     ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ36
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY36
            
                        1.
                     ÚČASTNÍCI36
            
                        2.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI36
            
                        KAPITOLA II:
                     USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A VÁZANÉ POMOCI36
            
                        3.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI36
            
                        4.
                     PLATBY PŘEDEM36
            
                        5.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ37
            
                        6.
                     MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY37
            
                        7.
                     PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ37
            
                        8.
                     PODPORA37
            
                        KAPITOLA III:
                     POSTUPY37
            
                        9.
                     OZNAMOVÁNÍ37
            
                        10.
                     PŘEZKOUMÁNÍ37
            
                        PŘÍLOHA II:
                     ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY40
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY40
            
                        1.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI40
            
                        KAPITOLA II:
                     USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH A POMOCI SPOJENÉ S OBCHODEM40
            
                        2.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI40
            
                        3.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ41
            
                        4.
                     STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR41
            
                        5.
                     PŘÍPUSTNÉ MĚNY42
            
                        6.
                     STÁTNÍ PODPORA POSKYTOVANÁ NA JADERNÉ PALIVO A NA SLUŽBY SOUVISEJÍCI S JADERNÝM PALIVEM42
            
                        7.
                     PODPORA42
            
                        KAPITOLA III:
                     POSTUPY42
            
                        8.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM42
            
                        KAPITOLA IV:
                     PŘEZKOUMÁNÍ42
            
                        9.
                     BUDOUCÍ PRÁCE42
            
                        10.
                     PŘEZKOUMÁNÍ A MONITOROVÁNÍ42
            
                        PŘÍLOHA III:
                     ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA43
            
                        ČÁST 1:
                     OBECNÁ USTANOVENÍ43
            
                        1.
                     ÚČEL43
            
                        2.
                     PRÁVNÍ STATUT43
            
                        3.
                     ÚČASTNÍCI43
            
                        4.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI43
            
                        5.
                     INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ44
            
                        6.
                     POMOC44
            
                        7.
                     OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI44
            
                        ČÁST 2:
                     NOVÁ LETADLA45
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI45
            
                        8.
                     NOVÁ LETADLA45
            
                        KAPITOLA II:
                     FINANČNÍ PODMÍNKY45
            
                        9.
                     PŘÍPUSTNÉ MĚNY45
            
                        10.
                     PLATBA PŘEDEM A MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY45
            
                        11.
                     MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY46
            
                        12.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI46
            
                        13.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ46
            
                        14.
                     MINIMÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY47
            
                        15.
                     PODPORA ÚROKOVÝCH SAZEB47
            
                        16.
                     POPLATKY47
            
                        17.
                     SPOLUFINANCOVÁNÍ48
            
                        ČÁST 3:
                     POUŽITÁ LETADLA, NÁHRADNÍ MOTORY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY48
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI48
            
                        18.
                     POUŽITÁ LETADLA A JINÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY48
            
                        KAPITOLA II:
                     FINANČNÍ PODMÍNKY48
            
                        19.
                     PRODEJ POUŽITÝCH LETADEL48
            
                        20.
                     NÁHRADNÍ MOTORY A NÁHRADNÍ DÍLY49
            
                        21.
                     SMLOUVY NA PŘESTAVBU, VÝZNAMNÉ ZMĚNY A RENOVACE49
            
                        22.
                     ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY50
            
                        23.
                     SOUPRAVY PRO MOTORY50
            
                        ČÁST 4:
                     POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI50
            
                        ODDÍL 1:
                     POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ50
            
                        24.
                     INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE50
            
                        ODDÍL 2:
                     VÝMĚNA INFORMACÍ50
            
                        25.
                     ŽÁDOSTI O INFORMACE50
            
                        26.
                     OSOBNÍ KONZULTACE51
            
                        27.
                     ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE51
            
                        ODDÍL 3:
                     SPOLEČNÉ POSTUPY51
            
                        28.
                     POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ51
            
                        29.
                     ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ52
            
                        30.
                     PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ52
            
                        31.
                     NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH52
            
                        32.
                     NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU52
            
                        33.
                     DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ52
            
                        ODDÍL 4:
                     DOROVNÁNÍ53
            
                        34.
                     DOROVNÁNÍ53
            
                        ČÁST 5:
                     MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ53
            
                        35.
                     MONITOROVÁNÍ53
            
                        36.
                     PŘEZKOUMÁNÍ53
            
                        37.
                     BUDOUCÍ PRÁCE54
            
                        ČÁST 6:
                     KONEČNÁ USTANOVENÍ54
            
                        38.
                     VSTUP V PLATNOST54
            
                        39.
                     PŘECHODNÁ OPATŘENÍ54
            
                        40.
                     ODSTOUPENÍ55
            
                        ODDÍL 1:
                     POSTUPY KLASIFIKACE RIZIK57
            
                        I.
                     VYTVOŘENÍ SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK57
            
                        II.
                     AKTUALIZACE SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK57
            
                        III.
                     ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NESOUHLASU58
            
                        IV.
                     DOBA PLATNOSTI KLASIFIKACÍ58
            
                        V.
                     ŽÁDOST O KLASIFIKACI RIZIK KUPUJÍCÍHO/DLUŽNÍKA58
            
                        ODDÍL 2:
                     MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY U NOVÝCH A POUŽITÝCH LETEDEL59
            
                        I.
                     STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB59
            
                        II.
                     SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POJISTNÉHO64
            
                        III.
                     TRANSAKCE NEZAJIŠTĚNÉ AKTIVY67
            
                        ODDÍL 3:
                     MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY U ZBOŽÍ A SLUŽEB, S VÝJIMKOU POUŽITÝCH LETADEL, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČÁST 3 TÉTO ODVĚTVOVÉ DOHODY68
            
                        I.
                     PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE71
            
                        II.
                     OTÁZKY71
            
                        1.
                     MINIMÁLNÍ POHYBLIVÁ ÚROKOVÁ SAZBA73
            
                        2.
                     MINIMÁLNÍ PEVNÁ ÚROKOVÁ SAZBA73
            
                        3.
                     STANOVENÍ ÚROKOVÉ SAZBY CIRR74
            
                        4.
                     DOBA PLATNOSTI ÚROKOVÉ SAZBY CIRR74
            
                        5.
                     POUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB74
            
                        6.
                     PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRŮ S PEVNOU ÚROKOVOU SAZBOU74
            
                        7.
                     OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB74
            
                        8.
                     REFERENČNÍ MARŽE74
            
                        PŘÍLOHA IV:
                     ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A JEJÍHO ZMÍRŇOVÁNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ80
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY80
            
                        1.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU I80
            
                        2.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU II80
            
                        3.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI U PROJEKTŮ V OBLASTECH PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU ZPŮSOBILÝCH PODLE DODATKU III81
            
                        4.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ81
            
                        KAPITOLA II:
                     USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH81
            
                        5.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI81
            
                        6.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ82
            
                        7.
                     MINIMÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY82
            
                        8.
                     PŘÍPUSTNÉ MĚNY83
            
                        9.
                     MÍSTNÍ NÁKLADY83
            
                        KAPITOLA III:
                     POSTUPY83
            
                        10.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM83
            
                        KAPITOLA IV:
                     MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ83
            
                        11.
                     BUDOUCÍ PRÁCE84
            
                        12.
                     MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ84
            
                        PŘÍLOHA V:
                     ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURU91
            
                        KAPITOLA I:
                     OBLAST PŮSOBNOSTI ODVĚTVOVÉ DOHODY91
            
                        1.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI91
            
                        KAPITOLA II:
                     USTANOVENÍ O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH91
            
                        2.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI91
            
                        3.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A ÚROKŮ92
            
                        4.
                     MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY92
            
                        KAPITOLA III:
                     POSTUPY92
            
                        5.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM92
            
                        6.
                     DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ92
            
                        KAPITOLA IV:
                     MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ92
            
                        7.
                     MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ92
            
                        PŘÍLOHA VI:
                     PODMÍNKY PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ94
            
                        KAPITOLA I:
                     OBECNÁ USTANOVENÍ94
            
                        1.
                     OBLAST PŮSOBNOSTI94
            
                        KAPITOLA II:
                     FINANČNÍ PODMÍNKY94
            
                        2.
                     MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI94
            
                        3.
                     SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ94
            
                        4.
                     MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY95
            
                        KAPITOLA III:
                     POSTUPY95
            
                        5.
                     OZNÁMENÍ PŘEDEM PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ95
            
                        I.
                     ZÁKLADNÍ KRITÉRIA96
            
                        II.
                     DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA PRO TRANSAKCE PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ V ZEMÍCH OECD S VYSOKÝM PŘÍJMEM96
            
                        PŘÍLOHA VII:
                     NFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ97
            
                        I.
                     INFORMACE, KTERÉ JE NUTNO POSKYTNOUT U VŠECH OZNÁMENÍ97
            
                        II.
                     DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ JE TŘEBA SDĚLIT PODLE POTŘEBY U OZNÁMENÍ UČINĚNÝCH VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍM99
            
                        PŘÍLOHA VIII:
                     VÝPOČET MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB104
            
                        PŘÍLOHA IX:
                     REFERENČNÍ TRŽNÍ SAZBY PRO TRANSAKCE V ZEMÍCH KATEGORIE NULA107
            
                        PŘÍLOHA X:
                     KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZÁRUKY ZA ZAPLACENÍ POSKYTOVANÉ TŘETÍ STRANOU A KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH NEBO REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ108
            
                        PŘÍLOHA XI:
                     KVALITATIVNÍ POPISY KATEGORIÍ RIZIKA KUPUJÍCÍHO110
            
                        PŘÍLOHA XII:
                     KRITÉRIA A PODMÍNKY POUŽITÍ TECHNIK OMEZENÍ RIZIKA A ÚVĚROVÝCH POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO114
            
                        PŘÍLOHA XIII:
                     KRITÉRIA PRO KVALITU ROZVOJE118
            
                        PŘÍLOHA XIV:
                     SEZNAM DEFINIC120
            KAPITOLA I
            
               OBECNÁ USTANOVENÍ
            
            1.   ÚČEL
            
                        a)
                     
                        Hlavním účelem tohoto ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen ‚ujednání‘) je poskytnout rámec pro řádné používání státem podporovaných vývozních úvěrů.
                     
            
                        b)
                     
                        Cílem tohoto ujednání je vytvořit v oblasti státem poskytované podpory rovné podmínky pro všechny v souladu s čl. 5 písm. a) za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě jakosti a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.
                     
            2.   PRÁVNÍ STATUT
            Ujednání, které bylo vypracováno v rámci OECD, původně vstoupilo v platnost v dubnu 1978 a bylo uzavřeno na dobu neurčitou. Ujednání je ‚gentlemanskou dohodou‘ mezi účastníky; nejedná se o akt OECD (1), ačkoli je mu poskytována administrativní podpora sekretariátu OECD (dále jen ‚sekretariát‘).
            3.   ÚČASTNÍCI
            Účastníky ujednání jsou v současné době Austrálie, Kanada, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy. Stávající účastníci mohou vyzvat i jiné země, které jsou členy OECD, i země, které jejími členy nejsou, aby se staly účastníky ujednání.
            4.   INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ
            
                        a)
                     
                        Účastníci se zavazují sdílet se státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, informace týkající se oznámení o státem poskytované podpoře v souladu s čl. 5 písm. a).
                     
            
                        b)
                     
                        Účastníci na základě reciprocity odpoví na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.
                     
            5.   OBLAST PŮSOBNOSTI
            Toto ujednání se vztahuje na veškerou státem nebo v zastoupení státu poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb včetně finančního leasingu s lhůtou splatnosti alespoň dva roky.
            
                        a)
                     
                        Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:
                        
                                    1)
                                 
                                    Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Státem poskytovaná finanční podpora:
                                    
                                                 
                                             
                                                přímé úvěry/financování a refinancování nebo
                                             
                                    
                                                 
                                             
                                                podpora úrokových sazeb.
                                             
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Toto ujednání se vztahuje na vázanou pomoc; postupy uvedené v kapitole IV se vztahují rovněž na nevázanou pomoc týkající se obchodu.
                     
            
                        c)
                     
                        Toto ujednání se nevztahuje na vývoz vojenského zařízení a zemědělských produktů.
                     
            
                        d)
                     
                        Státem poskytovaná podpora se neposkytne, je-li jasně prokázáno, že smlouva byla uzavřena s kupujícím ze země, která není konečným příjemcem zboží, primárně za účelem získání výhodnějších podmínek splácení.
                     
            6.   ODVĚTVOVÉ DOHODY
            
                        a)
                     
                        Součástí tohoto ujednání jsou následující odvětvové dohody:
                        
                                    —
                                 
                                    Lodě (příloha I)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Jaderné elektrárny (příloha II)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Civilní letadla (příloha III)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství (příloha IV)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Železniční infrastruktura (příloha V)
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník odvětvové dohody může uplatnit její ustanovení na státem poskytovanou podporu vývozu zboží nebo služeb, na kterou se příslušná odvětvová dohoda vztahuje. V případě, že odvětvová dohoda neobsahuje ustanovení odpovídající příslušnému ustanovení tohoto ujednání, uplatní účastník odvětvové dohody příslušné ustanovení tohoto ujednání.
                     
            7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ
            
                        a)
                     
                        Účastníci mohou uplatnit podmínky vymezené v příloze VI na vývoz zboží nebo služeb u transakcí, které splňují kritéria uvedená v dodatku 1 k příloze VI.
                     
            
                        b)
                     
                        Písmeno a) výše se vztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro jaderné elektrárny, odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování a vodního hospodářství a odvětvové dohodě o vývozních úvěrech pro železniční infrastrukturu.
                     
            
                        c)
                     
                        Písmeno a) výše se nevztahuje na vývoz zboží a služeb upravený v odvětvové dohodě týkající se vývozních úvěrů pro civilní letadla a odvětvové dohodě týkající se vývozních úvěrů pro lodě.
                     
            8.   ODSTOUPENÍ
            Účastník může odstoupit od tohoto ujednání tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, např. pomocí on-line informačního systému OECD (OLIS). Odstoupení nabývá účinku sto osmdesát kalendářních dní poté, co sekretariát obdrží toto oznámení.
            9.   MONITOROVÁNÍ
            Sekretariát monitoruje provádění tohoto ujednání.
            KAPITOLA II
            
               FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY
            
            Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech.
            Toto ujednání omezuje podmínky vývozních úvěrů, na které může být poskytnuta podpora státu. Účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že se na určitá obchodní nebo průmyslová odvětví tradičně vztahují více omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání. Účastníci budou i nadále respektovat tyto zvyklostní finanční podmínky, zejména zásadu, podle které lhůta splatnosti nepřekročí životnost předmětného zboží.
            10.   PLATBA PŘEDEM, MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY A MÍSTNÍ NÁKLADY
            
                        a)
                     
                        Účastníci vyžadují od kupujících zboží a služeb, na které je státem poskytována podpora, aby zaplatili platby předem alespoň 15 % hodnoty vývozního kontraktu na počátku úvěru ve smyslu přílohy XIV nebo před ním. Pro hodnocení plateb předem může být hodnota vývozního kontraktu úměrně snížena, pokud operace zahrnuje zboží a služby ze třetí země, jejichž vývoz není státem podporován. Financování/pojištění 100 % pojistného je přípustné. Pojistné může nebo nemusí být zahrnuto do hodnoty vývozního kontraktu. Platby zádržného provedené po počátku úvěru nejsou v této souvislosti považovány za platby předem.
                     
            
                        b)
                     
                        Státem poskytovaná podpora na tyto platby předem může mít pouze formu pojištění nebo záruk kryjících obvyklá předúvěrová rizika.
                     
            
                        c)
                     
                        S výjimkou případů uvedených v písmenech b) a d) neposkytnou účastníci státní podporu přesahující 85 % hodnoty vývozního kontraktu včetně zboží a služeb dodávaných třetími zeměmi, ale bez místních nákladů.
                     
            
                        d)
                     
                        Účastníci mohou poskytnout podporu na místní náklady za předpokladu, že:
                        
                                    1)
                                 
                                    Státní podpora poskytovaná na místní náklady nepřesáhne 30 % hodnoty vývozního kontraktu.
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Tato podpora se neposkytne za příznivějších nebo méně omezujících podmínek, než jaké jsou dohodnuty pro související vývozy.
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Pokud státní podpora místních nákladů přesahuje 15 % hodnoty vývozního kontraktu, podléhá oznámení předem podle článku 48, přičemž se uvede povaha místních nákladů, na něž se podpora poskytuje.
                                 
                     
            11.   KLASIFIKACE ZEMÍ PRO MAXIMÁLNÍ LHŮTY SPLATNOSTI
            
                        a)
                     
                        Do kategorie zemí I patří země OECD s vysokým příjmem (2). Všechny ostatní země jsou v kategorii II.
                     
            
                        b)
                     
                        Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:
                        
                                    1)
                                 
                                    Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace zemí přijímajících úvěry podle Světové banky.
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Pokud je země přeřazena podle čl. 11 písm. a), nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům.
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    Pokud Světová banka své údaje reviduje, k těmto změnám se ve vztahu k tomuto ujednání nepřihlíží. Klasifikaci země však lze změnit prostřednictvím společného postupu a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.
                                 
                     
            
                        c)
                     
                        Země je přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.
                     
            12.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI
            Aniž je dotčen článek 13, liší se maximální lhůta splatnosti podle klasifikace země určení, která je stanovena podle kritérií v článku 11.
            
                        a)
                     
                        Pro země kategorie I je maximální lhůta splatnosti pět let; tuto lhůtu lze, je-li dodržen postup pro oznámení předem podle článku 48, zvýšit na osm a půl roku.
                     
            
                        b)
                     
                        Pro země kategorie II je maximální lhůta splatnosti deset let.
                     
            
                        c)
                     
                        V případě smlouvy zahrnující více než jednu zemi určení by účastníci měli usilovat o vytvoření společného postupu v souladu s postupy uvedenými v článcích 58 až 63, aby dosáhli dohody o vhodných podmínkách.
                     
            13.   LHŮTY SPLATNOSTI PRO NEJADERNÉ ELEKTRÁRNY
            
                        a)
                     
                        Maximální lhůta splatnosti pro nejaderné elektrárny je dvanáct let. Pokud má účastník v úmyslu podporovat lhůtu splatnosti delší, než je lhůta stanovená v článku 12, oznámí to předem postupem podle článku 48.
                     
            
                        b)
                     
                        Nejaderné elektrárny jsou plnohodnotné elektrárny nepoháněné jadernou energií nebo jejich části; zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby, včetně školení zaměstnanců, které jsou přímo nezbytné pro stavbu těchto jiných než jaderných elektráren a jejich uvedení do provozu. To se nevztahuje na položky, které obvykle hradí kupující, zejména náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie a vody, jež se nachází za hranicemi lokality elektrárny, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího, s výjimkou toho, že:
                        
                                    1)
                                 
                                    v případech, kdy je kupující rozvodů energie totožný s kupujícím elektrárny, je maximální lhůta splatnosti původních rozvodů energie stejná jako u jiné než jaderné elektrárny (tj. dvanáct let) a
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    maximální lhůta splatnosti rozvoden, transformátorů a přenosových vedení s minimálním napěťovým prahem 100 kV je stejná jako u jiné než jaderné elektrárny.
                                 
                     
            14.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ
            
                        a)
                     
                        Jistina vývozního úvěru je splácena stejnými splátkami.
                     
            
                        b)
                     
                        Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.
                     
            
                        c)
                     
                        U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.
                     
            
                        d)
                     
                        Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze podporu na vývozní úvěry poskytnout i za jiných podmínek než těch, které jsou uvedeny výše v písmenech a) až c). Uvedená podpora se poskytne v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a je v souladu s následujícími kritérii:
                        
                                    1)
                                 
                                    Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Jistina bude splácena alespoň každých dvanáct měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději dvanáct měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena dvanáct měsíců po počátku úvěru.
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne:
                                    
                                                —
                                             
                                                U transakcí se suverénními kupujícími (nebo se suverénní zárukou za zaplacení) čtyři a půl roku u transakcí v zemích kategorie I a pět a čtvrt roku u zemí kategorie II.
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                U transakcí s jinými než suverénními kupujícími (a bez suverénní záruky za zaplacení) pět let u zemí kategorie I a šest let u zemí kategorie II.
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                Bez ohledu na ustanovení dvou předchozích odrážek u transakcí zahrnujících podporu nejaderných elektráren v souladu s článkem 13 šest a čtvrt roku.
                                             
                                 
                        
                                    5)
                                 
                                    Účastník podá oznámení předem v souladu s článkem 48, ve kterém uvede důvod, proč neposkytl podporu v souladu s písmeny a) až c) výše.
                                 
