Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/165 ze dne 5. února 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 165/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 32/31
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/165
   ze dne 5. února 2016,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr a základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a koeficientu volatility.
            
   
               (2)
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 14. ledna 2016 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) Komisi technické informace související s tržními údaji z konce prosince 2015. Uvedené informace byly dne 13. ledna 2016 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
   
               (4)
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto prováděcí nařízení.
            
   
               (5)
            
               Za účelem co nejdřívějšího zajištění právní jistoty existují náležité závažné a naléhavé důvody týkající se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 1. ledna do 30. března 2016 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
               a)
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
   
               b)
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
   
               c)
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  euro
               
                  česká koruna
               
                  dánská koruna
               
                  forint
               
                  švédská koruna
               
                  kuna
               
                  1
               
                  – 0,157 %
               
                  0,177 %
               
                  – 0,167 %
               
                  1,033 %
               
                  – 0,397 %
               
                  2,233 %
               
                  2
               
                  – 0,129 %
               
                  0,310 %
               
                  – 0,139 %
               
                  1,758 %
               
                  – 0,230 %
               
                  2,535 %
               
                  3
               
                  – 0,038 %
               
                  0,375 %
               
                  – 0,048 %
               
                  2,214 %
               
                  0,041 %
               
                  2,890 %
               
                  4
               
                  0,096 %
               
                  0,454 %
               
                  0,086 %
               
                  2,423 %
               
                  0,344 %
               
                  3,193 %
               
                  5
               
                  0,232 %
               
                  0,547 %
               
                  0,222 %
               
                  2,607 %
               
                  0,630 %
               
                  3,436 %
               
                  6
               
                  0,381 %
               
                  0,628 %
               
                  0,371 %
               
                  2,768 %
               
                  0,883 %
               
                  3,634 %
               
                  7
               
                  0,526 %
               
                  0,682 %
               
                  0,516 %
               
                  2,931 %
               
                  1,096 %
               
                  3,800 %
               
                  8
               
                  0,667 %
               
                  0,772 %
               
                  0,657 %
               
                  3,098 %
               
                  1,280 %
               
                  3,938 %
               
                  9
               
                  0,801 %
               
                  0,849 %
               
                  0,790 %
               
                  3,268 %
               
                  1,443 %
               
                  4,052 %
               
                  10
               
                  0,921 %
               
                  0,916 %
               
                  0,911 %
               
                  3,414 %
               
                  1,581 %
               
                  4,143 %
               
                  11
               
                  1,026 %
               
                  0,983 %
               
                  1,016 %
               
                  3,559 %
               
                  1,732 %
               
                  4,213 %
               
                  12
               
                  1,120 %
               
                  1,049 %
               
                  1,110 %
               
                  3,704 %
               
                  1,888 %
               
                  4,266 %
               
                  13
               
                  1,208 %
               
                  1,115 %
               
                  1,198 %
               
                  3,840 %
               
                  2,036 %
               
                  4,308 %
               
                  14
               
                  1,284 %
               
                  1,185 %
               
                  1,274 %
               
                  3,963 %
               
                  2,173 %
               
                  4,340 %
               
                  15
               
                  1,344 %
               
                  1,258 %
               
                  1,334 %
               
                  4,068 %
               
                  2,298 %
               
                  4,365 %
               
                  16
               
                  1,388 %
               
                  1,335 %
               
                  1,378 %
               
                  4,154 %
               
                  2,410 %
               
                  4,385 %
               
                  17
               
                  1,422 %
               
                  1,416 %
               
                  1,412 %
               
                  4,222 %
               
                  2,511 %
               
                  4,399 %
               
                  18
               
                  1,454 %
               
                  1,497 %
               
                  1,443 %
               
                  4,277 %
               
                  2,603 %
               
                  4,411 %
               
                  19
               
                  1,488 %
               
                  1,577 %
               
                  1,477 %
               
                  4,322 %
               
                  2,685 %
               
                  4,419 %
               
                  20
               
                  1,527 %
               
                  1,656 %
               
                  1,517 %
               
                  4,357 %
               
                  2,760 %
               
                  4,425 %
               
                  21
               
                  1,574 %
               
                  1,733 %
               
                  1,564 %
               
                  4,385 %
               
                  2,827 %
               
                  4,429 %
               
                  22
               
                  1,627 %
               
                  1,807 %
               
                  1,617 %
               
                  4,408 %
               
                  2,889 %
               
                  4,432 %
               
                  23
               
                  1,683 %
               
                  1,880 %
               
                  1,673 %
               
                  4,425 %
               
                  2,946 %
               
                  4,434 %
               
                  24
               
                  1,741 %
               
                  1,949 %
               
                  1,731 %
               
                  4,439 %
               
                  2,998 %
               
                  4,434 %
               
                  25
               
                  1,800 %
               
                  2,016 %
               
                  1,791 %
               
                  4,449 %
               
                  3,045 %
               
                  4,434 %
               
                  26
               
                  1,859 %
               
                  2,080 %
               
                  1,850 %
               
                  4,456 %
               
                  3,089 %
               
                  4,432 %
               
                  27
               
                  1,918 %
               
                  2,141 %
               
                  1,909 %
               
                  4,462 %
               
                  3,130 %
               
                  4,431 %
               
                  28
               
                  1,976 %
               
                  2,200 %
               
                  1,967 %
               
                  4,465 %
               
                  3,168 %
               
                  4,429 %
               
                  29
               
                  2,033 %
               
                  2,256 %
               
                  2,024 %
               
                  4,467 %
               
                  3,204 %
               
                  4,426 %
               
                  30
               
                  2,088 %
               
                  2,309 %
               
                  2,079 %
               
                  4,468 %
               
                  3,237 %
               
                  4,424 %
               
                  31
               
                  2,141 %
               
                  2,361 %
               
                  2,133 %
               
                  4,468 %
               
                  3,268 %
               
                  4,421 %
               
                  32
               
                  2,193 %
               
                  2,410 %
               
                  2,185 %
               
                  4,467 %
               
                  3,297 %
               
                  4,418 %
               
                  33
               
                  2,243 %
               
                  2,457 %
               
                  2,236 %
               
                  4,465 %
               
                  3,324 %
               
                  4,415 %
               
                  34
               
                  2,292 %
               
                  2,502 %
               
                  2,284 %
               
                  4,463 %
               
                  3,350 %
               
                  4,411 %
               
                  35
               
                  2,338 %
               
                  2,545 %
               
                  2,331 %
               
                  4,460 %
               
                  3,374 %
               
                  4,408 %
               
                  36
               
                  2,383 %
               
                  2,586 %
               
                  2,376 %
               
                  4,457 %
               
                  3,397 %
               
                  4,405 %
               
                  37
               
                  2,426 %
               
                  2,626 %
               
                  2,420 %
               
                  4,454 %
               
                  3,418 %
               
                  4,401 %
               
                  38
               
                  2,468 %
               
                  2,663 %
               
                  2,461 %
               
                  4,451 %
               
                  3,439 %
               
                  4,398 %
               
                  39
               
                  2,508 %
               
                  2,700 %
               
                  2,502 %
               
                  4,447 %
               
                  3,458 %
               
                  4,395 %
               
                  40
               
                  2,547 %
               
                  2,734 %
               
                  2,540 %
               
                  4,443 %
               
                  3,477 %
               
                  4,391 %
               
                  41
               
                  2,584 %
               
                  2,768 %
               
                  2,577 %
               
                  4,439 %
               
                  3,494 %
               
                  4,388 %
               
                  42
               
                  2,619 %
               
                  2,799 %
               
                  2,613 %
               
                  4,436 %
               
                  3,511 %
               
                  4,385 %
               
                  43
               
                  2,654 %
               
                  2,830 %
               
                  2,648 %
               
                  4,432 %
               
                  3,527 %
               
                  4,381 %
               
                  44
               
                  2,687 %
               
                  2,860 %
               
                  2,681 %
               
                  4,428 %
               
                  3,542 %
               
                  4,378 %
               
                  45
               
                  2,719 %
               
                  2,888 %
               
                  2,713 %
               
                  4,424 %
               
                  3,557 %
               
                  4,375 %
               
                  46
               
                  2,749 %
               
                  2,915 %
               
                  2,743 %
               
                  4,420 %
               
                  3,571 %
               
                  4,372 %
               
                  47
               
                  2,779 %
               
                  2,941 %
               
                  2,773 %
               
                  4,417 %
               
                  3,584 %
               
                  4,369 %
               
                  48
               
                  2,807 %
               
                  2,966 %
               
                  2,802 %
               
                  4,413 %
               
                  3,597 %
               
                  4,366 %
               
                  49
               
                  2,834 %
               
                  2,991 %
               
                  2,829 %
               
                  4,409 %
               
                  3,609 %
               
                  4,364 %
               
                  50
               
                  2,861 %
               
                  3,014 %
               
                  2,855 %
               
                  4,406 %
               
                  3,621 %
               
                  4,361 %
               
                  51
               
                  2,886 %
               
                  3,037 %
               
                  2,881 %
               
                  4,402 %
               
                  3,632 %
               
                  4,358 %
               
                  52
               
                  2,911 %
               
                  3,058 %
               
                  2,906 %
               
                  4,399 %
               
                  3,643 %
               
                  4,356 %
               
                  53
               
                  2,934 %
               
                  3,079 %
               
                  2,929 %
               
                  4,396 %
               
                  3,654 %
               
                  4,353 %
               
                  54
               
                  2,957 %
               
                  3,100 %
               
                  2,952 %
               
                  4,392 %
               
                  3,664 %
               
                  4,350 %
               
                  55
               
                  2,979 %
               
                  3,119 %
               
                  2,975 %
               
                  4,389 %
               
                  3,673 %
               
                  4,348 %
               
                  56
               
                  3,001 %
               
                  3,138 %
               
                  2,996 %
               
                  4,386 %
               
                  3,683 %
               
                  4,346 %
               
                  57
               
                  3,021 %
               
                  3,156 %
               
                  3,017 %
               
                  4,383 %
               
                  3,692 %
               
                  4,343 %
               
                  58
               
                  3,041 %
               
                  3,174 %
               
                  3,037 %
               
                  4,380 %
               
                  3,701 %
               
                  4,341 %
               
                  59
               
                  3,061 %
               
                  3,191 %
               
                  3,056 %
               
                  4,377 %
               
                  3,709 %
               
                  4,339 %
               
                  60
               
                  3,079 %
               
                  3,208 %
               
                  3,075 %
               
                  4,375 %
               
                  3,717 %
               
                  4,337 %
               
                  61
               
                  3,097 %
               
                  3,224 %
               
                  3,093 %
               
                  4,372 %
               
                  3,725 %
               
                  4,335 %
               
                  62
               
                  3,115 %
               
                  3,239 %
               
                  3,111 %
               
                  4,369 %
               
                  3,733 %
               
                  4,333 %
               
                  63
               
                  3,132 %
               
                  3,254 %
               
                  3,128 %
               
                  4,367 %
               
                  3,740 %
               
                  4,331 %
               
                  64
               
                  3,148 %
               
                  3,269 %
               
                  3,144 %
               
                  4,364 %
               
                  3,747 %
               
                  4,329 %
               
                  65
               
                  3,164 %
               
                  3,283 %
               
                  3,160 %
               
                  4,362 %
               
                  3,754 %
               
                  4,327 %
               
                  66
               
                  3,180 %
               
                  3,297 %
               
                  3,176 %
               
                  4,359 %
               
                  3,761 %
               
                  4,325 %
               
                  67
               
                  3,195 %
               
                  3,310 %
               
                  3,191 %
               
                  4,357 %
               
                  3,768 %
               
                  4,323 %
               
                  68
               
                  3,210 %
               
                  3,323 %
               
                  3,206 %
               
                  4,355 %
               
                  3,774 %
               
                  4,322 %
               
                  69
               
                  3,224 %
               
                  3,336 %
               
                  3,220 %
               
                  4,353 %
               
                  3,780 %
               
                  4,320 %
               
                  70
               
                  3,238 %
               
                  3,348 %
               
                  3,234 %
               
                  4,351 %
               
                  3,786 %
               
                  4,318 %
               
                  71
               
                  3,251 %
               
                  3,360 %
               
                  3,248 %
               
                  4,349 %
               
                  3,792 %
               
                  4,317 %
               
                  72
               
                  3,264 %
               
                  3,371 %
               
                  3,261 %
               
                  4,347 %
               
                  3,798 %
               
                  4,315 %
               
                  73
               
                  3,277 %
               
                  3,383 %
               
                  3,273 %
               
                  4,345 %
               
                  3,803 %
               
                  4,314 %
               
                  74
               
                  3,289 %
               
                  3,394 %
               
                  3,286 %
               
                  4,343 %
               
                  3,808 %
               
                  4,312 %
               
                  75
               
                  3,301 %
               
                  3,404 %
               
                  3,298 %
               
                  4,341 %
               
                  3,814 %
               
                  4,311 %
               
                  76
               
                  3,313 %
               
                  3,415 %
               
                  3,310 %
               
                  4,339 %
               
                  3,819 %
               
                  4,309 %
               
                  77
               
                  3,325 %
               
                  3,425 %
               
                  3,321 %
               
                  4,337 %
               
                  3,824 %
               
                  4,308 %
               
                  78
               
                  3,336 %
               
                  3,435 %
               
                  3,333 %
               
                  4,335 %
               
                  3,828 %
               
                  4,306 %
               
                  79
               
                  3,347 %
               
                  3,444 %
               
                  3,343 %
               
                  4,334 %
               
