Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/185 ze dne 11. února 2016, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 185/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 37/76
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/185
   ze dne 11. února 2016,
   kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Stávající opatření
   
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 1238/2013 (dále jen „původní nařízení“) Rada uložila konečné antidumpingové clo ve výši 53,4 % na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech z Čínské lidové republiky (dále též „ČLR“ nebo „Čína“) všem společnostem kromě těch uvedených ve čl. 1 odst. 2 a v příloze 1 uvedeného nařízení. Uvedená opatření budou dále uváděna jako „platná opatření“ a šetření, na jehož základě byla původním nařízením uložena příslušná opatření, bude dále uváděno jako „původní šetření“.
            
   1.2.   Zahájení na základě žádosti
   
   
               (2)
            
               Dne 15. dubna 2015 podal výrobce krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech v Unii žádost, v níž upozornil na to, že antidumpingová a vyrovnávací opatření uplatňovaná na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech z ČLR se obchází přes Malajsii a Tchaj-wan.
            
   
               (3)
            
               V žádosti byly poskytnuty důkazy prima facie o tom, že po uložení platných opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR, Malajsie a Tchaj-wanu do Unie, přičemž se zdálo, že tato změna byla způsobena uložením platných opatření. Pro tuto změnu údajně neexistovalo mimo uložení platných opatření žádné dostatečné opodstatnění nebo důvod.
            
   
               (4)
            
               Důkazy dále poukázaly na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud jde o množství i ceny. Z důkazů vyplynulo, že ceny u tohoto zvýšeného dovozu z Malajsie a Tchaj-wanu byly nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci původního šetření.
            
   
               (5)
            
               A konečně byl poskytnut důkaz prima facie, že křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech zasílaných z Malajsie nebo Tchaj-wanu se prodávají za dumpingové ceny ve srovnání s běžnou cenou, která byla pro obdobné výrobky stanovena během původního šetření.
            
   
               (6)
            
               Poté, co Komise po informování členských států shledala, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, zahájila šetření prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/833 (2) (dále jen „zahajovací nařízení“). Komise dále v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení zahajovacím nařízením dala pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech zasílaných z Malajsie a Tchaj-wanu. Žádost o ukončení evidence solárních článků z Tchaj-wanu, kterou žadatel předložil dne 13. července 2015, byla projednána na slyšení u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních dne 1. října 2015 a byla zamítnuta.
            
   1.3.   Šetření
   
   
               (7)
            
               Komise informovala orgány ČLR, Malajsie a Tchaj-wanu, vyvážející výrobce a obchodníky v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie o zahájení šetření. Výrobcům/vývozcům v ČLR, Malajsii a na Tchaj-wanu známým Komisi nebo těm, kteří se přihlásili do termínů uvedených v 15. bodě odůvodnění zahajovacího nařízení, byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly zaslány také dovozcům v Unii. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.
            
   
               (8)
            
               Celkem se přihlásilo 14 společností z Malajsie; 29 skupin společností či společností z Tchaj-wanu; 9 společností z ČLR; 25 společností z Unie včetně výrobních odvětví Unie, dovozců, kteří nejsou ve spojení, a montážních firem, které nejsou ve spojení, a 5 sdružení výrobních odvětví a uživatelů.
            
   
               (9)
            
               Z Malajsie se přihlásilo čtrnáct společností, z nichž devět poskytlo odpověď na dotazník a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření. Odpověď, kterou zaslala společnost Malaysian Solar Resources, byla příliš neúplná na to, aby ji Komise mohla řádně prošetřit. Komise tuto žádost tedy zamítla. Pět malajsijských společností, tj. W&K Solar (M) Sdn. Bhd., Solexel (M) Sdn. Bhd., Solartif Sdn Bhd, Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. a PV Hi Tech Solar Sdn. Bhd., Komisi informovalo, že výrobek, který je předmětem šetření, do Unie neprodávají a že nemají v úmyslu dotazník vyplnit. Některé z těchto společností byly v počáteční fázi podnikání.
            
   
               (10)
            
               Z Tchaj-wanu se přihlásilo 28 společností. Společnost SunEdge Technology Komisi informovala, že výrobek, který je předmětem šetření, do Unie neprodává. Její žádost se tím tedy stala bezpředmětnou a byla zamítnuta. Společnost Mosel Vitelic Inc. Komisi informovala, že v červnu 2015 výrobu ukončila, a že tedy již o osvobození nežádá. Zbývajících 26 společností na dotazník odpovědělo a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření. Tři společnosti, iSolar Energy Technology Co. Ltd, IST Energy Co. Ltd a DS Technology Co. Ltd, v odpovědi na dotazník uvedly, že nemají vlastní výrobu. Komise tedy usoudila, že nesplňují podmínky způsobilosti k udělení osvobození, a jejich žádosti zamítla. Ve společnostech, u nichž Komise dospěla k tomu, že nesplňují podmínky způsobilosti k udělení osvobození, či jejichž žádosti byly zamítnuty, neprovedla žádné inspekce na místě. Komise tedy provedla inspekce na místě v prostorách 23 skupin společností či společností.
            
   
               (11)
            
               Komise neobdržela žádnou odpověď na dotazník od dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení. Odpovědi na dotazník zaslali tři vyvážející výrobci z Číny, kteří nejsou ve spojení s výrobci na Tchaj-wanu nebo v Malajsii, a dále tři vyvážející výrobci z Číny, kteří ve spojení jsou. Komise kromě toho obdržela 14 odpovědí od zúčastněných stran.
            
   
               (12)
            
               Úplné odpovědi na dotazník poskytly níže uvedené skupiny společností z Malajsie a Tchaj-wanu a následně v jejich prostorách proběhly inspekce na místě:
               
                            
                        
                           
                              Vyvážející výrobci v Malajsii:
                           
                           
                                       —
                                    
                                       AUO – SunPower Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Eco Future Manufacturer Industry (M) Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. (Flextronics je smluvním výrobcem; Komise také prověřila společnost SunEdison Products Singapore Pte Ltd, výrobce původního zařízení)
                                       
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Promelight Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Sun M Energy Sdn. Bhd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       TS Solartech Sdn. Bhd.
                                    
                        
               
                            
                        
                           
                              Vyvážející výrobci na Tchaj-wanu:
                           
                           
                                       —
                                    
                                       AblyTek Co., Ltd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       ANJI Technology Co., Ltd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       AU Optronics Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Big Sun Energy Technology Inc.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       EEPV Corp.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       E-TON Solar Tech. Co., Ltd. (ověření v této společnosti se týkalo také společnosti Gloria Solar)
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Gintech Energy Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Gintung Energy Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Inventec Energy Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Inventec Solar Energy Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       LOF Solar Corp.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Ming Hwei Energy Co., Ltd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Motech Industries, Inc.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Neo Solar Power Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Perfect Source Technology Corp.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Ritek Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Sino-American Silicon Products Inc.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Solartech Energy Corp.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Sunengine Corporation Ltd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Topcell Solar International Co., Ltd.
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       TSEC Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Universal Hardware Corporation
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Win Win Precision Technology Co., Ltd.
                                    
                        
            
   1.4.   Období šetření
   
   
               (13)
            
               Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2012 do 31. března 2015 (dále jen „období šetření“). Za toto období byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků. Za období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat, zda případně došlo k maření vyrovnávacího účinku platných opatření a zda existoval dumping.
            
   2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
   
   2.1.   Obecné informace
   
   
               (14)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi třetími zeměmi a Unií, zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž neexistuje žádné dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod kromě uložení cla, zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku; a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.
            
   2.2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek
   
   
               (15)
            
               Výrobkem dotčeným případným obcházením jsou krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (tloušťka článků nepřesahuje 400 mikrometrů), v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90 pocházející nebo odesílané z Čínské lidové republiky, pokud nejsou v tranzitu ve smyslu článku V dohody GATT (dále jen „dotčený výrobek“).
            