                     
            
                        e)
                     
                        Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.
                     
            15.   ÚROKOVÉ SAZBY, POJISTNÉ SAZBY A JINÉ POPLATKY
            
                        a)
                     
                        Úroky nezahrnují:
                        
                                    1)
                                 
                                    platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně;
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    jiné platby ve formě bankovních poplatků nebo provizí vztahujících se k vývozním úvěrům, s výjimkou ročních nebo pololetních bankovních poplatků, které jsou splatné po celou dobu splácení, ani
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    daně vybírané dovážející zemí srážkou u zdroje.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Je-li státem poskytnuta podpora pomocí přímých úvěrů, přímého financování nebo refinancování, může být pojistné buď připočteno k nominální hodnotě úrokové sazby, nebo může být účtováno samostatně; obě složky se účastníkům oznamují samostatně.
                     
            16.   DOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY
            Finanční podmínky pro individuální vývozní úvěr nebo úvěrovou linku s výjimkou doby platnosti úrokových sazeb CIRR podle článku 21 se nestanoví na období delší než šest měsíců do data finálního závazku.
            17.   OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI
            Toto ujednání nebrání orgánům příslušným k pojišťování vývozních úvěrů ani finančním institucím dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené v tomto ujednání, jestliže tak učiní po uzavření smlouvy, pokud smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat.
            18.   DOROVNÁNÍ
            Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 45 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání. Finanční podmínky poskytnuté v souladu s tímto článkem jsou považovány za odpovídající ustanovením kapitol I a II a v případě potřeby i příloh I, II, III, IV, V a VI.
            19.   MINIMÁLNÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY PODLE STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY
            
                        a)
                     
                        Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, použijí odpovídající úrokové sazby CIRR jako minimální úrokové sazby. CIRR jsou úrokové sazby stanovené podle těchto zásad:
                        
                                    1)
                                 
                                    úrokové sazby CIRR by měly představovat konečné komerční úrokové sazby úvěrů na domácím trhu dané měny;
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě pro prvotřídní domácí dlužníky;
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    úrokové sazby CIRR by měly být založeny na nákladech financování s pevnou úrokovou sazbou;
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    úrokové sazby CIRR by neměly narušovat podmínky domácí hospodářské soutěže
                                 
                        
                                    5)
                                 
                                    úrokové sazby CIRR by měly úzce odpovídat sazbě, která je k dispozici pro prvotřídní zahraniční dlužníky.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Poskytnutí státní finanční podpory nesmí zčásti ani zcela vyrovnávat ani kompenzovat příslušné pojistné úvěrové riziko účtované za riziko nesplacení podle článku 23.
                     
            20.   STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR
            
                        a)
                     
                        Každý účastník, který má v úmyslu stanovit úrokovou sazbu CIRR, si na počátku vybere jeden z těchto dvou systémů základních sazeb pro svou národní měnu:
                        
                                    1)
                                 
                                    výnos tříletých vládních dluhopisů pro splatnosti do pěti let včetně, výnos pětiletých vládních dluhopisů pro splatnosti delší než pět let do osmi a půl roku včetně a výnos sedmiletých vládních dluhopisů pro splatnosti delší než osm a půl roku nebo
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    výnos pětiletých vládních dluhopisů pro všechny splatnosti.
                                 
                        Výjimky ze systému základní sazby musí účastníci odsouhlasit.
                     
            
                        b)
                     
                        Úrokové sazby CIRR se stanoví přidáním fixní marže 100 bazických bodů nad základní sazby jednotlivých účastníků, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
                     
            
                        c)
                     
                        Ostatní účastníci použijí úrokovou sazbu CIRR stanovenou pro určitou měnu v případě, že se rozhodnou pro financování v této měně.
                     
            
                        d)
                     
                        Účastník může změnit svůj systém základní sazby, pokud to oznámí šest měsíců předem a po konzultaci s účastníky.
                     
            
                        e)
                     
                        Účastníci i státy, které nejsou účastníky tohoto ujednání, mohou požádat o stanovení úrokové sazby CIRR v měně státu, který není účastníkem tohoto ujednání. Účastník nebo sekretariát mohou po konzultaci se zúčastněným státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v zastoupení tohoto státu v rámci postupu pro přijetí společného postupu podle článků 58 až 63 předložit návrh na stanovení úrokové sazby CIRR v dané měně.
                     
            21.   PLATNOST ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR
            Úroková sazba použitá pro transakci se nestanoví na období delší než 120 dnů. K příslušné úrokové sazbě CIRR se přidává marže 20 bazických bodů, pokud jsou podmínky státem poskytované finanční podpory pevně stanoveny přede dnem podepsání smlouvy.
            22.   POUŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR
            
                        a)
                     
                        Je-li státem poskytovaná finanční podpora poskytnuta pro úvěry s pohyblivou sazbou, nesmí banky a další finanční instituce po celou dobu trvání úvěru nabízet možnost zvolit si nižší sazbu mezi úrokovou sazbou CIRR (v době uzavření původní smlouvy) a krátkodobou tržní sazbou.
                     
            
                        b)
                     
                        V případě dobrovolného předčasného splacení úvěru nebo jeho části nahradí dlužník státní instituci, která mu poskytla státní finanční podporu, veškeré náklady a ztráty, které této státní instituci v důsledku tohoto předčasného splacení vznikly, včetně nákladů, které jí vznikly v souvislosti s náhradou části toku příjmů vyplývajících z pevné sazby, přerušeného v důsledku tohoto předčasného splacení.
                     
            23.   POJISTNÉ ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO
            Účastníci vedle úrokového zatížení účtují i pojistné sazby s cílem pokrýt riziko návratnosti vývozních úvěrů. Pojistné sazby účtované účastníky musí být založeny na rizicích, musí konvergovat a nesmí být nepřiměřené s ohledem na pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a škod.
            24.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO
            Účastníci nepoužijí menší, než jsou minimální platné pojistné sazby (MPR) pro úvěrové riziko.
            
                        a)
                     
                        Minimální platné pojistné sazby se stanoví podle následujících faktorů:
                        
                                    —
                                 
                                    z platné klasifikace rizika země,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    z doby rizika (tj. horizont rizika neboli HOR),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    z vybrané kategorie rizika kupujícího týkající se dlužníka,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    z procenta krytí politického a obchodního rizika a kvality poskytovaného produktu státem podpořeného vývozního úvěru,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    z jakékoli uplatněné techniky omezení rizika země a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    z uplatněného úvěrového posílení pro riziko kupujícího.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Minimální pojistné sazby se vyjadřují v procentech hodnoty jistiny úvěru, jako by bylo stanovené pojistné vybráno v plném rozsahu v den prvního čerpání úvěru. Vysvětlení výpočtu minimálních pojistných sazeb, včetně matematického vzorce použitého k výpočtu minimálních pojistných sazeb, je uvedeno v příloze VIII.
                     
            
                        c)
                     
                        Na transakce, jichž se účastní dlužníci ze zemí kategorie 0, ze zemí OECD s vysokým příjmem a ze zemí eurozóny s vysokým příjmem (3), se nevztahují žádné minimální pojistné sazby. Pojistné sazby účtované účastníky pro transakce v těchto zemích se stanoví případ od případu. Aby se zajistilo, že pojistné sazby účtované pro transakce, jichž se účastní dlužníci z takovýchto zemí, se nepodbízí cenám platným na soukromém trhu, musí účastníci dodržovat tento postup:
                        
                                    —
                                 
                                    Na základě dostupnosti informací o trhu a charakteristik příslušné transakce účastníci stanoví pojistnou sazbu, která má být uplatňována, pomocí porovnání s jednou nebo více referenčními sazbami na trhu, jež jsou uvedeny v příloze IX, přičemž zvolí referenční sazbu (sazby), která (které) se jeví jako nejvhodnější pro konkrétní transakci.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Je-li, bez ohledu na předcházející odrážku, relevantnost informací o trhu omezena kvůli likviditě či z jiných důvodů, nebo jedná-li se o transakci menšího rozsahu (hodnota úvěru nižší než 10 milionů zvláštních práv čerpání (SDR)), účastníci účtují minimální pojistnou sazbu odpovídající alespoň kategorii rizika kupujícího v kategorii rizika země 1.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Účastníci jsou dočasně (4) povinni podat oznámení předem v souladu s článkem 48 v případě jakékoli transakce s dlužníkem/ručitelem spadajícím do kategorie rizika země 0, země OECD s vysokým příjmem nebo země eurozóny s vysokým příjmem, u níž je hodnota úvěru vyšší než 10 milionů SDR.
                                 
                     
            
                        d)
                     
                        Země s ‚nejvyšším rizikem‘ kategorie 7 zpravidla podléhají přirážkám k minimálním pojistným sazbám, které jsou stanoveny pro tuto kategorii; tyto přirážky stanoví účastník, který poskytuje podporu.
                     
            
                        e)
                     
                        Při výpočtu minimální pojistné sazby určité transakce se použije klasifikace rizika dané země podle klasifikace země dlužníka a klasifikace rizika daného kupujícího podle klasifikace dlužníka (5) s výjimkou následujících případů:
                        
                                    —
                                 
                                    zajištění ve formě neodvolatelné, bezpodmínečné, na požádání splatné, právně závazné a vymahatelné záruky, která je obligací na celkovou splátku dluhu po celou dobu úvěrování, je poskytováno třetí stranou, která je důvěryhodná s ohledem na rozsah zajišťovaného dluhu. V případě záruky třetí strany se může účastník rozhodnout, že použije klasifikaci rizika země té země, v níž sídlí ručitel, a kategorii rizika kupujícího podle ručitele4 (6), nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    multilaterální nebo regionální instituce podle článku 28 je buď dlužníkem, nebo ručitelem dané transakce; v tomto případě lze jako klasifikaci rizika země a kategorii rizika kupujícího použít klasifikaci rizika země a kategorii rizika kupujícího konkrétní zúčastněné multilaterální nebo regionální instituce.
                                 
                     
            
                        f)
                     
                        Kritéria a podmínky vztahující se k použití záruky třetí strany podle situací popsaných výše v písmeni e) první a druhé odrážce jsou uvedeny v příloze X.
                     
            
                        g)
                     
                        Zásada horizontu rizika užitá pro výpočet minimální pojistné sazby vychází ze součtu poloviny doby čerpání a celé doby splácení a předpokládá pravidelný postup splátek vývozního úvěru, tj. splácení ve stejných pololetních splátkách jistiny a naběhlých úroků, počínající šest měsíců po počátku úvěru. Pro vývozní úvěry s nestandardními profily splácení se vypočte ekvivalentní doba splácení (vyjádřená ve stejných pololetních splátkách) podle následujícího vzorce: ekvivalentní doba splácení = (vážený průměr doby splácení – 0,25)/0,5.
                     
            
                        h)
                     
                        Účastník, který zvolí uplatňování minimální pojistné sazby, která se použije v případě, kdy záruku poskytuje třetí strana se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka, o tom podá oznámení předem v souladu s článkem 47. Účastník, který zvolí uplatňování minimální pojistné sazby, která se použije v případě, kdy záruku poskytuje multilaterální nebo regionální instituce, o tom podá oznámení předem v souladu s článkem 48.
                     
            25.   KLASIFIKACE RIZIKA ZEMĚ
            S výjimkou zemí OECD s vysokým příjmem a zemí eurozóny s vysokým příjmem se země klasifikují podle pravděpodobnosti, že dostojí svým vnějším dluhům (tj. podle úvěrového rizika země).
            
                        a)
                     
                        Úvěrové riziko země se skládá z těchto pěti složek:
                        
                                    —
                                 
                                    všeobecné moratorium na splátky prohlášené vládou dlužníka/ručitele nebo institucí státu, jejímž prostřednictvím je splátka prováděna,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    politické události nebo hospodářské obtíže vzniklé mimo zemi oznamujícího účastníka nebo legislativní/správní opatření, která jsou přijata mimo zemi oznamujícího účastníka, jež zabraňují nebo oddalují převod fondů vyplácených ve vztahu k úvěru,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    právní předpisy přijaté v zemi dlužníka/ručitele, prohlašující splátky v místní měně za platné umoření dluhu, bez ohledu na skutečnost, že v důsledku kolísání směnných kurzů by tyto splátky po převedení do měny poskytnutého úvěru již nepokryly částku dluhu k datu převodu finančních prostředků,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jakákoli jiná opatření nebo rozhodnutí vlády cizí země, která zabraňují splacení úvěru podle stanovených podmínek, a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    případy vyšší moci, k nimž došlo mimo zemi oznamujícího účastníka, tj. válka (včetně občanské války), vyvlastnění, revoluce, nepokoje, občanské nepokoje, smršti, povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy, přílivové vlny a jaderné havárie.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Země jsou zařazeny do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7). Pro kategorie 1 až 7 byly stanoveny minimální pojistné sazby, pro kategorii 0 však nikoli vzhledem k tomu, že pro země zařazené do této kategorie je úroveň rizika země považována za zanedbatelnou. Úvěrové riziko spojené s transakcemi v zemích kategorie 0 souvisí především s rizikem dlužníka/ručitele.
                     
            
                        c)
                     
                        Klasifikace zemí (7) se provádí podle metodiky klasifikace rizika země, která se skládá z následujících kritérií:
                        
                                    —
                                 
                                    Model pro hodnocení rizika země (dále jen ‚model‘), na jehož základě se provádí kvantitativní hodnocení úvěrového rizika země, je u každé jednotlivé země založen na třech skupinách indikátorů rizika: na zkušenostech účastníků s platební schopností země, na finanční situaci a na hospodářské situaci. Metodika tohoto modelu se skládá z různých kroků, které zahrnují vyhodnocení těchto tří skupin indikátorů rizika a kombinaci a pružné ohodnocení skupin rizikových indikátorů.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kvalitativní hodnocení výsledků modelu, zvažované jednotlivě pro každou zemi, jehož cílem je integrovat politické riziko nebo jiné rizikové faktory, ke kterým model nepřihlíží buď vůbec, nebo k nim přihlíží jen zčásti. Případně může být kvantitativní hodnocení modelu upraveno tak, aby odráželo konečné hodnocení úvěrového rizika země.
                                 
                     
            
                        d)
                     
                        Klasifikace rizika země se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky klasifikace rizika země neprodleně oznámí sekretariát. V případě, že je země zařazena do nižší nebo do vyšší kategorie rizika země, musí účastníci nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co sekretariát tuto změnu klasifikace oznámí, účtovat pojistné sazby ve výši minimálních pojistných sazeb nebo vyšší v souladu s novou kategorií rizika země.
                     
            
                        e)
                     
                        Klasifikaci rizika země zveřejňuje sekretariát.
                     
            26.   POSOUZENÍ SUVERÉNNÍHO RIZIKA
            
                        a)
                     
                        V případě všech zemí klasifikovaných podle metodiky klasifikace rizika země v souladu s čl. 25 písm. d) se riziko suverénního dlužníka posoudí výjimečně za účelem zjištění suverénních dlužníků:
                        
                                    —
                                 
                                    kteří nejsou nejméně rizikovými dlužníky v příslušné zemi a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    u nichž je úvěrové riziko výrazně vyšší než riziko země.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Zjištění suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se provede podle metodiky pro hodnocení suverénního rizika, jež byla vytvořena a odsouhlasena účastníky.
                     
            
                        c)
                     
                        Seznam zjištěných suverénních dlužníků, kteří splňují kritéria uvedená výše v písmeni a), se průběžně monitoruje a alespoň jednou ročně přezkoumá a změny vyplývající z metodiky pro hodnocení suverénního rizika neprodleně oznámí sekretariát.
                     
            
                        d)
                     
                        Seznam suverénních dlužníků zjištěných podle písmena b) výše zveřejňuje sekretariát.
                     
            27.   KLASIFIKACE RIZIKA KUPUJÍCÍHO
            Dlužníci a popřípadě ručitelé v zemích zařazených do kategorií rizika země 1–7 se zařadí do jedné z kategorií rizika kupujícího, které byly stanoveny v souvislosti se zemí dlužníka/ručitele (8). Matice kategorií rizika kupujícího, do nichž se zařadí dlužníci a ručitelé, je obsahem přílohy VIII. Kvalitativní popisy kategorií rizika kupujícího jsou uvedeny v příloze XI.
            
                        a)
                     
                        Klasifikace rizika kupujícího je založena na ratingu nadřazených nezajištěných úvěrů dlužníka/ručitele, tak jak je stanoven účastníkem.
                     
            
                        b)
                     
                        Bez ohledu na písmeno a) výše mohou být transakce podporované podle podmínek stanovených v příloze VI a transakce s hodnotou úvěru nejvýše 5 milionů SDR klasifikovány na základě jednotlivých transakcí, tj. po použití úvěrového posílení pro riziko kupujícího; takové transakce však, bez ohledu na jejich klasifikaci, nejsou způsobilé pro uplatnění žádné srážky na základě použití úvěrového posílení pro riziko kupujícího.
                     
            
                        c)
                     
                        Suverénní dlužníci a ručitelé jsou zařazeni do kategorie rizika kupujícího SOV/CC0.
                     
            
                        d)
                     
                        Jiní než suverénní dlužníci a ručitelé mohou být výjimečně zařazeni do kategorie rizika kupujícího ‚Lepší než suverénní kupující‘ (SOV+) (9), jestliže:
                        
                                    —
                                 
                                    dlužník/ručitel obdrží rating v cizí měně od akreditované ratingové agentury (10), který je lepší než rating v cizí měně (pocházející od stejné ratingové agentury) příslušného suverénního kupujícího, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    dlužník/ručitel sídlí v zemi, jejíž suverénní riziko bylo označeno jako výrazně vyšší než riziko země.
                                 
                     
            
                        e)
                     
                        Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 48, pokud se jedná o transakce:
                        
                                    —
                                 
                                    s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, u něhož je pojistná sazba nižší, než je stanoveno v kategorii rizika kupujícího CC1, tj. CC0 nebo SOV+,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem s hodnotou úvěru vyšší než 5 milionů SDR, kde účastník posuzuje rating rizika kupujícího pro jiného než suverénního dlužníka/ručitele, který byl ohodnocen akreditovanou ratingovou agenturou, a rating rizika kupujícího je lepší než rating akreditované ratingové agentury (11).
                                 
                     
            
                        f)
                     
                        V případě soutěže o konkrétní transakci, kde byl dlužník/ručitel soutěžícími účastníky zařazen do různých kategorií rizika kupujícího, soutěžící účastníci vyvinou úsilí o dosažení společné klasifikace rizika kupujícího. Není-li dosaženo dohody o společné klasifikaci, účastníku(účastníkům), který(kteří) zařadil(i) dlužníka/ručitele do vyšší kategorie rizika kupujícího, není zakázáno uplatnit nižší kategorii rizika kupujícího.
                     
            28.   KLASIFIKACE MULTILATERÁLNÍCH A REGIONÁLNÍCH INSTITUCÍ
            Multilaterální a regionální instituce se zařadí do jedné z osmi kategorií rizika země (0–7) (12) a jejich klasifikace se odpovídajícím způsobem přezkoumá; příslušné platné klasifikace zveřejňuje sekretariát.
            29.   PROCENTO KRYTÍ A KVALITA STÁTEM PODPOŘENÉHO POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ
            Minimální pojistné sazby se rozlišují tak, aby zohlednily rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento krytí poskytované účastníky podle přílohy VIII. Toto rozlišení vychází z hlediska vývozce (tj. ze záměru vyrovnat vliv rozdílné kvality produktů nabízených vývozci/finanční instituci na hospodářskou soutěž).
            
                        a)
                     
                        Kvalita produktů vývozních úvěrů se stanoví v závislosti na tom, zda se jedná o produkt v oblasti pojištění, záruk nebo přímých úvěrů či přímého financování, a u pojistných produktů na tom, zda je krytí úroku během čekací lhůty (tj. v období mezi dnem splatnosti ze strany dlužníka a dnem, kdy vzniká povinnost pojistitele/ručitele odškodnit vývozce/finanční instituci) poskytováno bez příplatku.
                     
            
                        b)
                     
                        Všechny stávající produkty vývozních úvěrů nabízené účastníky se zařadí do jedné ze tří následujících kategorií produktů:
                        
                                    —
                                 
                                    podstandardní produkt, tj. pojištění bez krytí úroku během čekací lhůty a pojištění s krytím úroku během čekací lhůty s přiměřenou přirážkou k pojistné sazbě,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    standardní produkt, tj. pojištění s krytím úroku během čekací lhůty nároku bez přiměřené přirážky k pojistné sazbě a přímé úvěry nebo přímé financování, a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nadstandardní produkt, tj. záruky.
                                 
