Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/183 ze dne 11. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 183/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 37/44
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/183
   ze dne 11. února 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 686/2012 (2) se pro účely postupu obnovení přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům, přičemž je pro každou účinnou látku jmenován zpravodajský a spoluzpravodajský členský stát. Je vhodné přidělit hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2021.
            
   
               (2)
            
               Toto přidělení by mělo být provedeno takovým způsobem, aby byla dosažena vyváženost, pokud jde o rozdělení povinností a činností mezi členské státy.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:
   
               1)
            
               Název se nahrazuje tímto:
               
                  „Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení“.
               
            
   
               2)
            
               Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Slovo „PŘÍLOHA“ se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA
                     ČÁST A
                     
                        Přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018“
                     
                  
               
      
                  2)
               
                  Doplňuje se nová část B, která zní:
                  „ČÁST B
                  
                     Přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší po dni 31. prosince 2018 a ne později než dne 31. prosince 2021
                  
                  
                              Účinná látka
                           
                              Zpravodajský členský stát
                           
                              Spoluzpravodajský členský stát
                           
                              Dekan-1-ol
                           
                              PL
                           
                              IT
                           
                              1-Naftylacetamid (1-NAD)
                           
                              HU
                           
                              FR
                           
                              1-Naftyloctová kyselina (1-NAA)
                           
                              HU
                           
                              FR
                           
                              Methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové
                           
                              FR
                           
                              AT
                           
                              2-Fenylfenol (vč. orthofenylfenolátu sodné soli)
                           
                              ES
                           
                              EL
                           
                              6-Benzyladenin
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              8-Hydroxychinolin vč. oxychinolinu
                           
                              ES
                           
                              NL
                           
                              Abamektin (i jako avermektin)
                           
                              AT
                           
                              MT
                           
                              Kyselina octová
                           
                              AT
                           
                              NL
                           
                              Aclonifen
                           
                              NL
                           
                              NO
                           
                              Akrinathrin
                           
                              FR
                           
                              ES
                           
                              Síran hlinito-amonný
                           
                              IE
                           
                              UK
                           
                              Fosfid hlinitý
                           
                              AT
                           
                              EE
                           
                              Křemičitan hlinitý (i jako kaolin)
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Síran hlinitý
                           
                              NL
                           
                              CZ
                           
                              Azimsulfuron
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Azoxystrobin
                           
                              UK
                           
                              NO
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen ABTS-1857
                           
                              NL
                           
                              DE
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen GC-91
                           
                              NL
                           
                              DE
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65–52
                           
                              SE
                           
                              ES
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen ABTS 351
                           
                              DK
                           
                              NL
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen EG 2348
                           
                              DK
                           
                              NL
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen PB 54
                           
                              DK
                           
                              NL
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen SA 11
                           
                              DK
                           
                              NL
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen SA12
                           
                              DK
                           
                              NL
                           
                              
                                 Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis kmen NB 176 (TM 14 1)
                           