                  3,833 %
               
                  4,305 %
               
                  80
               
                  3,357 %
               
                  3,454 %
               
                  3,354 %
               
                  4,332 %
               
                  3,838 %
               
                  4,304 %
               
                  81
               
                  3,368 %
               
                  3,463 %
               
                  3,364 %
               
                  4,330 %
               
                  3,842 %
               
                  4,303 %
               
                  82
               
                  3,378 %
               
                  3,472 %
               
                  3,375 %
               
                  4,329 %
               
                  3,847 %
               
                  4,301 %
               
                  83
               
                  3,388 %
               
                  3,481 %
               
                  3,385 %
               
                  4,327 %
               
                  3,851 %
               
                  4,300 %
               
                  84
               
                  3,397 %
               
                  3,489 %
               
                  3,394 %
               
                  4,326 %
               
                  3,855 %
               
                  4,299 %
               
                  85
               
                  3,407 %
               
                  3,498 %
               
                  3,404 %
               
                  4,324 %
               
                  3,859 %
               
                  4,298 %
               
                  86
               
                  3,416 %
               
                  3,506 %
               
                  3,413 %
               
                  4,323 %
               
                  3,863 %
               
                  4,297 %
               
                  87
               
                  3,425 %
               
                  3,514 %
               
                  3,422 %
               
                  4,321 %
               
                  3,867 %
               
                  4,296 %
               
                  88
               
                  3,434 %
               
                  3,521 %
               
                  3,431 %
               
                  4,320 %
               
                  3,871 %
               
                  4,294 %
               
                  89
               
                  3,442 %
               
                  3,529 %
               
                  3,439 %
               
                  4,319 %
               
                  3,874 %
               
                  4,293 %
               
                  90
               
                  3,451 %
               
                  3,536 %
               
                  3,448 %
               
                  4,317 %
               
                  3,878 %
               
                  4,292 %
               
                  91
               
                  3,459 %
               
                  3,544 %
               
                  3,456 %
               
                  4,316 %
               
                  3,881 %
               
                  4,291 %
               
                  92
               
                  3,467 %
               
                  3,551 %
               
                  3,464 %
               
                  4,315 %
               
                  3,885 %
               
                  4,290 %
               
                  93
               
                  3,475 %
               
                  3,558 %
               
                  3,472 %
               
                  4,314 %
               
                  3,888 %
               
                  4,289 %
               
                  94
               
                  3,482 %
               
                  3,565 %
               
                  3,480 %
               
                  4,312 %
               
                  3,892 %
               
                  4,288 %
               
                  95
               
                  3,490 %
               
                  3,571 %
               
                  3,487 %
               
                  4,311 %
               
                  3,895 %
               
                  4,288 %
               
                  96
               
                  3,497 %
               
                  3,578 %
               
                  3,495 %
               
                  4,310 %
               
                  3,898 %
               
                  4,287 %
               
                  97
               
                  3,504 %
               
                  3,584 %
               
                  3,502 %
               
                  4,309 %
               
                  3,901 %
               
                  4,286 %
               
                  98
               
                  3,512 %
               
                  3,590 %
               
                  3,509 %
               
                  4,308 %
               
                  3,904 %
               
                  4,285 %
               
                  99
               
                  3,518 %
               
                  3,597 %
               
                  3,516 %
               
                  4,307 %
               
                  3,907 %
               
                  4,284 %
               
                  100
               
                  3,525 %
               
                  3,603 %
               
                  3,523 %
               
                  4,306 %
               
                  3,910 %
               
                  4,283 %
               
                  101
               
                  3,532 %
               
                  3,608 %
               
                  3,529 %
               
                  4,305 %
               
                  3,913 %
               
                  4,282 %
               
                  102
               
                  3,538 %
               
                  3,614 %
               
                  3,536 %
               
                  4,304 %
               
                  3,916 %
               
                  4,282 %
               
                  103
               
                  3,545 %
               
                  3,620 %
               
                  3,542 %
               
                  4,303 %
               
                  3,919 %
               
                  4,281 %
               
                  104
               
                  3,551 %
               
                  3,625 %
               
                  3,549 %
               
                  4,302 %
               
                  3,921 %
               
                  4,280 %
               
                  105
               
                  3,557 %
               
                  3,631 %
               
                  3,555 %
               
                  4,301 %
               
                  3,924 %
               
                  4,279 %
               
                  106
               
                  3,563 %
               
                  3,636 %
               
                  3,561 %
               
                  4,300 %
               
                  3,926 %
               
                  4,279 %
               
                  107
               
                  3,569 %
               
                  3,642 %
               
                  3,567 %
               
                  4,299 %
               
                  3,929 %
               
                  4,278 %
               
                  108
               
                  3,575 %
               
                  3,647 %
               
                  3,573 %
               
                  4,298 %
               
                  3,932 %
               
                  4,277 %
               
                  109
               
                  3,581 %
               
                  3,652 %
               
                  3,578 %
               
                  4,297 %
               
                  3,934 %
               
                  4,276 %
               
                  110
               
                  3,586 %
               
                  3,657 %
               
                  3,584 %
               
                  4,296 %
               
                  3,936 %
               
                  4,276 %
               
                  111
               
                  3,592 %
               
                  3,662 %
               
                  3,590 %
               
                  4,295 %
               
                  3,939 %
               
                  4,275 %
               
                  112
               
                  3,597 %
               
                  3,666 %
               
                  3,595 %
               
                  4,294 %
               
                  3,941 %
               
                  4,274 %
               
                  113
               
                  3,603 %
               
                  3,671 %
               
                  3,600 %
               
                  4,294 %
               
                  3,943 %
               
                  4,274 %
               
                  114
               
                  3,608 %
               
                  3,676 %
               
                  3,606 %
               
                  4,293 %
               
                  3,946 %
               
                  4,273 %
               
                  115
               
                  3,613 %
               
                  3,680 %
               
                  3,611 %
               
                  4,292 %
               
                  3,948 %
               
                  4,272 %
               
                  116
               
                  3,618 %
               
                  3,685 %
               
                  3,616 %
               
                  4,291 %
               
                  3,950 %
               
                  4,272 %
               
                  117
               
                  3,623 %
               
                  3,689 %
               
                  3,621 %
               
                  4,290 %
               
                  3,952 %
               
                  4,271 %
               
                  118
               
                  3,628 %
               
                  3,693 %
               
                  3,626 %
               
                  4,290 %
               
                  3,954 %
               
                  4,271 %
               
                  119
               
                  3,633 %
               
                  3,698 %
               
                  3,631 %
               
                  4,289 %
               
                  3,956 %
               
                  4,270 %
               
                  120
               
                  3,637 %
               
                  3,702 %
               
                  3,635 %
               
                  4,288 %
               
                  3,958 %
               
                  4,269 %
               
                  121
               
                  3,642 %
               
                  3,706 %
               
                  3,640 %
               
                  4,287 %
               
                  3,960 %
               
                  4,269 %
               
                  122
               
                  3,647 %
               
                  3,710 %
               
                  3,644 %
               
                  4,287 %
               
                  3,962 %
               
                  4,268 %
               
                  123
               
                  3,651 %
               
                  3,714 %
               
                  3,649 %
               
                  4,286 %
               
                  3,964 %
               
                  4,268 %
               
                  124
               
                  3,656 %
               
                  3,718 %
               
                  3,653 %
               
                  4,285 %
               
                  3,966 %
               
                  4,267 %
               
                  125
               
                  3,660 %
               
                  3,722 %
               
                  3,658 %
               
                  4,285 %
               
                  3,968 %
               
                  4,267 %
               
                  126
               
                  3,664 %
               
                  3,726 %
               
                  3,662 %
               
                  4,284 %
               
                  3,970 %
               
                  4,266 %
               
                  127
               
                  3,668 %
               
                  3,729 %
               
                  3,666 %
               
                  4,283 %
               
                  3,972 %
               
                  4,266 %
               
                  128
               
                  3,672 %
               
                  3,733 %
               
                  3,670 %
               
                  4,283 %
               
                  3,973 %
               
                  4,265 %
               
                  129
               
                  3,677 %
               
                  3,737 %
               
                  3,675 %
               
                  4,282 %
               
                  3,975 %
               
                  4,265 %
               
                  130
               
                  3,681 %
               
                  3,740 %
               
                  3,679 %
               
                  4,281 %
               
                  3,977 %
               
                  4,264 %
               
                  131
               
                  3,685 %
               
                  3,744 %
               
                  3,683 %
               
                  4,281 %
               
                  3,979 %
               
                  4,264 %
               
                  132
               
                  3,688 %
               
                  3,747 %
               
                  3,686 %
               
                  4,280 %
               
                  3,980 %
               
                  4,263 %
               
                  133
               
                  3,692 %
               
                  3,750 %
               
                  3,690 %
               
                  4,279 %
               
                  3,982 %
               
                  4,263 %
               
                  134
               
                  3,696 %
               
                  3,754 %
               
                  3,694 %
               
                  4,279 %
               
                  3,984 %
               
                  4,262 %
               
                  135
               
                  3,700 %
               
                  3,757 %
               
                  3,698 %
               
                  4,278 %
               
                  3,985 %
               
                  4,262 %
               
                  136
               
                  3,703 %
               
                  3,760 %
               
                  3,702 %
               
                  4,278 %
               
                  3,987 %
               
                  4,261 %
               
                  137
               
                  3,707 %
               
                  3,764 %
               
                  3,705 %
               
                  4,277 %
               
                  3,988 %
               
                  4,261 %
               
                  138
               
                  3,711 %
               
                  3,767 %
               
                  3,709 %
               
                  4,277 %
               
                  3,990 %
               
                  4,260 %
               
                  139
               
                  3,714 %
               
                  3,770 %
               
                  3,712 %
               
                  4,276 %
               
                  3,991 %
               
                  4,260 %
               
                  140
               
                  3,718 %
               
                  3,773 %
               
                  3,716 %
               
                  4,276 %
               
                  3,993 %
               
                  4,259 %
               
                  141
               
                  3,721 %
               
                  3,776 %
               
                  3,719 %
               
                  4,275 %
               
                  3,994 %
               
                  4,259 %
               
                  142
               
                  3,724 %
               
                  3,779 %
               
                  3,723 %
               
                  4,274 %
               
                  3,996 %
               
                  4,259 %
               
                  143
               
                  3,728 %
               
                  3,782 %
               
                  3,726 %
               
                  4,274 %
               
                  3,997 %
               
                  4,258 %
               
                  144
               
                  3,731 %
               
                  3,785 %
               
                  3,729 %
               
                  4,273 %
               
                  3,999 %
               
                  4,258 %
               
                  145
               
                  3,734 %
               
                  3,788 %
               
                  3,732 %
               
                  4,273 %
               
                  4,000 %
               
                  4,257 %
               
                  146
               
                  3,737 %
               
                  3,790 %
               
                  3,736 %
               
                  4,272 %
               
                  4,001 %
               
                  4,257 %
               
                  147
               
                  3,741 %
               
                  3,793 %
               
                  3,739 %
               
                  4,272 %
               
                  4,003 %
               
                  4,257 %
               
                  148
               
                  3,744 %
               
                  3,796 %
               
                  3,742 %
               
                  4,271 %
               
                  4,004 %
               
                  4,256 %
               
                  149
               
                  3,747 %
               
                  3,799 %
               
                  3,745 %
               
                  4,271 %
               
                  4,005 %
               
                  4,256 %
               
                  150
               
                  3,750 %
               
                  3,801 %
               
                  3,748 %
               
                  4,270 %
               
                  4,007 %
               
                  4,255 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  lev
               
                  libra šterlinků
               
                  rumunský leu
               
                  zlotý
               
                  islandská koruna
               
                  norská koruna
               
                  1
               
                  – 0,207 %
               
                  0,725 %
               
                  0,975 %
               
                  1,410 %
               
                  5,582 %
               
                  0,765 %
               
                  2
               
                  – 0,179 %
               
                  0,978 %
               
                  1,393 %
               
                  1,553 %
               
                  5,663 %
               
                  0,815 %
               
                  3
               
                  – 0,088 %
               
                  1,191 %
               
                  1,799 %
               
                  1,758 %
               
                  5,762 %
               
                  0,881 %
               
                  4
               
                  0,046 %
               
                  1,349 %
               
                  2,197 %
               
                  1,971 %
               
                  5,778 %
               
                  1,008 %
               
                  5
               
                  0,182 %
               
                  1,482 %
               
                  2,565 %
               
                  2,182 %
               
                  5,713 %
               
                  1,166 %
               
                  6
               
                  0,331 %
               
                  1,597 %
               
                  2,905 %
               
                  2,403 %
               
                  5,696 %
               
                  1,321 %
               
                  7
               
                  0,475 %
               
                  1,700 %
               
                  3,201 %
               
                  2,636 %
               
                  5,712 %
               
                  1,467 %
               
                  8
               
                  0,616 %
               
                  1,783 %
               
                  3,445 %
               
                  2,778 %
               
                  5,731 %
               
                  1,598 %
               
                  9
               
                  0,750 %
               
                  1,858 %
               
                  3,659 %
               
                  2,854 %
               
                  5,738 %
               
                  1,709 %
               
                  10
               
                  0,870 %
               
                  1,917 %
               
                  3,868 %
               
                  2,992 %
               
                  5,732 %
               
                  1,806 %
               
                  11
               
                  0,974 %
               
                  1,968 %
               
                  4,038 %
               
                  3,124 %
               
                  5,716 %
               
                  1,897 %
               
                  12
               
                  1,069 %
               
                  2,013 %
               
                  4,169 %
               
                  3,233 %
               