                     
            30.   TECHNIKY OMEZENÍ RIZIKA ZEMĚ
            
                        a)
                     
                        Účastníci mohou použít následující techniky omezení rizika země, jejichž konkrétní použití je stanoveno v příloze XII:
                        
                                    —
                                 
                                    Struktura zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Financování v místní měně
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník, který uplatňuje minimální pojistné sazby, jež zohledňují použití techniky omezení rizika země, podá oznámení předem v souladu s článkem 47.
                     
            31.   ÚVĚROVÁ POSÍLENÍ PRO RIZIKO KUPUJÍCÍHO
            
                        a)
                     
                        Účastníci mohou použít následující typy úvěrového posílení pro riziko kupujícího (buyer risk credit enhancements, BRCE), které umožňují uplatnění faktoru úvěrového posílení, který je větší než 0:
                        
                                    —
                                 
                                    převod výnosů nebo pohledávek ze smluv
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zajištění na základě aktiv
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zajištění na základě dlouhodobých aktiv
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    účet u třetích stran
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Definice BRCE a maximálních hodnot faktoru úvěrového posílení jsou uvedeny v příloze XII.
                     
            
                        c)
                     
                        Typy BRCE mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s těmito omezeními:
                        
                                    —
                                 
                                    Maximální faktor úvěrového posílení, kterého lze dosáhnout použitím BRCE, je 0,35.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    ‚Zajištění na základě aktiv‘ a ‚Zajištění na základě dlouhodobých aktiv‘ nelze použít společně u jedné transakce.
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    V případě, že platná klasifikace rizika země byla vylepšena pomocí ‚struktur zahraničních budoucích peněžních toků v kombinaci se zahraničními účty u třetích stran‘, nelze uplatnit žádný typ BRCE.
                                 
                     
            
                        d)
                     
                        Účastníci podají oznámení předem v souladu s článkem 48, pokud se jedná o transakce s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, jehož úvěr je vyšší než 5 milionů SDR, pokud použití BRCE vedou k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0.
                     
            32.   PŘEZKOUMÁNÍ PLATNOSTI MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB ZA ÚVĚROVÉ RIZIKO
            
                        a)
                     
                        Aby bylo možné zhodnotit přiměřenost minimálních pojistných sazeb a aby bylo v případě potřeby možné provést úpravy směrem nahoru nebo dolů, pravidelně se použijí za účelem monitorování a úpravy minimálních pojistných sazeb souběžně nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách.
                     
            
                        b)
                     
                        Uvedené nástroje zpětné vazby o pojistných sazbách zhodnotí přiměřenost minimálních pojistných sazeb, pokud jde o skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i o informace soukromého trhu, týkající se ocenění úvěrového rizika.
                     
            
                        c)
                     
                        Celkové přezkoumání všech aspektů pravidel pro pojistné sazby uvedených v ujednání se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2015.
                     
            KAPITOLA III
            
               USTANOVENÍ O VÁZANÉ POMOCI
            
            33.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY
            
                        a)
                     
                        Účastníci se dohodli na sladění strategie pro vývozní úvěry a strategie pro vázanou pomoc. Strategie pro vývozní úvěry by měla být založena na otevřené hospodářské soutěži a volném působení tržních sil. Strategie pro vázanou pomoc by měla poskytovat potřebné vnější zdroje zemím, odvětvím nebo projektům, které mají malý nebo nemají žádný přístup k tržnímu financování. Strategie pro vázanou pomoc by měly zajistit nejlepší rentabilitu, minimalizovat narušení obchodu a přispívat k účinnému využití těchto zdrojů z hlediska rozvoje.
                     
            
                        b)
                     
                        Ustanovení tohoto ujednání o vázané pomoci se nevztahují na programy pomoci multilaterálních nebo regionálních institucí.
                     
            
                        c)
                     
                        Tyto zásady nepředjímají názory Výboru pro rozvojovou pomoc o obsahu pojmů vázaná pomoc a nevázaná pomoc.
                     
            
                        d)
                     
                        Účastník může požadovat dodatečné informace o stupni vázání jakékoli formy pomoci. Pokud existuje nejistota o tom, zda se na určitou praxi financování vztahuje definice vázané pomoci podle přílohy XIV, musí dárcovská země prokázat, že pomoc je ve skutečnosti ‚nevázaná‘ v souladu s definicí uvedenou v příloze XIV.
                     
            34.   FORMY VÁZANÉ POMOCI
            Vázaná pomoc může být ve formě:
            
                        a)
                     
                        úvěrů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu ‚Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)‘;
                     
            
                        b)
                     
                        darů státem poskytované rozvojové pomoci ve smyslu ‚Směrných zásad Výboru pro rozvojovou pomoc pro sdružené financování a vázanou a částečně nevázanou státem poskytovanou rozvojovou pomoc (1987)‘; a
                     
            
                        c)
                     
                        jiných státem poskytovaných toků, které zahrnují dary a půjčky, ale vylučují státem podporované vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním, nebo
                     
            
                        d)
                     
                        smíšené formy, tj. právní nebo faktické spojení, řízené dárcem, věřitelem nebo dlužníkem, které zahrnuje alespoň dvě z výše uvedených nebo následujících finančních složek:
                        
                                    1)
                                 
                                    vývozní úvěr, který je státem podporován ve formě přímých úvěrů, přímého financování, refinancování, podpory úrokových sazeb, záruky nebo pojištění podle tohoto ujednání, a
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    jiné finanční prostředky v tržních podmínkách nebo blízké tržním podmínkám nebo platby předem ze strany kupujícího.
                                 
                     
            35.   SDRUŽENÉ FINANCOVÁNÍ
            
                        a)
                     
                        Sdružené financování může mít různé formy, například smíšené úvěry, smíšené financování, společné financování, souběžné financování nebo jednotlivé integrované transakce. Jejich hlavními charakteristikami je, že:
                        
                                    —
                                 
                                    mezi složkou se zvýhodněním a složkou bez zvýhodnění existuje právní nebo faktické spojení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jedna jejich část nebo celý balíček financování je fakticky vázanou pomocí a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    finanční prostředky se zvýhodněním jsou poskytnuty pouze v případě, že příjemce přijme s tím spojenou složku bez zvýhodnění.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Sdružené financování nebo faktické spojení se určuje na základě například těchto faktorů:
                        
                                    —
                                 
                                    existence neformálních ujednání mezi úřady příjemce a dárce,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    záměr dárce usnadnit přijatelnost balíčku financování použitím státem poskytované rozvojové pomoci,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    faktické vázání balíčku financování na obstarání v dárcovské zemi,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    stupeň vázanosti státem poskytované rozvojové pomoci a způsob nabídkového řízení nebo uzavření smlouvy o každé finanční transakci, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jakákoli jiná praxe určená Výborem pro rozvojovou pomoc nebo účastníky, v níž existuje faktické spojení mezi dvěma nebo více složkami financování.
                                 
                     
            
                        c)
                     
                        Následující postupy nevylučují určení sdruženého financování nebo faktického spojení:
                        
                                    —
                                 
                                    rozdělení smlouvy pomocí odděleného oznámení složek smlouvy,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    rozdělení smluv financovaných ve více etapách,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    neoznámení vzájemně závislých částí smlouvy a/nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    neoznámení z důvodu, že část balíčku financování není vázaná.
                                 
                     
            36.   ZPŮSOBILOST ZEMĚ K VÁZANÉ POMOCI
            
                        a)
                     
                        Vázaná pomoc se neposkytuje zemím, jejichž HND na obyvatele je podle údajů Světové banky vyšší než horní mez pro země s nižšími středními příjmy. Světová banka tuto statistickou mez každoročně přepočítává (13). Země bude přeřazena do jiné kategorie pouze poté, co její kategorie podle Světové banky zůstala beze změny dva po sobě následující roky.
                     
            
                        b)
                     
                        Pro klasifikaci zemí platí tato operační kritéria a postupy:
                        
                                    1)
                                 
                                    Klasifikace pro účely tohoto ujednání je určena výší HND na obyvatele, vypočítaného Světovou bankou pro účely klasifikace Světové banky zemí přijímajících úvěry; tuto klasifikaci zveřejňuje sekretariát.
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Nemá-li Světová banka dostatek informací pro zveřejnění údajů o HND na obyvatele, je Světová banka požádána, aby odhadla, zda má daná země HND na obyvatele nad nebo pod současným statistickým prahem. Země bude klasifikována podle tohoto odhadu, pokud se účastníci nerozhodnou jinak.
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Pokud se způsobilost země k přijetí vázané pomoci změní v souladu s písmenem a) výše, nabude přeřazení účinnosti dva týdny poté, co sekretariát sdělí závěry učiněné z uvedených údajů Světové banky všem účastníkům. Přede dnem účinnosti změny klasifikace nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro nově způsobilou zemi; po tomto dni nesmí být oznámena žádná vázaná pomoc pro zemi nově zařazenou do vyšší kategorie, s výjimkou jednotlivých transakcí v rámci dříve stanovené úvěrové linky, které mohou být oznamovány až do uplynutí doby platnosti úvěrové linky (nejdéle jeden rok po nabytí účinnosti změny kategorie).
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    Pokud Světová banka reviduje údaje, nepřihlíží se k těmto změnám ve vztahu k tomuto ujednání. Nicméně klasifikace země může být změněna prostřednictvím společného postupu v souladu s příslušnými postupy podle článků 58 až 63 a účastníci mohou příznivě zvážit změnu klasifikace způsobenou chybami a opomenutími údajů, které byly následně uznány v tomtéž kalendářním roce, v němž sekretariát původně vydal tyto údaje.
                                 
                     
            37.   ZPŮSOBILOST PROJEKTU
            
                        a)
                     
                        Vázaná pomoc se neposkytuje na veřejné ani soukromé projekty, které by obvykle měly být hospodářsky životaschopné, kdyby byly financovány podle podmínek trhu nebo ujednání.
                     
            
                        b)
                     
                        Klíčovými kritérii pro způsobilost k využití pomoci jsou tyto skutečnosti:
                        
                                    —
                                 
                                    zda projekt není finančně životaschopný, tj. při přiměřených cenách určených podle tržních zásad není schopen vytvářet dostatečný peněžní tok pro pokrytí provozních nákladů projektu a použitého kapitálu; to je první klíčové kritérium, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zda lze na základě konzultací s ostatními účastníky považovat za nepravděpodobné, že by projekt mohl být financován podle podmínek trhu nebo ujednání; to je druhé klíčové kritérium. Při posuzování odůvodněnosti pomoci u projektů přesahujících 50 milionů zvláštních práv čerpání (dále jen ‚SDR‘) bude věnována zvláštní pozornost očekávané dostupnosti financování v tržních podmínkách nebo v podmínkách ujednání.
                                 
                     
            
                        c)
                     
                        Klíčová kritéria podle písmene b) výše by měla ukázat, jak by při hodnocení projektu mělo být stanoveno, zda má být financován takovou pomocí nebo vývozními úvěry podle podmínek trhu nebo ujednání. Očekává se, že v poradním procesu podle článků 51 a 53 vznikne postupně soubor zkušeností, který exportním úvěrovým agenturám i subjektům poskytujícím pomoc vymezí přesnější kritéria k rozlišení obou kategorií projektů předem.
                     
            38.   MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZVÝHODNĚNÍ
            Účastníci neposkytnou vázanou pomoc, která má úroveň zvýhodnění nižší než 35 %, případně 50 %, pokud země příjemce patří mezi nejméně rozvinuté země, s výjimkou níže uvedených případů, na které se rovněž nevztahují oznamovací postupy vymezené v čl. 49 písm. a) a čl. 50 písm. a):
            
                        a)
                     
                        technická pomoc: vázaná pomoc, u které se státem poskytovaná část rozvojové pomoci skládá výlučně z technické spolupráce, která činí buď méně než 3 % celkové hodnoty transakce, nebo méně než 1 milion SDR, podle toho, která hodnota je nižší, a
                     
            
                        b)
                     
                        malé projekty: investiční projekty v hodnotě menší než jeden milion SDR, které jsou financovány výlučně z darů rozvojové pomoci.
                     
            39.   VÝJIMKY ZE ZPŮSOBILOSTI ZEMĚ NEBO PROJEKTU K VÁZANÉ POMOCI
            
                        a)
                     
                        Články 36 a 37 se nevztahují na vázanou pomoc, u níž je úroveň zvýhodnění nejméně 80 %, kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 35.
                     
            
                        b)
                     
                        Článek 37 se nevztahuje na vázanou pomoc v hodnotě nižší než dva miliony SDR kromě vázané pomoci, která tvoří součást balíčku sdruženého financování ve smyslu článku 35.
                     
            
                        c)
                     
                        Články 36 a 37 se nevztahují na vázanou pomoc pro nejméně rozvinuté země, jak je definuje Organizace spojených národů.
                     
            
                        d)
                     
                        Účastníci příznivě zváží urychlení postupů vázané pomoci podle konkrétních okolností:
                        
                                    —
                                 
                                    jaderná nebo závažná průmyslové havárie, která způsobí závažné přeshraniční znečištění, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se toto znečištění týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc na vyloučení nebo zmírnění jeho dopadů, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přítomnost významného rizika, že k takové havárii může dojít, má-li kterýkoli z účastníků, kterého se taková havárie týká, v úmyslu poskytnout vázanou pomoc vedoucí k jejímu odvrácení.
                                 
                     
            
                        e)
                     
                        Bez ohledu na články 36 a 37 může účastník výjimečně poskytnout podporu jedním z následujících prostředků:
                        
                                    —
                                 
                                    postupem pro stanovení společného postupu podle přílohy XIV a článků 58 až 63, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    odůvodněním na základě pomoci, jestliže má podporu podstatné části účastníků podle článků 51 a 52, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    přípisem generálnímu tajemníkovi OECD v souladu s postupem podle článku 53. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.
                                 
                     
            40.   VÝPOČET ÚROVNĚ ZVÝHODNĚNÍ U VÁZANÉ POMOCI
            Úroveň zvýhodnění u vázané pomoci se vypočte stejnou metodou, jakou používá Výbor pro rozvojovou pomoc pro výpočet darovacího prvku, s těmito odchylkami:
            
                        a)
                     
                        Diskontní sazba použitá pro výpočet úrovně zvýhodnění úvěru v dané měně, tj. diferencovaná diskontní sazba (DDR), se 15. ledna každého roku vypočte nově takto:
                        
                                    —
                                 
                                    Průměr úrokových sazeb CIRR + marže
                                    Marže (M) závisí na lhůtách splatnosti (R) takto:
                                    
                                                R
                                             
                                                M
                                             
                                                méně než 15 let
                                             
                                                0,75
                                             
                                                od 15 do 20 let (kromě 20 let)
                                             
                                                1,00
                                             
                                                od 205 do 30 let (kromě 30 let)
                                             
                                                1,15
                                             
                                                30 let a více
                                             
                                                1,25
                                             
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Pro všechny měny se průměr úrokových sazeb CIRR vypočte tak, že se použije průměr měsíčních úrokových sazeb CIRR platných v průběhu šesti měsíců od 15. srpna předchozího roku do 14. února stávajícího roku. Vypočtená sazba včetně marže se zaokrouhlí na nejbližších 10 bazických bodů. Pokud pro příslušnou měnu existuje více než jedna úroková sazba CIRR, pro tento výpočet se použije úroková sazba CIRR pro nejdelší lhůtu splatnosti, jak je stanovena v čl. 20 písm. a).
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Referenčním datem pro výpočet úrovně zvýhodnění je počátek úvěru ve smyslu přílohy XIV.
                     
            
                        c)
                     
                        Pro účely výpočtu celkové úrovně zvýhodnění u balíčku sdruženého financování se úrovně zvýhodnění následujících úvěrů, finančních prostředků a plateb považují za nulové:
                        
                                    —
                                 
                                    vývozní úvěry, které jsou v souladu s tímto ujednáním,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jiné finanční prostředky poskytnuté v tržních sazbách nebo blízko tržním sazbám,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jiné státní finanční prostředky s úrovní zvýhodnění nižší než minimum povolené podle článku 38, kromě případů dorovnání, a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    platba předem od kupujícího.
                                 
                        Do výpočtu úrovně zvýhodnění se zahrnou platby při počátku úvěru nebo před ním, které se nepovažují za platby předem.
                     
            
                        d)
                     
                        Diskontní sazba při dorovnání: při dorovnání podmínek pomoci se ‚identickým dorovnáním‘ rozumí dorovnání do totožné úrovně zvýhodnění, která je znovu vypočtena s diskontní sazbou platnou v okamžik dorovnání.
                     
            
                        e)
                     
                        Místní náklady a nákupy z třetích zemí se do výpočtu úrovně zvýhodnění zahrnou pouze v případě, že je financuje dárcovská země.
                     
            
                        f)
                     
                        Celková úroveň zvýhodnění balíčku financování je určena vynásobením jmenovité hodnoty každé složky balíčku financování odpovídající úrovní zvýhodnění každé složky, sečtením výsledků a vydělením tohoto součtu souhrnnou jmenovitou hodnotou složek.
                     
            
                        g)
                     
                        Diskontní sazba pro daný úvěr představující pomoc je sazba platná v okamžik oznámení. Avšak v případě okamžitého oznámení je diskontní sazba sazbou platnou v okamžik, kdy byly stanoveny podmínky úvěru představujícího pomoc. Změna diskontní sazby během doby trvání úvěru nemá vliv na její úroveň zvýhodnění.
                     
            
                        h)
                     
                        Pokud před uzavřením smlouvy dojde ke změně měny, je oznámení třeba změnit. Pro výpočet úrovně zvýhodnění se použije diskontní sazba platná v den změny. Změna není nutná, pokud jsou alternativní měna a veškeré nezbytné informace pro výpočet úrovně zvýhodnění uvedeny v původním oznámení.
                     
            
                        i)
                     
                        Bez ohledu na písmeno g) výše se pro výpočet úrovně zvýhodnění jednotlivých transakcí provedených podle úvěrové linky pomoci použije diskontní sazba, která byla původně oznámena pro úvěrovou linku.
                     
            41.   DOBA PLATNOSTI PRO VÁZANOU POMOC
            
                        a)
                     
                        Účastníci nemají pevně stanovit na více než dva roky podmínky pro vázanou pomoc bez ohledu na to, zda se týká financování jednotlivých transakcí nebo protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody. V případě protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody začíná doba platnosti dnem podpisu, který musí být oznámen v souladu s článkem 50; prodloužení platnosti úvěrové linky musí být oznámeno tak, jako by šlo o novou transakci, s poznámkou vysvětlující, že se jedná o prodloužení platnosti a že je provedeno za podmínek povolených v době oznámení prodloužení platnosti. V případě jednotlivých transakcí, včetně transakcí oznámených podle protokolu o pomoci, úvěrové linky na pomoc nebo podobné dohody, začíná doba platnosti dnem oznámení příslibu v souladu s článkem 49 nebo 50.
                     
            
                        b)
                     
                        Stane-li se země poprvé nezpůsobilou pro úvěry poskytované Světovou bankou na 17 let, je platnost stávajících a nových oznámených protokolů o vázané pomoci a úvěrových linek omezena na jeden rok po dni případné změny klasifikace postupem podle čl. 36 písm. b).
                     
            
                        c)
                     
                        Prodloužení platnosti těchto protokolů a úvěrových linek je možné pouze za podmínek, které jsou v souladu s články 36 a 37 tohoto ujednání, po
                        
                                    —
                                 
                                    změně klasifikace země a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    změně ustanovení tohoto ujednání.
                                 
                     
            Za těchto okolností mohou být stávající podmínky zachovány bez ohledu na změnu diskontní sazby podle článku 40.
            42.   DOROVNÁNÍ
            Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků a v souladu s účelem tohoto ujednání mohou účastníci v souladu s postupy uvedenými v článku 45 dorovnávat finanční podmínky nabídnuté státy, které jsou i které nejsou účastníky tohoto ujednání.
            KAPITOLA IV
            
               POSTUPY
            
            
               ODDÍL 1
            
            
               
                  Společné postupy pro vývozní úvěry a pomoc spojenou s obchodem
               
            
            43.   OZNÁMENÍ
            Oznámení vyžadovaná postupy uvedenými v tomto ujednání budou provedena v souladu s informacemi obsaženými v příloze VII a budou v kopii zasílána sekretariátu.
            44.   INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE
            
                        a)
                     
                        Jakmile účastník přislíbí státní podporu, kterou oznámil postupy podle článků 47 až 50, uvědomí o tom ostatní účastníky, přičemž uvede jednací číslo oznámení na příslušném formuláři pro podávání zpráv.
                     