                              IT
                           
                              DE
                           
                              
                                 Beauveria bassiana kmen ATCC 74040
                           
                              DE
                           
                              NL
                           
                              
                                 Beauveria bassiana kmen GHA
                           
                              DE
                           
                              NL
                           
                              Benfluralin
                           
                              NO
                           
                              NL
                           
                              Bensulfuron
                           
                              IT
                           
                              ES
                           
                              Bifenthrin
                           
                              BE
                           
                              HU
                           
                              Bispyribak
                           
                              IT
                           
                              PT
                           
                              Krevní moučka
                           
                              AT
                           
                              LT
                           
                              Bromadiolon
                           
                              IT
                           
                              RO
                           
                              Bromuconazol
                           
                              BE
                           
                              CZ
                           
                              Bupirimát
                           
                              NL
                           
                              UK
                           
                              Buprofezin
                           
                              IT
                           
                              AT
                           
                              Karbid vápníku
                           
                              EE
                           
                              CZ
                           
                              Uhličitan vápenatý
                           
                              ES
                           
                              HU
                           
                              Fosfid vápenatý
                           
                              AT
                           
                              DE
                           
                              Karbetamid
                           
                              UK
                           
                              FR
                           
                              Oxid uhličitý
                           
                              FR
                           
                              AT
                           
                              Karboxin
                           
                              HR
                           
                              LV
                           
                              Chlormekvat
                           
                              UK
                           
                              IT
                           
                              Chlorsulfuron
                           
                              PL
                           
                              EL
                           
                              Clethodim
                           
                              SE
                           
                              LT
                           
                              Cykloxydim
                           
                              NL
                           
                              DK
                           
                              
                                 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
                           
                              DE
                           
                              NL
                           
                              Cyflufenamid
                           
                              DE
                           
                              AT
                           
                              Cymoxanil
                           
                              LT
                           
                              FI
                           
                              Cyprokonazol
                           
                              IE
                           
                              EE
                           
                              Cyromazin
                           
                              ES
                           
                              IT
                           
                              Dazomet
                           
                              BG
                           
                              NL
                           
                              Denathonium-benzoát
                           
                              IT
                           
                              PL
                           
                              Diklofop
                           
                              PT
                           
                              FR
                           
                              Diethofenkarb
                           
                              BE
                           
                              ES
                           
                              Difenakum
                           
                              IT
                           
                              PT
                           
                              Dimethachlor
                           
                              HR
                           
                              AT
                           
                              Dithianon
                           
                              AT
                           
                              EL
                           
                              Dodemorf
                           
                              NL
                           
                              IT
                           
                              Dodin
                           
                              ES
                           
                              DE
                           
                              Epoxykonazol
                           
                              UK
                           
                              PL
                           
                              Ethylen
                           
                              NL
                           
                              UK
                           
                              Etofenprox
                           
                              SK
                           
                              IT
                           
                              Etridiazol
                           
                              NL
                           
                              ES
                           
                              Výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree)
                           
                              PL
                           
                              BG
                           
                              Destilační zbytky tuku
                           
                              CZ
                           
                              FR
                           
                              Mastné kyseliny C7 až C20 (pelargonová kyselina (CAS 112-05-0))
                              Mastné kyseliny C7-C18 a C18 a draselné soli nenasycených kyselin (CAS 67701-09-1) (kaprinová kyselina (CAS 334-48-5); kaprylová kyselina (CAS 124-07-2); laurová kyselina (CAS 143-07-7); olejová kyselina (CAS 112-80-1))
                              Methylestery mastných kyselin C8-C10 (CAS 85566-26-3) (methyl-oktanoát (CAS 111-11-5); methyl-dekanoát (CAS 110-42-9)
                           
                              EL
                           
                              AT
                           
                              FEN 560 (prášek ze semen pískavice)
                           
                              IT
                           
                              FR
                           
                              Fenazaquin
                           
                              DE
                           
                              PL
                           
                              Fenbukonazol
                           
                              SI
                           
                              UK
                           
                              Fenoxykarb
                           
                              NL
                           
                              EL
                           
                              Fenpropimorf
                           
                              LV
                           
                              SI
                           
                              Fenpyroximát
                           
                              AT
                           
                              DK
                           
                              Flonikamid (IKI–220)
                           
                              FI
                           
                              SE
                           
                              Fluazifop-P
                           
                              FR
                           
                              IT
                           
                              Fluazinam
                           
                              AT
                           
                              DK
                           
                              Fluometuron
                           
                              EL
                           
                              BG
                           
                              Fluopikolid
                           
                              UK
                           
                              ES
                           
                              Fluchinkonazol
                           
                              UK
                           
                              SK
                           
                              Flurochloridon
                           
                              AT
                           
                              HR
                           
                              Fluroxypyr
                           
                              SE
                           
                              SI
                           
                              Flutolanil
                           
                              NL
                           
                              UK
                           
                              Flutriafol
                           
                              SK
                           
                              UK
                           
                              Fuberidazol
                           
                              UK
                           
                              FI
                           
                              Výtažek z česneku
                           
                              IE
                           
                              UK
                           
                              Giberelová kyselina
                           
                              SI
                           
                              SK
                           
                              Giberelin
                           
                              SI
                           
                              SK
                           
                              Haloxyfop-P (Haloxyfop-R)
                           
