Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/166 ze dne 8. února 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 166/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 32/143
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/166
   ze dne 8. února 2016,
   kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz potravin, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle“) nebo jsou z nich složeny, z Indie a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20022002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2) o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002 lze v zájmu ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí přijmout u krmiv a potravin dovážených ze třetí země vhodná mimořádná opatření Unie, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení. Listy pepře betelového (Piper betle L.) pocházející z Indie podléhají ode dne 1. dubna 2014 častějším úředním kontrolám na přítomnost řady kmenů salmonely.
            
   
               (3)
            
               Výsledky častějších kontrol, které u uvedených potravin provádějí členské státy v rámci nařízení (ES) č. 669/2009, svědčí o tom, že nadále dochází k častému nedodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny stanovených v právních předpisech Unie. Od roku 2011 bylo do systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zasláno zhruba 90 oznámení (4) z důvodu přítomnosti široké škály patogenních kmenů salmonely v potravinách, které obsahují listy pepře betelového – pocházející nebo zasílané z Indie – nebo jsou z nich složeny.
            
   
               (4)
            
               Uvedené výsledky dokazují, že dovoz zmíněných potravin představuje riziko pro zdraví lidí. Přestože jsou kontroly na hranicích Unie stále častější, situace se nezlepšila. Kromě toho indické orgány neposkytly – navzdory výslovné žádosti Evropské komise – žádný konkrétní ani uspokojivý plán činnosti k odstranění nedostatků a závad v produkčních a kontrolních systémech.
            
   
               (5)
            
               V zájmu ochrany zdraví lidí v Unii je třeba stanovit další záruky týkající se těchto potravin z Indie. Ke všem zásilkám listů pepře betelového z Indie by tudíž měly být přiloženy výsledky analytických zkoušek, jakož i osvědčení o zdravotní nezávadnosti, v němž se uvádí, že zmíněné potraviny byly vyrobeny v souladu s hygienickými požadavky stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (5), že z nich byly odebrány vzorky, byly analyzovány na přítomnost salmonely a byly shledány v souladu s právními předpisy Unie.
            
   
               (6)
            
               Z uplatňování ustanovení tohoto nařízení je vhodné vyjmout neobchodní zásilky.
            
   
               (7)
            
               Odběr vzorků a analýza zásilek by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. V nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (6) jsou uvedena jak mikrobiologická kritéria pro potraviny, tak i ustanovení použitelná v Unii, která se týkají odběru vzorků určených k úřední kontrole mikrobiologických kritérií pro potraviny.
            
   
               (8)
            
               Indické orgány informovaly Komisi o názvu příslušného orgánu, jehož zplnomocněný zástupce je oprávněn podepisovat osvědčení o zdravotní nezávadnosti.
            
   
               (9)
            
               Nařízení (EU) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   1.   Toto nařízení se použije na zásilky potravin uvedených v příloze I tohoto nařízení, které obsahují listy pepře betelového („Piper betle L.“ obecně známý jako „betel“) – pocházející nebo zasílané z Indie – nebo jsou z nich složeny, a to včetně potravin, které jsou uvedeny pod kódem KN 1404 90 00.
   2.   Toto nařízení se nepoužije na zásilky potravin uvedených v odstavci 1, které jsou určeny pro soukromé osoby pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002, článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004 a článku 3 nařízení (ES) č. 669/2009.
   Článek 3
   Dovoz do Unie
   Zásilky potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 smějí být do Unie dováženy pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.
   Zásilky takových potravin smějí do Unie vstoupit pouze v určeném místě vstupu, jak je definováno v nařízení (ES) č. 669/2009.
   Článek 4
   Výsledky odběru vzorků a analýzy
   1.   K zásilkám potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 musí být přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušnými orgány Indie, aby bylo u potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 ověřeno, že byly dodrženy právní předpisy Unie o mikrobiologických kritériích vztahujících se na salmonely.
   2.   Odběr vzorků uvedený v odstavci 1 musí být proveden v souladu s nařízením (ES) č. 2073/2005.
   Článek 5
   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti
   1.   K zásilkám musí být rovněž přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II.
   2.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem příslušného orgánu Indie.
   3.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vystaveno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může souhlasit s tím, že osvědčení o zdravotní nezávadnosti budou vystavována v jiném úředním jazyce Unie.
   Článek 6
   Identifikace
   Každá zásilka potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 musí být označena identifikačním kódem odpovídajícím identifikačnímu kódu zmíněnému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy uvedených v článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce musí být označen uvedeným identifikačním kódem.
   Článek 7
   Oznamování zásilek předem
   1.   Provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilek potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a druh zásilky příslušným orgánům na určeném místě vstupu.
   2.   Za účelem oznámení předem provozovatelé vyplní část I společného vstupního dokladu stanoveného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 a předají tento doklad příslušnému orgánu v určeném místě vstupu, a to alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.
   3.   Při vyplňování společného vstupního dokladu v rámci používání tohoto nařízení zohlední provozovatelé potravinářských podniků u potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 pokyny ke společnému vstupnímu dokladu uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 669/2009.
   Článek 8
   Úřední kontroly
   1.   Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí kontroly dokladů u každé zásilky potravin uvedených v čl. 1 odst. 1, aby bylo zajištěno dodržení požadavků stanovených v článcích 4 a 5.
   2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení se provádějí v souladu s články 8, 9 a 19 nařízení (ES) č. 669/2009 s četností stanovenou v příloze I tohoto nařízení.
   3.   Po dokončení kontrol příslušné orgány:
   