            
                        b)
                     
                        Při výměně informací podle článků 55 až 57 uvědomí účastník ostatní účastníky o úvěrových podmínkách, jimiž hodlá podpořit určitou konkrétní transakci, a může požadovat obdobné informace od ostatních účastníků.
                     
            45.   POSTUPY PRO DOROVNÁNÍ
            
                        a)
                     
                        Před dorovnáním finančních podmínek, jež jsou údajně nabízeny účastníkem tohoto ujednání nebo státem, který není účastníkem tohoto ujednání, v souladu s články 18 a 42, vynaloží účastník veškeré rozumné úsilí včetně osobních konzultací podle článku 57, aby ověřil, že tyto podmínky jsou státem podporovány, a musí dodržet následující ustanovení:
                        
                                    1)
                                 
                                    Účastník uvědomí všechny ostatní účastníky o podmínkách, které hodlá podporovat, podle stejného oznamovacího postupu požadovaného pro dorovnávané podmínky. V případě dorovnání podmínek státu, který není účastníkem tohoto ujednání, se bude vyrovnávající účastník řídit stejným oznamovacím postupem, jaký by byl vyžadován v případě, že by dorovnání podmínek navrhl účastník tohoto ujednání.
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    Bez ohledu na bod 1 výše je stanoveno, že pokud by podle platného postupu pro oznamování byl vyrovnávající účastník povinen pozdržet vydání příslibu do doby po uplynutí konce lhůty ke konečnému podávání nabídek, oznámí vyrovnávající účastník svůj záměr provést vyrovnání co nejdříve.
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník, který má v úmyslu nabídnout finanční podmínky totožné s podmínkami oznámenými v souladu s články 47 a 48, tak může učinit po uplynutí čekací lhůty, která je v nich stanovena. Tento účastník oznámí svůj záměr co nejdříve.
                     
            46.   ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE
            
                        a)
                     
                        Účastník, který má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (účastníkem, který postup zahájil) jsou příznivější než podmínky stanovené v tomto ujednání, bude o této skutečnosti informovat sekretariát a sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní.
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník, který postup zahájil, objasní finanční podmínky své nabídky do dvou pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.
                     
            
                        c)
                     
                        Po objasnění ze strany účastníka, který postup zahájil, může kterýkoli účastník požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal zvláštní konzultační schůzku účastníků za účelem projednání této otázky.
                     
            
                        d)
                     
                        Finanční podmínky, na které je státem poskytována podpora, nenabudou účinnosti, dokud nebude znám výsledek této zvláštní konzultační schůzky účastníků.
                     
            
               ODDÍL 2
            
            
               
                  Postupy pro vývozní úvěry
               
            
            47.   OZNÁMENÍ PŘEDEM S DISKUSÍ
            
                        a)
                     
                        Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu podle přílohy VII, jestliže:
                        
                                    —
                                 
                                    se pro výpočet minimální pojistné sazby použije příslušná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího uplatňovaná třetí stranou, která poskytuje záruku, se sídlem v jiné zemi, než je země dlužníka (tj. stanovenou podle čl. 24 písm. e) první odrážky),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    minimální pojistná sazba se snížila použitím některé z technik omezení rizika země uvedených v článku 30,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodlá poskytnout podporu podle čl. 10 písm. a) bodu 2) nebo čl. 10 písm. d) přílohy IV,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    hodlá poskytnout podporu podle čl. 5 písm. a) přílohy V.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Pokud v této lhůtě kterýkoli jiný účastník požádá o projednání, vyčká účastník, který postup zahájil, dalších deset kalendářních dnů.
                     
            
                        c)
                     
                        Účastník bude informovat všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností v souladu s článkem 69. Účastníci povedou záznamy o svých zkušenostech s ohledem na pojistné sazby oznámené v souladu s písmenem a) výše.
                     
            48.   OZNÁMENÍ PŘEDEM
            
                        a)
                     
                        Účastník oznámí všem ostatním účastníkům nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu podle přílohy VII, jestliže hodlá:
                        
                                    1)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 10 písm. d) bodu 3;
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    podporovat dobu splatnosti delší než pět let pro země kategorie I;
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 13 písm. a);
                                 
                        
                                    4)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 14 písm. d);
                                 
                        
                                    5)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 24 písm. c), převyšuje-li hodnota úvěru 10 milionů SDR (14);
                                 
                        
                                    6)
                                 
                                    uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 24 písm. e) druhou odrážkou, jestliže příslušná klasifikace rizika země a kategorie rizika kupujícího použité pro výpočet minimální pojistné sazby byly stanoveny za účasti multilaterální nebo regionální instituce jakožto dlužníka nebo ručitele;
                                 
                        
                                    7)
                                 
                                    uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 27 písm. e), jestliže vybraná kategorie rizika kupujícího použitá pro výpočet minimální pojistné sazby pro určitou transakci:
                                    
                                                —
                                             
                                                s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem je nižší než CC1 (tj. CC0 nebo SOV+),
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                s jiným než suverénním dlužníkem/ručitelem, jehož úvěr je vyšší než 5 milionů SDR, je lepší než rating akreditované ratingové agentury;
                                             
                                 
                        
                                    8)
                                 
                                    uplatnit pojistnou sazbu v souladu s čl. 31 písm. a), jestliže použití úvěrového posílení pro riziko kupujícího vede k uplatnění faktoru úvěrového posílení vyššího než 0;
                                 
                        
                                    9)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 8 písm. a) přílohy II;
                                 
                        
                                    10)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 10 písm. a) bodu 1 přílohy IV;
                                 
                        
                                    11)
                                 
                                    poskytnout podporu podle čl. 5 písm. b) přílohy V.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat uvedenou transakci zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.
                     
            
               ODDÍL 3
            
            
               
                  Postupy pro pomoc spojenou s obchodem
               
            
            49.   OZNÁMENÍ PŘEDEM
            
                        a)
                     
                        Účastník podá oznámení předem podle přílohy VII, pokud hodlá poskytnout státní podporu na:
                        
                                    —
                                 
                                    nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nevázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a darovacím prvkem, jak jej definuje Výbor pro rozvojovou pomoc, nižším než 50 %,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 80 %, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nižší než 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 38 písm. a) a b),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    vázanou pomoc podle čl. 39 písm. d).
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Oznámení předem se podává nejpozději třicet pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu, podle toho, co nastane dříve.
                     
            
                        c)
                     
                        Pokud účastník, který postup zahájil, zcela nebo zčásti vezme svůj záměr podporovat oznámené podmínky zpět, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.
                     
            
                        d)
                     
                        Tento článek se vztahuje na vázanou pomoc, která tvoří součást balíčku sdruženého financování popsaného v článku 35.
                     
            50.   OKAMŽITÉ OZNÁMENÍ
            
                        a)
                     
                        Účastník oznámí všem ostatním účastníkům okamžitě, tj. do dvou pracovních dnů ode dne příslibu, podle přílohy VII, že poskytuje státní podporu na vázanou pomoc týkající se obchodu v hodnotě buď:
                        
                                    —
                                 
                                    nejméně dvou milionů SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 80 %, nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nižší než dva miliony SDR a s úrovní zvýhodnění nejméně 50 % s výjimkou případů uvedených v čl. 38 písm. a) a b).
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník také okamžitě oznámí všem ostatním účastníkům, že byl podepsán protokol o pomoci, úvěrová linka nebo jakákoli podobná dohoda.
                     
            
                        c)
                     
                        Oznámení předem nemusí být provedeno, pokud účastník hodlá dorovnat finanční podmínky, kterých se týkalo okamžité oznámení.
                     
            
               ODDÍL 4
            
            
               
                  Konzultační postupy pro vázanou pomoc
               
            
            51.   ÚČEL KONZULTACÍ
            
                        a)
                     
                        Účastník, který usiluje o objasnění možné obchodní motivace vázané pomoci, může požadovat, aby bylo dodáno úplné kvalitativní hodnocení pomoci (podrobně viz příloha XIII).
                     
            
                        b)
                     
                        Dále může účastník požadovat konzultace s ostatními účastníky na základě článku 52. Ty zahrnují i osobní konzultace podle článku 57 k projednání
                        
                                    —
                                 
                                    především toho, zda je nabídka pomoci v souladu s požadavky článků 36 a 37, a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    případně též, zda je nabídka pomoci odůvodněna i tehdy, nejsou-li splněny požadavky článků 36 a 37.
                                 
                     
            52.   ROZSAH KONZULATCÍ A JEJICH ČASOVÝ RÁMEC
            
                        a)
                     
                        V rámci konzultací může každý účastník kromě jiného požadovat tyto informace:
                        
                                    —
                                 
                                    výsledky podrobné studie proveditelnosti/hodnocení projektu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zda existuje konkurenční nabídka s financováním bez zvýhodnění nebo financováním pomoci,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    očekávaný příjem nebo úspora cizí měny v rámci projektu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zda existuje spolupráce s vícestrannými organizacemi, například se Světovou bankou,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    zda byla provedena mezinárodní veřejná soutěž, zejména zda dodavatel dárcovské země podal nejvýhodnější nabídku,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jaké jsou dopady na životní prostředí,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jaká je účast soukromého sektoru a
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    kdy byly oznámeny úvěry se zvýhodněním nebo pomocí (například šest měsíců před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu).
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Konzultace musí být dokončeny a závěry o obou otázkách podle článku 51 oznámeny sekretariátem všem účastníkům nejméně deset pracovních dnů před koncem lhůty k podávání nabídek nebo dnem příslibu podle toho, co nastane dříve. Nedospějí-li strany účastnící se konzultací k dohodě, vyzve sekretariát ostatní účastníky, aby zaujali stanovisko do pěti pracovních dnů. Sdělí tato stanoviska oznamujícímu účastníkovi, který by měl znovu zvážit další postup, pokud se jeví, že pro nabídku pomoci není žádná podstatná podpora.
                     
            53.   VÝSLEDEK KONZULTACÍ
            
                        a)
                     
                        Hodlá-li dárce uskutečnit projekt navzdory nedostatku podstatné podpory, oznámí to ostatním účastníkům předem nejpozději šedesát kalendářních dnů po ukončení konzultací, tj. přijetí závěru předsedy. Dárce také zašle generálnímu tajemníkovi OECD přípis s nastíněním výsledků konzultací a vysvětlením převládajících národních zájmů, které se netýkají obchodu, jež činí toto opatření nezbytným. Účastníci očekávají, že k tomu bude docházet výjimečně a zřídka.
                     
            
                        b)
                     
                        Dárce neprodleně vyrozumí účastníky, že zaslal přípis generálnímu tajemníkovi OECD, a jeho opis přiloží k oznámení. Dárce ani žádný jiný účastník neučiní příslib vázané pomoci do deseti pracovních dnů po podání tohoto oznámení účastníkům. U projektů, u nichž byly během konzultací zjištěny konkurenční obchodní nabídky, se uvedená lhůta deseti pracovních dnů prodlužuje na patnáct dnů.
                     
            
                        c)
                     
                        Sekretariát sleduje průběh a výsledky konzultací.
                     
            
               ODDÍL 5
            
            
               
                  Výměna informací o vývozních úvěrech a pomoci související s obchodem
               
            
            54.   KONTAKTNÍ MÍSTA
            Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí systému OLIS, a je považován za důvěrný.
            55.   ROZSAH DOTAZŮ
            
                        a)
                     
                        Účastník se může dotázat jiného účastníka na jeho postoj vůči třetí zemi, instituci v třetí zemi nebo k určité obchodní metodě.
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, může požádat o informace jiného účastníka, přičemž uvede nejpříznivější úvěrové podmínky, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.
                     
            
                        c)
                     
                        Je-li dotaz vznesen na více než jednoho účastníka, musí obsahovat seznam adresátů.
                     
            
                        d)
                     
                        Kopie všech dotazů se zasílají sekretariátu.
                     
            56.   ROZSAH ODPOVĚDÍ
            
                        a)
                     
                        Účastník, jemuž je adresován dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, svou odpověď co nejdříve doplní. Kopie zašle i ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.
                     
            
                        b)
                     
                        Pokud se odpověď na dotaz stane z jakéhokoli důvodu později neplatnou, například z toho důvodu, že:
                        
                                    —
                                 
                                    byla obdržena, změněna nebo stažena žádost nebo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jsou zvažovány jiné podmínky,
                                 
                        je neprodleně zaslána nová odpověď a její kopie se zašle ostatním adresátům dotazu a sekretariátu.
                     
            57.   OSOBNÍ KONZULTACE
            
                        a)
                     
                        Účastníci souhlasí, že do deseti pracovních dnů příznivě odpovědí na žádosti o osobní konzultace.
                     
            
                        b)
                     
                        Každá žádost osobní konzultace je sdělena všem účastníkům i zemím, které účastníky nejsou. Konzultace se konají co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.
                     
            
                        c)
                     
                        Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti, například na společném postupu. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní.
                     
            58.   POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
            
                        a)
                     
                        Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. Ten je zašle všem účastníkům a jedná-li se o vázanou pomoc, i všem kontaktním místům Výboru pro rozvojovou pomoc. V rejstříku společných postupů na nástěnce OLIS se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání nebo členovi Výboru pro rozvojovou pomoc. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.
                     
            
                        b)
                     
                        Návrh společného postupu je datován a má tento formát:
                        
                                    —
                                 
                                    číslo jednací, po němž následují slova ‚Common Line‘ (‚společný postup‘);
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    název dovážející země a kupujícího,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    co nejpřesnější název nebo popis projektu pro jeho jednoznačnou identifikaci,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    podmínky, které předpokládá navrhující země,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    návrh společného postupu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    konec lhůty k podávání obchodních a finančních nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    další související informace, například důvody pro navržení společného postupu, dostupnost projektových studií nebo zvláštní okolnosti.
                                 
                     
            
                        c)
                     
                        Návrh společného postupu formulovaný v souladu s čl. 36 písm. b) bodem 4 se zasílá sekretariátu a jeho opisy se zasílají ostatním účastníkům. Účastník, který předkládá návrh společného postupu, poskytne úplné vysvětlení důvodů, pro které se domnívá, že by se klasifikace země měla určit jinak než postupem podle čl. 36 písm. b).
                     
            
                        d)
                     
                        Sekretariát schválené společné postupy veřejně zpřístupní.
                     
            59.   ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
            
                        a)
                     
                        Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.
                     
            
                        b)
                     
                        Odpovědí může být žádost o dodatečné informace, přijetí, odmítnutí, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.
                     
            
                        c)
                     
                        Pokud účastník sdělí, že nemá žádné stanovisko, protože se na něj ve věci pomoci projektu neobrátil ani vývozce, ani orgány přijímající země, považuje se to za přijetí návrhu společného postupu.
                     
            60.   PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
            
                        a)
                     
                        Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.
                     
            
                        b)
                     
                        Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.
                     
            
                        c)
                     
                        Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu. Rozumí se, že toto částečné přijetí může vést ostatní účastníky ke změně stanovisek k navrženému společnému postupu. Všichni účastníci mohou volně nabídnout nebo vyrovnávat podmínky, na které se nevztahuje žádný společný postup.
                     
            
                        d)
                     
                        Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 58 a 59. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.
                     
            61.   NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH
            Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.
            62.   NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU
            Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení. Sekretariát vede v systému OLIS průběžně aktualizovaný seznam všech společných postupů, které byly přijaty nebo o nichž ještě nebylo rozhodnuto.
            63.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
            
                        a)
                     
                        Schválený společný postup je v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že toto stanovisko zastávají všichni účastníci. Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti. Společný postup schválený podle čl. 36 písm. b) bodu 4 zůstává v platnosti, dokud nejsou k dispozici údaje Světové banky pro následující rok.
                     
            
                        b)
                     
                        Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace prostřednictvím seznamu ‚Stav platných společných postupů‘ (The Status of Valid Common Lines) vedeného v systému OLIS. Sekretariát přitom mimo jiné:
                        
                                    —
                                 
                                    přidává nové společné postupy, jakmile je účastníci přijmou,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    aktualizuje den uplynutí doby platnosti, pokud účastník požádá o její prodloužení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    odstraňuje společné postupy, jejichž doba platnosti uplynula,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.
                                 
                     
            
               ODDÍL 6
            
            
               
                  Provozní ustanovení o sdělování minimálních úrokových sazeb (CIRR)
               
            
            64.   SDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
            
                        a)
                     
                        Úrokové sazby CIRR pro měny určené podle článku 20 se zasílají sekretariátu prostřednictvím komunikace v reálném čase nejméně jednou za měsíc, aby mohly být předány všem účastníkům.
                     
            
                        b)
                     
                        Sekretariát musí obdržet toto oznámení nejpozději pět dnů po konci každého měsíce, k němuž se oznámení vztahuje. Sekretariát poté okamžitě sdělí platné sazby všem účastníkům a veřejně je zpřístupní.
                     
            65.   ROZHODNÉ DATUM PRO UŽITÍ ÚROKOVÝCH SAZEB
            Veškeré změny úrokových sazeb CIRR nabývají účinnosti patnáctým dnem po konci každého měsíce.
            66.   OKAMŽITÉ ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB
            Pokud vývoj na trhu vyžaduje oznámení o změně úrokové sazby CIRR v průběhu měsíce, nabývá pozměněná sazba účinnosti deset dnů poté, co sekretariát obdrží oznámení o této změně.
            
               ODDÍL 7
            
            
               
                  Přezkoumání
               
            
            67.   PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ
            
                        a)
                     
                        Účastníci budou provádět pravidelné přezkoumání fungování tohoto ujednání. Při tomto přezkoumání účastníci prověří mimo jiné oznamovací postupy, zavádění a provoz systému diferencované diskontní sazby, pravidla a postupy pro vázanou pomoc, otázky vyrovnávání, předchozí přísliby a možnosti přistoupení dalších států k tomuto ujednání.
                     
            
                        b)
                     
                        Toto přezkoumání se zakládá na informacích o zkušenostech účastníků a jejich námětech na zdokonalení fungování a účinnosti tohoto ujednání. Účastníci přihlížejí k cílům tohoto ujednání a ke stávající hospodářské a měnové situaci. Informace a náměty, které chtějí účastníci při tomto přezkoumání předložit, musí být sekretariátu doručeny nejpozději čtyřicet pět kalendářních dnů přede dnem přezkoumání.
                     
            68.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
            
                        a)
                     
                        Účastníci budou pravidelně přezkoumávat systém stanovování úrokových sazeb CIRR, aby bylo zajištěno, že oznámené sazby odrážejí stávající podmínky na trhu a splňují cíle, jež jsou stanovením platných sazeb sledovány. Přezkoumání se týká také marže, která má být připočtena při použití těchto sazeb.
                     
            
                        b)
                     
                        Účastník může předsedovi účastníků předložit odůvodněnou žádost o mimořádné přezkoumání, pokud se domnívá, že úroková sazba CIRR jedné nebo více měn již neodráží stávající podmínky na trhu.
                     
            69.   PŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY
            Účastníci pravidelně sledují a přezkoumávají všechny aspekty pravidel a postupů pro pojistné sazby. To zahrnuje:
            
                        a)
                     
                        metodiku pro klasifikaci rizika země a metodiku pro hodnocení suverénního rizika, jejichž účelnost má být přezkoumána na základě zkušeností;
                     
            
                        b)
                     
                        úroveň minimálních pojistných sazeb zajišťující, že zůstanou přesným měřítkem úvěrového rizika, přičemž se berou v úvahu skutečné zkušenosti institucí, jež poskytují státem podporované vývozní úvěry, i informace pocházející ze soukromého trhu týkající se ocenění úvěrového rizika;
                     
            
                        c)
                     
                        odlišení minimálních pojistných sazeb, která zohledňují rozdílnou kvalitu produktů vývozních úvěrů a procento poskytovaného krytí, a
                     
            
                        d)
                     
                        soubor zkušeností týkající se uplatnění techniky omezení rizika země a úvěrového posílení pro riziko kupujícího a rovněž zachování platnosti a vhodnosti jejich konkrétního vlivu na minimální pojistné sazby.
                     