                  5,694 %
               
                  1,985 %
               
                  13
               
                  1,156 %
               
                  2,049 %
               
                  4,270 %
               
                  3,324 %
               
                  5,666 %
               
                  2,069 %
               
                  14
               
                  1,232 %
               
                  2,078 %
               
                  4,348 %
               
                  3,401 %
               
                  5,635 %
               
                  2,149 %
               
                  15
               
                  1,293 %
               
                  2,099 %
               
                  4,410 %
               
                  3,467 %
               
                  5,603 %
               
                  2,225 %
               
                  16
               
                  1,336 %
               
                  2,115 %
               
                  4,457 %
               
                  3,524 %
               
                  5,569 %
               
                  2,297 %
               
                  17
               
                  1,370 %
               
                  2,125 %
               
                  4,494 %
               
                  3,574 %
               
                  5,534 %
               
                  2,366 %
               
                  18
               
                  1,401 %
               
                  2,130 %
               
                  4,522 %
               
                  3,618 %
               
                  5,500 %
               
                  2,430 %
               
                  19
               
                  1,435 %
               
                  2,133 %
               
                  4,544 %
               
                  3,656 %
               
                  5,466 %
               
                  2,492 %
               
                  20
               
                  1,475 %
               
                  2,126 %
               
                  4,560 %
               
                  3,691 %
               
                  5,432 %
               
                  2,550 %
               
                  21
               
                  1,523 %
               
                  2,117 %
               
                  4,571 %
               
                  3,721 %
               
                  5,399 %
               
                  2,605 %
               
                  22
               
                  1,576 %
               
                  2,108 %
               
                  4,579 %
               
                  3,749 %
               
                  5,366 %
               
                  2,657 %
               
                  23
               
                  1,633 %
               
                  2,100 %
               
                  4,584 %
               
                  3,773 %
               
                  5,335 %
               
                  2,706 %
               
                  24
               
                  1,693 %
               
                  2,093 %
               
                  4,587 %
               
                  3,796 %
               
                  5,304 %
               
                  2,753 %
               
                  25
               
                  1,753 %
               
                  2,086 %
               
                  4,587 %
               
                  3,816 %
               
                  5,274 %
               
                  2,798 %
               
                  26
               
                  1,813 %
               
                  2,079 %
               
                  4,586 %
               
                  3,834 %
               
                  5,246 %
               
                  2,840 %
               
                  27
               
                  1,873 %
               
                  2,072 %
               
                  4,584 %
               
                  3,851 %
               
                  5,218 %
               
                  2,880 %
               
                  28
               
                  1,932 %
               
                  2,065 %
               
                  4,581 %
               
                  3,867 %
               
                  5,191 %
               
                  2,919 %
               
                  29
               
                  1,990 %
               
                  2,057 %
               
                  4,577 %
               
                  3,881 %
               
                  5,165 %
               
                  2,955 %
               
                  30
               
                  2,046 %
               
                  2,049 %
               
                  4,573 %
               
                  3,894 %
               
                  5,141 %
               
                  2,990 %
               
                  31
               
                  2,101 %
               
                  2,039 %
               
                  4,568 %
               
                  3,906 %
               
                  5,117 %
               
                  3,023 %
               
                  32
               
                  2,154 %
               
                  2,029 %
               
                  4,563 %
               
                  3,918 %
               
                  5,094 %
               
                  3,054 %
               
                  33
               
                  2,205 %
               
                  2,019 %
               
                  4,557 %
               
                  3,928 %
               
                  5,071 %
               
                  3,084 %
               
                  34
               
                  2,254 %
               
                  2,009 %
               
                  4,551 %
               
                  3,938 %
               
                  5,050 %
               
                  3,113 %
               
                  35
               
                  2,302 %
               
                  1,999 %
               
                  4,545 %
               
                  3,947 %
               
                  5,030 %
               
                  3,140 %
               
                  36
               
                  2,348 %
               
                  1,990 %
               
                  4,539 %
               
                  3,955 %
               
                  5,010 %
               
                  3,167 %
               
                  37
               
                  2,392 %
               
                  1,982 %
               
                  4,534 %
               
                  3,963 %
               
                  4,991 %
               
                  3,192 %
               
                  38
               
                  2,434 %
               
                  1,974 %
               
                  4,528 %
               
                  3,970 %
               
                  4,973 %
               
                  3,216 %
               
                  39
               
                  2,475 %
               
                  1,968 %
               
                  4,522 %
               
                  3,977 %
               
                  4,955 %
               
                  3,239 %
               
                  40
               
                  2,515 %
               
                  1,962 %
               
                  4,516 %
               
                  3,984 %
               
                  4,938 %
               
                  3,261 %
               
                  41
               
                  2,552 %
               
                  1,956 %
               
                  4,510 %
               
                  3,990 %
               
                  4,922 %
               
                  3,282 %
               
                  42
               
                  2,589 %
               
                  1,950 %
               
                  4,504 %
               
                  3,996 %
               
                  4,906 %
               
                  3,302 %
               
                  43
               
                  2,624 %
               
                  1,944 %
               
                  4,499 %
               
                  4,001 %
               
                  4,891 %
               
                  3,322 %
               
                  44
               
                  2,657 %
               
                  1,936 %
               
                  4,493 %
               
                  4,007 %
               
                  4,877 %
               
                  3,340 %
               
                  45
               
                  2,690 %
               
                  1,928 %
               
                  4,488 %
               
                  4,012 %
               
                  4,863 %
               
                  3,358 %
               
                  46
               
                  2,721 %
               
                  1,917 %
               
                  4,483 %
               
                  4,016 %
               
                  4,849 %
               
                  3,376 %
               
                  47
               
                  2,751 %
               
                  1,907 %
               
                  4,477 %
               
                  4,021 %
               
                  4,836 %
               
                  3,392 %
               
                  48
               
                  2,780 %
               
                  1,899 %
               
                  4,472 %
               
                  4,025 %
               
                  4,824 %
               
                  3,408 %
               
                  49
               
                  2,808 %
               
                  1,896 %
               
                  4,468 %
               
                  4,029 %
               
                  4,812 %
               
                  3,424 %
               
                  50
               
                  2,835 %
               
                  1,897 %
               
                  4,463 %
               
                  4,033 %
               
                  4,800 %
               
                  3,439 %
               
                  51
               
                  2,861 %
               
                  1,904 %
               
                  4,458 %
               
                  4,036 %
               
                  4,789 %
               
                  3,453 %
               
                  52
               
                  2,886 %
               
                  1,915 %
               
                  4,454 %
               
                  4,040 %
               
                  4,778 %
               
                  3,467 %
               
                  53
               
                  2,910 %
               
                  1,931 %
               
                  4,449 %
               
                  4,043 %
               
                  4,768 %
               
                  3,480 %
               
                  54
               
                  2,933 %
               
                  1,949 %
               
                  4,445 %
               
                  4,046 %
               
                  4,757 %
               
                  3,493 %
               
                  55
               
                  2,956 %
               
                  1,970 %
               
                  4,441 %
               
                  4,050 %
               
                  4,748 %
               
                  3,506 %
               
                  56
               
                  2,977 %
               
                  1,992 %
               
                  4,437 %
               
                  4,052 %
               
                  4,738 %
               
                  3,518 %
               
                  57
               
                  2,998 %
               
                  2,016 %
               
                  4,433 %
               
                  4,055 %
               
                  4,729 %
               
                  3,530 %
               
                  58
               
                  3,019 %
               
                  2,041 %
               
                  4,429 %
               
                  4,058 %
               
                  4,720 %
               
                  3,541 %
               
                  59
               
                  3,038 %
               
                  2,066 %
               
                  4,426 %
               
                  4,061 %
               
                  4,711 %
               
                  3,552 %
               
                  60
               
                  3,058 %
               
                  2,093 %
               
                  4,422 %
               
                  4,063 %
               
                  4,703 %
               
                  3,562 %
               
                  61
               
                  3,076 %
               
                  2,119 %
               
                  4,419 %
               
                  4,065 %
               
                  4,695 %
               
                  3,573 %
               
                  62
               
                  3,094 %
               
                  2,145 %
               
                  4,415 %
               
                  4,068 %
               
                  4,687 %
               
                  3,583 %
               
                  63
               
                  3,111 %
               
                  2,172 %
               
                  4,412 %
               
                  4,070 %
               
                  4,679 %
               
                  3,592 %
               
                  64
               
                  3,128 %
               
                  2,198 %
               
                  4,409 %
               
                  4,072 %
               
                  4,672 %
               
                  3,602 %
               
                  65
               
                  3,144 %
               
                  2,224 %
               
                  4,406 %
               
                  4,074 %
               
                  4,665 %
               
                  3,611 %
               
                  66
               
                  3,160 %
               
                  2,250 %
               
                  4,403 %
               
                  4,076 %
               
                  4,658 %
               
                  3,619 %
               
                  67
               
                  3,176 %
               
                  2,276 %
               
                  4,400 %
               
                  4,078 %
               
                  4,651 %
               
                  3,628 %
               
                  68
               
                  3,191 %
               
                  2,301 %
               
                  4,397 %
               
                  4,080 %
               
                  4,644 %
               
                  3,636 %
               
                  69
               
                  3,205 %
               
                  2,326 %
               
                  4,394 %
               
                  4,082 %
               
                  4,638 %
               
                  3,644 %
               
                  70
               
                  3,219 %
               
                  2,350 %
               
                  4,391 %
               
                  4,084 %
               
                  4,632 %
               
                  3,652 %
               
                  71
               
                  3,233 %
               
                  2,374 %
               
                  4,389 %
               
                  4,085 %
               
                  4,626 %
               
                  3,660 %
               
                  72
               
                  3,246 %
               
                  2,398 %
               
                  4,386 %
               
                  4,087 %
               
                  4,620 %
               
                  3,667 %
               
                  73
               
                  3,259 %
               
                  2,421 %
               
                  4,384 %
               
                  4,089 %
               
                  4,614 %
               
                  3,675 %
               
                  74
               
                  3,272 %
               
                  2,444 %
               
                  4,381 %
               
                  4,090 %
               
                  4,609 %
               
                  3,682 %
               
                  75
               
                  3,284 %
               
                  2,466 %
               
                  4,379 %
               
                  4,092 %
               
                  4,603 %
               
                  3,688 %
               
                  76
               
                  3,296 %
               
                  2,488 %
               
                  4,376 %
               
                  4,093 %
               
                  4,598 %
               
                  3,695 %
               
                  77
               
                  3,308 %
               
                  2,509 %
               
                  4,374 %
               
                  4,095 %
               
                  4,593 %
               
                  3,702 %
               
                  78
               
                  3,319 %
               
                  2,530 %
               
                  4,372 %
               
                  4,096 %
               
                  4,588 %
               
                  3,708 %
               
                  79
               
                  3,330 %
               
                  2,550 %
               
                  4,370 %
               
                  4,097 %
               
                  4,583 %
               
                  3,714 %
               
                  80
               
                  3,341 %
               
                  2,570 %
               
                  4,368 %
               
                  4,099 %
               
                  4,578 %
               
                  3,720 %
               
                  81
               
                  3,352 %
               
                  2,590 %
               
                  4,366 %
               
                  4,100 %
               
                  4,573 %
               
                  3,726 %
               
                  82
               
                  3,362 %
               
                  2,609 %
               
                  4,364 %
               
                  4,101 %
               
                  4,569 %
               
                  3,732 %
               
                  83
               
                  3,372 %
               
                  2,627 %
               
                  4,362 %
               
                  4,102 %
               
                  4,564 %
               
                  3,738 %
               
                  84
               
                  3,382 %
               
                  2,646 %
               
                  4,360 %
               
                  4,104 %
               
                  4,560 %
               
                  3,743 %
               
                  85
               
                  3,391 %
               
                  2,664 %
               
                  4,358 %
               
                  4,105 %
               
                  4,556 %
               
                  3,748 %
               
                  86
               
                  3,401 %
               
                  2,681 %
               
                  4,356 %
               
                  4,106 %
               
                  4,552 %
               
                  3,754 %
               
                  87
               
                  3,410 %
               
                  2,698 %
               
                  4,354 %
               
                  4,107 %
               
                  4,548 %
               
                  3,759 %
               
                  88
               
                  3,419 %
               
                  2,715 %
               
                  4,352 %
               
                  4,108 %
               
                  4,544 %
               
                  3,764 %
               
                  89
               
                  3,428 %
               
                  2,732 %
               
                  4,351 %
               
                  4,109 %
               
                  4,540 %
               
                  3,769 %
               
                  90
               
                  3,436 %
               
                  2,748 %
               
                  4,349 %
               
                  4,110 %
               
                  4,536 %
               
                  3,773 %
               
                  91
               
                  3,444 %
               
                  2,763 %
               
                  4,347 %
               
                  4,111 %
               
                  4,532 %
               
                  3,778 %
               
                  92
               
                  3,453 %
               
                  2,779 %
               
                  4,346 %
               
                  4,112 %
               
                  4,529 %
               
                  3,783 %
               
                  93
               
                  3,461 %
               
                  2,794 %
               
                  4,344 %
               
                  4,113 %
               
                  4,525 %
               
                  3,787 %
               
                  94
               
                  3,468 %
               
                  2,809 %
               
                  4,343 %
               
                  4,114 %
               
                  4,522 %
               
                  3,791 %
               
                  95
               
                  3,476 %
               
                  2,823 %
               
                  4,341 %
               
                  4,115 %
               
                  4,518 %
               
                  3,796 %
               
                  96
               
                  3,484 %
               
                  2,837 %
               
                  4,340 %
               
                  4,116 %
               
                  4,515 %
               
                  3,800 %
               
                  97
               