                              HU
                           
                              CZ
                           
                              Heptamaloxyloglukan
                           
                              FR
                           
                              ES
                           
                              Hexythiazox
                           
                              FI
                           
                              SE
                           
                              Hydrolyzované bílkoviny
                           
                              ES
                           
                              EL
                           
                              Hymexazol
                           
                              AT
                           
                              SE
                           
                              Imazalil (i jako enilkonazol)
                           
                              NL
                           
                              BE
                           
                              Imidakloprid
                           
                              DE
                           
                              NL
                           
                              Kyselina indolylmáselná
                           
                              EL
                           
                              CY
                           
                              Síran železnatý
                           
                              HU
                           
                              PL
                           
                              Isoxaben
                           
                              AT
                           
                              FI
                           
                              Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)
                           
                              AT
                           
                              EL
                           
                              Kresoxim-methyl
                           
                              SE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6
                           
                              NL
                           
                              FR
                           
                              Polysulfid vápenatý
                           
                              CZ
                           
                              NL
                           
                              Vápenec
                           
                              CZ
                           
                              SK
                           
                              Lufenuron
                           
                              ES
                           
                              HU
                           
                              Fosfid hořečnatý
                           
                              AT
                           
                              EE
                           
                              Malathion
                           
                              CZ
                           
                              BG
                           
                              Výtažek margosy (zdroj azadirachtinu – Mitsui)
                           
                              DE
                           
                              ES
                           
                              Výtažek margosy (zdroj azadirachtinu – SIPCAM)
                           
                              DE
                           
                              ES
                           
                              Výtažek margosy (zdroj azadirachtinu – Trifolio)
                           
                              DE
                           
                              ES
                           
                              Mepikvat
                           
                              FI
                           
                              EE
                           
                              Metalaxyl
                           
                              EL
                           
                              PL
                           
                              Metaldehyd
                           
                              PL
                           
                              DE
                           
                              Metamitron
                           
                              DK
                           
                              LV
                           
                              
                                 Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen BIPESCO 5
                           
                              NL
                           
                              FR
                           
                              
                                 Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen F52
                           
                              NL
                           
                              FR
                           
                              Metazachlor
                           
                              NL
                           
                              UK
                           
                              Methomyl
                           
                              BG
                           
                              RO
                           
                              Methyl(nonyl)keton
                           
                              NL
                           
                              BE
                           
                              Metosulam
                           
                              NO
                           
                              BE
                           
                              Myklobutanil
                           
                              UK
                           
                              ES
                           
                              Napropamid
                           
                              SI
                           
                              HR
                           
                              Oryzalin
                           
                              NL
                           
                              FR
                           
                              Oxyfluorfen
                           
                              ES
                           
                              HU
                           
                              Paklobutrazol
                           
                              UK
                           
                              RO
                           
                              Parafinový olej/(CAS 64742-46-7)
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Parafinový olej/(CAS 72623-86-0)
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Parafinový olej/(CAS 8042-47-5)
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Parafinový olej/(CAS 97862-82-3)
                           
                              EL
                           
                              FR
                           
                              Penkonazol
                           
                              NO
                           
                              DE
                           
                              Pencykuron
                           
                              LV
                           
                              PL
                           
                              Penoxsulam
                           
                              IT
                           
                              PL
                           
                              Pepř
                           
                              UK
                           
                              IE
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG 410.3
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG B20/5
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1190/3.2
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG B22/SP1287/3.1
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 3
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG BU 4
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG SH 1
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 5
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG SP log 6
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea FOC PG97/1062/116/1.1
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea VRA 1835
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea VRA 1984
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea VRA 1985
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Phlebiopsis gigantea VRA 1986
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              Rostlinné oleje/olej z voňatky nardové
                           