   
               (16)
            
               Z definice dotčeného výrobku jsou vyloučeny tyto typy výrobků:
               
                           —
                        
                           přenosné solární nabíječky skládající se z méně než šesti článků a napájející přístroje elektřinou nebo sloužící k nabití baterií,
                        
               
                           —
                        
                           produkty z tenkého fotovoltaického filmu,
                        
               
                           —
                        
                           krystalické křemíkové fotovoltaické výrobky, jež jsou trvale zabudovány do elektrických spotřebičů, které mají jinou funkci než výrobu elektrické energie a které spotřebovávají elektřinu vyrobenou zabudovaným(i) krystalickým(i) křemíkovým(i) fotovoltaickým(i) článkem (články),
                        
               
                           —
                        
                           moduly nebo panely s výstupním stejnosměrným napětím nepřesahujícím 50 V a výstupním výkonem nepřesahujícím 50 W určené výhradně pro přímé použití k nabití baterií v systémech se stejnými charakteristikami, pokud jde o napětí a výkon.
                        
            
   
               (17)
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako „dotčený výrobek“ uvedený v bodech odůvodnění výše, avšak odesílaný z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu.
            
   
               (18)
            
               Při šetření bylo zjištěno, že krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech (dále jen „solární články a moduly“) podle výše uvedené definice, které se vyváží do Unie z ČLR, a solární články a moduly odesílané do Unie z Malajsie a Tchaj-wanu mají stejné základní fyzické a technické vlastnosti a používají se ke stejným účelům, a považují se tedy za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (19)
            
               Pojmy solární panel a solární modul se ve výrobním odvětví používají jako vzájemně zaměnitelné a mají stejný význam, tj. sada solárních článků zalaminovaných dohromady (nejčastěji 60 a 72), které mají pohlcovat sluneční svit jako zdroj energie pro výrobu elektřiny. Pojmy solární a fotovoltaický se také ve výrobním odvětví používají jako vzájemně zaměnitelné a mají ve vztahu k solárním článkům a modulům tentýž význam, konkrétně se jimi míní přeměna solární energie na elektřinu. Krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a články typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech jsou dále označovány jako „solární články a moduly“.
            
   2.3.   Výsledky šetření týkající se ČLR
   
   
               (20)
            
               Úroveň spolupráce výrobců/vývozců v ČLR byla nízká a odpověď na dotazník poskytlo pouze šest vývozců/výrobců. Proto nebylo možné na základě informací poskytnutých spolupracujícími stranami rozumně určit objemy vývozu dotčeného výrobku z ČLR.
            
   
               (21)
            
               Vzhledem k výše uvedenému tedy musela zjištění o vývozu solárních článků a modulů z ČLR do Unie, Malajsie a Tchaj-wanu vycházet také z databáze Comext (3); z údajů, které poskytly členské státy Komisi o dovozu obchodních výrobků, které jsou předmětem šetření a které podléhají opatřením podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení (dále jen „databáze podle čl. 14 odst. 6“); z čínských, malajsijských a tchajwanských národních statistik a z informací předložených v žádosti (4).
            
   
               (22)
            
               Objem dovozu zaznamenaný v malajsijských, tchajwanských a čínských statistikách zahrnoval větší skupinu výrobků, než je dotčený výrobek nebo výrobek, který je předmětem šetření (5). Avšak na základě údajů z databáze Comext, ověřených údajů o čínských, malajsijských a tchajwanských výrobcích solárních článků a modulů a žádosti bylo možné zjistit, že značná část tohoto objemu dovozu zahrnuje dotčený výrobek (6). Tyto údaje mohly být tudíž použity ke zjištění případné změny obchodních toků a mohly být podrobeny křížové kontrole s dalšími údaji, jako jsou údaje poskytnuté spolupracujícími vyvážejícími výrobci a dovozci.
            
   2.3.1.   Změna obchodních toků mezi ČLR a EU
   
   
               (23)
            
               V tabulce 1 je uveden objem dovozu dotčeného výrobku z ČLR do Unie od zavedení platných opatření:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Vývoj dovozu dotčeného výrobku z ČLR do Unie během období šetření; jednotka: megawatt (MW)
               
               
                            
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Míra růstu 2012 – sledované období
                        
                           Dovoz z ČLR
                        
                           11 119
                        
                           5 584
                        
                           3 443
                        
                           3 801
                        
                           – 66 %
                        
                           Podíl na celkovém dovozu
                        
                           71 %
                        
                           54 %
                        
                           43 %
                        
                           46 %
                        
                           – 35 %
                        
                           Dovoz celkem
                        
                           15 740
                        
                           10 300
                        
                           8 067
                        
                           8 325
                        
                           – 47 %
                        
                           
                              Zdroj: databáze Comext.
                        
            
   
               (24)
            
               Dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie zaznamenal výrazný pokles o 66 %. Vzhledem k tomu, že pokles dovozu z ČLR byl větší než pokles celkového dovozu do Unie, podíl čínského dovozu se snížil o 35 %.
            
   2.4.   Výsledky šetření v Malajsii
   
   2.4.1.   Míra spolupráce a stanovení objemu obchodu v Malajsii
   
   
               (25)
            
               Jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění, osm vyvážejících výrobců v Malajsii spolupracovalo a poskytlo úplné odpovědi na dotazník. V případě tří spolupracujících malajsijských společností bylo zjištěno, že je potřebné uplatňovat čl. 18 odst. 1 základního nařízení z důvodů vysvětlených níže v 88. bodě odůvodnění a následujících.
            
   
               (26)
            
               Podíl spolupracujících malajsijských vyvážejících výrobců představoval ve sledovaném období 57 % celkového malajsijského dovozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie, jak je uvedeno v databázi Comext.
            
   2.4.2.   Změna obchodních toků v Malajsii
   
   
      Dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie
   
   
               (27)
            
               V tabulce 2 je uveden objem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie během období šetření:
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Vývoj dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie během období šetření; jednotka: megawatt (MW)
               
               
                            
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Míra růstu 2012 – sledované období
                        
                           Dovoz z Malajsie
                        
                           466
                        
                           495
                        
                           1 561
                        
                           1 610
                        
                           245 %
                        
                           Podíl na celkovém dovozu
                        
                           3 %
                        
                           5 %
                        
                           19 %
                        
                           19 %
                        
                           553 %
                        
                           Dovoz celkem
                        
                           15 740
                        
                           10 300
                        
                           8 067
                        
                           8 325
                        
                           – 47 %
                        
                           
                              Zdroj: databáze Comext a žádost.
                        
            
   
               (28)
            
               Zatímco dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie se snížil, jak je uvedeno v 24. bodě odůvodnění, celkový dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie zaznamenal významný nárůst o + 245 %. K prudkému nárůstu došlo zejména po zavedení platných opatření v roce 2013. Vzhledem k tomu, že celkový objem dovozu v důsledku snížení spotřeby v Unii významně poklesl, zaznamenal podíl dovozu z Malajsie na celkovém dovozu do Unie ještě prudší nárůst (+ 553 %) v porovnání se zvýšením dovozu.
            
   
               (29)
            
               Změna obchodních toků mezi Malajsií a Unií je ještě výraznější v případě krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“), pokud se analyzují samostatně bez článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech (dále jen „články“).
            
   
               (30)
            
               Objem dovozu modulů z Malajsie se výrazně zvýšil ze 108 MW v roce 2012 na 1 036 MW ve sledovaném období (+ 860 %). Vzhledem k poklesu celkového objemu dovozu se tržní podíl dovozu modulů z Malajsie do Unie zvýšil z 1 % v roce 2012 na 17 % ve sledovaném období (+ 1 793 %). Nárůst dovozu článků z Malajsie byl podstatně nižší než v případě modulů:
            
   
               (31)
            
               z 358 MW v roce 2012 na 573 MW ve sledovaném období (+ 60 %). Tržní podíl dovozu článků z Malajsie do Unie vzrostl z 10 % v roce 2012 na 27 % ve sledovaném období (+ 165 %).
            
   
               (32)
            
               Z výše uvedených údajů je patrné, že od té doby, co bylo v roce 2012 zahájeno původní šetření a v roce 2013 zavedena platná opatření, nahradil dovoz solárních článků a modulů z Malajsie do určité míry dovoz dotčeného výrobku z ČLR do Unie.
            