                  3,491 %
               
                  2,851 %
               
                  4,338 %
               
                  4,117 %
               
                  4,512 %
               
                  3,804 %
               
                  98
               
                  3,498 %
               
                  2,865 %
               
                  4,337 %
               
                  4,118 %
               
                  4,509 %
               
                  3,808 %
               
                  99
               
                  3,505 %
               
                  2,878 %
               
                  4,336 %
               
                  4,118 %
               
                  4,506 %
               
                  3,812 %
               
                  100
               
                  3,512 %
               
                  2,891 %
               
                  4,334 %
               
                  4,119 %
               
                  4,502 %
               
                  3,816 %
               
                  101
               
                  3,519 %
               
                  2,904 %
               
                  4,333 %
               
                  4,120 %
               
                  4,499 %
               
                  3,820 %
               
                  102
               
                  3,526 %
               
                  2,917 %
               
                  4,332 %
               
                  4,121 %
               
                  4,497 %
               
                  3,823 %
               
                  103
               
                  3,532 %
               
                  2,929 %
               
                  4,330 %
               
                  4,122 %
               
                  4,494 %
               
                  3,827 %
               
                  104
               
                  3,539 %
               
                  2,941 %
               
                  4,329 %
               
                  4,122 %
               
                  4,491 %
               
                  3,831 %
               
                  105
               
                  3,545 %
               
                  2,953 %
               
                  4,328 %
               
                  4,123 %
               
                  4,488 %
               
                  3,834 %
               
                  106
               
                  3,551 %
               
                  2,965 %
               
                  4,327 %
               
                  4,124 %
               
                  4,485 %
               
                  3,838 %
               
                  107
               
                  3,557 %
               
                  2,976 %
               
                  4,325 %
               
                  4,125 %
               
                  4,483 %
               
                  3,841 %
               
                  108
               
                  3,563 %
               
                  2,988 %
               
                  4,324 %
               
                  4,125 %
               
                  4,480 %
               
                  3,844 %
               
                  109
               
                  3,569 %
               
                  2,999 %
               
                  4,323 %
               
                  4,126 %
               
                  4,477 %
               
                  3,848 %
               
                  110
               
                  3,575 %
               
                  3,010 %
               
                  4,322 %
               
                  4,127 %
               
                  4,475 %
               
                  3,851 %
               
                  111
               
                  3,580 %
               
                  3,020 %
               
                  4,321 %
               
                  4,127 %
               
                  4,472 %
               
                  3,854 %
               
                  112
               
                  3,586 %
               
                  3,031 %
               
                  4,320 %
               
                  4,128 %
               
                  4,470 %
               
                  3,857 %
               
                  113
               
                  3,591 %
               
                  3,041 %
               
                  4,319 %
               
                  4,129 %
               
                  4,468 %
               
                  3,860 %
               
                  114
               
                  3,596 %
               
                  3,051 %
               
                  4,318 %
               
                  4,129 %
               
                  4,465 %
               
                  3,863 %
               
                  115
               
                  3,602 %
               
                  3,061 %
               
                  4,317 %
               
                  4,130 %
               
                  4,463 %
               
                  3,866 %
               
                  116
               
                  3,607 %
               
                  3,071 %
               
                  4,316 %
               
                  4,130 %
               
                  4,461 %
               
                  3,869 %
               
                  117
               
                  3,612 %
               
                  3,080 %
               
                  4,315 %
               
                  4,131 %
               
                  4,458 %
               
                  3,872 %
               
                  118
               
                  3,617 %
               
                  3,090 %
               
                  4,314 %
               
                  4,132 %
               
                  4,456 %
               
                  3,874 %
               
                  119
               
                  3,622 %
               
                  3,099 %
               
                  4,313 %
               
                  4,132 %
               
                  4,454 %
               
                  3,877 %
               
                  120
               
                  3,627 %
               
                  3,108 %
               
                  4,312 %
               
                  4,133 %
               
                  4,452 %
               
                  3,880 %
               
                  121
               
                  3,631 %
               
                  3,117 %
               
                  4,311 %
               
                  4,133 %
               
                  4,450 %
               
                  3,882 %
               
                  122
               
                  3,636 %
               
                  3,126 %
               
                  4,310 %
               
                  4,134 %
               
                  4,448 %
               
                  3,885 %
               
                  123
               
                  3,640 %
               
                  3,135 %
               
                  4,309 %
               
                  4,134 %
               
                  4,446 %
               
                  3,888 %
               
                  124
               
                  3,645 %
               
                  3,143 %
               
                  4,308 %
               
                  4,135 %
               
                  4,444 %
               
                  3,890 %
               
                  125
               
                  3,649 %
               
                  3,152 %
               
                  4,307 %
               
                  4,136 %
               
                  4,442 %
               
                  3,893 %
               
                  126
               
                  3,654 %
               
                  3,160 %
               
                  4,306 %
               
                  4,136 %
               
                  4,440 %
               
                  3,895 %
               
                  127
               
                  3,658 %
               
                  3,168 %
               
                  4,306 %
               
                  4,137 %
               
                  4,438 %
               
                  3,897 %
               
                  128
               
                  3,662 %
               
                  3,176 %
               
                  4,305 %
               
                  4,137 %
               
                  4,436 %
               
                  3,900 %
               
                  129
               
                  3,666 %
               
                  3,184 %
               
                  4,304 %
               
                  4,138 %
               
                  4,434 %
               
                  3,902 %
               
                  130
               
                  3,671 %
               
                  3,192 %
               
                  4,303 %
               
                  4,138 %
               
                  4,433 %
               
                  3,904 %
               
                  131
               
                  3,675 %
               
                  3,199 %
               
                  4,302 %
               
                  4,138 %
               
                  4,431 %
               
                  3,907 %
               
                  132
               
                  3,679 %
               
                  3,207 %
               
                  4,302 %
               
                  4,139 %
               
                  4,429 %
               
                  3,909 %
               
                  133
               
                  3,682 %
               
                  3,214 %
               
                  4,301 %
               
                  4,139 %
               
                  4,427 %
               
                  3,911 %
               
                  134
               
                  3,686 %
               
                  3,222 %
               
                  4,300 %
               
                  4,140 %
               
                  4,426 %
               
                  3,913 %
               
                  135
               
                  3,690 %
               
                  3,229 %
               
                  4,299 %
               
                  4,140 %
               
                  4,424 %
               
                  3,915 %
               
                  136
               
                  3,694 %
               
                  3,236 %
               
                  4,299 %
               
                  4,141 %
               
                  4,422 %
               
                  3,917 %
               
                  137
               
                  3,698 %
               
                  3,243 %
               
                  4,298 %
               
                  4,141 %
               
                  4,421 %
               
                  3,919 %
               
                  138
               
                  3,701 %
               
                  3,250 %
               
                  4,297 %
               
                  4,142 %
               
                  4,419 %
               
                  3,922 %
               
                  139
               
                  3,705 %
               
                  3,257 %
               
                  4,297 %
               
                  4,142 %
               
                  4,418 %
               
                  3,924 %
               
                  140
               
                  3,708 %
               
                  3,263 %
               
                  4,296 %
               
                  4,142 %
               
                  4,416 %
               
                  3,925 %
               
                  141
               
                  3,712 %
               
                  3,270 %
               
                  4,295 %
               
                  4,143 %
               
                  4,414 %
               
                  3,927 %
               
                  142
               
                  3,715 %
               
                  3,277 %
               
                  4,294 %
               
                  4,143 %
               
                  4,413 %
               
                  3,929 %
               
                  143
               
                  3,719 %
               
                  3,283 %
               
                  4,294 %
               
                  4,144 %
               
                  4,411 %
               
                  3,931 %
               
                  144
               
                  3,722 %
               
                  3,289 %
               
                  4,293 %
               
                  4,144 %
               
                  4,410 %
               
                  3,933 %
               
                  145
               
                  3,725 %
               
                  3,296 %
               
                  4,293 %
               
                  4,144 %
               
                  4,409 %
               
                  3,935 %
               
                  146
               
                  3,728 %
               
                  3,302 %
               
                  4,292 %
               
                  4,145 %
               
                  4,407 %
               
                  3,937 %
               
                  147
               
                  3,732 %
               
                  3,308 %
               
                  4,291 %
               
                  4,145 %
               
                  4,406 %
               
                  3,939 %
               
                  148
               
                  3,735 %
               
                  3,314 %
               
                  4,291 %
               
                  4,146 %
               
                  4,404 %
               
                  3,940 %
               
                  149
               
                  3,738 %
               
                  3,320 %
               
                  4,290 %
               
                  4,146 %
               
                  4,403 %
               
                  3,942 %
               
                  150
               
                  3,741 %
               
                  3,326 %
               
                  4,289 %
               
                  4,146 %
               
                  4,402 %
               
                  3,944 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  švýcarský frank
               
                  australský dolar
               
                  baht
               
                  kanadský dolar
               
                  chilské peso
               
                  kolumbijské peso
               
                  1
               
                  – 0,795 %
               
                  2,043 %
               
                  1,257 %
               
                  0,645 %
               
                  3,816 %
               
                  4,474 %
               
                  2
               
                  – 0,746 %
               
                  2,008 %
               
                  1,345 %
               
                  0,681 %
               
                  3,983 %
               
                  4,580 %
               
                  3
               
                  – 0,666 %
               
                  2,059 %
               
                  1,488 %
               
                  0,789 %
               
                  4,130 %
               
                  4,688 %
               
                  4
               
                  – 0,543 %
               
                  2,153 %
               
                  1,731 %
               
                  0,909 %
               
                  4,248 %
               
                  4,853 %
               
                  5
               
                  – 0,407 %
               
                  2,304 %
               
                  1,912 %
               
                  1,039 %
               
                  4,357 %
               
                  4,907 %
               
                  6
               
                  – 0,270 %
               
                  2,407 %
               
                  1,991 %
               
                  1,185 %
               
                  4,457 %
               
                  5,049 %
               
                  7
               
                  – 0,143 %
               
                  2,534 %
               
                  2,032 %
               
                  1,336 %
               
                  4,595 %
               
                  5,199 %
               
                  8
               
                  – 0,030 %
               
                  2,633 %
               
                  2,192 %
               
                  1,491 %
               
                  4,662 %
               
                  5,320 %
               
                  9
               
                  0,071 %
               
                  2,741 %
               
                  2,274 %
               
                  1,644 %
               
                  4,757 %
               
                  5,536 %
               
                  10
               
                  0,159 %
               
                  2,831 %
               
                  2,290 %
               
                  1,778 %
               
                  4,802 %
               
                  5,775 %
               
                  11
               
                  0,227 %
               
                  2,900 %
               
                  2,427 %
               
                  1,904 %
               
                  4,823 %
               
                  5,956 %
               
                  12
               
                  0,317 %
               
                  2,960 %
               
                  2,613 %
               
                  2,019 %
               
                  4,836 %
               
                  6,081 %
               
                  13
               
                  0,372 %
               
                  3,019 %
               
                  2,762 %
               
                  2,116 %
               
                  4,841 %
               
                  6,164 %
               
                  14
               
                  0,408 %
               
                  3,075 %
               
                  2,875 %
               
                  2,199 %
               
                  4,842 %
               
                  6,215 %
               
                  15
               
                  0,481 %
               
                  3,124 %
               
                  2,965 %
               
                  2,269 %
               
                  4,839 %
               
                  6,243 %
               
                  16
               
                  0,545 %
               
                  3,165 %
               
                  3,043 %
               
                  2,328 %
               
                  4,833 %
               
                  6,252 %
               
                  17
               
                  0,591 %
               
                  3,199 %
               
                  3,112 %
               
                  2,375 %
               
                  4,826 %
               
                  6,247 %
               
                  18
               
                  0,624 %
               
                  3,229 %
               
                  3,173 %
               
                  2,412 %
               
                  4,817 %
               
                  6,232 %
               
                  19
               
                  0,649 %
               
                  3,255 %
               
                  3,228 %
               
                  2,437 %
               
                  4,807 %
               
                  6,209 %
               
                  20
               
                  0,668 %
               
                  3,279 %
               
                  3,277 %
               
                  2,451 %
               
                  4,796 %
               
                  6,179 %
               
                  21
               
                  0,684 %
               
                  3,301 %
               
                  3,321 %
               
                  2,454 %
               
                  4,784 %
               
                  6,146 %
               
                  22
               
                  0,700 %
               
                  3,319 %
               
                  3,362 %
               
                  2,452 %
               
                  4,773 %
               
                  6,109 %
               
                  23
               
                  0,717 %
               
                  3,332 %
               
                  3,399 %
               
                  2,449 %
               
                  4,761 %
               
                  6,070 %
               
                  24
               
                  0,739 %
               
                  3,339 %
               
                  3,433 %
               
                  2,449 %
               
                  4,749 %
               
                  6,029 %
               
                  25
               
                  0,767 %
               
                  3,339 %
               
                  3,464 %
               
                  2,454 %
               
                  4,737 %
               
                  5,988 %
               
                  26
               
                  0,800 %
               
                  3,332 %
               
                  3,492 %
               
                  2,466 %
               
                  4,725 %
               
                  5,946 %
               
                  27
               
                  0,839 %
               
                  3,321 %
               
                  3,519 %
               
                  2,484 %
               
                  4,713 %
               
                  5,905 %
               
                  28
               
                  0,881 %
               
                  3,310 %
               
                  3,544 %
               
                  2,506 %
               
                  4,702 %
               
                  5,864 %
               
                  29
               
                  0,925 %
               
                  3,299 %
               
                  3,567 %
               
                  2,532 %
               
                  4,691 %
               
                  5,824 %
               
                  30
               