               a)
            
               vyplní příslušné oddíly části II společného vstupního dokladu;
            
   
               b)
            
               přiloží výsledky odběru vzorků a analýzy provedených v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;
            
   
               c)
            
               poskytnou a vyplní referenční číslo společného vstupního dokladu na společném vstupním dokladu;
            
   
               d)
            
               orazítkují a podepíšou originál společného vstupního dokladu;
            
   
               e)
            
               pořídí a uchovají kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.
            
   4.   Originál společného vstupního dokladu a osvědčení o zdravotní nezávadnosti s přiloženými výsledky odběru vzorků a analýzy uvedenými v článku 4 jsou přiloženy k zásilce během její přepravy, dokud není propuštěna do volného oběhu. Pokud jde o potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1, v případě povolení další přepravy zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, se pro tyto účely vydá ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.
   Článek 9
   Rozdělení zásilky
   1.   Zásilky se nesmí rozdělit, dokud nebyly dokončeny všechny úřední kontroly a dokud příslušné orgány nevyplnily společný vstupní doklad, jak stanoví článek 8.
   2.   V případě následného rozdělení zásilky je ke každé části zásilky během její přepravy až do jejího propuštění do volného oběhu přiložena ověřená kopie společného vstupního dokladu.
   Článek 10
   Propuštění do volného oběhu
   Zásilky se propustí do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly a jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v části II kolonce 14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v části II kolonce 21 podepsán.
   Článek 11
   Nedodržení ustanovení
   Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení příslušných právních přepisů Unie nebyla dodržena, vyplní příslušný orgán část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.
   Článek 12
   Zprávy
   Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech analytických výsledcích úředních kontrol provedených u zásilek potravin podle tohoto nařízení. Uvedená zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.
   Zpráva obsahuje tyto informace:
   
               —
            
               počet dovezených zásilek,
            
   
               —
            
               počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu,
            
   
               —
            
               výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 2.
            
   Článek 13
   Náklady
   Veškeré náklady vyplývající z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a jakýchkoli opatření přijatých v návaznosti na nedodržení, nese provozovatel potravinářského podniku.
   Článek 14
   Přechodná opatření
   Odchylně od čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 povolí členské státy dovoz zásilek potravin uvedených v čl. 1 odst. 1, které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýzy.
   Článek 15
   Změna nařízení (ES) č. 669/2009
   Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
   Článek 16
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).
   
      (4)  Od roku 2011 do 15. října 2015 (12 v roce 2011, 6 v roce 2012, 13 v roce 2013, 17 v roce 2014 a 43 k 15. 10. 2015).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením:
      
                  Krmiva a potraviny
                  (zamýšlené použití)
               
                  Kód KN (1)
                  
               
                  Třídění TARIC
               
                  Země původu nebo odeslání
               
                  Riziko
               
                  Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu
               
                  Listy pepře betelového (Piper betle L.) –
                        (potravina)
                     
                  
               
                  ex 1404 90 00
               
                  10
               
                  Indie (IN)
               
                  Salmonela (2)
                  
               
                  10
               
      
      
         (1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
      
         (2)  Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovoz do Evropské unie
      
      … (1)
      
      
         Kód zásilky …Číslo osvědčení …
      
      Podle ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/166, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz listů pepře betelového („Piper betle L.“) z Indie,
      …
       …(příslušný orgán podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/166)
      POTVRZUJE, že …
       …(uveďte potraviny podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2016/166)
      z této zásilky složené z/ze: …
      …
       …(popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost)
      naložené v …(místo nakládky)
      společností …(identifikace dopravce)
      směřující do …(místo a země určení)
      a pocházející ze zařízení …
       …(název a adresa zařízení)
      byly vyrobeny za podmínek, které jsou v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004.
      Z této zásilky byly odebrány vzorky v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2073/2005 s cílem ověřit přítomnost kmenů salmonely
      dne …(datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …
      (datum) v …
      (název laboratoře). Podrobnosti o odběru vzorků, použitých metodách analýzy a veškerých výsledcích jsou přiloženy.
      V …dne …
      Razítko a podpis oprávněného zástupce příslušného orgánu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/166
      
      
         (1)  Produkt a země původu.
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      V příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 se zrušuje tento záznam:
      
         
                     Krmiva a potraviny
                     (zamýšlené použití)
                  
                     Kód KN (1)
                     
                  
                     Třídění TARIC
                  
                     Země původu
                  
                     Riziko
                  
                     Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)
                  
                     „Listy pepře betelového (Piper betle L.) –
                           (potravina)
                        
                     
                  
                     ex 1404 90 00
                  
                     10
                  
                     Indie (IN)
                  
                     Salmonela (2)
                     
                  
                     50“
                  
      
      
      
         (1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.