Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 177/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 35/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/177
   ze dne 10. února 2016,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 24 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 obdržela Francie dne 20. prosince 2012 od společnosti Syngenta Crop Protection AG žádost o schválení účinné látky benzovindiflupyr.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámila Francie jakožto zpravodajský členský stát dne 15. února 2013 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.
            
   
               (3)
            
               Dne 25. března 2014 předložil zpravodajský členský stát Komisi návrh zprávy o posouzení, v níž posoudil, zda lze očekávat, že dotčená účinná látka splní kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a opis této zprávy zaslal úřadu.
            
   
               (4)
            
               Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení v únoru 2015.
            
   
               (5)
            
               Dne 10. března 2015 sdělil úřad žadateli, členským státům a Komisi svůj závěr o tom, zda lze očekávat, že účinná látka benzovindiflupyr splní kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 (2). Úřad svůj závěr zpřístupnil veřejnosti.
            
   
               (6)
            
               Dne 13. července 2015 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu benzovindiflupyru a předlohu nařízení o schválení benzovindiflupyru.
            
   
               (7)
            
               Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o přezkumu připomínky.
            
   
               (8)
            
               S ohledem na jedno či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího dotčenou účinnou látku, a zvláště pak použití, jež byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkumu, bylo zjištěno, že kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.
            
   
               (9)
            
               Komise však podle článku 24 nařízení (ES) č. 1107/2009 považuje benzovindiflupyr za látku, která se má nahradit. Benzovindiflupyr je perzistentní a toxická látka v souladu s body 3.7.2.1 a 3.7.2.3 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009, jelikož poločas rozpadu v půdě a sladkovodním sedimentu je delší než 120 dnů a dlouhodobá koncentrace bez pozorovaného účinku u sladkovodních organismů je menší než 0,01 mg/l. Benzovindiflupyr tedy splňuje podmínku stanovenou v druhé odrážce bodu 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (10)
            
               Proto je vhodné schválit benzovindiflupyr jako látku, která se má nahradit.
            
   
               (11)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky a omezení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.
            
   
               (12)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3) měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (13)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Schválení účinné látky jako látky, která se má nahradit
   Účinná látka benzovindiflupyr uvedená v příloze I se schvaluje jako látka, která se má nahradit.
   Článek 2
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  EFSA Journal 2015; 13(3):4043. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
                  Obecný název, identifikační čísla
               
                  Název podle IUPAC
               
                  Čistota (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Konec platnosti schválení
               
                  Zvláštní ustanovení
               
                  Benzovindiflupyr
                  CAS 1072957-71-1
                  CIPAC Není k dispozici
               
                  
                     N-[(1RS,4SR)-9-(dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaftalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-karboxamid
               
                  960 g/kg (50/50) racemát
               
                  2.3.2016
               
                  2.3.2023
               
                  Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benzovindiflupyru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                  Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy.
                  Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                  Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:
                  
                              1)
                           
                              technickou specifikaci technické účinné látky (na základě výroby v komerčním měřítku), včetně významu nečistot;
                           
                  
                              2)
                           
                              soulad šarží použitých při toxikologických a ekotoxikologických studiích s potvrzenou technickou specifikací;
                           
                  
                              3)
                           
                              účinek procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou čerpány pro pitnou vodu.
                           
                  Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu informace vyžadované v bodě 1 a 2 do dne 2. září 2016 a informace vyžadované v bodě 3 do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.
               
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V části E přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
                      
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                     Datum schválení
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
                     „4
                  
                     Benzovindiflupyr
                     CAS 1072957-71-1
                     CIPAC Není k dospozici
                  
                     
                        N-[(1RS,4SR)-9-(dichlormethylen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaftalen-5-yl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-karboxamid
                  
                     960 g/kg (50/50) racemát
                  
                     2.3.2016
                  
                     2.3.2023
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benzovindiflupyru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy.
                     Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                     Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:
                     
                                 1)
                              
                                 technickou specifikaci technické účinné látky (na základě výroby v komerčním měřítku), včetně významu nečistot.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 soulad šarží použitých při toxikologických a ekotoxikologických studiích s potvrzenou technickou specifikací;
                              
                     
                                 3)
                              
                                 účinek procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou čerpány pro pitnou vodu.
                              
                     Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu informace vyžadované v bodě 1 a 2 do dne 2. září 2016 a informace vyžadované v bodě 3 do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.“
                  
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.