            
               PŘÍLOHA I
               
                  ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ
               
               KAPITOLA I
               
                  Oblast působnosti odvětvové dohody
               
               1.   ÚČASTNÍCI
               Účastníky odvětvové dohody jsou v současné době Austrálie, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland a Norsko.
               2.   OBLAST PŮSOBNOSTI
               Odvětvová dohoda, která doplňuje ujednání, stanoví zvláštní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry týkající se vývozních smluv na:
               
                           a)
                        
                           Nová námořní plavidla o prostornosti 100 BRT a větší, používaná pro přepravu zboží nebo osob nebo pro výkon specializovaných služeb (například rybářská plavidla, plavidla k průmyslovému zpracování ryb, ledoborce a plovoucí bagry, které vzhledem ke svému stálému pohonu a řízení mají všechny vlastnosti vlastní způsobilosti k plavbě na volném moři), remorkéry o výkonu 365 kW a více, jakož i na nedokončené, ale plavby schopné a pojízdné trupy lodí. Odvětvová dohoda se nevztahuje na vojenská plavidla. Plovoucí doky a mobilní mořská zařízení nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty; pokud by však měly v souvislosti s vývozními úvěry pro taková zařízení nastat problémy, mohou účastníci odvětvové dohody (dále jen ‚účastníci‘) po posouzení odůvodněných žádostí kteréhokoli účastníka rozhodnout, že se odvětvová dohoda na tato zařízení uplatní.
                        
               
                           b)
                        
                           Jakoukoli přestavbu lodi. Přestavbou lodě se rozumí jakákoli přestavba námořního plavidla o prostornosti více než 1 000 BRT, pokud přestavba znamená radikální změny nákladového prostoru, trupu nebo pohonného systému.
                        
               
                           c)
                        
                           
                                       1)
                                    
                                       Ačkoli vznášedlové lodě nejsou v odvětvové dohodě zahrnuty, mohou účastníci poskytovat vývozní úvěry na vznášedlové lodě za podmínek rovnajících se těm, které jsou v odvětvové dohodě stanoveny. Účastníci se zavazují používat tuto možnost umírněně a neposkytovat takové úvěrové podmínky na vznášedlové lodě v případech, kdy je zjištěno, že neexistuje soutěž podle podmínek odvětvové dohody.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       V odvětvové dohodě je pojem ‚vznášedlová loď‘ vymezen takto: obojživelné vozidlo nejméně 100 tunové, zkonstruované tak, aby bylo neseno pouze vzduchem vyháněným z vozidla, který vytváří přetlak v pohyblivém plášti kolem obvodu vozidla a země nebo povrchu vody pod vozidlem a schopné být poháněno a řízeno vzduchovými šrouby nebo vzduchem proudícím z dmychadel nebo podobných zařízení.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Rozumí se, že poskytování vývozních úvěrů za podmínek rovnajících se těm, které jsou stanoveny v této odvětvové dohodě, se omezí na vznášedla používaná na námořních cestách a ne na pozemních cestách, s výjimkou cest k dosažení zařízení terminálů vzdálených nejvýše 1 kilometr od vody.
                                    
                        
               KAPITOLA II
               
                  Ustanovení o vývozních úvěrech a vázané pomoci
               
               3.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI
               Maximální lhůta splatnosti bez ohledu na klasifikaci země je 12 let po dodávce.
               4.   PLATBY PŘEDEM
               Účastníci požadují při dodávce platbu předem, jejíž výše činí minimálně 20 % smluvní ceny.
               5.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ
               
                           a)
                        
                           Jistina vývozního úvěru se splácí ve stejných splátkách a pravidelných rozmezích, obvykle šestiměsíčních a maximálně dvanáctiměsíčních.
                        
               
                           b)
                        
                           Úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první platba úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.
                        
               
                           c)
                        
                           U vývozních úvěrů poskytnutých na podporu leasingových transakcí lze místo stejných splátek jistiny podle písmene a) uplatnit stejné splátky spojené částky jistiny a úroku.
                        
               
                           d)
                        
                           Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.
                        
               
                           e)
                        
                           Účastník této odvětvové dohody, který hodlá poskytnout podporu na platbu úroků za odlišných podmínek, než jsou podmínky stanovené v písmenu b), tuto skutečnost předem oznámí nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu v souladu s přílohou VII ujednání.
                        
               6.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY
               Ustanovení ujednání o referenčních sazbách pro minimální pojistné sazby se neuplatní, dokud taková ustanovení nebudou dále přezkoumána účastníky této odvětvové dohody.
               7.   PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ
               Ustanovení článku 7 a přílohy VI ujednání se nepoužijí, dokud tato ustanovení nebudou přezkoumána účastníky této odvětvové dohody.
               8.   PODPORA
               Každý účastník, který chce poskytnout podporu, musí kromě dodržování ustanovení ujednání potvrdit, že loď není provozována pod otevřeným rejstříkem během doby splatnosti úvěru, že obdržel příslušné ujištění, že konečný vlastník sídlí v zemi příjemce a není nefunkční dceřinou společností zahraniční organizace a že se zavázal, že loď nebude prodána bez souhlasu vlády.
               KAPITOLA III
               
                  Postupy
               
               9.   OZNAMOVÁNÍ
               Za účelem transparentnosti musí každý účastník kromě ustanovení ujednání a ohlašovacího systému věřitelů Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj/Bernského svazu/Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) každoročně podávat informace o svém systému státem poskytovaných podpor a o způsobech provádění této odvětvové dohody, včetně platných ustanovení.
               10.   PŘEZKOUMÁNÍ
               
                           a)
                        
                           Odvětvová dohoda se přezkoumává každý rok nebo na žádost kteréhokoli účastníka v rámci pracovní skupiny OECD pro stavbu lodí a zpráva o tom se podává účastníkům ujednání.
                        
               
                           b)
                        
                           Pro usnadnění soudržnosti a spojitosti mezi ujednáním a touto odvětvovou dohodou a se zřetelem k charakteru průmyslu stavby lodí účastníci této odvětvové dohody a ujednání navzájem konzultují a popřípadě srovnávají svá stanoviska.
                        
               
                           c)
                        
                           Pokud se účastníci ujednání rozhodnou ujednání změnit, přezkoumají takové rozhodnutí účastníci této odvětvové dohody (dále jen ‚účastníci‘) a posoudí jeho závažnost pro tuto odvětvovou dohodu. Až do tohoto posouzení se změny ujednání na odvětvovou dohodu neuplatní. Pokud účastníci mohou přijmout změny ujednání, oznámí to písemně účastníkům ujednání. Pokud účastníci nemohou přijmout změny ujednání s ohledem na uplatnění těchto změn na stavbu lodí, sdělí účastníkům ujednání své námitky a zahájí s nimi jednání s cílem nalézt řešení předmětných problémů. V případě, že mezi těmito dvěma skupinami není možné dosáhnout dohody, má s ohledem na uplatnění změn na stavbu lodí přednost hledisko účastníků.
                        
               
                  Doplněk
                  
                     Závazky pro budoucí práce
                  
                  Kromě používání ustanovení kapitoly ‚Budoucí práce‘ ujednání se účastníci této odvětvové dohody dohodli:
                  
                              a)
                           
                              vypracovat ilustrativní seznam typů lodí, které jsou obecně považovány za obchodně neživotaschopné, se zřetelem k ustanovením o vázané pomoci stanoveným v ujednání;
                           
                  
                              b)
                           
                              přezkoumat ustanovení ujednání, která se týkají referenčních sazeb minimálního pojistného, se zřetelem k jejich začlenění do této odvětvové dohody;
                           
                  
                              c)
                           
                              na základě vývoje v příslušných mezinárodních jednáních jednat o zahrnutí jiných ustanovení o minimálních úrokových sazbách včetně zvláštních sazeb CIRR a pohyblivých úrokových sazeb;
                           
                  
                              d)
                           
                              přezkoumat, zda jsou ustanovení ujednání týkající se projektového financování použitelná na tuto odvětvovou dohodu;
                           
                  
                              e)
                           
                              jednat o tom, zda:
                              
                                          —
                                       
                                          datum první splátky jistiny,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          princip váženého průměru splácení
                                       
                              mohou být použity v souvislosti s profilem splácení stanoveným v článku 5 této odvětvové dohody.
                           
               
            
            
               PŘÍLOHA II
               
                  ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY
               
               KAPITOLA I
               
                  Oblast působnosti odvětvové dohody
               
               1.   OBLAST PŮSOBNOSTI
               
                           a)
                        
                           Tato odvětvová dohoda obsahuje ustanovení, která se vztahují na státem podporované vývozní úvěry, pokud jde o:
                           
                                       1)
                                    
                                       vývoz úplných jaderných elektráren nebo jejich částí, jež zahrnují všechny složky, vybavení, materiály a služby (včetně školení zaměstnanců), které jsou přímo potřebné pro stavbu a uvedení těchto jaderných elektráren do provozu;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       modernizaci stávajících jaderných elektráren v případech, kdy celková hodnota modernizace činí nejméně 80 milionů SDR a zároveň ekonomická životnost elektrárny bude pravděpodobně prodloužena alespoň o poskytnutou dobu splácení. Pokud není splněno kterékoli z těchto kritérií, platí podmínky ujednání;
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       dodávku jaderného paliva a obohacování paliva;
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       zajištění nakládání s vyhořelým palivem.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Tato odvětvová dohoda se nevztahuje na:
                           
                                       1)
                                    
                                       položky nacházející se za hranicemi lokality elektrárny, které obvykle hradí kupující, zejména náklady spojené s investiční přípravou pozemků, silnicemi, ubytovnami pro stavební pracovníky, přívody a rozvody energie (15 18 22 29 30 32 37 38 39) a vody, a také náklady úředních schvalovacích řízení (například územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k zavážce paliva) v zemi kupujícího;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       rozvodny, transformátory a přenosová vedení, nacházející se za hranicemi lokality elektrárny;
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       státní podporu poskytnutou pro vyřazení jaderné elektrárny z provozu.
                                    
                        
               KAPITOLA II
               
                  Ustanovení o vývozních úvěrech a pomoci spojené s obchodem
               
               2.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI
               
                           a)
                        
                           Maximální lhůta splatnosti pro zboží a služby, na něž se vztahuje čl. 1 písm. a) body 1 a 2 této odvětvové dohody, je osmnáct let.
                        
               
                           b)
                        
                           Maximální lhůta splatnosti pro počáteční zavážku paliva je čtyři roky od dodávky. Maximální lhůta splatnosti pro následné zavážky jaderného paliva je dva roky od dodávky.
                        
               
                           c)
                        
                           Maximální lhůta splatnosti pro zneškodnění vyhořelého paliva je dva roky.
                        
               
                           d)
                        
                           Maximální lhůta splatnosti pro obohacování paliva a nakládání s vyhořelým palivem je pět let.
                        
               3.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ
               
                           a)
                        
                           Účastníci uplatní profil splácení jistiny a platby úroků podle následujícího bodu 1 nebo 2:
                           
                                       1)
                                    
                                       Jistina se splácí ve stejných splátkách.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Spojené částky jistiny a úroku se splácí ve stejných splátkách.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Jistina je splácena a úrok je placen alespoň každých šest měsíců a první splátka jistiny a úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.
                        
               
                           c)
                        
                           Státní podpora pro zboží a služby uvedené v čl. 1 písm. a) bodech 1 a 2 této dohody mohou být ve výjimečných a řádně odůvodněných případech poskytnuty i za jiných podmínek, než jsou podmínky uvedené v písmenech a) a b) výše. Uvedená podpora se poskytne v případě časové nerovnováhy doby, kdy jsou prostředky k dispozici dlužníkovi, a profilu dluhové služby dostupné v rámci kalendáře rovnoměrných pololetních splátek, a je v souladu s následujícími kritérii:
                           
                                       1)
                                    
                                       Maximální lhůta splatnosti je patnáct let.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Žádná jednotlivá splátka jistiny ani řada splátek jistiny v období šesti měsíců nepřesáhne 25 % výše jistiny daného úvěru.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Jistina bude splácena alespoň každých dvanáct měsíců. První splátka jistiny bude provedena nejpozději dvanáct měsíců po počátku úvěru a nejméně 2 % jistiny úvěru budou uhrazena dvanáct měsíců po počátku úvěru.
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       Úrok je placen alespoň každých dvanáct měsíců a první splátka úroku je provedena nejpozději šest měsíců po počátku úvěru.
                                    
                           
                                       5)
                                    
                                       Maximální vážený průměr doby splácení nepřesáhne devět let.
                                    
                        
               
                           d)
                        
                           Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.
                        
               4.   STANOVENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB CIRR
               Úrokové sazby CIRR uplatňované na státní finanční podporu poskytnutou v souladu s ustanoveními této odvětvové dohody jsou stanoveny s použitím níže uvedených základních sazeb a marží:
               
                           Lhůta splatnosti
                           (roky)
                        
                           Nové jaderné elektrárny (16 19 23 31 33)
                           
                        
                           Veškeré ostatní smlouvy (17 20 24 34)
                           
                        
                           Základní sazba
                           (vládní dluhopisy)
                        
                           Marže
                           (bazické body)
                        
                           Základní sazba
                           (vládní dluhopisy)
                        
                           Marže
                           (bazické body)
                        
                           < 11
                        
                           Příslušná CIRR v souladu s článkem 20 ujednání
                        
                           11 až 12
                        
                           7 let
                        
                           100
                        
                           7 let
                        
                           100
                        
                           13
                        
                           8 let
                        
                           120
                        
                           7 let
                        
                           120
                        
                           14
                        
                           9 let
                        
                           120
                        
                           8 let
                        
                           120
                        
                           15
                        
                           9 let
                        
                           120
                        
                           8 let
                        
                           120
                        
                           16
                        
                           10 let
                        
                           125
                        
                           9 let
                        
                           120
                        
                           17
                        
                           10 let
                        
                           130
                        
                           9 let
                        
                           120
                        
                           18
                        
                           10 let
                        
                           130
                        
                           10 let
                        
                           120
                        
               5.   PŘÍPUSTNÉ MĚNY
               Měnami, které jsou přípustné pro státem poskytovanou finanční podporu, jsou měny v plné míře směnitelné, pro něž jsou k dispozici údaje, které umožní stanovení minimálních úrokových sazeb, jež jsou uvedeny v článku 4 této odvětvové dohody a rovněž v článku 20 ujednání, pokud jde o lhůty splatnosti kratší než 11 let.
               6.   STÁTNÍ PODPORA POSKYTOVANÁ NA JADERNÉ PALIVO A NA SLUŽBY SOUVISEJÍCI S JADERNÝM PALIVEM
               Aniž jsou dotčena ustanovení článku 7 této odvětvové dohody, účastníci neposkytují jaderné palivo ani služby s ním související bezplatně.
               7.   PODPORA
               Účastníci neposkytují podporu.
               KAPITOLA III
               
                  Postupy
               
               8.   OZNÁMENÍ PŘEDEM
               
                           a)
                        
                           Jestliže účastník hodlá poskytnout podporu v souladu s ustanoveními této odvětvové dohody, oznámí tuto skutečnost předem v souladu s článkem 48 ujednání nejméně deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu.
                        
               
                           b)
                        
                           Hodlá-li oznamující účastník poskytnout podporu společně s lhůtou splatnosti delší než patnáct let a/nebo v souladu s čl. 3 písm. c) této odvětvové dohody, vyčká dalších deset kalendářních dnů, pokud v původní lhůtě deseti kalendářních dnů kterýkoli další účastník požádá o projednání.
                        
               
                           c)
                        
                           Účastník informuje všechny ostatní účastníky o svém konečném rozhodnutí po projednání s cílem usnadnit revizi souboru zkušeností.
                        
               KAPITOLA IV
               
                  Přezkoumání
               
               9.   BUDOUCÍ PRÁCE
               Účastníci se dohodli, že přezkoumají tato témata:
               
                           a)
                        
                           Režim minimální pohyblivé úrokové sazby
                        
               
                           b)
                        
                           Maximální částka státní podpory na místní náklady
                        
               10.   PŘEZKOUMÁNÍ A MONITOROVÁNÍ
               Účastníci pravidelné přezkoumají ustanovení této odvětvové dohody, a to nejpozději do konce roku 2017.
            
            
               PŘÍLOHA III
               
                  ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA
               
               ČÁST 1
               
                  Obecná ustanovení
               
               1.   ÚČEL
               
                           a)
                        
                           Účelem této odvětvové dohody je poskytnout rámec pro předvídatelné, konzistentní a transparentní používání státem podporovaných vývozních úvěrů na prodej nebo leasing letadel a dalšího zboží a služeb uvedených v čl. 4 písm. a) níže. Cílem této odvětvové dohody je vytvořit v oblasti těchto vývozních úvěrů rovné podmínky pro všechny za účelem povzbuzení hospodářské soutěže mezi vývozci na základě jakosti a ceny vyváženého zboží a služeb, a nikoli na základě nejpříznivějších státem podporovaných finančních podmínek.
                        
               
                           b)
                        
                           Tato odvětvová dohoda stanoví nejpříznivější podmínky, za kterých mohou být poskytnuty státem podporované vývozní úvěry.
                        
               
                           c)
                        
                           Za tímto účelem tato odvětvová dohoda usiluje o nastolení vyvážené rovnováhy, která na všech trzích:
                           
                                       1)
                                    
                                       vyrovná mezi účastníky podmínky hospodářské soutěže týkající se financování;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       neutralizuje podmínky financování mezi účastníky jako faktor při výběru mezi konkurenčním zbožím a službami uvedenými v čl. 4 písm. a) níže a
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       předejde narušením hospodářské soutěže mezi účastníky této odvětvové dohody a jakýmikoli dalšími zdroji financování.
                                    
                        
               
                           d)
                        
                           Účastníci této odvětvové dohody (dále jen ‚účastníci‘) uznávají, že ustanovení této odvětvové dohody byla vytvořena výhradně pro účely této odvětvové dohody a nejsou jimi dotčeny ostatní části ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech (dále jen ‚ujednání‘) ani jejich další vývoj.
                        
               2.   PRÁVNÍ STATUT
               Tato odvětvová dohoda je ‚gentlemanskou dohodou‘ mezi jejími účastníky a tvoří přílohu III ujednání; je nedílnou součástí ujednání a nahrazuje odvětvovou dohodu, která vstoupila v platnost v červenci 2007.
               3.   ÚČASTNÍCI
               V současnosti jsou účastníky: Austrálie, Brazílie, Kanada, Evropská unie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy. Kterýkoli stát, který není účastníkem, se může stát účastníkem v souladu s postupem v dodatku I.
               4.   OBLAST PŮSOBNOSTI
               
                           a)
                        
                           Tato odvětvová dohoda se vztahuje na veškerou státní podporu poskytovanou jménem vlády, jejíž lhůta splatnosti je nejméně dva roky, na vývoz:
                           
                                       1)
                                    
                                       nových civilních letadel a jejich vestavěných motorů, včetně vybavení dodaného kupujícím;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       použitých, přestavěných a renovovaných letadel a jejich vestavěných motorů, ve všech případech včetně vybavení dodaného kupujícím;
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       náhradních motorů;
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       náhradních dílů civilních letadel a jejich motorů;
                                    
                           
                                       5)
                                    
                                       údržby a servisních smluv týkajících se civilních letadel a jejich motorů;
                                    
                           
                                       6)
                                    
                                       přestavby, významných změn a renovace civilních letadel;
                                    
                           
                                       7)
                                    
                                       souprav pro motory.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Státem poskytovaná podpora může mít různou podobu:
                           
                                       1)
                                    
                                       Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Státem poskytovaná finanční podpora:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   přímé úvěry/financování a refinancování nebo
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   podpora úrokových sazeb.
                                                
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Jakákoli kombinace výše uvedené podpory.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           Tato odvětvová dohoda se nevztahuje na státní podporu:
                           
                                       1)
                                    
                                       vývozu nových nebo použitých vojenských letadel a souvisejícího zboží a služeb uvedených v písmeni a) výše, například jsou-li používána pro vojenské účely;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       nových nebo použitých letových simulátorů.
                                    