   
      Čínský vývoz do Malajsie
   
   
               (33)
            
               Ke zjištění tendence obchodních toků solárních článků a modulů z Číny do Malajsie byly použity malajsijské a čínské statistiky i údaje ze žádosti (7). Čínské i malajsijské statistiky jsou k dispozici pouze na obecnější úrovni skupiny výrobků, nikoli na úrovni dotčeného výrobku (8). Na základě údajů databáze Comext, ověřených údajů o čínských a malajsijských výrobcích solárních článků a modulů a na základě žádosti však bylo zjištěno, že značná část těchto údajů se týká dotčeného výrobku, a lze je tedy zohlednit (9). Objem vývozu uváděný v čínských statistikách se liší od objemu dovozu uváděného v malajsijských statistikách vzhledem k tomu, že příslušné celní kódy jsou v uvedených dvou zemích odlišně definovány (9). Podle malajsijských údajů o dovozu je tento objem mnohem vyšší než podle čínských údajů o vývozu, avšak z obou souborů údajů je zřejmá tendence k nárůstu vývozu z Číny do Malajsie. Vzhledem k tomu, že malajsijské údaje o dovozu uvádějí mnohem vyšší objem vývozu než statistiky čínské, byly v analýze použity čínské údaje jakožto konzervativnější.
            
   
               (34)
            
               Byly zjištěny důkazy o tom, že některé čínské výrobky dovážené do Malajsie byly chybně či podvodně deklarovány jako jiný výrobek. Například dovážené laminátové solární moduly byly deklarovány jako solární sklo či jako články, přestože měly být označeny jako moduly, jak vysvětluje 62. bod odůvodnění. Z tohoto důvodu čínské statistiky vývozu uvedené v tabulce 3 pravděpodobně podhodnocují objem dovozu modulů a je možné, že mírně nadhodnocují objem dovozu článků.
               
                  Tabulka 3
               
               
                  Dovoz solárních článků a modulů z ČLR do Malajsie podle čínských statistik, jednotka: megawatt (MW)
               
               
                           ČLR do Malajsie
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Články
                        
                           6
                        
                           25
                        
                           43
                        
                           53
                        
                           Moduly
                        
                           15
                        
                           127
                        
                           168
                        
                           130
                        
                           Celkem
                        
                           21
                        
                           152
                        
                           211
                        
                           183
                        
                           
                              Index články
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              417
                           
                        
                           
                              717
                           
                        
                           
                              883
                           
                        
                           
                              Index moduly
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              847
                           
                        
                           
                              1 120
                           
                        
                           
                              867
                           
                        
                           
                              Index celkem
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              724
                           
                        
                           
                              1 005
                           
                        
                           
                              871
                           
                        
                           
                              Zdroj: žádost, Global Trade Information Services.
                        
               
                  
               
               
                  Tabulka 4
               
               
                  Dovoz solárních článků a modulů z ČLR do Malajsie podle malajsijských statistik, jednotka: megawatt (MW)
               
               
                           Dovoz z ČLR do Malajsie
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Články
                        
                           137
                        
                           313
                        
                           339
                        
                           405
                        
                           Moduly
                        
                           27
                        
                           65
                        
                           379
                        
                           290
                        
                           Celkem
                        
                           164
                        
                           378
                        
                           718
                        
                           695
                        
                           
                              Index články
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              228
                           
                        
                           
                              247
                           
                        
                           
                              296
                           
                        
                           
                              Index moduly
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              240
                           
                        
                           
                              1 397
                           
                        
                           
                              1 067
                           
                        
                           
                              Index celkem
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              230
                           
                        
                           
                              437
                           
                        
                           
                              423
                           
                        
                           
                              Zdroj: žádost, Global Trade Information Services.
                        
            
   
               (35)
            
               Nárůst dovozu solárních článků a modulů z ČLR do Malajsie činil podle čínských údajů o vývozu více než 800 % a podle malajsijských údajů více než 400 %.
            
   
               (36)
            
               Tabulka 5 znázorňuje vývoj domácí spotřeby v Malajsii během sledovaného období. Spotřeba modulů na domácím trhu v Malajsii byla výrazně nižší než objem dovozu z ČLR poté, co byla v roce 2013 zavedena platná opatření, jak ukazuje tabulka 5. Vývoj domácí spotřeby tudíž nevysvětluje míru nárůstu dovozu solárních článků a modulů z ČLR do Malajsie.
               
                  Tabulka 5
               
               
                  Vývoj domácí spotřeby solárních modulů v Malajsii v letech 2012, 2013 a 2014, jednotka: megawatt (MW)
               
               
                           Malajsie
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Domácí spotřeba modulů
                        
                           32
                        
                           107
                        
                           87
                        
                           88
                        
                           
                              Index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              338
                           
                        
                           
                              275
                           
                        
                           
                              279
                           
                        
                           
                              Zdroj: žádost.
                        
            
   
      Závěr týkající se změny obchodních toků v Malajsii
   
   
               (37)
            
               V průběhu šetření byly zjištěny důkazy potvrzující snížení objemu dovozu solárních článků a modulů z ČLR do Unie a současné zvýšení vývozu těchto výrobků z ČLR do Malajsie a z Malajsie do Unie po zahájení původního šetření v roce 2012 a zavedení platných opatření v roce 2013. Uvedené změny obchodních toků představují změny obchodování mezi výše uvedenými zeměmi na jedné straně a Unií na straně druhé.
            
   2.4.3.   Povaha praktik obcházení v Malajsii
   
   
               (38)
            
               Podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení musí být změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí.
            
   
      Překládka
   
   
               (39)
            
               Podle údajů databáze Comext představuje dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Malajsie do Unie ve sledovaném období více než 46 % celkového objemu dovozu z Malajsie.
            
   
               (40)
            
               V případě článků byla spolupráce stoprocentní a u všech výrobců článků, kteří při šetření spolupracovali, bylo zjištěno, že jsou skutečnými výrobci.
            
   
               (41)
            
               Dovoz modulů nespolupracujícími společnostmi představoval v témže období 71 % celkového objemu dovozu modulů z Malajsie. Moduly jsou konečným výrobkem; proto mohou být do Malajsie dováženy pouze za účelem domácí spotřeby či překládky. Z vysokého objemu dovozu modulů z ČLR, který převyšuje domácí spotřebu, jak uvádí 36. bod odůvodnění, a vysoké míry nespolupracujících malajsijských společností je zřejmé, že velká část modulů odesílaných z ČLR musela být do Unie přepravována s překládkou přes Malajsii.
            
   
               (42)
            
               Kromě toho bylo zjištěno, jak je podrobně uvedeno níže v 88. bodě odůvodnění a následujících, že řada spolupracujících malajsijských výrobců poskytla zavádějící informace týkající se zejména vztahu s čínskými výrobci, dovozu konečných výrobků z Číny a původu vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie. U některých z nich bylo zjištěno, že vyváží krystalické křemíkové fotovoltaické moduly čínského původu do Unie, jiné společnosti zase podvodně deklarovaly klíčové komponenty jako solární sklo a falšovaly faktury.
            
   
               (43)
            
               V roce 2014 zahájil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) šetření údajné překládky solárních článků a modulů přes Malajsii. Toto šetření stále probíhá.
            
   
               (44)
            
               S ohledem na výše uvedené byla tedy existence překládky výrobku, který je předmětem šetření, přes Malajsii potvrzena.
            
   2.5.   Výsledky šetření na Tchaj-wanu
   
   2.5.1.   Míra spolupráce a stanovení objemu obchodu na Tchaj-wanu
   
   
               (45)
            
               Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, 23 skupin společností či společností z Tchaj-wanu spolupracovalo a poskytlo úplné odpovědi na dotazník.
            
   
               (46)
            
               Podíl spolupracujících tchajwanských vyvážejících výrobců činil v období šetření 63,3 % celkového tchajwanského objemu vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie, jak je uvedeno v databázi Comext.
            
   2.5.2.   Změna obchodních toků na Tchaj-wanu
   
   
      Dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie
   
   
               (47)
            
               V tabulce 6 je uveden objem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie během období šetření:
               
                  Tabulka 6
               
               
                  Vývoj dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie během období šetření; jednotka: megawatt (MW)
               
               
                            
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Sledované období
                        
                           Míra růstu 2012 – sledované období
                        
                           Dovoz z Tchaj-wanu
                        
                           1 375
                        
                           1 557
                        
                           1 752
                        
                           1 793
                        
                           30 %
                        
                           Podíl na celkovém dovozu
                        
                           9 %
                        
                           15 %
                        
                           22 %
                        
                           22 %
                        
                           147 %
                        
                           Dovoz celkem
                        
                           15 740
                        
                           10 300
                        
                           8 067
                        
                           8 325
                        
                           – 47 %
                        
                           
                              Zdroj: databáze Comext.
                        
