Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/190 ze dne 12. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1164, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1803

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 190/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 38/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/190
   ze dne 12. února 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1164, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1803
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 139 odst. 2 a čl. 144 první pododstavec písm. g) uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se mohou cukr nebo izoglukóza vyrobené během hospodářského roku nad kvótu podle článku 136 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevního omezení, které stanoví Komise.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, se stanoví nařízením (ES) č. 951/2006.
            
   
               (3)
            
               Původně se odhadovalo, že poptávce na trhu v hospodářském roce 2015/16 bude odpovídat množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám ve výši 650 000 tun ekvivalentu bílého cukru. Výši tohoto omezení stanovilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1164 (3). Podle nejnovějších odhadů však množství vyrobeného cukru nepodléhajícího kvótám dosáhne 4 150 000 tun. Pro cukr nepodléhající kvótám by proto měla být zajištěna další odbytiště.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že se strop WTO pro vývoz v hospodářském roce 2015/16 nevyužil v plné míře, je vhodné zvýšit množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám o 700 000 tun, aby se unijním výrobcům cukru poskytly další obchodní příležitosti.
            
   
               (5)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/1164 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Aby byl umožněn příjem žádostí o vývozní licence na dodatečné množství cukru nepodléhajícího kvótám, mělo by se zrušit pozastavení příjmu žádostí stanovené v čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1803 (4).
            
   
               (7)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/1803 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1164 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   V případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám činí množstevní omezení na hospodářský rok 2015/16 podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 u vývozu bez náhrady 1 350 000 tun.“
   
   Článek 2
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1803 se zrušuje odstavec 3.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1164 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2015/2016 (Úř. věst. L 188, 16.7.2015, s. 28).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1803 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 31).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.