                              FR
                           
                              UK
                           
                              Rostlinné oleje/hřebíčkový olej
                           
                              ES
                           
                              IT
                           
                              Rostlinné oleje/mátový olej
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              Rostlinné oleje/řepkový olej
                           
                              NL
                           
                              FI
                           
                              Hydrogenuhličitan draselný
                           
                              NL
                           
                              EL
                           
                              Prochloraz
                           
                              BE
                           
                              DE
                           
                              Profoxydim
                           
                              ES
                           
                              EL
                           
                              Prohexadion
                           
                              FR
                           
                              IE
                           
                              Propachizafop
                           
                              UK
                           
                              EE
                           
                              Proquinazid
                           
                              SE
                           
                              LT
                           
                              Putrescin (butan1,4diamin)
                           
                              ES
                           
                              AT
                           
                              Pyrethriny
                           
                              IT
                           
                              DE
                           
                              Pyridaben
                           
                              CZ
                           
                              BE
                           
                              
                                 Pythium oligandrum M1
                           
                              SE
                           
                              HU
                           
                              Křemenný písek
                           
                              LV
                           
                              RO
                           
                              Chinmerak
                           
                              EE
                           
                              FI
                           
                              Chizalofop-P
                           
                              HR
                           
                              UK
                           
                              Chizalofop-P-ethyl
                           
                              FI
                           
                              UK
                           
                              Chizalofop-P-tefuryl
                           
                              HR
                           
                              UK
                           
                              Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/rybí tuk
                           
                              CZ
                           
                              FR
                           
                              Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk
                           
                              CZ
                           
                              FR
                           
                              Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej
                           
                              CZ
                           
                              SK
                           
                              Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola
                           
                              CZ
                           
                              EL
                           
                              Výtažek z mořských řas (dříve ‚výtažek z mořských řas‘ a ‚mořské řasy‘)
                           
                              BE
                           
                              IT
                           
                              Sintofen (i jako cintofen)
                           
                              CZ
                           
                              FR
                           
                              Natrium 5-nitroguajakolát
                           
                              NL
                           
                              EL
                           
                              Křemičitan sodno-hlinitý
                           
                              HU
                           
                              AT
                           
                              Chlornan sodný
                           
                              IE
                           
                              UK
                           
                              Natrium-2-nitrofenolát
                           
                              NL
                           
                              EL
                           
                              Natrium-4-nitrofenolát
                           
                              NL
                           
                              EL
                           
                              Spirodiklofen
                           
                              AT
                           
                              NL
                           
                              Spiroxamin
                           
                              AT
                           
                              EE
                           
                              Motýlí feromony s rovným řetězcem
                              (E)-Tetradec-11-en-1-yl-acetát
                              (E)-Dec-5-en-1-ol
                              (E)-Dec-5-en-1-yl-acetát
                              (E)-Dodec-8-en-1-yl-acetát
                              (7E,9E)-Dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát
                              (8E,10E)-8,10-Dodeka-8,10-dien-1-ol
                              (2E,13Z)-Oktadeka-2,13-dien-1-yl-acetát
                              (E,Z)-Dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát
                              (E/Z)-Dodec-8-en-1-yl-acetát
                              (Z)-Hexadec-11-en-1-ol
                              (Z)-Hexadec-11-en-1-yl-acetát
                              (Z)-Hexadec-11-enal
                              (Z)-Tetradec-11-en-1-yl-acetát
                              (Z)-Oktadec-13-enal
                              (Z)-Tetradec-7-enal
                              (Z)-Dodec-8-en-1-ol
                              (Z)-Dodec-8-en-1-yl- acetát
                              (Z)-Dodec-9-en-1-yl- acetát
                              (Z)-Hexadec-9-enal
                              (Z)-Tetradec-9-en-1-yl-acetát
                              (7Z,11E)-Hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát
                              (9Z,12E)-Tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát
                              (7Z,11Z)-Hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát
                              Dodekan-1-ol
                              Tetradekan-1-ol
                              (Z)-8-Dodecenyl-acetát; dodekan-1-yl-acetát
                              (Z)-Dodec-9-en-1-yl-acetát; dodekan-1-yl-acetát
                              (7E, 9Z)-Dodekadienyl acetát; (7E, 9E)-dodekadienyl acetát
                              (7Z, 11Z)-Hexadekadien-1-yl-acetát; (7Z, 11E)-hexadekadien-1-yl-acetát
                              (Z)-Hexadec-9-enal; (Z)-hexadec-11-enal; (Z)-oktadec-13-enal
                              