            
   
               (48)
            
               Dovoz dotčeného výrobku z Číny do Unie po zavedení platných opatření v prosinci 2013 výrazně poklesl, jak je uvedeno v 24. bodě odůvodnění. Na druhou stranu se v témže období významně zvýšil objem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie (nárůst o 30 %). Vzhledem k tomu, že celkový objem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie se snížil, tržní podíl tchajwanského dovozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie se zvýšil z 9 % v roce 2012 na 22 % ve sledovaném období (nárůst o 147 %).
            
   
               (49)
            
               Z výše uvedených údajů je patrné, že od té doby, co bylo v roce 2012 zahájeno původní šetření a v roce 2013 zavedena platná opatření, byl dovoz solárních článků a modulů z ČLR do Unie do určité míry nahrazen dovozem dotčeného výrobku z Tchaj-wanu.
            
   
      Čínský vývoz na Tchaj-wan
   
   
               (50)
            
               Tchajwanské úřady poskytly statistiky evidující dovoz a vývoz solárních článků a modulů ze zón volného obchodu a celních skladů (dále též „ZVO“). Na Tchaj-wanu platí zákaz dovozu solárních článků a panelů z ČLR. Z tohoto důvodu mohou být čínské solární články a moduly a další klíčové komponenty propuštěny pouze do ZVO a odtud později zpětně vyvezeny nebo použity jako surovina do jiného výrobku určeného ke zpětnému vývozu. Komise konstatuje, že téměř veškerý dovoz solárních článků a modulů do ZVO pocházel z Číny. Údaje byly poskytnuty za roky 2012, 2013 a 2014. Sledované období zahrnuje tři čtvrtletí roku 2014 a jedno čtvrtletí roku 2015, proto je nepravděpodobné, že by se tendence v roce 2014 a ve sledovaném období výrazně lišila.
            
   
               (51)
            
               V tabulce 7 je uveden objem dovozu solárních článků a modulů z ČLR do tchajwanských zón volného obchodu a celních skladů během období šetření:
               
                  Tabulka 7
               
               
                  Dovoz solárních článků a modulů z ČLR do tchajwanských ZVO, jednotka: megawatt (MW)
               
               
                            
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           ČLR do tchajwanských ZVO
                        
                           0
                        
                           49
                        
                           284
                        
                           
                              Index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              243 150
                           
                        
                           
                              1 421 000
                           
                        
                           
                              Zdroj: Bureau of Foreign Trade (BOFT).
                        
            
   
               (52)
            
               V tabulce 8 je uveden objem vývozu solárních článků a modulů z tchajwanských ZVO do Unie během období šetření:
               
                  Tabulka 8
               
               
                  Vývoz solárních článků a modulů z tchajwanských ZVO do Unie, jednotka: megawatt (MW)
               
               
                            
                        
                           2012
                        
                           2013
                        
                           2014
                        
                           Tchajwanské ZVO do Unie
                        
                           2
                        
                           48
                        
                           223
                        
                           
                              Index
                           
                        
                           
                              100
                           
                        
                           
                              242 300
                           
                        
                           
                              1 112 750
                           
                        
                           
                              Zdroj: Bureau of Foreign Trade (BOFT).
                        
            
   
               (53)
            
               Tabulka 7 ukazuje výrazný nárůst dovozu solárních článků a modulů na Tchaj-wan poté, co bylo v roce 2012 zahájeno původní šetření a v roce 2013 byla zavedena platná opatření. Z tabulky 8 je zcela zřejmé, že většina čínských dotčených výrobků byla zpětně vyvezena do Unie.
            
   
               (54)
            
               Změna obchodních toků mezi Tchaj-wanem a ČLR je ještě výraznější v případě modulů, pokud jsou analyzovány samostatně bez článků.
            
   
               (55)
            
               Dovoz modulů z Číny do tchajwanských ZVO se zvýšil z téměř 0 MW v roce 2012 na 213 MW v roce 2014. Skoro ve všech případech dovozu do ZVO se jednalo o dovoz z Číny. Z uvedených 213 MW dovozu bylo 202 MW vyvezeno do EU. Podle databáze Comext představoval tedy v roce 2014 vývoz modulů původně čínského původu z tchajwanských ZVO minimálně 24 % celkového tchajwanského vývozu modulů do EU.
            
   
               (56)
            
               Dovoz článků z Číny do tchajwanských ZVO se zvýšil z téměř 0 MW v roce 2012 na 71 MW v roce 2014. 20 MW bylo evidováno jako vývoz do EU. Podle databáze Comext představoval v roce 2014 vývoz článků čínského původu z tchajwanských ZVO 2 % celkového tchajwanského vývozu článků do EU.
            
   
               (57)
            
               Vzhledem k tomu, že dotčený čínský výrobek nelze na Tchaj-wanu prodávat, jeho dovoz z Číny na Tchaj-wan nelze vysvětlit jinak než, že se jednalo o překládku nebo montáž/kompletaci za účelem zpětného vývozu čínských klíčových komponentů z Tchaj-wanu.
            
   
      Závěr týkající se změny obchodních toků na Tchaj-wanu
   
   
               (58)
            
               Pokles čínského vývozu solárních článků a modulů a souběžné zvýšení vývozu z ČLR na Tchaj-wan a vývozu z Tchaj-wanu do Unie po zahájení původního šetření v roce 2012 a zavedení platných opatření v roce 2013 představuje změnu obchodních toků mezi výše uvedenými zeměmi na jedné straně a Unií na straně druhé.
            
   2.5.3.   Povaha praktik obcházení na Tchaj-wanu
   
   
               (59)
            
               Podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení musí být změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí.
            
   
      Překládka
   
   
               (60)
            
               Dovoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie představoval podle databáze Comext během období šetření více než 38 % celkového dovozu z Tchaj-wanu. Dovoz článků nespolupracujících společností do Unie představoval v témže období 11 % celkového dovozu článků z Tchaj-wanu. Dovoz modulů nespolupracujících společností do Unie činil podle databáze Comext 64 % celkového tchajwanského dovozu modulů.
            
   
               (61)
            
               Bylo zjištěno, že všichni výrobci článků, kteří při šetření spolupracovali, jsou skutečnými výrobci. Zároveň, jak se uvádí v 56. bodě odůvodnění, představoval vývoz článků čínského původu z tchajwanských zón volného obchodu do Unie podle databáze Comext v roce 2014 pouze 2 % tchajwanského dovozu článků do Unie.
            
   
               (62)
            
               Kromě toho, jak je vysvětleno v 85. bodě odůvodnění, bylo zjištěno, že některé společnosti na Tchaj-wanu dovážejí do svých celních skladů laminované solární moduly (označované také jako laminované solární panely) a přinejmenším některé z těchto laminovaných solárních panelů byly deklarovány jako solární články. Laminovaný solární modul je téměř dokončený modul, který obsahuje 60 nebo 72 článků. Při výrobě solárního modulu z laminovaného modulu je třeba provést pouze naprosto základní montážní operaci, a sice nainstalovat k němu hliníkový rám a doplnit ještě spojovací skříňku. Z tohoto důvodu by měl být laminovaný solární modul deklarován jako solární modul. Znamená to, že přinejmenším část čínských článků dovážených do tchajwanských zón volného obchodu a celních skladů představovala ve skutečnosti laminované solární moduly, a měla být deklarována jako moduly.
            
   
               (63)
            
               Jak se uvádí v 55. bodě odůvodnění, vývoz modulů, které pochází původně z Číny, z tchajwanských zón volného obchodu představoval nejméně 24 % tchajwanského dovozu modulů do EU. Moduly jsou konečným výrobkem a čínské moduly na Tchaj-wanu prodávat nelze; jediným pravděpodobným důvodem k jejich dovozu na Tchaj-wan tedy musí být překládka. Komise proto činí závěr, že značný podíl modulů zasílaných z ČLR musel být zasílán do Unie formou překládky přes Tchaj-wan.
            
   
               (64)
            
               V roce 2014 kromě toho úřad OLAF zahájil šetření údajné překládky solárních článků a modulů přes Tchaj-wan. Toto šetření stále probíhá.
            
   
               (65)
            
               Tchajwanské orgány navíc zároveň zahájily šetření údajných praktik obcházení a učinily závěr, že několik společností, zejména obchodníků, se dopustilo podvodu falšováním původu solárních modulů.
            