                        
               5.   INFORMACE DOSTUPNÉ STÁTŮM, KTERÉ NEJSOU ÚČASTNÍKY UJEDNÁNÍ
               Účastníci budou na základě reciprocity odpovídat na dotazy států v konkurenční situaci, které nejsou účastníky tohoto ujednání, ohledně finančních podmínek státem poskytované podpory stejně, jako by odpovídali na dotazy jiného účastníka.
               6.   POMOC
               Účastníci poskytují pomoc pouze pro humanitární účely, a to prostřednictvím postupu pro stanovení společného postupu.
               7.   OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁT NEBO K JEJICH MINIMALIZACI
               Tato odvětvová dohoda nebrání účastníkům dohodnout méně omezující finanční podmínky než podmínky stanovené touto odvětvovou dohodou, jestliže tak učiní poté, co smlouva o vývozním úvěru a připojené dokumenty již nabyly účinnosti, s výlučným záměrem pouze předejít ztrátám z událostí, které mohou způsobit nesplacení nebo vznik škody, nebo tyto ztráty minimalizovat. Účastník oznámí do dvaceti pracovních dnů následujících po dohodě tohoto účastníka s kupujícím/dlužníkem všem ostatním účastníkům a sekretariátu OECD (dále jen ‚sekretariát‘) změny, ke kterým došlo ve finančních podmínkách. Toto oznámení musí obsahovat informace o nových finančních podmínkách, včetně motivace, a k jeho vypracování se použije formulář pro podávání zpráv uvedený v dodatku IV.
               ČÁST 2
               
                  Nová letadla
               
               
                  KAPITOLA I
               
               
                  
                     Oblast působnosti
                  
               
               8.   NOVÁ LETADLA
               
                           a)
                        
                           Pro účely této odvětvové dohody se novým letadlem rozumí:
                           
                                       1)
                                    
                                       letadlo, včetně vybavení dodaného kupujícím, a motory vestavěné v tomto letadle, jež jsou ve vlastnictví výrobce a nebyly dodány ani dříve použity pro zamýšlený účel, kterým je doprava cestujících nebo přeprava nákladů, a
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       náhradní motory a náhradní díly, jsou-li považovány za součást původní objednávky letadla v souladu s ustanoveními čl. 20 písm. a) níže;
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Bez ohledu na ustanovení písmene a) výše může účastník poskytnout podporu v rámci platných podmínek vztahujících se na nová letadla u transakcí, při nichž byla po oznámení předem dotčeného účastníka uzavřena prozatímní finanční ujednání z důvodu zpoždění poskytnutí státní podpory; takové zpoždění nesmí být delší než osmnáct měsíců. V takových případech je lhůta splatnosti totožná s datem konečného splacení, jako by tomu bylo v případě, že by prodej nebo leasing příslušného letadla získal státní podporu ode dne původní dodávky letadla.
                        
               
                  KAPITOLA II
               
               
                  
                     Finanční podmínky
                  
               
               Finanční podmínky poskytování vývozních úvěrů zahrnují veškerá ustanovení uvedená v této kapitole, která je nutno vykládat ve vzájemných souvislostech.
               9.   PŘÍPUSTNÉ MĚNY
               Měny přípustné pro státem poskytovanou finanční podporu jsou euro, japonský jen, libra šterlinků, americký dolar a další v plné míře směnitelné měny, pro něž jsou k dispozici údaje, které umožní stanovení minimálních úrokových sazeb, jež jsou uvedeny v dodatku III.
               10.   PLATBA PŘEDEM A MAXIMÁLNÍ VÝŠE STÁTNÍ PODPORY
               
                           a)
                        
                           U transakcí s kupujícími/dlužníky zařazenými do kategorie rizika 1 (podle tabulky 1 v dodatku II) účastníci:
                           
                                       1)
                                    
                                       požadují minimální platbu předem ve výši 20 % čisté ceny letadla při počátku úvěru nebo před počátkem úvěru;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       neposkytnou státní podporu přesahující 80 % čisté ceny letadla.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           U transakcí s kupujícími/dlužníky zařazenými do kategorie rizika 2 až 8 (podle tabulky 1 přílohy II) účastníci:
                           
                                       1)
                                    
                                       požadují minimální platbu předem ve výši 15 % čisté ceny letadla při počátku úvěru nebo před počátkem úvěru;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       neposkytnou státní podporu přesahující 85 % čisté ceny letadla.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           Účastník, který uplatňuje ustanovení čl. 8 písm. b) výše, sníží maximální částku státní podpory o částku splátek jistiny považovanou za dlužnou od počátku úvěru, aby při čerpání měla nesplacená částka stejnou výši jako v případě, že by takový státem podporovaný vývozní úvěr byl poskytnut v době dodávky. Za takových okolností je nezbytné, aby účastník před dodávkou obdržel žádost o státní podporu.
                        
               11.   MINIMÁLNÍ POJISTNÉ SAZBY
               
                           a)
                        
                           Pokud jde o částku státem podporovaného úvěru, účastníci, kteří poskytují státní podporu, neúčtují nižší sazbu, než je minimální pojistná sazba stanovená v souladu s dodatkem II.
                        
               
                           b)
                        
                           V případě potřeby použijí účastníci dohodnutý model konverze pojistných sazeb pro konverzi mezi ročními rozpětími (spreads) vypočtenými z nesplacené částky státní podpory a jednotnými předem stanovenými pojistnými sazbami vypočtenými z původní částky státní podpory.
                        
               12.   MAXIMÁLNÍ LHŮTA SPLATNOSTI
               
                           a)
                        
                           Maximální lhůta splatnosti pro všechna nová letadla je patnáct let.
                        
               
                           b)
                        
                           Ve výjimečných případech a po oznámení předem lze povolit maximální lhůtu splatnosti až do patnácti let. V tomto případě se uplatní přirážka 35 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.
                        
               
                           c)
                        
                           Lhůtu splatnosti státem podporovaného vývozního úvěru nelze prodloužit sdílením práv s komerčními věřiteli ze zajištění na základě pari passu.
                        
               13.   SPLÁCENÍ JISTINY A PLATBA ÚROKŮ
               
                           a)
                        
                           Účastníci uplatní profil splácení jistiny a platby úroků podle následujícího bodu 1 nebo 2.
                           
                                       1)
                                    
                                       Spojené částky jistiny a úroku se splácí ve stejných splátkách:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Splátky jsou placeny alespoň každé tři měsíce a první splátka se uskuteční nejpozději tři měsíce po počátku úvěru.
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Alternativně a po oznámení předem se splátky uskuteční každých šest měsíců a první splátka se provede nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V tomto případě se uplatní přirážka 15 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   V případě transakce s pohyblivou sazbou se pro celou lhůtu splatnosti stanoví profil splácení jistiny nejvýše pět obchodních dnů předcházejících dnu čerpání, a to na základě pohyblivé nebo swapové sazby platné v této době.
                                                
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Jistina se splácí ve stejných splátkách, přičemž úroky se splácí z klesajících zůstatků:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Splátky jsou placeny alespoň každé tři měsíce a první splátka se uskuteční nejpozději tři měsíce po počátku úvěru.
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Alternativně a po oznámení předem se splátky uskuteční každých šest měsíců a první splátka se provede nejpozději šest měsíců po počátku úvěru. V tomto případě se uplatní přirážka 15 % k minimálním pojistným sazbám vypočteným v souladu s dodatkem II.
                                                
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Bez ohledu na písmeno a) výše a po oznámení předem může být splácení jistiny strukturováno tak, aby k určenému datu zahrnovalo konečnou platbu všech nesplacených částek. V takovém případě se splácení jistiny před konečnou platbou strukturuje podle písmene a) výše, na základě doby amortizace dluhu nepřesahující maximální lhůtu splatnosti, která se vztahuje na zboží a služby, jež jsou předmětem podpory.
                        
               
                           c)
                        
                           Bez ohledu na písmeno a) výše může být splácení jistiny upraveno podle podmínek, které jsou méně výhodné pro dlužníka.
                        
               
                           d)
                        
                           Úroky splatné po počátku úvěru se nekapitalizují.
                        
               14.   MINIMÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY
               
                           a)
                        
                           Účastníci, kteří poskytují státní finanční podporu, uplatní v souladu s ustanoveními dodatku III minimální pohyblivou úrokovou sazbu nebo minimální pevnou úrokovou sazbu.
                        
               
                           b)
                        
                           Na proudová letadla, jejichž čistá cena činí alespoň 35 milionů USD, se státní finanční podpora na základě úrokové sazby CIRR poskytne pouze za výjimečných okolností. Účastník, který má v úmyslu poskytnout takovou podporu, tuto skutečnost oznámí všem ostatním účastníkům nejméně 20 kalendářních dnů před finálním závazkem a upřesní totožnost dlužníka.
                        
               
                           c)
                        
                           Úroková sazba vylučuje jakoukoli platbu formou pojistného uvedeného v článku 11 výše a poplatků uvedených v článku 16 níže.
                        
               15.   PODPORA ÚROKOVÝCH SAZEB
               Účastníci, kteří poskytují podporu úrokových sazeb, musí splňovat finanční podmínky této odvětvové dohody a vyžadovat, aby jakákoli banka nebo jiná finanční instituce, která se podílí na transakci s podporou úroků, se takové transakce účastnila výhradně za podmínek, jež ve všech ohledech naplňují finanční podmínky této odvětvové dohody.
               16.   POPLATKY
               
                           a)
                        
                           V závislosti na omezeních daných v době fixace pojistného účastníci, kteří poskytují státní podporu ve formě čistého pojištění, účtují v průběhu fixace pojistného poplatek za fixaci pojistného z nevyčerpané části státní podpory:
                           
                                       1)
                                    
                                       Prvních šest měsíců doby fixace: nula bazických bodů ročně.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Druhé období šesti měsíců doby fixace: 12,5 bazických bodů ročně.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Třetí období šesti měsíců doby fixace: 25 bazických bodů ročně.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Účastníci, kteří poskytují státní podporu ve formě přímých úvěrů/přímého financování, účtují tyto poplatky:
                           
                                       1)
                                    
                                       Poplatek za sjednání/poplatek za strukturování: 25 bazických bodů z čerpané částky splatné při každém čerpání.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Závazková provize a poplatek za fixaci pojistného: 20 bazických bodů ročně z nevyčerpané části státem podporovaného vývozního úvěru, který má být čerpán, v průběhu doby fixace pojistného; splácí se zpětně.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Administrativní poplatek: pět bazických bodů ročně z částky nesplacené státní podpory, splácí se zpětně. Účastníci se mohou alternativně rozhodnout, že se tento poplatek bude platit předem z čerpané částky při každém čerpání podle ustanovení čl. 11 písm. b).
                                    
                        
               17.   SPOLUFINANCOVÁNÍ
               Bez ohledu na články 14 a 16 platí, že při spolufinancování v případě, že státní podpora je poskytována prostřednictvím přímého úvěru a čistého pojištění, přičemž čisté pojištění představuje alespoň 35 % částky státní podpory, účastník poskytující přímý úvěr použije stejné finanční podmínky, včetně poplatků, jako jsou finanční podmínky poskytované finanční institucí v rámci čistého pojištění, aby mezi poskytovatelem čistého pojištění a přímým věřitelem vznikla rovnocennost, pokud jde o celkové náklady. V tomto případě účastník, který poskytuje tuto podporu, informuje o finančních podmínkách, včetně poplatků, podle formuláře pro podávání zpráv uvedeného v dodatku IV.
               ČÁST 3
               
                  Použitá letadla, náhradní motory, náhradní díly, údržba a servisní smlouvy
               
               
                  KAPITOLA I
               
               
                  
                     Oblast působnosti
                  
               
               18.   POUŽITÁ LETADLA A JINÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
               Tato část této odvětvové dohody se vztahuje na použitá letadla a náhradní motory, náhradní díly, přestavbu, významné změny, renovace, údržbu a servisní smlouvy v souvislosti s novými i použitými letadly a soupravami pro motory.
               
                  KAPITOLA II
               
               
                  
                     Finanční podmínky
                  
               
               Použité finanční podmínky jiné než maximální lhůta splatnosti musí být v souladu s ustanoveními části 2 této odvětvové dohody.
               19.   PRODEJ POUŽITÝCH LETADEL
               
                           a)
                        
                           S výhradou písmena b) níže se maximální lhůta splatnosti pro použitá letadla stanoví podle stáří letadla, jak je uvedeno v následující tabulce:
                           
                                       Stáří letadla (roky od data původní výroby)
                                    
                                       Maximální lhůta splatnosti pro transakce zajištěné aktivy nebo transakce se suverénními dlužníky (roky)
                                    
                                       Maximální lhůta splatnosti pro transakce nezajištěné aktivy nebo transakce bez suverénních dlužníků (roky)
                                    
                                       1
                                    
                                       10
                                    
                                       8,5
                                    
                                       2
                                    
                                       9
                                    
                                       7,5
                                    
                                       3
                                    
                                       8
                                    
                                       6,5
                                    
                                       4
                                    
                                       7
                                    
                                       6
                                    
                                       5–8
                                    
                                       6
                                    
                                       5,5
                                    
                                       Více než 8
                                    
                                       5
                                    
                                       5
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Jestliže transakce splňuje všechny požadavky stanovené v článku 19 dodatku II a dále za předpokladu, že případná státní podpora na tuto přestavbu nebyla poskytnuta podle čl. 21 písm. a) níže, stanoví se maximální lhůta splatnosti pro přestavěné letadlo podle doby, která uplynula od přestavby, a věku letadla, jak je uvedeno v následující tabulce:
                           
                              Maximální lhůta splatnosti pro přestavěná letadla zajištěná aktivy (roky)
                           
                           
                                       Doba od data přestavby (roky)
                                    
                                       Stáří letadla
                                       (roky od data původní výroby)
                                    
                                       1
                                    
                                       2
                                    
                                       3
                                    
                                       4
                                    
                                       5–8
                                    
                                       Více než 8
                                    
                                       0 (nově přestavěná)
                                    
                                       10
                                    
                                       9
                                    
                                       8
                                    
                                       8
                                    
                                       8
                                    
                                       8
                                    
                                       1
                                    
                                       10
                                    
                                       9
                                    
                                       8
                                    
                                       7
                                    
                                       7
                                    
                                       7
                                    
                                       2
                                    
                                       —
                                    
                                       9
                                    
                                       8
                                    
                                       7
                                    
                                       6
                                    
                                       6
                                    
                                       3 nebo více
                                    
                                       —
                                    
                                       —
                                    
                                       8
                                    
                                       7
                                    
                                       6
                                    
                                       5
                                    
                        
               20.   NÁHRADNÍ MOTORY A NÁHRADNÍ DÍLY
               
                           a)
                        
                           Při nákupu nebo objednávce v souvislosti s motory, které mají být vestavěny v novém letadle, může být státní podpora na náhradní motory poskytnuta za stejných podmínek, jaké platí pro letadla.
                        
               
                           b)
                        
                           Jsou-li náhradní díly zakoupeny společně s novým letadlem, může být státní podpora na uvedené náhradní díly poskytnuta za stejných podmínek, jaké platí pro letadla, maximálně do výše 5 % čisté ceny nového letadla a vestavěných motorů. Písmeno d) níže se použije v případě, že státní podpora na náhradní díly přesahuje limit 5 %.
                        
               
                           c)
                        
                           Nejsou-li náhradní motory zakoupeny společně s novým letadlem, je maximální lhůta splatnosti osm let. Pokud jde o náhradní motory, jejichž jednotková cena činí nejméně 10 milionů USD, a splňuje-li transakce veškeré požadavky článku 19 dodatku II, lhůta splatnosti je deset let.
                        
               
                           d)
                        
                           V případě, že další náhradní díly nejsou zakoupeny společně s novým letadlem, je maximální lhůta splatnosti:
                           
                                       1)
                                    
                                       pět let v případě smluvní hodnoty nejméně 5 milionů USD;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       dva roky v případě smluvní hodnoty nižší než 5 milionů USD.
                                    
                        
               21.   SMLOUVY NA PŘESTAVBU, VÝZNAMNÉ ZMĚNY A RENOVACE
               
                           a)
                        
                           Jestliže transakce kvůli přestavbě:
                           
                                       1)
                                    
                                       má hodnotu nejméně 5 milionů USD a
                                       
                                                   —
                                                
                                                   splňuje veškeré požadavky článku 19 dodatku II, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše osm let;
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   nesplňuje veškeré požadavky článku 19 dodatku II, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše pět let;
                                                
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       má hodnotu nižší než 5 milionů USD, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše dva roky.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Jestliže se provádí transakce kvůli významné změně nebo renovaci, může účastník nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše:
                           
                                       1)
                                    
                                       pět let v případě smluvní hodnoty nejméně 5 milionů USD;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       dva roky v případě smluvní hodnoty nižší než 5 milionů USD.
                                    
                        
               22.   ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY
               Účastníci mohou nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše tři roky.
               23.   SOUPRAVY PRO MOTORY
               Účastníci mohou nabídnout státní podporu s lhůtou splatnosti nejvýše pět let.
               ČÁST 4
               
                  Postupy pro zajištění transparentnosti
               
               Veškerý styk mezi určenými kontaktními místy v každé zemi, která je účastníkem, se provádí pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí on-line informačního systému OECD (OLIS). Není-li sjednáno jinak, účastníci považují všechny informace vyměňované v rámci této části této odvětvové dohody za důvěrné.
               
                  ODDÍL 1
               
               
                  
                     Požadavky týkající se informací
                  
               
               24.   INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE
               
                           a)
                        
                           Účastník poskytne všem ostatním účastníkům informace požadované v dodatku IV do jednoho měsíce ode dne finálního závazku, přičemž sekretariát obdrží kopii.
                        
               
                           b)
                        
                           Sekretariátu se nejpozději pět dní od konce každého měsíce poskytnou informace o maržích čistého pojištění, jak je uvedeno v dodatku III čl. 8 písm. c) a d), aby bylo možné stanovit referenční marže v souladu s čl. 8 písm. b) dodatku III.
                        
               
                  ODDÍL 2
               
               
                  
                     Výměna informací
                  
               
               25.   ŽÁDOSTI O INFORMACE
               
                           a)
                        
                           Účastník může požádat jiného účastníka o informace týkající se použití státem podporovaných vývozních úvěrů, které poskytuje na prodej nebo leasing letadel, na něž se vztahuje tato odvětvová dohoda.
                        
               
                           b)
                        
                           Účastník, který obdrží žádost o státní podporu, může požádat o informace jiného účastníka, přičemž uvede nejpříznivější úvěrové podmínky, které by byl dotazující se účastník ochoten podpořit.
                        
               
                           c)
                        
                           Účastník, jemuž je adresován takový dotaz, odpoví do sedmi kalendářních dnů a sám rovněž poskytne co nejvíce informací. V odpovědi poskytne co nejpřesnější obsah rozhodnutí, jež pravděpodobně učiní. Je-li třeba, svou odpověď co nejdříve doplní.
                        
               
                           d)
                        
                           Kopie všech dotazů a odpovědí se zasílají sekretariátu.
                        
               26.   OSOBNÍ KONZULTACE
               
                           a)
                        
                           V konkurenční situaci může účastník požádat o osobní konzultace s jedním nebo více účastníky.
                        
               
                           b)
                        
                           Každý účastník vyjádří s takovými žádostmi souhlas do deseti pracovních dnů.
                        
               
                           c)
                        
                           Konzultace se konají co nejdříve po uplynutí lhůty deseti pracovních dnů.
                        
               
                           d)
                        
                           Předseda účastníků a sekretariát se dohodnou o případné nezbytné následné činnosti. Sekretariát výsledek konzultací okamžitě zpřístupní všem účastníkům.
                        
               27.   ZVLÁŠTNÍ KONZULTACE
               
                           a)
                        
                           Účastník (účastník, který postup zahájil), jenž má rozumné důvody domnívat se, že finanční podmínky nabízené jiným účastníkem (reagující účastník) jsou příznivější než podmínky stanovené v této odvětvové dohodě, bude o této skutečnosti informovat sekretariát; sekretariát tuto informaci neprodleně zpřístupní reagujícímu účastníkovi.
                        
               
                           b)
                        
                           Reagující účastník objasní finanční podmínky posuzované státní podpory do pěti pracovních dnů následujících poté, co sekretariát vydá příslušnou informaci.
                        
               
                           c)
                        
                           Po objasnění ze strany reagujícího účastníka může účastník, který postup zahájil, požadovat, aby sekretariát do pěti pracovních dnů uspořádal s reagujícím účastníkem zvláštní konzultaci za účelem projednání této otázky.
                        
               
                           d)
                        
                           Dříve než reagující účastník přistoupí k dalším krokům v příslušné transakci, vyčká výsledku konzultace, ke kterému se dojde v den jejího konání.
                        
               
                  ODDÍL 3
               
               
                  
                     Společné postupy
                  
               
               28.   POSTUPY A FORMA SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
               
                           a)
                        
                           Návrhy společného postupu se zasílají pouze sekretariátu. V rejstříku společných postupů v systému OLIS se neuvádí, od kterého účastníka pochází. Sekretariát však na žádost může totožnost tohoto účastníka ústně sdělit účastníkovi tohoto ujednání. Sekretariát vede záznam o těchto žádostech.
                        
