Nařízení Komise (EU) 2016/178 ze dne 10. února 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 178/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 35/6
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/178
   ze dne 10. února 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek a vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.
            
   
               (3)
            
               Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.
            
   
               (4)
            
               Seznam aromat a výchozích materiálů Unie obsahuje řadu látek, pro něž Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ještě nedokončil hodnocení nebo si pro dokončení hodnocení vyžádal doplňující vědecké údaje. Pokud jde o čtyři z těchto látek, a sice vetiverol (číslo FL 02.214), vetiveryl-acetát (číslo FL 09.821), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (číslo FL 14.079) a 2-propionylpyrrolin, 1 % v triglyceridech rostlinného oleje (číslo FL 4.168), osoby odpovědné za uvádění těchto aromatických látek na trh nyní žádost stáhly. Tyto aromatické látky by proto měly být ze seznamu Unie odstraněny.
            
   
               (5)
            
               Pokud jde o látku methyl-2-merkaptopropionát (číslo FL 12.266), osoba odpovědná za její uvedení na trh uvedla, že již její použití nepodporuje. Tato aromatická látka by proto měla být ze seznamu Unie odstraněna.
            
   
               (6)
            
               Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Článek 1 nařízení Komise (EU) č. 873/2012 (4) stanovil přechodná opatření pro potraviny obsahující aromatické látky, které byly před 22. říjnem 2014 v souladu s právními předpisy uvedeny na trh nebo označeny, aby bylo na trhu zajištěno bezproblémové přechodné období. Obdobné dodatečné přechodné období by mělo být stanoveno pro potraviny obsahující uvedených pět látek, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit požadavkům stanoveným v tomto nařízení.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Potraviny, které obsahují aromatické látky vetiverol (číslo FL 02.214), vetiveryl-acetát (číslo FL 09.821), methyl-2-merkaptopropionát (číslo FL 12.266), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (číslo FL 14.079) a 2-propionylpyrrolin, 1 % v triglyceridech rostlinného oleje (číslo FL 14.168), které jsou v souladu s právními předpisy uvedeny na trh nebo označeny dříve než 6 měsíců po datu vstupu tohoto nařízení v platnost, ale které nejsou v souladu s částí A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008, mohou být uváděny na trh do data uplynutí jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 162).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se zrušují tyto položky:
      
         
                     „02.214
                  
                     vetiverol
                  
                     89-88-3
                  
                     1866
                  
                     10321
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     EFSA
                  
                     09.821
                  
                     vetiveryl-acetát
                  
                     117-98-6
                  
                     1867
                  
                     11887
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     EFSA
                  
                     12.266
                  
                     methyl-2-merkaptopropionát
                  
                     53907-46-3
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     EFSA
                  
                     14.079
                  
                     2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin
                  
                     27300-27-2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     EFSA
                  
                     14.168
                  
                     2-propionylpyrrolin, 1 % v triglyceridech rostlinného oleje
                  
                     133447-37-7
                  
                     1605
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     EFSA“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.