                  0,970 %
               
                  3,292 %
               
                  3,588 %
               
                  2,559 %
               
                  4,680 %
               
                  5,784 %
               
                  31
               
                  1,016 %
               
                  3,289 %
               
                  3,608 %
               
                  2,588 %
               
                  4,669 %
               
                  5,746 %
               
                  32
               
                  1,062 %
               
                  3,290 %
               
                  3,627 %
               
                  2,618 %
               
                  4,659 %
               
                  5,708 %
               
                  33
               
                  1,108 %
               
                  3,294 %
               
                  3,644 %
               
                  2,648 %
               
                  4,648 %
               
                  5,671 %
               
                  34
               
                  1,154 %
               
                  3,300 %
               
                  3,661 %
               
                  2,679 %
               
                  4,639 %
               
                  5,636 %
               
                  35
               
                  1,198 %
               
                  3,308 %
               
                  3,676 %
               
                  2,710 %
               
                  4,629 %
               
                  5,602 %
               
                  36
               
                  1,242 %
               
                  3,318 %
               
                  3,691 %
               
                  2,740 %
               
                  4,620 %
               
                  5,569 %
               
                  37
               
                  1,285 %
               
                  3,328 %
               
                  3,705 %
               
                  2,770 %
               
                  4,611 %
               
                  5,537 %
               
                  38
               
                  1,327 %
               
                  3,340 %
               
                  3,718 %
               
                  2,799 %
               
                  4,602 %
               
                  5,506 %
               
                  39
               
                  1,367 %
               
                  3,352 %
               
                  3,731 %
               
                  2,828 %
               
                  4,593 %
               
                  5,476 %
               
                  40
               
                  1,406 %
               
                  3,365 %
               
                  3,743 %
               
                  2,856 %
               
                  4,585 %
               
                  5,447 %
               
                  41
               
                  1,444 %
               
                  3,378 %
               
                  3,754 %
               
                  2,884 %
               
                  4,577 %
               
                  5,419 %
               
                  42
               
                  1,481 %
               
                  3,391 %
               
                  3,765 %
               
                  2,911 %
               
                  4,570 %
               
                  5,393 %
               
                  43
               
                  1,517 %
               
                  3,404 %
               
                  3,775 %
               
                  2,937 %
               
                  4,562 %
               
                  5,367 %
               
                  44
               
                  1,552 %
               
                  3,417 %
               
                  3,785 %
               
                  2,962 %
               
                  4,555 %
               
                  5,342 %
               
                  45
               
                  1,585 %
               
                  3,430 %
               
                  3,794 %
               
                  2,986 %
               
                  4,548 %
               
                  5,318 %
               
                  46
               
                  1,617 %
               
                  3,443 %
               
                  3,803 %
               
                  3,010 %
               
                  4,541 %
               
                  5,295 %
               
                  47
               
                  1,649 %
               
                  3,456 %
               
                  3,811 %
               
                  3,033 %
               
                  4,535 %
               
                  5,273 %
               
                  48
               
                  1,679 %
               
                  3,469 %
               
                  3,819 %
               
                  3,056 %
               
                  4,528 %
               
                  5,251 %
               
                  49
               
                  1,708 %
               
                  3,481 %
               
                  3,827 %
               
                  3,077 %
               
                  4,522 %
               
                  5,231 %
               
                  50
               
                  1,736 %
               
                  3,493 %
               
                  3,835 %
               
                  3,098 %
               
                  4,516 %
               
                  5,211 %
               
                  51
               
                  1,764 %
               
                  3,505 %
               
                  3,842 %
               
                  3,119 %
               
                  4,511 %
               
                  5,192 %
               
                  52
               
                  1,790 %
               
                  3,517 %
               
                  3,849 %
               
                  3,138 %
               
                  4,505 %
               
                  5,173 %
               
                  53
               
                  1,815 %
               
                  3,528 %
               
                  3,856 %
               
                  3,157 %
               
                  4,500 %
               
                  5,155 %
               
                  54
               
                  1,840 %
               
                  3,540 %
               
                  3,862 %
               
                  3,176 %
               
                  4,495 %
               
                  5,138 %
               
                  55
               
                  1,864 %
               
                  3,550 %
               
                  3,868 %
               
                  3,194 %
               
                  4,490 %
               
                  5,121 %
               
                  56
               
                  1,887 %
               
                  3,561 %
               
                  3,874 %
               
                  3,211 %
               
                  4,485 %
               
                  5,105 %
               
                  57
               
                  1,909 %
               
                  3,571 %
               
                  3,880 %
               
                  3,228 %
               
                  4,480 %
               
                  5,089 %
               
                  58
               
                  1,931 %
               
                  3,581 %
               
                  3,885 %
               
                  3,244 %
               
                  4,475 %
               
                  5,074 %
               
                  59
               
                  1,952 %
               
                  3,591 %
               
                  3,891 %
               
                  3,260 %
               
                  4,471 %
               
                  5,059 %
               
                  60
               
                  1,972 %
               
                  3,601 %
               
                  3,896 %
               
                  3,275 %
               
                  4,466 %
               
                  5,045 %
               
                  61
               
                  1,992 %
               
                  3,610 %
               
                  3,901 %
               
                  3,290 %
               
                  4,462 %
               
                  5,031 %
               
                  62
               
                  2,011 %
               
                  3,619 %
               
                  3,906 %
               
                  3,304 %
               
                  4,458 %
               
                  5,018 %
               
                  63
               
                  2,030 %
               
                  3,628 %
               
                  3,911 %
               
                  3,318 %
               
                  4,454 %
               
                  5,005 %
               
                  64
               
                  2,048 %
               
                  3,636 %
               
                  3,915 %
               
                  3,331 %
               
                  4,450 %
               
                  4,993 %
               
                  65
               
                  2,065 %
               
                  3,645 %
               
                  3,920 %
               
                  3,345 %
               
                  4,447 %
               
                  4,980 %
               
                  66
               
                  2,082 %
               
                  3,653 %
               
                  3,924 %
               
                  3,357 %
               
                  4,443 %
               
                  4,969 %
               
                  67
               
                  2,099 %
               
                  3,661 %
               
                  3,928 %
               
                  3,370 %
               
                  4,439 %
               
                  4,957 %
               
                  68
               
                  2,115 %
               
                  3,669 %
               
                  3,932 %
               
                  3,382 %
               
                  4,436 %
               
                  4,946 %
               
                  69
               
                  2,130 %
               
                  3,676 %
               
                  3,936 %
               
                  3,394 %
               
                  4,433 %
               
                  4,935 %
               
                  70
               
                  2,145 %
               
                  3,683 %
               
                  3,940 %
               
                  3,405 %
               
                  4,429 %
               
                  4,925 %
               
                  71
               
                  2,160 %
               
                  3,691 %
               
                  3,943 %
               
                  3,416 %
               
                  4,426 %
               
                  4,915 %
               
                  72
               
                  2,174 %
               
                  3,697 %
               
                  3,947 %
               
                  3,427 %
               
                  4,423 %
               
                  4,905 %
               
                  73
               
                  2,188 %
               
                  3,704 %
               
                  3,950 %
               
                  3,437 %
               
                  4,420 %
               
                  4,895 %
               
                  74
               
                  2,202 %
               
                  3,711 %
               
                  3,954 %
               
                  3,448 %
               
                  4,417 %
               
                  4,886 %
               
                  75
               
                  2,215 %
               
                  3,717 %
               
                  3,957 %
               
                  3,457 %
               
                  4,414 %
               
                  4,876 %
               
                  76
               
                  2,228 %
               
                  3,723 %
               
                  3,960 %
               
                  3,467 %
               
                  4,411 %
               
                  4,868 %
               
                  77
               
                  2,240 %
               
                  3,730 %
               
                  3,963 %
               
                  3,477 %
               
                  4,409 %
               
                  4,859 %
               
                  78
               
                  2,253 %
               
                  3,736 %
               
                  3,966 %
               
                  3,486 %
               
                  4,406 %
               
                  4,850 %
               
                  79
               
                  2,265 %
               
                  3,741 %
               
                  3,969 %
               
                  3,495 %
               
                  4,404 %
               
                  4,842 %
               
                  80
               
                  2,276 %
               
                  3,747 %
               
                  3,972 %
               
                  3,504 %
               
                  4,401 %
               
                  4,834 %
               
                  81
               
                  2,288 %
               
                  3,753 %
               
                  3,975 %
               
                  3,512 %
               
                  4,399 %
               
                  4,826 %
               
                  82
               
                  2,299 %
               
                  3,758 %
               
                  3,978 %
               
                  3,520 %
               
                  4,396 %
               
                  4,819 %
               
                  83
               
                  2,309 %
               
                  3,763 %
               
                  3,981 %
               
                  3,529 %
               
                  4,394 %
               
                  4,811 %
               
                  84
               
                  2,320 %
               
                  3,768 %
               
                  3,983 %
               
                  3,537 %
               
                  4,391 %
               
                  4,804 %
               
                  85
               
                  2,330 %
               
                  3,773 %
               
                  3,986 %
               
                  3,544 %
               
                  4,389 %
               
                  4,797 %
               
                  86
               
                  2,340 %
               
                  3,778 %
               
                  3,988 %
               
                  3,552 %
               
                  4,387 %
               
                  4,790 %
               
                  87
               
                  2,350 %
               
                  3,783 %
               
                  3,991 %
               
                  3,559 %
               
                  4,385 %
               
                  4,783 %
               
                  88
               
                  2,360 %
               
                  3,788 %
               
                  3,993 %
               
                  3,567 %
               
                  4,383 %
               
                  4,776 %
               
                  89
               
                  2,369 %
               
                  3,793 %
               
                  3,995 %
               
                  3,574 %
               
                  4,381 %
               
                  4,770 %
               
                  90
               
                  2,378 %
               
                  3,797 %
               
                  3,998 %
               
                  3,581 %
               
                  4,379 %
               
                  4,764 %
               
                  91
               
                  2,387 %
               
                  3,801 %
               
                  4,000 %
               
                  3,587 %
               
                  4,377 %
               
                  4,757 %
               
                  92
               
                  2,396 %
               
                  3,806 %
               
                  4,002 %
               
                  3,594 %
               
                  4,375 %
               
                  4,751 %
               
                  93
               
                  2,405 %
               
                  3,810 %
               
                  4,004 %
               
                  3,601 %
               
                  4,373 %
               
                  4,745 %
               
                  94
               
                  2,413 %
               
                  3,814 %
               
                  4,006 %
               
                  3,607 %
               
                  4,371 %
               
                  4,740 %
               
                  95
               
                  2,421 %
               
                  3,818 %
               
                  4,008 %
               
                  3,613 %
               
                  4,369 %
               
                  4,734 %
               
                  96
               
                  2,429 %
               
                  3,822 %
               
                  4,010 %
               
                  3,619 %
               
                  4,368 %
               
                  4,728 %
               
                  97
               
                  2,437 %
               
                  3,826 %
               
                  4,012 %
               
                  3,625 %
               
                  4,366 %
               
                  4,723 %
               
                  98
               
                  2,445 %
               
                  3,830 %
               
                  4,014 %
               
                  3,631 %
               
                  4,364 %
               
                  4,717 %
               
                  99
               
                  2,453 %
               
                  3,834 %
               
                  4,016 %
               
                  3,637 %
               
                  4,363 %
               
                  4,712 %
               
                  100
               
                  2,460 %
               
                  3,837 %
               
                  4,018 %
               
                  3,642 %
               
                  4,361 %
               
                  4,707 %
               
                  101
               
                  2,467 %
               
                  3,841 %
               
                  4,020 %
               
                  3,648 %
               
                  4,359 %
               
                  4,702 %
               
                  102
               
                  2,475 %
               
                  3,844 %
               
                  4,021 %
               
                  3,653 %
               
                  4,358 %
               
                  4,697 %
               
                  103
               
                  2,482 %
               
                  3,848 %
               
                  4,023 %
               
                  3,659 %
               
                  4,356 %
               
                  4,692 %
               
                  104
               
                  2,489 %
               
                  3,851 %
               
                  4,025 %
               
                  3,664 %
               
                  4,355 %
               
                  4,688 %
               
                  105
               
                  2,495 %
               
                  3,854 %
               
                  4,027 %
               
                  3,669 %
               
                  4,353 %
               
                  4,683 %
               
                  106
               
                  2,502 %
               
                  3,858 %
               
                  4,028 %
               
                  3,674 %
               
                  4,352 %
               
                  4,678 %
               
                  107
               
                  2,508 %
               
                  3,861 %
               
                  4,030 %
               
                  3,679 %
               
                  4,350 %
               
                  4,674 %
               
                  108
               
                  2,515 %
               
                  3,864 %
               
                  4,031 %
               
                  3,684 %
               
                  4,349 %
               
                  4,669 %
               
                  109
               
                  2,521 %
               
                  3,867 %
               
                  4,033 %
               
                  3,688 %
               
                  4,348 %
               
                  4,665 %
               
                  110
               
                  2,527 %
               
                  3,870 %
               
                  4,034 %
               
                  3,693 %
               
                  4,346 %
               
                  4,661 %
               
                  111
               
                  2,533 %
               
                  3,873 %
               
                  4,036 %
               
                  3,697 %
               
                  4,345 %
               
                  4,657 %
               
                  112
               
                  2,539 %
               
                  3,876 %
               
                  4,037 %
               
                  3,702 %
               
                  4,344 %
               
                  4,653 %
               
                  113
               
                  2,545 %
               
                  3,879 %
               
                  4,039 %
               
                  3,706 %
               
                  4,342 %
               
                  4,649 %
               
                  114
               
                  2,551 %
               
                  3,882 %
               