               
                           b)
                        
                           Návrh společného postupu je datován a má tento formát:
                           
                                       1)
                                    
                                       číslo jednací, po němž následují slova ‚Common Line‘ (‚společný postup‘);
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       název dovážející země a kupujícího/dlužníka;
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       co nejpřesnější název nebo popis transakce pro její jednoznačnou identifikaci;
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       návrh společného postupu obsahující nejvýhodnější podporované podmínky;
                                    
                           
                                       5)
                                    
                                       státní příslušnost a jména známých předkladatelů konkurenčních nabídek;
                                    
                           
                                       6)
                                    
                                       konec lhůty k podávání nabídek a číslo veřejné soutěže, je-li známo;
                                    
                           
                                       7)
                                    
                                       další související informace, například důvody pro navržení společného postupu a popřípadě zvláštní okolnosti.
                                    
                        
               29.   ODPOVĚDI NA NÁVRHY SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
               
                           a)
                        
                           Odpovědi musí být dány během dvaceti kalendářních dnů, avšak účastníci jsou vyzýváni, aby odpověděli na návrh společného postupu co nejrychleji.
                        
               
                           b)
                        
                           Odpovědí může být přijetí, odmítnutí, žádost o dodatečné informace, návrh na změnu společného postupu nebo alternativní návrh společného postupu.
                        
               
                           c)
                        
                           Pokud se účastník nevyjádří nebo sdělí, že nezaujímá žádné stanovisko, je to považováno za přijetí návrhu společného postupu.
                        
               30.   PŘIJETÍ SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
               
                           a)
                        
                           Po uplynutí dvaceti kalendářních dnů uvědomí sekretariát všechny účastníky o stavu jednání o návrhu společného postupu. Pokud společný postup nepřijali všichni účastníci, avšak žádný jej neodmítl, je návrh ponechán k jednání na dalších osm kalendářních dnů.
                        
               
                           b)
                        
                           Po uplynutí této další lhůty se má za to, že účastník, který návrh společného postupu výslovně neodmítl, jej přijal. Avšak kterýkoli účastník, včetně účastníka, který postup zahájil, může společný postup přijmout pouze s podmínkou, že jej výslovně přijme jeden nebo více účastníků.
                        
               
                           c)
                        
                           Pokud účastník nepřijme jednu nebo více částí společného postupu, má se za to, že přijímá všechny ostatní části společného postupu.
                        
               31.   NEDOHODA O SPOLEČNÝCH POSTUPECH
               
                           a)
                        
                           Pokud se účastník, který postup zahájil, a účastník, který navrhl změnu nebo alternativu, nemohou dohodnout na společném postupu do dalších osmi kalendářních dnů uvedených v článku 30, mohou tuto lhůtu vzájemnou dohodou prodloužit. Sekretariát uvědomí o tomto prodloužení všechny účastníky.
                        
               
                           b)
                        
                           Společný postup, který nebyl přijat, může být znovu přezkoumán postupy uvedenými v článcích 28 a 30. Za těchto okolností nejsou účastníci vázáni svým původním rozhodnutím.
                        
               32.   NABYTÍ ÚČINNOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU
               Sekretariát uvědomí všechny účastníky buď o tom, že návrh společného postupu vstoupí v účinnost, nebo že byl odmítnut; vyjednaný společný postup nabývá účinnosti tři kalendářní dny po tomto oznámení.
               33.   DOBA PLATNOSTI SPOLEČNÝCH POSTUPŮ
               
                           a)
                        
                           Není-li sjednáno jinak, je schválený společný postup v platnosti po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti, pokud sekretariátu není sděleno, že o něj již není zájem a že je tato situace přijímána všemi účastníky.
                        
               
                           b)
                        
                           Společný postup zůstane v platnosti po dobu dalších dvou let, pokud některý účastník požádá o prodloužení jeho platnosti do 14 kalendářních dnů od původního dne uplynutí doby platnosti a nezazní-li nesouhlas. Týmž postupem je možné schválit další prodloužení doby platnosti.
                        
               
                           c)
                        
                           Sekretariát sleduje platnost společných postupů a poskytuje účastníkům odpovídající informace prostřednictvím seznamu ‚Stav platných společných postupů‘ (The Status of Valid Common Lines) vedeného v systému OLIS. Sekretariát proto mimo jiné každého čtvrt roku vydává seznam společných postupů, jejichž doba platnosti má uplynout v následujícím čtvrtletí.
                        
               
                           d)
                        
                           Na žádost státu, který není účastníkem a vyrábí konkurenční letadla, sekretariát tomuto státu zpřístupní platné společné postupy.
                        
               
                  ODDÍL 4
               
               
                  
                     Dorovnání
                  
               
               34.   DOROVNÁNÍ
               
                           a)
                        
                           Při zohlednění mezinárodních závazků účastníků mohou účastníci dorovnávat finanční podmínky státní podpory nabídnuté státy, které nejsou účastníky.
                        
               
                           b)
                        
                           V případě dorovnání neodpovídajících podmínek nabídnutých státem, který není účastníkem, se postupuje takto:
                           
                                       1)
                                    
                                       Vyrovnávající účastník vynaloží veškeré úsilí na ověření takových podmínek.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Vyrovnávající účastník sdělí sekretariátu a všem ostatním účastníkům druh a výsledek svého úsilí a podmínky, které má v úmyslu podporovat, a to nejpozději deset kalendářních dnů před vydáním jakéhokoli příslibu.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Pokud soutěžící účastník požádá o projednání v této lhůtě deseti kalendářních dnů, vyčká vyrovnávající účastník dalších deset kalendářních dnů, než vydá jakýkoli příslib podle takových podmínek.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           Pokud vyrovnávající účastník změní nebo vezme zpět svůj záměr podporovat oznámené podmínky, neprodleně to oznámí všem ostatním účastníkům.
                        
               ČÁST 5
               
                  Monitorování a přezkoumání
               
               35.   MONITOROVÁNÍ
               
                           a)
                        
                           Sekretariát monitoruje provádění této odvětvové dohody a každoročně podává zprávu účastníkům.
                        
               
                           b)
                        
                           O každé transakci považované za způsobilou podle čl. 39 písm. a) se podává zpráva v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. a) dodatku IV.
                        
               
                           c)
                        
                           O každé transakci považované za způsobilou podle čl. 39 písm. b) se podává zpráva v souladu s ustanoveními čl. 24 písm. a) dodatku IV, přičemž navíc:
                           
                                       1)
                                    
                                       účastník podávající zprávu uvede vztah mezi příslušnou transakcí a seznamem přesunů;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       seznamy přesunů se monitorují každých šest měsíců; za tímto účelem se sekretariát sejde s každým účastníkem s cílem:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   monitorovat množství pevných objednávek na seznamu přesunů, které byly dodány,
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   pro následující rok aktualizovat harmonogram dodávek týkající se transakcí uvedených na seznamech přesunů,
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   označit objednávky v seznamu přesunů, které z nejrůznějších důvodů nebyly nebo nebudou dodány kupujícím na uvedených seznamech. Každá taková objednávka se vymaže ze seznamu přesunů a v žádném případě se znovu nepřidělí jinému kupujícímu.
                                                
                                    
                        
               36.   PŘEZKOUMÁNÍ
               Účastníci přezkoumají postupy a ustanovení této odvětvové dohody ve lhůtách a podle kritérií stanovených v písmenech a) a b) níže:
               
                           a)
                        
                           Účastníci provedou přezkoumání této odvětvové dohody takto:
                           
                                       1)
                                    
                                       Čtvrtý kalendářní rok po dni nabytí účinnosti této odvětvové dohody a poté pravidelně, v každém případě na základě oznámení sekretariátu tři měsíce předem.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Na žádost účastníka po řádné konzultaci, pokud sekretariát podal oznámení tři měsíce předem a žádající účastník předloží písemné objasnění svých důvodů a cílů a rovněž přezkum a shrnutí konzultací předcházejících jeho žádosti.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Způsoby aktualizace minimálních pojistných sazeb jsou stanoveny v dodatku II a způsoby aktualizace minimálních úrokových sazeb v dodatku III.
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       Součástí přezkoumání jsou poplatky stanovené v článku 16.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Předmětem přezkoumání uvedeného v písm. a) bodu 1 výše je:
                           
                                       1)
                                    
                                       míra, ve které bylo dosaženo účelu této odvětvové dohody, jak je stanoven v článku 1, a jakékoliv další otázky, jež si účastník přeje projednat;
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       s ohledem na obsah písm. b) bodu 1 výše určit, zda jsou změny některého z aspektů této odvětvové dohody opodstatněné.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           Se zohledněním významu postupu přezkoumání a s cílem zajistit, že podmínky této odvětvové dohody nadále vyhovují potřebám účastníků, si každý účastník vyhrazuje právo odstoupit od této odvětvové dohody podle článku 40 níže.
                        
               37.   BUDOUCÍ PRÁCE
               Zváží se:
               
                           a)
                        
                           Přezkum postupů účastníků při poskytování státní podpory před začátkem úvěru.
                        
               
                           b)
                        
                           Ustanovení týkající se nepřímých úvěrů.
                        
               
                           c)
                        
                           Prodloužení maximálních lhůt splatnosti podle článku 19, pokud jde o použitá letadla, která před prodejem podstoupila rozsáhlou renovaci.
                        
               
                           d)
                        
                           Prodloužení maximálních lhůt splatnosti podle článku 21, pokud jde o smlouvy vyšší hodnoty.
                        
               
                           e)
                        
                           Ustanovení týkající se ‚renovace‘ (článek 21) a ‚služeb‘ (článek 22).
                        
               
                           f)
                        
                           Postup způsobilosti vůči ustanovení úmluvy z Kapského města.
                        
               
                           g)
                        
                           Definice ‚zúčastněného účastníka‘.
                        
               ČÁST 6
               
                  Konečná ustanovení
               
               38.   VSTUP V PLATNOST
               Tato odvětvová dohoda vstupuje v platnost dne 1. února 2011.
               39.   PŘECHODNÁ OPATŘENÍ
               Bez ohledu na článek 38 mohou účastníci poskytnout státní podporu za těchto podmínek:
               
                           a)
                        
                           Účastníci mohou poskytnout státní podporu za podmínek, jež jsou stanoveny v odvětvové dohodě týkající se letadel, která vstoupila v platnost dne 1. července 2007 (dále jen ‚ODL z roku 2007‘), pokud jsou splněny tyto podmínky:
                           
                                       1)
                                    
                                       Zboží a služby jsou předmětem fixní smlouvy uzavřené nejpozději 31. prosince 2010.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Zboží a služby jsou fyzicky dodány nejpozději 31. prosince 2012, pokud jde o letadla kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007, a 31. prosince 2013, pokud jde o letadla kategorie 2 a 3 ve smyslu ODL z roku 2007.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Až do dodání letadla se u každého oznámeného finálního závazku účtuje ode dne finálního závazku nebo od 31. ledna 2011 (letadla kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007)/30. června 2011 (letadla kategorie 2 a 3 ve smyslu ODL z roku 2007), podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 20 bazických bodů ročně. Uvedená závazková provize nahrazuje poplatky uvedené v čl. 17 písm. a) a písm. b) bodu 2 ODL z roku 2007. Tato závazková provize se účtuje nádavkem k účtované minimální pojistné sazbě.
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           Účastníci mohou poskytnout státní podporu za podmínek, které jsou v platnosti přede dnem vstupu v platnost této odvětvové dohody, pokud jsou splněny tyto podmínky:
                           
                                       1)
                                    
                                       Zboží a služby jsou předmětem fixní smlouvy uzavřené nejpozději 31. prosince 2010.
                                    
                           
                                       2)
                                    
                                       Státní podpora se omezuje na dodávky 69 letadel kategorie 1 ve smyslu ODL z roku 2007 na účastníka a 92 letadel kategorie 2 ve smyslu ODL z roku 2007 na účastníka.
                                    
                           
                                       3)
                                    
                                       Za účelem využívání podmínek stanovených v těchto odstavcích se letadla uvedená v písm. b) bodu 2 zaznamenají na seznamech (dále jen ‚seznamy přesunů‘), které účastníci předloží sekretariátu před vstupem této odvětvové dohody v platnost. Tyto seznamy přesunů musí obsahovat:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   typy letadel a počet letadel,
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   předpokládaná data dodávky,
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   totožnost kupujících,
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   platný režim (odvětvová dohoda týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost nebo ODL z roku 2007).
                                                
                                    
                           
                                       4)
                                    
                                       Informace obsažené v první, druhé a čtvrté odrážce výše se sdělí všem účastníkům; informace obsažené v třetí odrážce výše zpracovává výhradně sekretariát a předseda.
                                    
                           
                                       5)
                                    
                                       Pro každé letadlo na seznamech přesunů platí toto:
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Je-li přislíbena státní podpora podle odvětvové dohody týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost, účtuje se ode dne finálního závazku nebo od 31. března 2011, podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 20 bazických bodů ročně, a to až do dodání letadla. Kromě toho účtovaná minimální pojistná sazba splatná předem činí nejméně 3 %.
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Je-li přislíbena státní podpora podle ODL z roku 2007, účtuje se ode dne finálního závazku nebo od 30. června 2011, podle toho, který den nastane dříve, závazková provize 20 bazických bodů ročně, a to až do dodání letadla.
                                                
                                       
                                                   —
                                                
                                                   Závazková provize uvedená v obou odrážkách výše nahrazuje poplatky uvedené v čl. 17 písm. a) a čl. 17 písm. b) bodu 2 ODL z roku 2007. Tato závazková provize se účtuje nádavkem k účtované minimální pojistné sazbě.
                                                
                                    
                           
                                       6)
                                    
                                       Účastníci mohou poskytnout státem podporované vývozní úvěry za podmínek stanovených v odvětvové dohodě týkající se letadel v platnosti před vstupem ODL z roku 2007 v platnost pouze pro dodávky letadel, které jsou naplánované na 31. prosince 2010 nebo před tímto dnem, v souladu s fixními smlouvami uzavřenými nejpozději 30. dubna 2007 a oznámené sekretariátu nejpozději 30. června 2007.
                                    
                        
               
                           c)
                        
                           Provádění tohoto článku se monitoruje v souladu s čl. 35 písm. b) a c).
                        
               40.   ODSTOUPENÍ
               Účastník může odstoupit od této odvětvové dohody tak, že tuto skutečnost písemně oznámí sekretariátu pomocí komunikace v reálném čase, například pomocí systému OLIS. Odstoupení nabývá účinku šest měsíců poté, co sekretariát obdrží toto oznámení. Odstoupení neovlivní dohody o jednotlivých transakcích uzavřené před datem nabytí účinnosti odstoupení.
               
                  Dodatek I
                  
                     Účast na odvětvové dohodě týkající se letadel
                  
                  
                              1.
                           
                              Účastníci podněcují státy, které nejsou účastníky a které rozvíjejí kapacitu pro výrobu civilních letadel, aby uplatňovaly pravidla této odvětvové dohody. Účastníci v této souvislosti vyzývají státy, které nejsou účastníky, k navázání dialogu, pokud jde o podmínky přistoupení k ODL.
                           
                  
                              2.
                           
                              Sekretariát by měl zajistit, že každý stát, který není účastníkem a má zájem o přistoupení k této odvětvové dohodě, obdrží vyčerpávající informace o podmínkách, které souvisejí s přistoupením k této odvětvové dohodě.
                           
                  
                              3.
                           
                              Stát, který není účastníkem, by byl poté účastníky pozván, aby se podílel na činnostech vztahujících se k této odvětvové dohodě a navštěvoval v postavení pozorovatele příslušné schůzky. Toto pozvání by se týkalo období dvou let a mohlo by být jednou prodlouženo o další dva roky. Během tohoto období se stát, který není účastníkem, vyzve, aby předložil přezkum svého systému vývozních úvěrů, zejména pokud jde o vývoz civilních letadel.
                           
                  
                              4.
                           
                              Na konci tohoto období stát, který není účastníkem, uvede, zda má zájem stát se účastníkem této odvětvové dohody a uplatňovat pravidla, která stanoví; v případě souhlasu bude stát, který není účastníkem, každoročně přispívat na náklady, jež souvisejí s prováděním této odvětvové dohody.
                           
                  
                              5.
                           
                              Příslušný stát, který není účastníkem, se považuje za účastníka 30 pracovních dnů po vyjádření souhlasu uvedeného v článku 4 tohoto dodatku.
                           
               
               
                  Dodatek II
                  
                     Minimální pojistné sazby
                  
                  Tento dodatek stanoví postupy, které se použijí při stanovení cen státní podpory pro transakce, na které se vztahuje tato odvětvová dohoda. Oddíl 1 uvádí postupy klasifikace rizik; oddíl 2 stanoví minimální pojistné sazby, které se účtují u nových a použitých letadel, a v oddílu 3 jsou stanoveny minimální pojistné sazby, které se účtují u náhradních motorů, náhradních dílů, přestavby, významných změn, renovace, údržby, servisních smluv a souprav pro motory.
                  
                     ODDÍL 1
                  
                  
                     
                        Postupy klasifikace rizik
                     
                  
                  
                              1.
                           
                              Účastníci přijali seznam, který klasifikuje rizika (dále jen ‚seznam‘) týkající se kupujících/dlužníků; tato klasifikace odráží rating nadřazených nezajištěných úvěrů kupujících/dlužníků, přičemž používá společnou ratingovou stupnici srovnatelnou se stupnicí, kterou používají ratingové agentury.
                           
                  
                              2.
                           
                              Klasifikaci rizik provedou odborníci, které jmenují účastníci, na základě kategorií rizik uvedených v tabulce 1 tohoto dodatku.
                           
                  
                              3.
                           
                              Seznam je závazný v jakékoliv fázi transakce (např. během kampaně a dodávky) a v souladu s článkem 15 tohoto dodatku.
                           
                  I.   VYTVOŘENÍ SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK
                  
                              4.
                           
                              Účastníci vytvoří a přijmou seznam před vstupem této odvětvové dohody v platnost; jeho správu zajišťuje sekretariát, který ho jako důvěrný zpřístupní všem účastníkům.
                           
                  
                              5.
                           
                              Sekretariát může na požádání a při dodržení požadavku na důvěrnost informovat stát, který není účastníkem a je výrobcem letadel, o klasifikaci rizik kupujícího/dlužníka; v takovém případě sekretariát o uvedené žádosti informuje všechny účastníky. Stát, který není účastníkem, může kdykoli navrhnout sekretariátu doplnění seznamu. Stát, který není účastníkem a navrhuje doplnění seznamu, se může podílet na postupu klasifikace rizik, jako kdyby byl zúčastněným účastníkem.
                           
                  II.   AKTUALIZACE SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK
                  
                              6.
                           
                              S výhradou článku 15 tohoto dodatku může být seznam aktualizován ad hoc v případě, že účastník jakoukoli formou oznámí svůj úmysl uplatnit klasifikaci rizik, která je odlišná od klasifikace v seznamu, nebo v případě, že účastník potřebuje klasifikaci rizik týkající se kupujícího/dlužníka, jež na seznamu ještě není uveden (15 18 22 29 30 32 37 38 39)
                                  (16 19 23 31 33).
                           
                  
                              7.
                           
                              Před použitím alternativní nebo nové klasifikace rizik každý účastník předloží sekretariátu žádost o aktualizaci seznamu podle alternativní nebo nové klasifikace. Sekretariát tuto žádost postoupí všem účastníkům do dvou pracovních dnů, aniž by uvedl totožnost účastníka, který žádost předložil.
                           
                  
                              8.
                           
                              Zúčastněným účastníkům je poskytnuta lhůta deseti pracovních dnů (17 20 24 34), aby navrhovanou změnu seznamu přijali nebo zpochybnili; pokud v této lhůtě neodpoví, je to považováno za přijetí návrhu. Pokud není do konce desetidenní lhůty vyjádřena žádná námitka proti návrhu, je navrhovaná změna seznamu považována za přijatou. Sekretariát odpovídajícím způsobem změní seznam a do pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS; revidovaný seznam je závazný počínaje dnem uvedené zprávy.
                           
                  III.   ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NESOUHLASU
                  
                              9.
                           