   
               (66)
            
               S ohledem na výše uvedené byla tedy existence překládky výrobku, který je předmětem šetření, přes Tchaj-wan potvrzena.
            
   2.6.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla
   
   
               (67)
            
               Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením uloženým na solární články a moduly pocházející z ČLR. Kromě cla nebyly zjištěny žádné jiné prvky, jež by bylo možné považovat za vyrovnání nákladů překládky nebo dovozu a zpětného vývozu krystalických křemíkových fotovoltaických článků nebo modulů, zejména pokud jde o dopravu a překládku z ČLR přes Malajsii a Tchaj-wan.
            
   2.7.   Důkazy o existenci dumpingu
   
   
               (68)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo nakonec zjišťováno, zda existují důkazy o existenci dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené v původním šetření pro obdobný výrobek.
            
   
               (69)
            
               V původním nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě cen v Indii, která byla během šetření považována za vhodnou zemi srovnatelnou s ČLR. Zdálo se být vhodné použít běžnou hodnotu, jak bylo dříve stanoveno v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
            
   
               (70)
            
               Značnou část malajsijského a tchajwanského vývozu uskutečňovali nespolupracující vývozci nebo spolupracující vývozci, kteří poskytli zavádějící informace. Z tohoto důvodu bylo za účelem stanovení vývozních cen v případě vývozu z Malajsie a Tchaj-wanu rozhodnuto, že budou vycházet z průměrné vývozní ceny solárních článků a modulů během sledovaného období, jak uvádí databáze podle čl. 14 odst. 6 a databáze Comext.
            
   
               (71)
            
               V souladu s ustanoveními čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení byl vážený průměr běžné hodnoty, která byla stanovena v původním nařízení, porovnán s váženým průměrem vývozních cen ve sledovaném období tohoto šetření, jak je uvedeno v databázi podle čl. 14 odst. 6 a v databázi Comext.
            
   
               (72)
            
               Průměrné tchajwanské a malajsijské vývozní ceny solárních článků a modulů ve sledovaném období byly výrazně nižší než běžná hodnota určená v původním šetření, což prokazuje existenci značného dumpingu.
            
   2.8.   Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla
   
   
               (73)
            
               Při posuzování, zda dovážené výrobky z hlediska množství a cen mařily vyrovnávací účinky platných opatření v oblasti dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a článků typu, který se používá v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech pocházejících z ČLR, byly použity jako nejlepší dostupné údaje ohledně množství a cen vývozu nespolupracujících společností ověřené údaje od spolupracujících vyvážejících výrobců, z databáze Comext a databáze podle čl. 14 odst. 6. Takto stanovené ceny byly srovnány s úrovní pro odstranění újmy stanovenou pro výrobce v Unii v 415. bodě odůvodnění původního nařízení.
            
   
               (74)
            
               Nárůst dovozu z Malajsie a Tchaj-wanu byl z hlediska množství považován za významný. Odhadnutá spotřeba Unie během posuzovaného období poukazuje obdobným způsobem na význam tohoto dovozu. Z hlediska podílu na trhu představují moduly dovážené do Unie nespolupracujícími společnostmi a společnostmi, u kterých bylo zjištěno, že se podílejí na praktikách obcházení v Malajsii, 9 % spotřeby modulů v Unii. Moduly dovážené do Unie nespolupracujícími společnostmi a společnostmi, u kterých bylo zjištěno, že se podílejí na praktikách obcházení na Tchaj-wanu, představují 7 % spotřeby v EU. Články, které byly do Unie dovezeny nespolupracujícími společnostmi na Tchaj-wanu, představují 3 % spotřeby v EU.
            
   
               (75)
            
               Ze srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v původním nařízení a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k výraznému prodeji pod cenou.
            
   
               (76)
            
               Proto byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou narušovány jak z hlediska množství, tak z hlediska cen.
            
   3.   OPATŘENÍ
   
   
               (77)
            
               Vzhledem k výše uvedenému byl učiněn závěr, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a článků typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech pocházejících z ČLR bylo obcházeno překládkou z Malajsie a Tchaj-wanu.
            
   
               (78)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by platná opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR měla být rozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (79)
            
               Opatřením, které má být rozšířeno, by mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1238/2013 pro „všechny ostatní společnosti“, tedy konečné antidumpingové clo ve výši 53,4 %, které se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.
            
   
               (80)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a klíčových komponentů zasílaných z Malajsie a Tchaj-wanu vybrána cla.
            
   4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
   
   
               (81)
            
               Z Malajsie se přihlásilo čtrnáct společností, z nichž devět poskytlo odpověď na dotazník a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření. Jedna společnost předložila značně nedostatečnou odpověď a neodpověděla včas na písemné upozornění na nedostatky, a Komise tudíž její žádost zamítla. Komise proto provedla inspekce na místě v prostorách osmi společností.
            
   
               (82)
            
               Z Tchaj-wanu se přihlásilo 28 skupin společností či společností, z nichž jedna společnost Komisi informovala, že svou činnost ukončila. Jedna společnost Komisi informovala, že v Unii nerealizovala žádný prodej, a není tedy pro osvobození způsobilá. Zbývajících 26 společností poskytlo odpověď na dotazník a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření. Jak je vysvětleno výše v 10. bodě odůvodnění, vyšlo najevo, že tři tchajwanské společnosti, které poskytly odpověď na dotazník, nemají žádná výrobní aktiva, a Komise tudíž jejich žádost zamítla. Komise tedy provedla inspekce na místě v prostorách 23 skupin společností či společností.
            
   
               (83)
            
               V případě tří společností v Malajsii a tří společností na Tchaj-wanu, u kterých proběhla inspekce na místě, bylo zjištěno, že poskytly nepravdivé nebo zavádějící informace. Proto byly tyto společnosti v souladu s čl. 18 odst. 4 základního nařízení zpraveny o záměru nepřihlížet k údajům, které předložily, a použít „dostupné údaje“, a byla jim poskytnuta lhůta na předložení dalších vysvětlení („dopis podle článku 18“). Tyto dopisy obsahovaly konkrétní informace o tom, ke kterým částem informací předložených těmito společnostmi má Komise v úmyslu nepřihlížet. Dvě tchajwanské společnosti na dopis podle článku 18 neodpověděly. Komise proto v souladu s tím, co avizovala, k předmětným informacím nepřihlížela. Tři společnosti v Malajsii odpověděly, ale z důvodů uvedených níže se jim nepodařilo pochybnosti Komise rozptýlit. Komise proto v souladu s tím, co avizovala, k předmětným informacím nepřihlížela ani u těchto společností. Jedna tchajwanská společnost odpověděla a poskytla dodatečné informace, které Komise přijala, jak je uvedeno ve 111. bodě odůvodnění níže.
            
   
               (84)
            
               Další vyšetřovací orgány v Unii, jako úřad OLAF a vnitrostátní celní orgány, v současné době také prošetřují dovoz těchto pěti společností do Unie. V zájmu ochrany tohoto probíhajícího šetření je důležité nesdělovat jakékoli informace, které by umožnily třetím osobám dát si zjištění v následujících bodech odůvodnění do souvislosti s konkrétní společností. Komise proto neupřesnila, které společnosti se příslušná zjištění týkají. Dovozci, kteří od těchto společností nakupovali výrobek, který je předmětem šetření, a chtěli by zjistit, jaká je přesně situace jejich dodavatele, mohou za účelem získání podrobnějších informací kontaktovat přímo svého dodavatele nebo Komisi.
            
   
               (85)
            
               Pro účely tohoto šetření byly zjištěny tyto podrobnosti: Bylo zjištěno, že dvě ze zmíněných tří společností na Tchaj-wanu dovážejí laminované solární moduly z ČLR, které ve své odpovědi na dotazník neuvedly. Jedna z těchto společností během inspekce na místě přiznala, že dovoz těchto výrobků ve svém dotazníku uvedla jako dovoz solárních článků z ČLR. Tato společnost předmětný dovoz označila jako solární články také ve svém celním prohlášení. V případě obou těchto tchajwanských společností byly objeveny doklady jasně prokazující, že tyto společnosti příslušné laminované solární moduly zpětně vyvážely z ČLR do Unie.
            
   
               (86)
            
               Tyto dvě společnosti na Tchaj-wanu neposkytly žádná dodatečná vysvětlení v odpovědi na dopis podle čl. 18 odst. 4, neboť neodpověděly vůbec (viz 83. bod odůvodnění výše).
            