                  4,040 %
               
                  3,711 %
               
                  4,341 %
               
                  4,645 %
               
                  115
               
                  2,556 %
               
                  3,884 %
               
                  4,042 %
               
                  3,715 %
               
                  4,340 %
               
                  4,641 %
               
                  116
               
                  2,562 %
               
                  3,887 %
               
                  4,043 %
               
                  3,719 %
               
                  4,339 %
               
                  4,637 %
               
                  117
               
                  2,567 %
               
                  3,890 %
               
                  4,044 %
               
                  3,723 %
               
                  4,338 %
               
                  4,633 %
               
                  118
               
                  2,573 %
               
                  3,892 %
               
                  4,046 %
               
                  3,727 %
               
                  4,336 %
               
                  4,630 %
               
                  119
               
                  2,578 %
               
                  3,895 %
               
                  4,047 %
               
                  3,731 %
               
                  4,335 %
               
                  4,626 %
               
                  120
               
                  2,583 %
               
                  3,898 %
               
                  4,048 %
               
                  3,735 %
               
                  4,334 %
               
                  4,622 %
               
                  121
               
                  2,588 %
               
                  3,900 %
               
                  4,050 %
               
                  3,739 %
               
                  4,333 %
               
                  4,619 %
               
                  122
               
                  2,593 %
               
                  3,903 %
               
                  4,051 %
               
                  3,743 %
               
                  4,332 %
               
                  4,615 %
               
                  123
               
                  2,598 %
               
                  3,905 %
               
                  4,052 %
               
                  3,746 %
               
                  4,331 %
               
                  4,612 %
               
                  124
               
                  2,603 %
               
                  3,907 %
               
                  4,053 %
               
                  3,750 %
               
                  4,330 %
               
                  4,609 %
               
                  125
               
                  2,608 %
               
                  3,910 %
               
                  4,054 %
               
                  3,754 %
               
                  4,329 %
               
                  4,605 %
               
                  126
               
                  2,612 %
               
                  3,912 %
               
                  4,055 %
               
                  3,757 %
               
                  4,328 %
               
                  4,602 %
               
                  127
               
                  2,617 %
               
                  3,914 %
               
                  4,057 %
               
                  3,761 %
               
                  4,327 %
               
                  4,599 %
               
                  128
               
                  2,622 %
               
                  3,916 %
               
                  4,058 %
               
                  3,764 %
               
                  4,326 %
               
                  4,596 %
               
                  129
               
                  2,626 %
               
                  3,919 %
               
                  4,059 %
               
                  3,767 %
               
                  4,325 %
               
                  4,593 %
               
                  130
               
                  2,630 %
               
                  3,921 %
               
                  4,060 %
               
                  3,771 %
               
                  4,324 %
               
                  4,590 %
               
                  131
               
                  2,635 %
               
                  3,923 %
               
                  4,061 %
               
                  3,774 %
               
                  4,323 %
               
                  4,587 %
               
                  132
               
                  2,639 %
               
                  3,925 %
               
                  4,062 %
               
                  3,777 %
               
                  4,322 %
               
                  4,584 %
               
                  133
               
                  2,643 %
               
                  3,927 %
               
                  4,063 %
               
                  3,780 %
               
                  4,321 %
               
                  4,581 %
               
                  134
               
                  2,647 %
               
                  3,929 %
               
                  4,064 %
               
                  3,784 %
               
                  4,320 %
               
                  4,578 %
               
                  135
               
                  2,651 %
               
                  3,931 %
               
                  4,065 %
               
                  3,787 %
               
                  4,319 %
               
                  4,575 %
               
                  136
               
                  2,655 %
               
                  3,933 %
               
                  4,066 %
               
                  3,790 %
               
                  4,318 %
               
                  4,573 %
               
                  137
               
                  2,659 %
               
                  3,935 %
               
                  4,067 %
               
                  3,793 %
               
                  4,317 %
               
                  4,570 %
               
                  138
               
                  2,663 %
               
                  3,937 %
               
                  4,068 %
               
                  3,796 %
               
                  4,317 %
               
                  4,567 %
               
                  139
               
                  2,667 %
               
                  3,939 %
               
                  4,069 %
               
                  3,799 %
               
                  4,316 %
               
                  4,565 %
               
                  140
               
                  2,671 %
               
                  3,941 %
               
                  4,070 %
               
                  3,801 %
               
                  4,315 %
               
                  4,562 %
               
                  141
               
                  2,675 %
               
                  3,943 %
               
                  4,071 %
               
                  3,804 %
               
                  4,314 %
               
                  4,559 %
               
                  142
               
                  2,678 %
               
                  3,944 %
               
                  4,072 %
               
                  3,807 %
               
                  4,313 %
               
                  4,557 %
               
                  143
               
                  2,682 %
               
                  3,946 %
               
                  4,073 %
               
                  3,810 %
               
                  4,313 %
               
                  4,554 %
               
                  144
               
                  2,686 %
               
                  3,948 %
               
                  4,074 %
               
                  3,812 %
               
                  4,312 %
               
                  4,552 %
               
                  145
               
                  2,689 %
               
                  3,950 %
               
                  4,074 %
               
                  3,815 %
               
                  4,311 %
               
                  4,549 %
               
                  146
               
                  2,693 %
               
                  3,951 %
               
                  4,075 %
               
                  3,818 %
               
                  4,310 %
               
                  4,547 %
               
                  147
               
                  2,696 %
               
                  3,953 %
               
                  4,076 %
               
                  3,820 %
               
                  4,309 %
               
                  4,545 %
               
                  148
               
                  2,700 %
               
                  3,955 %
               
                  4,077 %
               
                  3,823 %
               
                  4,309 %
               
                  4,542 %
               
                  149
               
                  2,703 %
               
                  3,956 %
               
                  4,078 %
               
                  3,825 %
               
                  4,308 %
               
                  4,540 %
               
                  150
               
                  2,706 %
               
                  3,958 %
               
                  4,079 %
               
                  3,828 %
               
                  4,307 %
               
                  4,538 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  hongkongský dolar
               
                  indická rupie
               
                  mexické peso
               
                  nový tchajwanský dolar
               
                  novozélandský dolar
               
                  rand
               
                  1
               
                  0,461 %
               
                  7,178 %
               
                  3,347 %
               
                  0,257 %
               
                  2,430 %
               
                  7,354 %
               
                  2
               
                  0,764 %
               
                  7,292 %
               
                  3,803 %
               
                  0,343 %
               
                  2,512 %
               
                  8,072 %
               
                  3
               
                  0,977 %
               
                  7,404 %
               
                  4,530 %
               
                  0,431 %
               
                  2,655 %
               
                  8,510 %
               
                  4
               
                  1,182 %
               
                  7,513 %
               
                  4,956 %
               
                  0,520 %
               
                  2,812 %
               
                  8,814 %
               
                  5
               
                  1,316 %
               
                  7,610 %
               
                  5,396 %
               
                  0,609 %
               
                  2,964 %
               
                  9,035 %
               
                  6
               
                  1,427 %
               
                  7,680 %
               
                  5,717 %
               
                  0,697 %
               
                  3,102 %
               
                  9,214 %
               
                  7
               
                  1,524 %
               
                  7,752 %
               
                  5,879 %
               
                  0,786 %
               
                  3,222 %
               
                  9,353 %
               
                  8
               
                  1,604 %
               
                  7,804 %
               
                  6,000 %
               
                  0,871 %
               
                  3,325 %
               
                  9,470 %
               
                  9
               
                  1,667 %
               
                  7,847 %
               
                  6,100 %
               
                  0,953 %
               
                  3,411 %
               
                  9,563 %
               
                  10
               
                  1,715 %
               
                  7,882 %
               
                  6,206 %
               
                  1,032 %
               
                  3,485 %
               
                  9,646 %
               
                  11
               
                  1,751 %
               
                  7,892 %
               
                  6,319 %
               
                  1,120 %
               
                  3,557 %
               
                  9,723 %
               
                  12
               
                  1,789 %
               
                  7,879 %
               
                  6,434 %
               
                  1,214 %
               
                  3,626 %
               
                  9,794 %
               
                  13
               
                  1,839 %
               
                  7,851 %
               
                  6,547 %
               
                  1,310 %
               
                  3,689 %
               
                  9,860 %
               
                  14
               
                  1,896 %
               
                  7,811 %
               
                  6,655 %
               
                  1,407 %
               
                  3,745 %
               
                  9,910 %
               
                  15
               
                  1,958 %
               
                  7,763 %
               
                  6,755 %
               
                  1,502 %
               
                  3,793 %
               
                  9,934 %
               
                  16
               
                  2,021 %
               
                  7,709 %
               
                  6,846 %
               
                  1,594 %
               
                  3,833 %
               
                  9,928 %
               
                  17
               
                  2,085 %
               
                  7,652 %
               
                  6,925 %
               
                  1,684 %
               
                  3,868 %
               
                  9,895 %
               
                  18
               
                  2,148 %
               
                  7,593 %
               
                  6,993 %
               
                  1,769 %
               
                  3,897 %
               
                  9,841 %
               
                  19
               
                  2,210 %
               
                  7,533 %
               
                  7,046 %
               
                  1,851 %
               
                  3,923 %
               
                  9,772 %
               
                  20
               
                  2,271 %
               
                  7,472 %
               
                  7,084 %
               
                  1,930 %
               
                  3,945 %
               
                  9,692 %
               
                  21
               
                  2,329 %
               
                  7,412 %
               
                  7,105 %
               
                  2,005 %
               
                  3,964 %
               
                  9,602 %
               
                  22
               
                  2,386 %
               
                  7,352 %
               
                  7,113 %
               
                  2,076 %
               
                  3,982 %
               
                  9,507 %
               
                  23
               
                  2,440 %
               
                  7,293 %
               
                  7,109 %
               
                  2,144 %
               
                  3,997 %
               
                  9,409 %
               
                  24
               
                  2,492 %
               
                  7,236 %
               
                  7,097 %
               
                  2,208 %
               
                  4,011 %
               
                  9,308 %
               
                  25
               
                  2,543 %
               
                  7,180 %
               
                  7,077 %
               
                  2,270 %
               
                  4,023 %
               
                  9,206 %
               
                  26
               
                  2,591 %
               
                  7,126 %
               
                  7,053 %
               
                  2,328 %
               
                  4,034 %
               
                  9,104 %
               
                  27
               
                  2,637 %
               
                  7,074 %
               
                  7,025 %
               
                  2,384 %
               
                  4,044 %
               
                  9,004 %
               
                  28
               
                  2,681 %
               
                  7,023 %
               
                  6,994 %
               
                  2,437 %
               
                  4,053 %
               
                  8,905 %
               
                  29
               
                  2,723 %
               
                  6,974 %
               
                  6,961 %
               
                  2,488 %
               
                  4,061 %
               
                  8,808 %
               
                  30
               
                  2,763 %
               
                  6,927 %
               
                  6,926 %
               
                  2,536 %
               
                  4,069 %
               
                  8,714 %
               
                  31
               
                  2,802 %
               
                  6,881 %
               
                  6,891 %
               
                  2,582 %
               
                  4,076 %
               
                  8,623 %
               
                  32
               
                  2,839 %
               
                  6,838 %
               
                  6,856 %
               
                  2,625 %
               
                  4,082 %
               
                  8,534 %
               
                  33
               
                  2,874 %
               
                  6,796 %
               
                  6,820 %
               
                  2,667 %
               
                  4,088 %
               
                  8,448 %
               
                  34
               
                  2,908 %
               
                  6,755 %
               
                  6,785 %
               
                  2,707 %
               
                  4,093 %
               
                  8,365 %
               
                  35
               
                  2,940 %
               
                  6,717 %
               
                  6,750 %
               
                  2,745 %
               
                  4,098 %
               
                  8,285 %
               
                  36
               
                  2,971 %
               
                  6,680 %
               
                  6,716 %
               
                  2,781 %
               
                  4,102 %
               
                  8,209 %
               
                  37
               
                  3,001 %
               
                  6,644 %
               
                  6,682 %
               
                  2,816 %
               
                  4,106 %
               
                  8,135 %
               
                  38
               
                  3,029 %
               
                  6,609 %
               
                  6,650 %
               
                  2,850 %
               
                  4,110 %
               
                  8,064 %
               
                  39
               
                  3,057 %
               
                  6,576 %
               
                  6,618 %
               
                  2,881 %
               
                  4,113 %
               
                  7,995 %
               
                  40
               
                  3,083 %
               
                  6,545 %
               
                  6,587 %
               
                  2,912 %
               
                  4,116 %
               
                  7,930 %
               
                  41
               
                  3,108 %
               
                  6,514 %
               
                  6,557 %
               
                  2,941 %
               
                  4,119 %
               
                  7,866 %
               
                  42
               
                  3,132 %
               
                  6,485 %
               
                  6,528 %
               
                  2,969 %
               
                  4,122 %
               
                  7,806 %
               
                  43
               
                  3,155 %
               
                  6,457 %
               
                  6,500 %
               
                  2,996 %
               
                  4,125 %
               
                  7,748 %
               
                  44
               
                  3,178 %
               
                  6,430 %
               
                  6,472 %
               
                  3,022 %
               
                  4,127 %
               
                  7,692 %
               
                  45
               
                  3,199 %
               
                  6,404 %
               
                  6,446 %
               
                  3,047 %
               
                  4,130 %
               
                  7,638 %
               
                  46
               
                  3,220 %
               
                  6,379 %
               
                  6,420 %
               
                  3,071 %
               
                  4,132 %
               
                  7,586 %
               
                  47
               
                  3,240 %
               
                  6,355 %
               