                              V případě námitek k navrhované klasifikaci rizik vyvinou zúčastnění účastníci nejvyšší úsilí, aby na úrovni odborníků dosáhli dohody o klasifikaci rizik ve lhůtě dalších deseti pracovních dnů následujících po oznámení nesouhlasu. K řešení v případě nesouhlasu je třeba využít všech nezbytných prostředků a v případě potřeby též pomoci sekretariátu (např. telefonické konference nebo osobních konzultací). Pokud se zúčastnění účastníci shodnou na klasifikaci rizik v této lhůtě deseti pracovních dnů, informují o tom sekretariát, který na základě toho odpovídajícím způsobem změní seznam a během následujících pěti pracovních dnů rozešle zprávu v systému OLIS. Upravený seznam je závazný počínaje dnem uvedené zprávy.
                           
                  
                              10.
                           
                              Pokud v případě nesouhlasu odborníci nenaleznou řešení ve lhůtě deseti pracovních dnů, otázka se předloží účastníkům, aby ve lhůtě nejvýše pěti pracovních dnů rozhodli o vhodné klasifikaci rizik.
                           
                  
                              11.
                           
                              Pokud nedojde ke konečné dohodě, účastník se může za účelem stanovení klasifikace rizik kupujícího/dlužníka obrátit na ratingovou agenturu. V takovém případě se ve lhůtě deseti pracovních dnů předseda účastníků obrátí ve sdělení jménem účastníků na kupujícího/dlužníka. Toto sdělení obsahuje referenční podmínky pro konzultaci týkající se posouzení rizik, jak byly přijaty účastníky. Výsledná klasifikace rizik se zaznamená do seznamu a stane se závaznou okamžitě poté, co sekretariát odešle zprávu v systému OLIS za účelem dokončení postupu aktualizace ve lhůtě pěti pracovních dnů.
                           
                  
                              12.
                           
                              Náklady na konzultaci s ratingovou agenturou nese zúčastněný kupující/dlužník, není-li dohodnuto jinak.
                           
                  
                              13.
                           
                              V průběhu postupů uvedených v článcích 9 až 11 tohoto dodatku se nadále uplatňuje klasifikace rizik, která je v platnosti (je-li v seznamu k dispozici).
                           
                  IV.   DOBA PLATNOSTI KLASIFIKACÍ
                  
                              14.
                           
                              Platné klasifikace rizik jsou klasifikace uvedené v seznamu, který je spravován sekretariátem; údaje a závazky vztahující se k pojistným sazbám mohou být poskytnuty výhradně v souladu s těmito klasifikacemi rizik.
                           
                  
                              15.
                           
                              Doba platnosti klasifikací rizik je nejvýše dvanáct měsíců ode dne uvedeného sekretariátem v seznamu pro účely účastníků, kteří poskytují údaje a finální závazky v souvislosti s pojistnými sazbami; doba platnosti u konkrétní transakce může být prodloužena o dalších osmnáct měsíců, jakmile dojde k závazku nebo finálnímu závazku a je účtován poplatek za fixaci pojistného. V případě významných změn v profilu rizika kupujícího/dlužníka mohou být klasifikace rizik během uvedeného dvanáctiměsíčního období předmětem revize, například v případě změny ratingu pocházející od ratingové agentury.
                           
                  
                              16.
                           
                              Sekretariát tuto klasifikaci rizik při následující aktualizaci seznamu odstraní, pokud žádný účastník nepředloží žádost o jeho aktualizaci nejméně dvacet pracovních dnů před koncem doby její platnosti. Sekretariát tuto žádost o aktualizaci postoupí do dvou pracovních dnů, aniž by uvedl totožnost účastníka, který žádost předložil; uplatní se postupy uvedené v článcích 9 až 11 tohoto dodatku.
                           
                  V.   ŽÁDOST O KLASIFIKACI RIZIK KUPUJÍCÍHO/DLUŽNÍKA
                  
                              17.
                           
                              Pokud ve fázi kampaně kupující/dlužník předloží žádost o údaje týkající se klasifikace jeho rizik a pokud ještě není uveden na seznamu, může se tento kupující/dlužník obrátit na ratingovou agenturu s žádostí o orientační klasifikaci rizik na vlastní náklady. Tato klasifikace rizik se v seznamu neuvede; může být použita účastníky jako základ pro jejich vlastní posouzení rizik.
                           
                  
                     ODDÍL 2
                  
                  
                     
                        Minimální pojistné sazby u nových a použitých letedel
                     
                  
                  I.   STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH SAZEB
                  
                              18.
                           
                              V článcích 19 až 58 tohoto dodatku se stanoví minimální pojistné sazby, které odpovídají klasifikaci rizik kupujícího/dlužníka (nebo, pokud se jedná o jiný subjekt, hlavní zdroj splácení transakce).
                           
                  
                              19.
                           
                              Účastníci mohou poskytnout státní podporu se sazbou rovnající se minimální pojistné sazbě nebo vyšší, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
                              
                                          a)
                                       
                                          Transakce je zajištěná aktivy a splňuje všechna tato kritéria:
                                          
                                                      1)
                                                   
                                                      Přednostní zástavní nárok týkající se letadel a motorů nebo v souvislosti s nimi.
                                                   
                                          
                                                      2)
                                                   
                                                      V případě leasingové struktury převod a/nebo přednostní zástavní nárok v souvislosti s platbami leasingu.
                                                   
                                          
                                                      3)
                                                   
                                                      Křížové neplnění a křížové zajištění všech letadel a motorů, které jsou legálním vlastnictvím a s právem užívání týchž stran v rámci navrženého financování, pokud je to možné v rámci platného právního systému.
                                                   
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          Transakce je strukturována tak, aby zahrnovala minimálně faktory omezení rizik podle tabulky 1:
                                          
                                             Tabulka 1
                                          
                                          
                                             Faktory omezení rizik
                                          
                                          
                                                      Kategorie rizik ODL
                                                   
                                                      Ratingový stupeň rizik
                                                   
                                                      Faktory omezení rizik
                                                   
                                                      CELKEM
                                                   
                                                      z nichž alespoň ‚A‘
                                                   
                                                      1
                                                   
                                                      AAA až BBB-
                                                   
                                                      0
                                                   
                                                      0
                                                   
                                                      2
                                                   
                                                      BB+ a BB
                                                   
                                                      0
                                                   
                                                      0
                                                   
                                                      3
                                                   
                                                      BB-
                                                   
                                                      1
                                                   
                                                      1
                                                   
                                                      4
                                                   
                                                      B+
                                                   
                                                      2
                                                   
                                                      1
                                                   
                                                      5
                                                   
                                                      B
                                                   
                                                      2
                                                   
                                                      1
                                                   
                                                      6
                                                   
                                                      B-
                                                   
                                                      3
                                                   
                                                      2
                                                   
                                                      7
                                                   
                                                      CCC
                                                   
                                                      4
                                                   
                                                      3
                                                   
                                                      8
                                                   
                                                      CC až C
                                                   
                                                      4
                                                   
                                                      3
                                                   
                                       
                           
                  
                              20.
                           
                              Pro účely článku 19 tohoto dodatku:
                              
                                          a)
                                       
                                          Účastníci mohou volit mezi těmito faktory omezení rizik:
                                          
                                                       
                                                   
                                                      
                                                         Faktor omezení rizik ‚A‘:
                                                      
                                                      
                                                                  1)
                                                               
                                                                  Snížení sazby zálohy: každé snížení sazby zálohy uvedené v čl. 10 písm. a) a b) této odvětvové dohody o pět procentních bodů je rovnocenné s faktorem omezení rizik ‚A‘. V tomto případě účastník neposkytne v žádné podobě státní podporu přesahující sazbu zálohy.
                                                               
                                                      
                                                                  2)
                                                               
                                                                  Lineární amortizace: splácení jistiny ve stejných splátkách je rovnocenné s jedním faktorem omezení rizik.
                                                               
                                                      
                                                                  3)
                                                               
                                                                  Omezená lhůta splatnosti: lhůta splatnosti, která nepřesahuje deset let, je rovnocenná s jedním faktorem omezení rizik.
                                                               
                                                   
                                          
                                                       
                                                   
                                                      
                                                         Faktor omezení rizik ‚B‘:
                                                      
                                                      
                                                                  1)
                                                               
                                                                  Záruční vklad: každý záruční vklad ve výši, která odpovídá jedné čtvrtletní splátce jistiny a úroku, je rovnocenný s jedním faktorem omezení rizik. Záruční vklad se může uskutečnit v hotovosti nebo v podobě záložního akreditivu.
                                                               
                                                      
                                                                  2)
                                                               
                                                                  Platby leasingu předem: platby leasingu ve výši, která odpovídá jedné čtvrtletní splátce jistiny a úroku, se provedou tři měsíce před každým datem splatnosti.
                                                               
                                                      
                                                                  3)
                                                               
                                                                  Rezervy na údržbu v podobě a výši, které odpovídají osvědčeným postupům na trhu.
                                                               
                                                   
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          Po oznámení předem může být až jeden z faktorů omezení rizik ‚A‘ nahrazen 15 % přirážkou k platné minimální pojistné sazbě.
                                       
                           
                  
                              21.
                           
                              Podle článku 11 této odvětvové dohody sestávají uplatňované minimální pojistné sazby z minimálních rizikových sazeb, k nimž se v souladu s články 22 až 34 připočítá tržní přirážka.
                           
                  
                              22.
                           
                              Počínaje vstupem této odvětvové dohody v platnost vypadají minimální rizikové sazby takto:
                              
                                 Tabulka 2
                              
                              
                                 Rizikové sazby
                              
                              
                                          Kategorie rizik ODL
                                       
                                          Rozpětí (bazické body)
                                       
                                          Platba předem (%)
                                       
                                          1
                                       
                                          89
                                       
                                          4,98
                                       
                                          2
                                       
                                          98
                                       
                                          5,49
                                       
                                          3
                                       
                                          116
                                       
                                          6,52
                                       
                                          4
                                       
                                          133
                                       
                                          7,49
                                       
                                          5
                                       
                                          151
                                       
                                          8,53
                                       
                                          6
                                       
                                          168
                                       
                                          9,51
                                       
                                          7
                                       
                                          185
                                       
                                          10,50
                                       
                                          8
                                       
                                          194
                                       
                                          11,03
                                       
                           
                  
                              23.
                           
                              Minimální rizikové sazby se každoročně upravují podle čtyřletého klouzavého průměru ztráty ze selhání (loss given default, LGD) podle agentury Moody's. Příslušná LGD pro tyto úpravy vychází z nadřazených zajištěných bankovních úvěrů se zástavním právem prvního řádu a vypočítá se takto:
                              
                                 Tabulka 3
                              
                              
                                 Mapování LGD
                              
                              
                                          Čtyřletý klouzavý průměr
                                       
                                          Odhadovaná ztráta ze selhání (LGD)
                                       
                                          ≥ 45 %
                                       
                                          25 %
                                       
                                          ≥ 35 % < 45 %
                                       
                                          23 %
                                       
                                          ≥ 30 % < 35 %
                                       
                                          21 %
                                       
                                          < 30 %
                                       
                                          19 %
                                       
                           
                  
                              24.
                           
                              Opravný koeficient minimální rizikové sazby se určí takto:
                              
                                 
                              
                           
                  
                              25.
                           
                              Opravný koeficient minimální rizikové sazby se za účelem nového stanovení minimálních rizikových sazeb vynásobí opravným koeficientem minimální rizikové sazby uvedeným v tabulce 2.
                           
                  
                              26.
                           
                              První postup nového nastavení se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2012 a výsledné minimální rizikové sazby se stanou platnými od 15. dubna 2012.
                           
                  
                              27.
                           
                              Minimální rizikové sazby vzešlé z následujících nových nastavení začnou platit od 15. dubna každého následujícího roku. Po každoročním novém stanovení minimálních rizikových sazeb sekretariát neprodleně informuje všechny účastníky o platných sazbách a veřejně je zpřístupní.
                           
                  
                              28.
                           
                              Pro každou kategorii rizik se tržní přirážka vypočte takto:
                              Tržní přirážka MRS = B × [(0,5 × MCS) – RBR]
                              kde:
                              
                                          —
                                       
                                          B je směšovací koeficient pohybující se v rozmezí 0,7 až 0,35 v závislosti na každé kategorii rizik, jak je uvedeno v tabulce 4.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          MCS je 90denní klouzavý průměr středních úvěrových rozpětí agentury Moody's (Median Credit Spreads, MCS) za 90 dnů s průměrnou splatností sedm let.
                                       
                           
                  
                              29.
                           
                              Pokud se v kategoriích rizik vyskytuje více než jeden ratingový stupeň rizik, vypočte se průměr rozpětí. V kategorii rizik 1 se použije rozpětí BBB-.
                           
                  
                              30.
                           
                              Aby se zohlednilo zajištění na základě aktiv, rozpětí MCS se sníží o 50 %. Snížená rozpětí MCS se poté upraví o směšovací koeficient v rozmezí 70 % až 35 % podle tabulky 4 a použije se na rozdíl mezi sníženými rozpětími MCS a minimálními rizikovými sazbami. Pokud dá tato operace záporné rozpětí, toto rozpětí se neodečte.
                              
                                 Tabulka 4
                              
                              
                                 Směšovací koeficienty
                              
                              
                                          Ratingový stupeň rizik
                                       
                                          Kategorie rizik ODL
                                       
                                          Směšovací koeficient (%)
                                       
                                          AAA
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          AA
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          A
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          BBB+
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          BBB
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          BBB-
                                       
                                          1
                                       
                                          70
                                       
                                          BB+
                                       
                                          2
                                       
                                          65
                                       
                                          BB
                                       
                                          2
                                       
                                          65
                                       
                                          BB-
                                       
                                          3
                                       
                                          50
                                       
                                          B+
                                       
                                          4
                                       
                                          45
                                       
                                          B
                                       
                                          5
                                       
                                          40
                                       
                                          B-
                                       
                                          6
                                       
                                          35
                                       
                                          CCC
                                       
                                          7
                                       
                                          35
                                       
                                          CC
                                       
                                          8
                                       
                                          35
                                       
                                          C
                                       
                                          8
                                       
                                          35
                                       
                           
                  
                              31.
                           
                              Tržní přirážka se aktualizuje každé čtvrtletí takto:
                              
                                          —
                                       
                                          První aktualizace se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2011 a výsledné MCS se stanou platnými od 15. dubna 2011; do 15. dubna 2012 však výsledek aktualizací tržní přirážky, která se používá u kategorie rizik 1, začne platit pouze, pokud aktualizace vedou k růstu této přirážky.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Následující aktualizace se uskuteční v druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2011 (a dalších let) a výsledné MCS začnou platit 15. července 2011, 15. října 2011 a 15. ledna 2012 a tak dále.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          Po každé aktualizaci sekretariát neprodleně informuje všechny účastníky o platné tržní přirážce a výsledných minimálních sazbách a veřejně je zpřístupní ještě přede dnem, kdy začnou platit.
                                       
                           
                  
                              32.
                           
                              Tržní přirážka se použije pouze v případě, že dosahuje kladných hodnot a přesahuje 25 bazických bodů.
                           
                  
                              33.
                           
                              Nárůst minimálních pojistných sazeb vycházejících z aktualizované tržní přirážky nepřesáhne 10 % minimální pojistné sazby platné v předcházejícím čtvrtletí. Minimální pojistné sazby (které jsou výsledkem součtu rizikových sazeb a tržní přirážky) nepřesáhnou rizikové sazby o více než 100 %.
                           
                  
                              34-1.
                           
                              Za účelem stanovení minimálních pojistných sazeb
                              se použije tento vzorec:
                              Čistá minimální pojistná sazba (MPR) = MPR × (1 + RTAS) × (1 + RFAS) × (1 + RMRS) × (1 – CTCD) × (1 + NABS) – CICD
                              kde:
                              
                                          —
                                       
                                          RTAS znamená přirážku za úpravu lhůty splatnosti stanovenou v čl. 12 písm. b) této odvětvové dohody.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          RFAS znamená přirážku za úpravu frekvence plateb stanovenou v čl. 13 písm. a) bodu 1 a 2 této odvětvové dohody.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          RMRS znamená přirážku za nahrazení faktoru omezení rizik stanovenou v čl. 20 písm. b) tohoto dodatku.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          CTDT znamená snížení podle úmluvy z Kapského města stanovené v článku 36 tohoto dodatku.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          NABS v případě potřeby znamená přirážku za nezajištění aktivy stanovenou v čl. 55 písm. a) bodu 4 a písm. b) a v čl. 57 písm. b) tohoto dodatku.
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          CTDT znamená snížení podmíněného pojistného krytí stanovené v čl. 54 písm. a) tohoto dodatku.
                                       
                              Pojistné lze splatit předem nebo, po dobu trvání úvěru, jako roční rozpětí vyjádřené v bazických bodech, nebo v jakékoli kombinaci předem hrazeného pojistného a rozpětí. Předem hrazené pojistné a rozpětí se vypočtou pomocí konverzního modelu pojistné sazby tak, aby částka účtovaného pojistného za danou transakci měla stejnou čistou současnou hodnotu bez ohledu na to, zda je hrazena předem, jako rozpětí po dobu trvání úvěru, nebo jejich kombinace. U transakcí, kde se před počátkem pojištění dohodnou nebo stanoví podmínky, které vedou ke snížení váženého průměru doby splácení, lze účtovat platbu předem (vypočtenou pomocí konverzního modelu pojistné sazby), která z hlediska výsledného splatného pojistného odpovídá pojistnému, které je splatné v čisté současné hodnotě jako přirážka.
                           
                  
                              34-2.
                           
                              Minimální pojistné sazby platné k původnímu dni vstupu této odvětvové dohody v platnost (1. únor 2011) jsou stanoveny v tabulce 5 níže.
                              
                                 Tabulka 5
                              
                              
                                 Minimální pojistné sazby
                              
                              (lhůta splatnosti dvanáct let, transakce zajištěné aktivy)
                              
                                          Kategorie rizika
                                       
                                          Klasifikace rizik
                                       
                                          Minimální pojistné sazby
                                       
                                          Roční rozpětí (bazické body)
                                       
                                          Platba předem (%)
                                       
                                          
                                             1
                                          
                                       
                                          AAA až BBB
                                       
                                          137
                                       
                                          7,72
                                       
                                          
                                             2
                                          
                                       
                                          BB+ a BB
                                       
                                          184
                                       
                                          10,44
                                       
                                          
                                             3
                                          
                                       
                                          BB-
                                       
                                          194
                                       
                                          11,03
                                       
                                          
                                             4
                                          
                                       
                                          B+
                                       
                                          208
                                       
                                          11,85
                                       
                                          
                                             5
                                          
                                       
                                          B
                                       
                                          234
                                       
                                          13,38
                                       
                                          
                                             6
                                          
                                       
                                          B-
                                       
                                          236
                                       
                                          13,50
                                       
                                          
                                             7
                                          
                                       
                                          CCC
                                       
                                          252
                                       
                                          14,45
                                       
                                          
                                             8
                                          
                                       
                                          CC až C
                                       
                                          257
                                       
                                          14,74
                                       
                           
                  II.   SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍHO POJISTNÉHO
                  
                              35.
                           
                              S výhradou článku 36 tohoto dodatku je snížení stanovených minimálních pojistných sazeb podle oddílu I umožněno, pokud:
                              
                                          a)
                                       
                                          se transakce zajištěná aktivy týká leteckého předmětu ve smyslu protokolu k úmluvě z Kapského města ve věcech příslušejících vybavení letadel;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          má provozovatel leteckého předmětu (a v případě, že se liší, dlužník/kupující nebo pronajímatel, pokud to z hlediska účastníka poskytujícího státní podporu struktura transakce opodstatňuje) sídlo ve státě, který je v době čerpání v souvislosti s leteckým předmětem uveden na seznamu států, jež jsou způsobilé snížit minimální pojistné sazby (tzv. seznam z Kapského města), a popřípadě v územní jednotce státu, který je způsobilý podle článku 38 tohoto dodatku; a
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          transakce se týká leteckého předmětu, který je uveden v mezinárodním registru zřízeném podle úmluvy z Kapského města a jejího leteckého protokolu (dále jen ‚úmluva z Kapského města‘).
                                       
                           
                  
                              36.
                           
                              Snížení minimálních pojistných sazeb stanovených v souladu s oddílem I nepřesáhne 10 % platné minimální pojistné sazby.
                           
                  
                              37.
                           
                              Za účelem začlenění do seznamu z Kapského města je třeba, aby stát:
                              
                                          a)
                                       
                                          byl smluvní stranou úmluvy z Kapského města;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          učinil způsobilostní prohlášení uvedené v příloze I tohoto dodatku; a
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          provedl úmluvu z Kapského města, včetně způsobilostních prohlášení, ve svých právních předpisech v souladu s požadavky tak, aby z