   
               (87)
            
               Z důvodů uvedených v 85. bodě odůvodnění výše a s ohledem na změnu obchodních toků a postupy překládky, popsané v oddíle 2 tohoto nařízení, přičemž každý tento důvod sám o sobě je dostatečný, bylo zjištěno, že se tyto společnosti podílejí na praktikách obcházení, a nelze jim udělit osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (88)
            
               U následujících tří malajsijských společností, jak je vysvětleno níže, byly využity v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení dostupné údaje, a to z následujících důvodů.
            
   
               (89)
            
               Jedna malajsijská společnost ve své odpovědi na dotazník uvedla, že solární články nakupovala v ČLR, přičemž upřesnila, že moduly s čínskými články byly zasílány na jiné trhy než do Unie. Tato společnost však nemohla prokázat, že nakupuje dostatečné množství článků z jiné země než z ČLR, jež by jí umožnilo vyrobit množství solárních modulů, které vyváží do Unie. Během inspekce na místě bylo zjištěno, že tato společnost dováží laminované solární moduly z ČLR a podvodně je deklaruje jako dovoz solárního skla. Bylo také zjištěno, že tato společnost nemá dostatečnou výrobní kapacitu k výrobě objemů výrobku, který je předmětem šetření a který vyvážela. Dále bylo zjištěno, že tato společnost má vazby na čínskou společnost působící v odvětví fotovoltaických výrobků.
            
   
               (90)
            
               Ve své odpovědi na dopis podle čl. 18 odst. 4 tato malajsijská společnost popřela, že by vyvážela moduly s čínskými články do Unie. Tvrdila, že do Unie vyváží moduly s jihokorejskými články, které se však laminují v Číně. Společnost ve své odpovědi dále uvedla, že si toto „laminované sklo“ objednala, jelikož měla problém s jakostí laminace svého dodavatele. Jak je ovšem uvedeno výše, byl tento výrobek podvodně deklarován jako solární sklo. Společnost kromě toho nebyla schopna prokázat, že nakoupila dostatečný objem článků v Jižní Koreji pro všechny moduly, které vyvezla do Unie.
            
   
               (91)
            
               Dále také tvrdila, že od dubna 2014 došlo ke změně vlastnictví. Tato změna vlastnictví ovšem nemění nic na skutečnosti, že mezi touto malajsijskou společností a čínskými společnostmi existují vazby v tom smyslu, že hlavním dodavatelem surovin pro malajsijskou společnost byl i nadále čínský výrobce modulů.
            
   
               (92)
            
               Vysvětlení, která společnost podala v odpovědi na dopis podle čl. 18 odst. 4, nebyla taková, aby vedla ke změně zjištění, že zpětně vyvážela čínské laminované solární moduly do Unie a že alespoň některé z modulů vyvážených do EU využívaly čínské články.
            
   
               (93)
            
               S ohledem na zjištění týkající se změny obchodních toků a postupů překládky, jak je uvedeno v oddíle 2, a zjištění uvedená výše v 89. až 92. bodě odůvodnění, z nichž každé je samo o sobě dostatečné, osvobození požadované malajsijskou společností podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení nebylo možné udělit.
            
   
               (94)
            
               I u další společnosti v Malajsii bylo zjištěno, že nemá dostatečnou výrobní kapacitu k výrobě objemů výrobku, který je předmětem šetření a který vyvážela. Tato společnost nebyla schopna předložit žádné pracovní smlouvy se svými zaměstnanci; nebyla tedy schopna prokázat, že v období, které je předmětem šetření, nějaké zaměstnance měla. Nebyla rovněž schopna předložit kupní smlouvy na stroje na výrobu solárních modulů. Neinformovala také o svém vztahu k čínskému vyvážejícímu výrobci a o nákupech výrobku, který je předmětem šetření, od společnosti ve spojení. Navíc předložila dokumenty, ve kterých byly uvedeny odlišné termíny založení společnosti. Z šetření vyplynulo, že tato společnost byla založena v roce 2013, tedy po zahájení původních antidumpingových a antisubvenčních šetření, a že přerušila výrobu krátce po květnu 2015, tj. po zavedení registrace malajsijských modulů.
            
   
               (95)
            
               Tato společnost ve své odpovědi na dopis podle čl. 18 odst. 4 tvrdila, že většina malých společností v Malajsii nemá pracovní smlouvy se svými zaměstnanci. Dále tvrdila, že má dostatečnou kapacitu k výrobě deklarovaných objemů. Prohlašovala také, že z čínské společnosti přijala pracovníky odbytu, ale s čínskou společností žádné formální vazby neměla. Tato dodatečná vysvětlení nebyla taková, aby to vedlo ke změně výše uvedených závěrů. Tato společnost zejména neprokázala, že je schopna vyvážené objemy vyrobit. Existoval také značný rozpor mezi množstvím dovážených článků, které uváděla společnost, a množstvím článků, jež uváděl její dodavatel. Kromě toho skutečnost, že přijala pracovníky této čínské společnosti, potvrzuje zjištěné vazby s touto čínskou společností.
            
   
               (96)
            
               S ohledem na zjištění týkající se změny obchodních toků a postupů překládky, jak je uvedeno v oddíle 2, a zjištění uvedená výše v 94. a 95. bodě odůvodnění, z nichž každé je samo o sobě dostatečné, osvobození požadované malajsijskou společností podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení nebylo možné udělit.
            
   
               (97)
            
               Další společnost v Malajsii byla založena v červnu 2013, tj. po zahájení původních antidumpingových a antisubvenčních šetření, a prodej modulů zahájila od prosince 2013, tj. bezprostředně poté, co byla původním nařízením zavedena konečná antidumpingová a vyrovnávací cla. Společnost vyráběla během sledovaného období polykrystalické fotovoltaické moduly z článků, které byly dováženy zejména z Tchaj-wanu. Tato společnost měla zřejmě úzké vazby na čínskou společnost, jejíž závazek byl přijat a následně odvolán kvůli jeho porušení (10). Zaprvé, generální ředitel malajsijské společnosti byl předtím na vedoucí pozici v čínské společnosti. Zadruhé, články byly nejprve při mnoha příležitostech nakupovány prostřednictvím čínské společnosti a/nebo jiných čínských společností, přičemž byly fyzicky dopraveny z třetí země (především Tchaj-wanu) do ČLR a teprve potom byly zřejmě dopraveny dále do společnosti se sídlem v Malajsii. Zatřetí, většina modulů prodaných do třetích zemí byla během sledovaného období prodána společnosti z USA, která je s touto čínskou společností ve spojení. Začtvrté, právní zástupce čínské společnosti se zúčastnil šetření na místě týkajícího se příslušné malajsijské společnosti. Zapáté, vzorové prodejní smlouvy čínských i tchajwanských společností se jeví z hlediska obsahu i formy jako totožné. Zašesté, zástupce čínské společnosti uvedl na videonahrávce zveřejněné na internetu, že čínská společnost poskytuje malajsijské společnosti technické poradenství a zajišťuje pro ni dohled.
            
   
               (98)
            
               Další aspekty, které tato malajsijská společnost neuvedla během šetření na místě, avšak byly zjištěny od celních orgánů členského státu Unie, jsou tyto: Malajsijská společnost uzavřela dohodu opravňující k používání značky s tou čínskou společností, jejíž závazek byl přijat. Malajsijská společnost tím získala oprávnění k používání značky čínské společnosti, pokud to vyžadovali zákazníci. Kromě toho jednoho z prvních zákazníků v Unii představil malajsijské společnosti zástupce pro odbyt uvedené čínské společnosti. A konečně, celní orgány členského státu prošetřovaly první zásilku malajsijské společnosti do Unie, neboť moduly byly označeny nápisem „vyrobeno v Číně“ a zároveň nesly značku čínské společnosti.
            
   
               (99)
            
               Malajsijská společnost odpověděla na dopis podle čl. 18 odst. 4 dopisem ze dne 14. prosince 2015, v němž uvedla, že neměla v úmyslu zastírat komerční vazby na čínskou společnost a že na formulář žádosti o osvobození odpověděla v dobré víře. Dále uvedla, že celní orgány členského státu po šetření přijaly skutečnost, že nesprávně označené moduly skutečně vyrobila společnost v Malajsii. Celní orgány členského státu ovšem Komisi potvrdily, že tyto moduly nebyly malajsijského původu.
            