                  6,396 %
               
                  3,094 %
               
                  4,134 %
               
                  7,537 %
               
                  48
               
                  3,259 %
               
                  6,331 %
               
                  6,372 %
               
                  3,116 %
               
                  4,136 %
               
                  7,489 %
               
                  49
               
                  3,277 %
               
                  6,309 %
               
                  6,349 %
               
                  3,137 %
               
                  4,137 %
               
                  7,443 %
               
                  50
               
                  3,295 %
               
                  6,287 %
               
                  6,327 %
               
                  3,158 %
               
                  4,139 %
               
                  7,398 %
               
                  51
               
                  3,312 %
               
                  6,267 %
               
                  6,306 %
               
                  3,178 %
               
                  4,141 %
               
                  7,356 %
               
                  52
               
                  3,329 %
               
                  6,247 %
               
                  6,285 %
               
                  3,197 %
               
                  4,142 %
               
                  7,314 %
               
                  53
               
                  3,345 %
               
                  6,227 %
               
                  6,265 %
               
                  3,215 %
               
                  4,144 %
               
                  7,275 %
               
                  54
               
                  3,360 %
               
                  6,209 %
               
                  6,245 %
               
                  3,233 %
               
                  4,145 %
               
                  7,236 %
               
                  55
               
                  3,375 %
               
                  6,191 %
               
                  6,227 %
               
                  3,250 %
               
                  4,146 %
               
                  7,199 %
               
                  56
               
                  3,389 %
               
                  6,173 %
               
                  6,209 %
               
                  3,267 %
               
                  4,147 %
               
                  7,164 %
               
                  57
               
                  3,403 %
               
                  6,156 %
               
                  6,191 %
               
                  3,283 %
               
                  4,149 %
               
                  7,129 %
               
                  58
               
                  3,417 %
               
                  6,140 %
               
                  6,174 %
               
                  3,298 %
               
                  4,150 %
               
                  7,096 %
               
                  59
               
                  3,430 %
               
                  6,124 %
               
                  6,158 %
               
                  3,313 %
               
                  4,151 %
               
                  7,064 %
               
                  60
               
                  3,442 %
               
                  6,109 %
               
                  6,142 %
               
                  3,328 %
               
                  4,152 %
               
                  7,033 %
               
                  61
               
                  3,454 %
               
                  6,094 %
               
                  6,127 %
               
                  3,342 %
               
                  4,153 %
               
                  7,003 %
               
                  62
               
                  3,466 %
               
                  6,080 %
               
                  6,112 %
               
                  3,356 %
               
                  4,154 %
               
                  6,973 %
               
                  63
               
                  3,478 %
               
                  6,066 %
               
                  6,098 %
               
                  3,369 %
               
                  4,155 %
               
                  6,945 %
               
                  64
               
                  3,489 %
               
                  6,052 %
               
                  6,084 %
               
                  3,382 %
               
                  4,155 %
               
                  6,918 %
               
                  65
               
                  3,500 %
               
                  6,039 %
               
                  6,070 %
               
                  3,394 %
               
                  4,156 %
               
                  6,891 %
               
                  66
               
                  3,510 %
               
                  6,027 %
               
                  6,057 %
               
                  3,406 %
               
                  4,157 %
               
                  6,865 %
               
                  67
               
                  3,520 %
               
                  6,014 %
               
                  6,044 %
               
                  3,418 %
               
                  4,158 %
               
                  6,840 %
               
                  68
               
                  3,530 %
               
                  6,002 %
               
                  6,032 %
               
                  3,429 %
               
                  4,158 %
               
                  6,816 %
               
                  69
               
                  3,540 %
               
                  5,991 %
               
                  6,020 %
               
                  3,440 %
               
                  4,159 %
               
                  6,793 %
               
                  70
               
                  3,549 %
               
                  5,979 %
               
                  6,008 %
               
                  3,451 %
               
                  4,160 %
               
                  6,770 %
               
                  71
               
                  3,558 %
               
                  5,968 %
               
                  5,996 %
               
                  3,461 %
               
                  4,160 %
               
                  6,748 %
               
                  72
               
                  3,567 %
               
                  5,958 %
               
                  5,985 %
               
                  3,472 %
               
                  4,161 %
               
                  6,726 %
               
                  73
               
                  3,576 %
               
                  5,947 %
               
                  5,975 %
               
                  3,482 %
               
                  4,162 %
               
                  6,705 %
               
                  74
               
                  3,584 %
               
                  5,937 %
               
                  5,964 %
               
                  3,491 %
               
                  4,162 %
               
                  6,684 %
               
                  75
               
                  3,592 %
               
                  5,927 %
               
                  5,954 %
               
                  3,501 %
               
                  4,163 %
               
                  6,665 %
               
                  76
               
                  3,600 %
               
                  5,918 %
               
                  5,944 %
               
                  3,510 %
               
                  4,163 %
               
                  6,645 %
               
                  77
               
                  3,608 %
               
                  5,909 %
               
                  5,934 %
               
                  3,519 %
               
                  4,164 %
               
                  6,626 %
               
                  78
               
                  3,616 %
               
                  5,899 %
               
                  5,925 %
               
                  3,527 %
               
                  4,164 %
               
                  6,608 %
               
                  79
               
                  3,623 %
               
                  5,891 %
               
                  5,916 %
               
                  3,536 %
               
                  4,165 %
               
                  6,590 %
               
                  80
               
                  3,630 %
               
                  5,882 %
               
                  5,907 %
               
                  3,544 %
               
                  4,165 %
               
                  6,572 %
               
                  81
               
                  3,637 %
               
                  5,873 %
               
                  5,898 %
               
                  3,552 %
               
                  4,166 %
               
                  6,555 %
               
                  82
               
                  3,644 %
               
                  5,865 %
               
                  5,889 %
               
                  3,560 %
               
                  4,166 %
               
                  6,539 %
               
                  83
               
                  3,651 %
               
                  5,857 %
               
                  5,881 %
               
                  3,568 %
               
                  4,167 %
               
                  6,523 %
               
                  84
               
                  3,657 %
               
                  5,849 %
               
                  5,873 %
               
                  3,575 %
               
                  4,167 %
               
                  6,507 %
               
                  85
               
                  3,663 %
               
                  5,842 %
               
                  5,865 %
               
                  3,582 %
               
                  4,167 %
               
                  6,491 %
               
                  86
               
                  3,670 %
               
                  5,834 %
               
                  5,857 %
               
                  3,590 %
               
                  4,168 %
               
                  6,476 %
               
                  87
               
                  3,676 %
               
                  5,827 %
               
                  5,850 %
               
                  3,597 %
               
                  4,168 %
               
                  6,461 %
               
                  88
               
                  3,682 %
               
                  5,820 %
               
                  5,842 %
               
                  3,603 %
               
                  4,169 %
               
                  6,447 %
               
                  89
               
                  3,687 %
               
                  5,813 %
               
                  5,835 %
               
                  3,610 %
               
                  4,169 %
               
                  6,433 %
               
                  90
               
                  3,693 %
               
                  5,806 %
               
                  5,828 %
               
                  3,617 %
               
                  4,169 %
               
                  6,419 %
               
                  91
               
                  3,699 %
               
                  5,799 %
               
                  5,821 %
               
                  3,623 %
               
                  4,170 %
               
                  6,406 %
               
                  92
               
                  3,704 %
               
                  5,793 %
               
                  5,814 %
               
                  3,629 %
               
                  4,170 %
               
                  6,392 %
               
                  93
               
                  3,709 %
               
                  5,786 %
               
                  5,808 %
               
                  3,635 %
               
                  4,170 %
               
                  6,380 %
               
                  94
               
                  3,715 %
               
                  5,780 %
               
                  5,801 %
               
                  3,641 %
               
                  4,171 %
               
                  6,367 %
               
                  95
               
                  3,720 %
               
                  5,774 %
               
                  5,795 %
               
                  3,647 %
               
                  4,171 %
               
                  6,355 %
               
                  96
               
                  3,725 %
               
                  5,768 %
               
                  5,789 %
               
                  3,653 %
               
                  4,171 %
               
                  6,342 %
               
                  97
               
                  3,730 %
               
                  5,762 %
               
                  5,783 %
               
                  3,659 %
               
                  4,172 %
               
                  6,331 %
               
                  98
               
                  3,734 %
               
                  5,756 %
               
                  5,777 %
               
                  3,664 %
               
                  4,172 %
               
                  6,319 %
               
                  99
               
                  3,739 %
               
                  5,751 %
               
                  5,771 %
               
                  3,670 %
               
                  4,172 %
               
                  6,308 %
               
                  100
               
                  3,744 %
               
                  5,745 %
               
                  5,765 %
               
                  3,675 %
               
                  4,172 %
               
                  6,297 %
               
                  101
               
                  3,748 %
               
                  5,740 %
               
                  5,759 %
               
                  3,680 %
               
                  4,173 %
               
                  6,286 %
               
                  102
               
                  3,753 %
               
                  5,735 %
               
                  5,754 %
               
                  3,685 %
               
                  4,173 %
               
                  6,275 %
               
                  103
               
                  3,757 %
               
                  5,729 %
               
                  5,749 %
               
                  3,690 %
               
                  4,173 %
               
                  6,264 %
               
                  104
               
                  3,761 %
               
                  5,724 %
               
                  5,743 %
               
                  3,695 %
               
                  4,174 %
               
                  6,254 %
               
                  105
               
                  3,765 %
               
                  5,719 %
               
                  5,738 %
               
                  3,700 %
               
                  4,174 %
               
                  6,244 %
               
                  106
               
                  3,769 %
               
                  5,714 %
               
                  5,733 %
               
                  3,704 %
               
                  4,174 %
               
                  6,234 %
               
                  107
               
                  3,773 %
               
                  5,709 %
               
                  5,728 %
               
                  3,709 %
               
                  4,174 %
               
                  6,224 %
               
                  108
               
                  3,777 %
               
                  5,705 %
               
                  5,723 %
               
                  3,714 %
               
                  4,175 %
               
                  6,215 %
               
                  109
               
                  3,781 %
               
                  5,700 %
               
                  5,718 %
               
                  3,718 %
               
                  4,175 %
               
                  6,206 %
               
                  110
               
                  3,785 %
               
                  5,696 %
               
                  5,714 %
               
                  3,722 %
               
                  4,175 %
               
                  6,196 %
               
                  111
               
                  3,789 %
               
                  5,691 %
               
                  5,709 %
               
                  3,727 %
               
                  4,175 %
               
                  6,187 %
               
                  112
               
                  3,792 %
               
                  5,687 %
               
                  5,704 %
               
                  3,731 %
               
                  4,175 %
               
                  6,179 %
               
                  113
               
                  3,796 %
               
                  5,682 %
               
                  5,700 %
               
                  3,735 %
               
                  4,176 %
               
                  6,170 %
               
                  114
               
                  3,800 %
               
                  5,678 %
               
                  5,695 %
               
                  3,739 %
               
                  4,176 %
               
                  6,161 %
               
                  115
               
                  3,803 %
               
                  5,674 %
               
                  5,691 %
               
                  3,743 %
               
                  4,176 %
               
                  6,153 %
               
                  116
               
                  3,806 %
               
                  5,670 %
               
                  5,687 %
               
                  3,747 %
               
                  4,176 %
               
                  6,145 %
               
                  117
               
                  3,810 %
               
                  5,666 %
               
                  5,683 %
               
                  3,751 %
               
                  4,177 %
               
                  6,137 %
               
                  118
               
                  3,813 %
               
                  5,662 %
               
                  5,679 %
               
                  3,755 %
               
                  4,177 %
               
                  6,129 %
               
                  119
               
                  3,816 %
               
                  5,658 %
               
                  5,675 %
               
                  3,758 %
               
                  4,177 %
               
                  6,121 %
               
                  120
               
                  3,820 %
               
                  5,654 %
               
                  5,671 %
               
                  3,762 %
               
                  4,177 %
               
                  6,113 %
               
                  121
               
                  3,823 %
               
                  5,650 %
               
                  5,667 %
               
                  3,766 %
               
                  4,177 %
               
                  6,105 %
               
                  122
               
                  3,826 %
               
                  5,647 %
               
                  5,663 %
               
                  3,769 %
               
                  4,177 %
               
                  6,098 %
               
                  123
               
                  3,829 %
               
                  5,643 %
               
                  5,659 %
               
                  3,773 %
               
                  4,178 %
               
                  6,091 %
               
                  124
               
                  3,832 %
               
                  5,640 %
               
                  5,655 %
               
                  3,776 %
               
                  4,178 %
               
                  6,083 %
               
                  125
               
                  3,835 %
               
                  5,636 %
               
                  5,652 %
               
                  3,780 %
               
                  4,178 %
               
                  6,076 %
               
                  126
               
                  3,838 %
               
                  5,633 %
               
                  5,648 %
               
                  3,783 %
               
                  4,178 %
               
                  6,069 %
               
                  127
               
                  3,841 %
               
                  5,629 %
               
                  5,645 %
               
                  3,786 %
               
                  4,178 %
               
                  6,062 %
               
                  128
               
                  3,843 %
               
                  5,626 %
               
                  5,641 %
               
                  3,789 %
               
                  4,179 %
               
                  6,056 %
               
                  129
               
                  3,846 %
               
                  5,622 %
               
                  5,638 %
               
                  3,793 %
               
                  4,179 %
               
                  6,049 %
               
                  130
               
                  3,849 %
               
                  5,619 %
               
                  5,634 %
               
                  3,796 %
               
                  4,179 %
               
                  6,043 %
               
                  131
               
                  3,851 %
               
                  5,616 %
               
                  5,631 %
               
                  3,799 %
               