                                 E-5-Decen-1-yl-acetát; E-5-decen-1-ol
                              (E/Z)-Dodec-8-en-1-yl-acetát; (Z)-dodec-8-en-1-ol
                              (Z)-Hexadec-11-enal; (Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát
                              (E/Z)-9-Dodecen-1-yl-acetát
                              
                                 E8,E10-Dodekadien-1-ol + tetradecyl-acetát
                              
                                 E7,E/Z9-Dodekadienylacetát (E7,E/Z9-12Ac) a n-dodecylacetát (12Ac)
                              (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradekatrien-1-yl-acetát a (E,Z)-3,8-tetradekadien-1-yl-acetát
                              (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-yl-isobutyrát
                           
                              IT
                           
                              FR
                           
                              
                                 Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis)
                           
                              EE
                           
                              FR
                           
                              Sulcotrion
                           
                              DE
                           
                              ES
                           
                              Sulfurylfluorid
                           
                              AT
                           
                              IE
                           
                              Síra
                           
                              FR
                           
                              SI
                           
                              Tau-fluvalinát
                           
                              DK
                           
                              DE
                           
                              Tebukonazol
                           
                              UK
                           
                              DK
                           
                              Tebufenozid
                           
                              ES
                           
                              DE
                           
                              Tebufenpyrad
                           
                              FR
                           
                              BE
                           
                              Teflubenzuron
                           
                              SE
                           
                              IT
                           
                              Tefluthrin
                           
                              HU
                           
                              DK
                           
                              Terbuthylazin
                           
                              ES
                           
                              HR
                           
                              Tetrakonazol
                           
                              FR
                           
                              DE
                           
                              Tralkoxydim
                           
                              ES
                           
                              PT
                           
                              Triadimenol
                           
                              ES
                           
                              LV
                           
                              Triallat
                           
                              UK
                           
                              CZ
                           
                              Triazoxid
                           
                              DE
                           
                              SK
                           
                              
                                 Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmen ICC012
                           
                              SE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmen T25
                           
                              SE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmen TV1
                           
                              SE
                           
                              FR
                           
                              
                                 Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen IMI 206040
                           
                              SE
                           
                              IT
                           
                              
                                 Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11
                           
                              SE
                           
                              IT
                           
                              
                                 Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080
                           
                              SE
                           
                              IT
                           
                              
                                 Trichoderma harzianum kmen ITEM 908
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              
                                 Trichoderma harzianum kmen T-22
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              
                                 Trichoderma polysporum kmen IMI 206039
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              Triflumizol
                           
                              NL
                           
                              BE
                           
                              Triflumuron
                           
                              IT
                           
                              HU
                           
                              Triflusulfuron
                           
                              FR
                           
                              DK
                           
                              Trimethylamin-hydrochlorid
                           
                              BG
                           
                              ES
                           
                              Močovina
                           
                              UK
                           
                              FI
                           
                              
                                 Verticillium albo-atrum (dříve Verticillium dahliae) kmen WCS850
                           
                              SE
                           
                              NL
                           
                              Zeta-cypermethrin
                           
                              AT
                           
                              DE
                           
                              Fosfid zinečnatý
                           
                              AT
                           
                              DE“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.