   
               (100)
            
               Malajsijská společnost po poskytnutí informací tvrdila, že Komise založila své rozhodnutí na domněnkách, tvrzeních a křivých obviněních, přičemž jejich základ, pokud byl vůbec k dispozici, jí nebyl nikdy poskytnut, což porušilo právo společnosti na obhajobu. Zejména kritizovala Komisi za to, že jí neposkytla internetovou videonahrávku uvedenou v 97. bodě odůvodnění a informace získané od celních orgánů členského státu uvedené v 98. bodě odůvodnění. Společnost také tvrdila, že není ve spojení s čínskou společností a že neskrývala během inspekce na místě dohodu s čínskou společností opravňující k používání značky. Pokud jde o šetření celních orgánů členského státu, tvrdila společnost, že nakonec bylo veškeré zboží propuštěno jako moduly malajsijského původu. Konečně společnost tvrdila, že datum jejího založení ani skutečnost, že společnost prodávala jiné společnosti v USA, která je ve spojení s čínskou společností, nejsou přesvědčivé argumenty, na jejichž základě může být osvobození zamítnuto. Malajsijská společnost rovněž požádala o slyšení u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních a to se konalo dne 12. ledna 2016. Před slyšením byla internetová videonahrávka společnosti poskytnuta a ta během slyšení potvrdila její správnost.
            
   
               (101)
            
               Další vysvětlení podaná společností nebyla takového rázu, aby vedla ke změně závěru uvedeného výše, a to z důvodů uvedených níže.
            
   
               (102)
            
               Prvky uvedené v 97. bodě odůvodnění nejsou pouhé domněnky a tvrzení, ale skutečnosti, které nebyly jako takové samotnou společností zpochybněny. Kromě toho byly tyto skutečnosti společnosti prezentovány v dopise podle článku 18 ze dne 3. prosince 2015, v němž byla společnost vyzvána, aby k nim podala připomínky. Následně byla tato zjištění společnosti poskytnuta dne 22. prosince 2015 a společnost byla znovu vyzvána k podání připomínek. Z toho vyplývá, že práva na obhajobu společnosti byla plně dodržena. Skutečností zůstává, že se společnost alespoň pokusila během inspekce na místě minimalizovat, ne-li skrývat své obchodní vazby, včetně existence dohody opravňující k používání značky s čínskou společností. Malajsijská společnost ve skutečnosti během inspekce na místě zmiňovala používání značky čínské společnosti, avšak výslovně uváděla „po omezenou dobu“. Dohoda o používání značky ani nebyla předložena, ani nebylo při inspekci na místě přiznáno, že byla tato dohoda prodloužena na další čtyři roky. Žádná ze skutečností uvedených výše v 97. bodě odůvodnění, které ukázaly silné obchodní vazby mezi těmito dvěma společnostmi, nebyla podrobně vysvětlena ani nebyla útvarům Komise sdělena během inspekce na místě. Ostatně ani správnost těchto prvků společnost nezpochybnila.
            
   
               (103)
            
               Podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení musí k udělení osvobození vyvážející výrobce prokázat, že není ve spojení s výrobci, kteří podléhají opatřením, a že se nepodílí na praktikách obcházení.
            
   
               (104)
            
               Pokud jde o první kritérium (žádné spojení s výrobcem, který podléhá opatřením), vyvážející výrobce se pokusil minimalizovat, ne-li skrýt své četné vazby na čínského vyvážejícího výrobce, uvedené v 97. bodě odůvodnění. Ovšem důkazní břemeno, pokud jde o neexistenci těchto vazeb, leží na vyvážejícím výrobci. Vzhledem k nedostatečné spolupráci v této otázce a nemožnosti ověřit veškeré nové informace předložené v reakci na poskytnuté informace musela Komise při posuzování toho, zda vyvážející výrobce vyvrátil na základě dostupných údajů prima facie dojem, že je ve spojení s čínskou společností, vycházet z dostupných údajů. Podle názoru Komise se to vyvážejícímu výrobci nepodařilo, neboť existují mnohé známky o těsných vazbách mezi čínskou společností a vyvážejícím výrobcem.
            
   
               (105)
            
               V každém případě, i kdyby bylo splněno první kritérium, což není, se Komise domnívá, že druhé kritérium splněno není. Vyvážející výrobce se podílel na obcházení dvěma různými způsoby, z nichž každý sám o sobě stačí k zamítnutí žádosti o osvobození. Důležitou známkou toho, že se společnost podílí na praktikách obcházení, která je společná pro oba způsoby a je nesporná, je, že vyvážející výrobce zahájil činnost po uložení původních opatření.
            
   
               (106)
            
               Zaprvé, tvrzení společnosti, že veškeré zboží uvedené v 98. bodě odůvodnění bylo propuštěno jako moduly malajsijského původu, je věcně nesprávné. Celní orgány členského státu informovaly Komisi o tom, že se tyto moduly považují za moduly čínského původu, jelikož na paletách dotčených solárních modulů je uvedeno jméno čínské společnosti. V zájmu ochrany probíhajícího vyšetřování vedeného touto vnitrostátní celní správou nemohla být tato informace malajsijské společnosti poskytnuta. Komise však upozornila společnost na to, že úředník pro slyšení v obchodních řízeních může ověřit pravdivost informací na základě článků 12, 13 a 15 svého mandátu.
            
   
               (107)
            
               Informace poskytnuté celními orgány představují důkaz o překládce prováděné vyvážejícím výrobcem, a tudíž důkaz, že se vyvážející výrobce podílí na praktikách obcházení.
            
   
               (108)
            
               Zadruhé, dohoda s čínským vyvážejícím výrobcem o používání značky byla uzavřena a prodloužena v momentě, kdy čínský vyvážející výrobce vyvážel do Unie v rámci závazků. Tyto závazky zakazovaly mimo jiné prodej dotčeného výrobku vyráběného ve třetí zemi do Unie, neboť by to znemožňovalo, nebo přinejmenším komplikovalo dohled nad závazky, a zejména nad jejich ustanoveními týkajícími se křížového prodeje (cross-sales). Nedůvěrné znění závazků bylo v příslušném odvětví dobře známé a útvary Komise ho na požádání zpřístupnily. Kromě toho měl tyto závazky díky svým úzkým obchodním vazbám na čínského výrobce k dispozici také vyvážející výrobce. Uzavřením dohody o používání značky vyvážející výrobce závazky obešel a rovněž se tak podílel na praktikách obcházení. Během slyšení dne 12. ledna 2016 malajsijská společnost uvedla, že nepředložila nepravdivé nebo zavádějící informace a že je skutečným malajsijským výrobcem solárních modulů. Pokud jde o důkazy získané od vnitrostátní celní správy, které nemohly být malajsijské společnosti z důvodů uvedených výše zpřístupněny, společnost požádala kancelář úředníka pro slyšení, aby ověřila jejich správnost. Úředník pro slyšení v obchodních řízeních následně informoval společnost, že ověřil správnost informací z vnitrostátní celní správy a že na tomto základě vnitrostátní celní orgány dospěly k závěru, že významný objem modulů z této zásilky byl čínského původu.
            
   
               (109)
            
               Z toho důvodu vycházela zjištění týkající se této společnosti v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení z dostupných údajů.
            
   
               (110)
            
               S ohledem na zjištění týkající se změny obchodních toků a postupů překládky, uvedená v oddíle 2, a zjištění uvedená výše v 97. až 109. bodě odůvodnění, týkající se skutečnosti, že malajsijská společnost měla úzké vazby na čínskou společnost, podílela se na překládce a podílela se i na porušení závazku, z nichž každé je samo o sobě dostatečné, osvobození požadované malajsijskou společností podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení nebylo možné udělit. Zejména se společnost ve světle těchto zjištění nemůže dovolávat výhod „bezpečného přístavu“ uvedených v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, neboť jak překládka, tak porušení závazku představují praktiky obcházení jiné než montáž ve třetí zemi, a v každém případě proto, že Komise vychází z dostupných údajů.
            
   
               (111)
            
               Jedna společnost na Tchaj-wanu nesdělila včas podrobné informace o uvedení na trh článků společnosti v Číně, která je s ní ve spojení a která byla uvedena jako dodavatel zajišťující řezání destiček, údaje o dovozu, o dodržování omezení na Tchaj-wanu a o přesných tocích nákupů. Další vysvětlení této společnosti, v návaznosti na žádost podle čl. 18 odst. 1, ovšem byla dostatečná k tomu, aby této společnosti bylo uděleno osvobození, neboť poskytla požadované informace, které Komise mohla ověřit.
            