                  4,179 %
               
                  6,036 %
               
                  132
               
                  3,854 %
               
                  5,613 %
               
                  5,628 %
               
                  3,802 %
               
                  4,179 %
               
                  6,030 %
               
                  133
               
                  3,857 %
               
                  5,610 %
               
                  5,625 %
               
                  3,805 %
               
                  4,179 %
               
                  6,023 %
               
                  134
               
                  3,859 %
               
                  5,607 %
               
                  5,621 %
               
                  3,808 %
               
                  4,180 %
               
                  6,017 %
               
                  135
               
                  3,862 %
               
                  5,604 %
               
                  5,618 %
               
                  3,811 %
               
                  4,180 %
               
                  6,011 %
               
                  136
               
                  3,864 %
               
                  5,601 %
               
                  5,615 %
               
                  3,814 %
               
                  4,180 %
               
                  6,005 %
               
                  137
               
                  3,867 %
               
                  5,598 %
               
                  5,612 %
               
                  3,816 %
               
                  4,180 %
               
                  5,999 %
               
                  138
               
                  3,869 %
               
                  5,595 %
               
                  5,609 %
               
                  3,819 %
               
                  4,180 %
               
                  5,993 %
               
                  139
               
                  3,871 %
               
                  5,592 %
               
                  5,606 %
               
                  3,822 %
               
                  4,180 %
               
                  5,988 %
               
                  140
               
                  3,874 %
               
                  5,589 %
               
                  5,603 %
               
                  3,825 %
               
                  4,180 %
               
                  5,982 %
               
                  141
               
                  3,876 %
               
                  5,586 %
               
                  5,600 %
               
                  3,827 %
               
                  4,181 %
               
                  5,977 %
               
                  142
               
                  3,878 %
               
                  5,584 %
               
                  5,598 %
               
                  3,830 %
               
                  4,181 %
               
                  5,971 %
               
                  143
               
                  3,881 %
               
                  5,581 %
               
                  5,595 %
               
                  3,832 %
               
                  4,181 %
               
                  5,966 %
               
                  144
               
                  3,883 %
               
                  5,578 %
               
                  5,592 %
               
                  3,835 %
               
                  4,181 %
               
                  5,960 %
               
                  145
               
                  3,885 %
               
                  5,576 %
               
                  5,589 %
               
                  3,838 %
               
                  4,181 %
               
                  5,955 %
               
                  146
               
                  3,887 %
               
                  5,573 %
               
                  5,587 %
               
                  3,840 %
               
                  4,181 %
               
                  5,950 %
               
                  147
               
                  3,889 %
               
                  5,571 %
               
                  5,584 %
               
                  3,842 %
               
                  4,181 %
               
                  5,945 %
               
                  148
               
                  3,891 %
               
                  5,568 %
               
                  5,581 %
               
                  3,845 %
               
                  4,181 %
               
                  5,940 %
               
                  149
               
                  3,894 %
               
                  5,566 %
               
                  5,579 %
               
                  3,847 %
               
                  4,182 %
               
                  5,935 %
               
                  150
               
                  3,896 %
               
                  5,563 %
               
                  5,576 %
               
                  3,850 %
               
                  4,182 %
               
                  5,930 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  real
               
                  juan renminbi
               
                  ringgit
               
                  ruský rubl
               
                  singapurský dolar
               
                  jihokorejský won
               
                  1
               
                  15,543 %
               
                  1,985 %
               
                  3,562 %
               
                  11,250 %
               
                  1,534 %
               
                  1,301 %
               
                  2
               
                  16,275 %
               
                  2,000 %
               
                  3,614 %
               
                  10,692 %
               
                  1,740 %
               
                  1,301 %
               
                  3
               
                  16,450 %
               
                  2,083 %
               
                  3,667 %
               
                  11,303 %
               
                  1,955 %
               
                  1,337 %
               
                  4
               
                  16,698 %
               
                  2,156 %
               
                  3,732 %
               
                  10,962 %
               
                  2,145 %
               
                  1,386 %
               
                  5
               
                  17,140 %
               
                  2,265 %
               
                  3,797 %
               
                  10,098 %
               
                  2,281 %
               
                  1,433 %
               
                  6
               
                  17,082 %
               
                  2,347 %
               
                  3,887 %
               
                  10,681 %
               
                  2,421 %
               
                  1,480 %
               
                  7
               
                  17,033 %
               
                  2,417 %
               
                  3,978 %
               
                  9,993 %
               
                  2,545 %
               
                  1,527 %
               
                  8
               
                  17,014 %
               
                  2,460 %
               
                  4,064 %
               
                  10,011 %
               
                  2,642 %
               
                  1,569 %
               
                  9
               
                  16,999 %
               
                  2,514 %
               
                  4,153 %
               
                  10,052 %
               
                  2,719 %
               
                  1,608 %
               
                  10
               
                  16,987 %
               
                  2,558 %
               
                  4,243 %
               
                  9,818 %
               
                  2,773 %
               
                  1,643 %
               
                  11
               
                  16,928 %
               
                  2,602 %
               
                  4,291 %
               
                  9,552 %
               
                  2,830 %
               
                  1,675 %
               
                  12
               
                  16,821 %
               
                  2,648 %
               
                  4,324 %
               
                  9,310 %
               
                  2,885 %
               
                  1,700 %
               
                  13
               
                  16,674 %
               
                  2,695 %
               
                  4,370 %
               
                  9,088 %
               
                  2,929 %
               
                  1,714 %
               
                  14
               
                  16,495 %
               
                  2,741 %
               
                  4,428 %
               
                  8,882 %
               
                  2,963 %
               
                  1,721 %
               
                  15
               
                  16,291 %
               
                  2,787 %
               
                  4,492 %
               
                  8,691 %
               
                  2,985 %
               
                  1,722 %
               
                  16
               
                  16,067 %
               
                  2,831 %
               
                  4,558 %
               
                  8,513 %
               
                  2,997 %
               
                  1,720 %
               
                  17
               
                  15,827 %
               
                  2,874 %
               
                  4,622 %
               
                  8,346 %
               
                  3,003 %
               
                  1,718 %
               
                  18
               
                  15,576 %
               
                  2,916 %
               
                  4,681 %
               
                  8,190 %
               
                  3,007 %
               
                  1,722 %
               
                  19
               
                  15,317 %
               
                  2,956 %
               
                  4,733 %
               
                  8,042 %
               
                  3,013 %
               
                  1,734 %
               
                  20
               
                  15,053 %
               
                  2,995 %
               
                  4,775 %
               
                  7,903 %
               
                  3,021 %
               
                  1,755 %
               
                  21
               
                  14,788 %
               
                  3,031 %
               
                  4,807 %
               
                  7,773 %
               
                  3,034 %
               
                  1,786 %
               
                  22
               
                  14,522 %
               
                  3,067 %
               
                  4,831 %
               
                  7,649 %
               
                  3,050 %
               
                  1,826 %
               
                  23
               
                  14,259 %
               
                  3,101 %
               
                  4,846 %
               
                  7,532 %
               
                  3,069 %
               
                  1,870 %
               
                  24
               
                  14,000 %
               
                  3,133 %
               
                  4,856 %
               
                  7,422 %
               
                  3,089 %
               
                  1,918 %
               
                  25
               
                  13,747 %
               
                  3,164 %
               
                  4,862 %
               
                  7,317 %
               
                  3,111 %
               
                  1,969 %
               
                  26
               
                  13,499 %
               
                  3,193 %
               
                  4,863 %
               
                  7,218 %
               
                  3,133 %
               
                  2,020 %
               
                  27
               
                  13,259 %
               
                  3,222 %
               
                  4,862 %
               
                  7,124 %
               
                  3,156 %
               
                  2,071 %
               
                  28
               
                  13,026 %
               
                  3,249 %
               
                  4,858 %
               
                  7,035 %
               
                  3,179 %
               
                  2,123 %
               
                  29
               
                  12,801 %
               
                  3,275 %
               
                  4,852 %
               
                  6,950 %
               
                  3,202 %
               
                  2,173 %
               
                  30
               
                  12,585 %
               
                  3,299 %
               
                  4,845 %
               
                  6,870 %
               
                  3,224 %
               
                  2,223 %
               
                  31
               
                  12,376 %
               
                  3,323 %
               
                  4,837 %
               
                  6,793 %
               
                  3,247 %
               
                  2,272 %
               
                  32
               
                  12,176 %
               
                  3,346 %
               
                  4,828 %
               
                  6,720 %
               
                  3,268 %
               
                  2,319 %
               
                  33
               
                  11,984 %
               
                  3,367 %
               
                  4,818 %
               
                  6,651 %
               
                  3,290 %
               
                  2,365 %
               
                  34
               
                  11,800 %
               
                  3,388 %
               
                  4,808 %
               
                  6,585 %
               
                  3,310 %
               
                  2,410 %
               
                  35
               
                  11,624 %
               
                  3,408 %
               
                  4,797 %
               
                  6,522 %
               
                  3,331 %
               
                  2,453 %
               
                  36
               
                  11,456 %
               
                  3,427 %
               
                  4,787 %
               
                  6,462 %
               
                  3,350 %
               
                  2,494 %
               
                  37
               
                  11,294 %
               
                  3,445 %
               
                  4,776 %
               
                  6,405 %
               
                  3,369 %
               
                  2,535 %
               
                  38
               
                  11,140 %
               
                  3,463 %
               
                  4,765 %
               
                  6,350 %
               
                  3,388 %
               
                  2,573 %
               
                  39
               
                  10,992 %
               
                  3,480 %
               
                  4,754 %
               
                  6,298 %
               
                  3,405 %
               
                  2,611 %
               
                  40
               
                  10,851 %
               
                  3,496 %
               
                  4,744 %
               
                  6,248 %
               
                  3,423 %
               
                  2,647 %
               
                  41
               
                  10,716 %
               
                  3,512 %
               
                  4,733 %
               
                  6,200 %
               
                  3,439 %
               
                  2,681 %
               
                  42
               
                  10,586 %
               
                  3,526 %
               
                  4,723 %
               
                  6,154 %
               
                  3,455 %
               
                  2,714 %
               
                  43
               
                  10,462 %
               
                  3,541 %
               
                  4,713 %
               
                  6,110 %
               
                  3,471 %
               
                  2,747 %
               
                  44
               
                  10,343 %
               
                  3,555 %
               
                  4,703 %
               
                  6,068 %
               
                  3,486 %
               
                  2,777 %
               
                  45
               
                  10,229 %
               
                  3,568 %
               
                  4,693 %
               
                  6,027 %
               
                  3,500 %
               
                  2,807 %
               
                  46
               
                  10,119 %
               
                  3,581 %
               
                  4,684 %
               
                  5,989 %
               
                  3,514 %
               
                  2,836 %
               
                  47
               
                  10,014 %
               
                  3,593 %
               
                  4,675 %
               
                  5,951 %
               
                  3,528 %
               
                  2,863 %
               
                  48
               
                  9,914 %
               
                  3,605 %
               
                  4,666 %
               
                  5,915 %
               
                  3,541 %
               
                  2,890 %
               
                  49
               
                  9,817 %
               
                  3,617 %
               
                  4,657 %
               
                  5,881 %
               
                  3,554 %
               
                  2,916 %
               
                  50
               
                  9,724 %
               
                  3,628 %
               
                  4,649 %
               
                  5,848 %
               
                  3,566 %
               
                  2,940 %
               
                  51
               
                  9,634 %
               
                  3,638 %
               
                  4,641 %
               
                  5,816 %
               
                  3,578 %
               
                  2,964 %
               
                  52
               
                  9,548 %
               
                  3,649 %
               
                  4,633 %
               
                  5,785 %
               
                  3,589 %
               
                  2,987 %
               
                  53
               
                  9,465 %
               
                  3,659 %
               
                  4,625 %
               
                  5,755 %
               
                  3,600 %
               
                  3,010 %
               
                  54
               
                  9,385 %
               
                  3,668 %
               
                  4,618 %
               
                  5,727 %
               
                  3,611 %
               
                  3,031 %
               
                  55
               
                  9,308 %
               
                  3,678 %
               
                  4,610 %
               
                  5,699 %
               
                  3,621 %
               
                  3,052 %
               
                  56
               
                  9,233 %
               
                  3,687 %
               
                  4,603 %
               
                  5,673 %
               
                  3,631 %
               
                  3,072 %
               
                  57
               
                  9,162 %
               
                  3,695 %
               
                  4,597 %
               
                  5,647 %
               
                  3,641 %
               
                  3,091 %
               
                  58
               
                  9,092 %
               
                  3,704 %
               
                  4,590 %
               
                  5,622 %
               
                  3,650 %
               
                  3,110 %
               
                  59
               
                  9,025 %
               
                  3,712 %
               
                  4,584 %
               
                  5,598 %
               
                  3,659 %
               
                  3,128 %
               
                  60
               
                  8,961 %
               
                  3,720 %
               
                  4,577 %
               
                  5,575 %
               
                  3,668 %
               
                  3,146 %
               
                  61
               
                  8,898 %
               
                  3,728 %
               
                  4,571 %
               
                  5,552 %
               
                  3,677 %
               
                  3,163 %
               
                  62
               
                  8,838 %
               
                  3,735 %
               
                  4,565 %
               
                  5,530 %
               
                  3,685 %
               
                  3,179 %
               
                  63
               
                  8,779 %
               
                  3,742 %
               
                  4,560 %
               
                  5,509 %
               
                  3,693 %
               
                  3,195 %
               
                  64
               
                  8,722 %
               
                  3,749 %
               
                  4,554 %
               
                  5,489 %
               
 &nbs