Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/171 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 171/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 33/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/171
   ze dne 20. listopadu 2015,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Odstavec 4 doporučení č. 14-01 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“) týkající se víceletého programu zachování a řízení zdrojů pro tropické tuňáky uvádí, že rybářská plavidla o celkové délce 20 metrů nebo více, která nejsou zanesena v evidenci ICCAT, v níž jsou vedena plavidla oprávněná k lovu tropických tuňáků, nemají povoleno lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, přemísťovat, zpracovávat nebo vykládat tuňáka velkookého a/nebo tuňáka žlutoploutvého v oblasti úmluvy ICCAT. Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 (2) vyjímá toto pravidlo ICCAT z uplatnění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, avšak pouze v případě tuňáka velkookého, jelikož je v praxi odlov tuňáka žlutoploutvého možný u jiných druhů rybolovu, jež se nezaměřují na tuňáka žlutoploutvého, na kterého se vztahuje povinnost vykládky, článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by měl být pozměněn tak, aby se kromě tuňáka velkookého vztahoval i na tuňáka žlutoploutvého.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 stanoví výjimku z povinnosti vykládky tuňáka obecného, pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (3). Minimální velikost stanovená v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 302/2009 je 30 kg nebo 115 cm. Nicméně čl. 9 odst. 2 a odst. 8 uvedeného nařízení stanovují jinou minimální velikost pro tuňáka obecného odloveného i) ve východním Atlantiku návnadovými čluny a čluny s vlečnými šňůrami; ii) v Jaderském moři pro účely chovu a iii) ve Středozemním moři v drobném pobřežním lovu čerstvých ryb návnadovými čluny, plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru a plavidly lovícími pomocí ručních šňůr. Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by mělo být pozměněno zanesením minimální velikosti, která je podle čl. 9 odst. 2 a odst. 8 nařízení (ES) č. 302/2009 stanovena na méně než 30 kg nebo 115 cm.
            
   
               (3)
            
               Článek. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 stanoví výjimky z povinnosti vykládky, pokud jde o mečouna obecného (Xiphias gladius) v severním Atlantském oceánu. Jelikož bod 9 doporučení ICCAT č. 13-02 týkající se ochrany mečouna obecného v severním Atlantiku platí pro lov nebo vykládku mečouna obecného v celém Atlantském oceánu, měl by být uvedený článek změněn tak, aby se vztahoval na celý Atlantský oceán.
            
   
               (4)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 3 se nahrazuje tímto:
               „Článek 3
               Tuňák velkooký a tuňák žlutoploutvý
               1.   Tento článek se vztahuje na tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) v Atlantském oceánu.
               2.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí rybářská plavidla o celkové délce 20 metrů nebo více, která nejsou zanesena v evidenci ICCAT, v níž jsou vedena plavidla oprávněná k lovu tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého, tyto druhy v Atlantském oceánu cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, přemísťovat, zpracovávat ani vykládat.“
            
   
               2)
            
               V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zakazuje cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji tuňáka obecného:
               
                           a)
                        
                           pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 302/2009, nebo
                        
               
                           b)
                        
                           v případech uvedených v čl. 9 odst. 2 a odst. 8 nařízení (ES) č. 302/2009, pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v uvedeném čl. 9 odst. 2 a odst. 8.“
                        
            
   
               3)
            
               V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Tento článek se vztahuje na mečouna obecného (Xiphias gladius) v Atlantském oceánu.“
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo platné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. listopadu 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.