   
               (112)
            
               
                  U zbývajících pěti malajsijských a 21 tchajwanských vyvážejících výrobců, včetně společnosti uvedené ve 111. bodě odůvodnění, bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení, a lze jim tedy udělit osvobození v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
            
   
               (113)
            
               V prvé řadě byla valná většina těchto společností založena před zavedením opatření proti ČLR. Na základě jejich odpovědí na dotazník byla provedena inspekce výrobních zařízení všech těchto společností. Ověřování statistik týkajících se výroby a kapacit, výrobních nákladů, nákupů surovin, polotovarů a konečných výrobků a prodeje na vývoz do Unie potvrdilo, že tyto společnosti jsou skutečnými výrobci, u kterých nebyly zjištěny žádné důkazy praktik obcházení.
            
   
               (114)
            
               Ostatní výrobci, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během období šetření nevyváželi výrobek, který je předmětem šetření, zamýšlející podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, budou muset vyplnit formulář pro osvobození, aby Komise mohla rozhodnout, zda lze osvobození udělit.
            
   
               (115)
            
               Po poskytnutí informací několik společností oslovilo Komisi a uvítalo její rozhodnutí udělit jim osvobození. Tyto společnosti však rovněž poukázaly na skutečnost, že různé společnosti v odvětví solárních panelů mezi sebou často uzavírají ujednání (často označovaná jako ujednání výrobců původního zařízení (OEM)), v jejichž rámci výrobci článků/modulů (často označovaní jako vlastníci značek) někdy dodávají část svých článků k montáži do modulů jiným výrobcům (často označovaným jako výrobci původního zařízení (OEM)). Tyto společnosti požádaly o vyjasnění otázky, zda budou nadále požívat osvobození, když uzavřeli takové ujednání. Komise potvrzuje, že takováto ujednání, která se správněji označují za ujednání o subdodávkách, se v odvětví solárních panelů vyskytují a nepřesahují rámec tohoto osvobození. Podle těchto ujednání jsou dodavatelé a původ surovin pod kontrolou vlastníků značek; subdodavatel využívá vzorového návrhu poskytnutého majitelem značky, přičemž majitel značky dohlíží na výrobní proces. Nicméně rovněž podle těchto ujednání musí články vyrábět osvobozené společnosti, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 níže.
            
   
               (116)
            
               Bude-li osvobození uděleno, platná rozšířená opatření se odpovídajícím způsobem změní. Následně bude každé udělené osvobození sledováno, aby byl zaručen soulad s podmínkami, které se v něm stanoví.
            
   
               (117)
            
               Má se za to, že je v tomto případě zapotřebí zvláštních opatření, aby se zaručilo řádné uplatňování těchto osvobození. Tato zvláštní opatření spočívají v požadavku předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která vyhovuje požadavkům uvedeným v čl. 1 odst. 2. Na dovoz, k němuž taková faktura přiložena není, se vztahuje rozšířené antidumpingové clo.
            
   5.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
               (118)
            
               Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly zváženy. Žádný z předložených argumentů nedal podnět ke změně konečných zjištění.
            
   
               (119)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Konečné antidumpingové clo platné pro „všechny ostatní společnosti“ uložené čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo zasílaných z Čínské lidové republiky, pokud nejsou v tranzitu ve smyslu článku V dohody GATT, se tímto rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a klíčových komponentů (tj. článků) zasílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a z Tchaj-wanu, či nikoli, v současnosti kódů KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 a ex 8541 40 90 (kód TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), kromě těch, které vyrobily níže uvedené společnosti:
   
               Země
            
               Společnost
            
               Doplňkový kód TARIC
            
               Malajsie
            
               AUO – SunPower Sdn. Bhd.
               Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
               Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
               Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
               TS Solartech Sdn. Bhd.
            
               C073
               C074
               C075
               C076
               C077
            
               Tchaj-wan
            
               ANJI Technology Co., Ltd.
               AU Optronics Corporation
               Big Sun Energy Technology Inc.
               EEPV Corp.
               E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
               Gintech Energy Corporation
               Gintung Energy Corporation
               Inventec Energy Corporation
               Inventec Solar Energy Corporation
               LOF Solar Corp.
               Ming Hwei Energy Co., Ltd.
               Motech Industries, Inc.
               Neo Solar Power Corporation
               Perfect Source Technology Corp.
               Ritek Corporation
               Sino-American Silicon Products Inc.
               Solartech Energy Corp.
               Sunengine Corporation Ltd.
               Topcell Solar International Co., Ltd.
               TSEC Corporation
               Win Win Precision Technology Co., Ltd.
            
               C058
               C059
               C078
               C079
               C080
               C081
               C082
               C083
               C084
               C085
               C086
               C087
               C088
               C089
               C090
               C091
               C092
               C093
               C094
               C095
               C096
            
   2.   Uplatnění osvobození udělených společnostem konkrétně uvedeným v odstavci 1 tohoto článku nebo schváleným Komisí v souladu s čl. 2 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury vydané výrobcem nebo odesílatelem, která musí obsahovat prohlášení datované a podepsané úředníkem subjektu, který tuto fakturu vystavil, s uvedením jeho jména a funkce, celním orgánům členských států. V případě krystalických křemíkových fotovoltaických článků bude mít toto prohlášení následující znění:
   
      
         „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (objem) krystalických křemíkových fotovoltaických článků prodávaných na vývoz do Evropské unie, jichž se týká tato faktura, byl vyroben (jméno a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčené zemi). Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“
      
   
   V případě krystalických křemíkových fotovoltaických modulů bude mít toto prohlášení následující znění:
   
      „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (objem) krystalických křemíkových fotovoltaických modulů prodávaných na vývoz do Evropské unie, jichž se týká tato faktura, byl vyroben
   
   
               
                  i)
               
            
               
                  (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčené zemi); NEBO
               
            
   
               
                  ii)
               
            
               
                  subdodavatelskou třetí stranou pro (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčené zemi),
               
            
   
      (nehodící se možnost ze dvou výše uvedených možností vymažte)
   
   
      přičemž krystalické křemíkové fotovoltaické články byly vyrobeny (jméno a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC [doplní se v případě, že dotčená země podléhá původním nebo platným opatřením proti obcházení]) v (dotčené zemi).
   
   
      Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“
   
   Není-li taková faktura předložena a/nebo není-li ve výše uvedeném prohlášení uveden jeden či ani jeden doplňkový kód TARIC, použije se celní sazba platná pro „všechny ostatní společnosti“ a v celním prohlášení je třeba uvést doplňkový kód TARIC B999.
   3.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli, celně evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/833 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009, s výjimkou výrobků vyrobených společnostmi, které jsou uvedeny v odstavci 1.
   4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise:
   
               European Commission
            
               Directorate-General for Trade
            
               Directorate H
            
               Office: CHAR 04/39
            
               1049 Brussels
            
               Belgium
            
   2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise rozhodnutím povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená nařízením (EU) č. 1238/2013, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.
   Článek 3
   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení Komise (EU) 2015/833.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
   
      (2)  Úř. věst. L 132, 29.5.2015, s. 60.
   
      (3)  Comext je databáze Eurostatu obsahující statistiky zahraničního obchodu.
   
      (4)  Viz strany 9–16 žádosti ze dne 14. dubna 2015 ve znění zpřístupněném k nahlédnutí a přílohy 9 a 10 zpřístupněné k nahlédnutí.
   
      (5)  Viz poznámka pod čarou 17 žádosti ze dne 14. dubna 2015 ve znění zpřístupněném k nahlédnutí.
   
      (6)  Tamtéž.
   
      (7)  Viz strany 9–14 žádosti ze dne 14. dubna 2015 ve znění zpřístupněném k nahlédnutí a přílohy 9 a 10 zpřístupněné k nahlédnutí.
   
      (8)  Viz poznámka pod čarou 17 žádosti ze dne 14. dubna 2015 ve znění zpřístupněném k nahlédnutí.
   
      (9)  Tamtéž.
   
      (10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/866 ze dne 4. června 2015 odvolalo přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího nařízení 2013/707/EU (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30). Jedním ze tří vyvážejících výrobců je výše uvedená čínská společnost.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.