Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 ze dne 15. února 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o zpřístupňování informací o pákovém poměru institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 200/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 39/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/200
   ze dne 15. února 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o zpřístupňování informací o pákovém poměru institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 451 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Smyslem jednotných šablon pro zpřístupňování informací je pomoci zvýšit transparentnost a zlepšit srovnatelnost číselných údajů o pákovém poměru. Pravidla pro zpřístupňování informací o pákovém poměru institucí, nad nimiž je vykonáván dohled podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2), by proto měla být v souladu s mezinárodními standardy, jež byly promítnuty do rámce pro pákový poměr v revidovaném znění rámce Basel III a do požadavků pro zveřejňování informací stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled, přičemž by měl být zohledněn regulatorní rámec Unie a jeho specifika, které jsou upraveny v nařízení (EU) č. 575/2013.
            
   
               (2)
            
               Z týchž důvodů, tj. zvýšení transparentnosti a zlepšení srovnatelnosti číselných údajů o pákovém poměru, je vhodné, aby jedna z šablon pro zpřístupňování informací o pákovém poměru uváděla celkovou míru expozic pro účely pákového poměru v členění, jehož granularita je dostatečná k tomu, aby bylo možno určit hlavní strukturu pákového poměru a rozvahovou expozici, která z celkové míry expozic pro účely pákového poměru tvoří zpravidla největší část.
            
   
               (3)
            
               Ustanovení čl. 429 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, ve znění nařízení (EU) 2015/62 (3), již nevyžaduje, aby byl pákový poměr počítán jako prostý aritmetický průměr měsíčních pákových poměrů za čtvrtletí, nýbrž vyžaduje pouze výpočet ke konci čtvrtletí. V důsledku toho by již nemělo být nutné, aby čtvrtletní výpočet pákového poměru musely institucím příslušné orgány povolovat podle čl. 499 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. Jednotné šablony pro zpřístupňování informací o pákovém poměru tedy již nemusejí blíže určovat způsob, jakým daná instituce ustanovení čl. 499 odst. 3 uplatňuje.
            
   
               (4)
            
               V případech, kdy mají instituce v souladu s čl. 13 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 575/2013 povinnost zpřístupňovat informace o pákovém poměru na subkonsolidované úrovni, neměla by pravidla o zpřístupňování informací o pákovém poměru požadovat, aby tyto instituce vyplňovaly a zveřejňovaly šablonu pod názvem „LRSpl“ na subkonsolidovaném základě, tak aby související administrativní zátěž zůstala z hlediska cílů těchto pravidel přiměřená. Tato šablona pro zpřístupňování informací totiž musí být vyplňována a zveřejňována na konsolidované úrovni a její zveřejnění na úrovni subkonsolidované by nemělo významnější přínos, neboť podrobnější členění celkové míry expozic na subkonsolidované úrovni se ozřejmí již vyplněním šablony „LRCom“. Navíc by zveřejňování šablony „LRSpl“ mohlo výrazně zvýšit zátěž institucí, neboť instituce nemohou údaje podle této šablony snadno odvodit z příslušného rámce pro oznamování orgánům dohledu, který se na subkonsolidované úrovni nepoužije.
            
   
               (5)
            
               Působnost metod konsolidace a oceňování se může lišit podle toho, slouží-li tyto metody účelům účetnictví, nebo regulace, takže k výpočtu pákového poměru jsou použity informace jiné než informace ze zveřejněných účetních závěrek. K zohlednění tohoto rozdílu je rovněž nutné zveřejňovat rozdíl mezi hodnotami v účetní závěrce a hodnotami, na něž se vztahuje regulace konsolidace údajů z účetních závěrek a z nichž je pákový poměr počítán. Ve zvláštní šabloně by tudíž mělo být provedeno sesouhlasení obou souborů hodnot.
            
   
               (6)
            
               V zájmu snazší srovnatelnosti zveřejňovaných informací by měla být k dispozici jednotná šablona a podrobné instrukce, podle nichž budou popisovány a zpřístupňovány postupy použité k řízení rizika nadměrné páky a faktory, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká.
            
   
               (7)
            
               Ustanovení čl. 451 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 se začalo používat ode dne 1. ledna 2015. K tomu, aby instituce plnily povinnost zpřístupňovat informace o pákovém poměru co nejdříve a způsobem účinným a harmonizovaným v celé Unii, je nezbytné požadovat, aby šablony pro zpřístupňování těchto informací začaly používat k co nejdřívějšímu datu.
            
   
               (8)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Evropské komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.
            
   
               (9)
            
               O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zpřístupnění pákového poměru a použití čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
   Důležité informace o pákovém poměru a o uplatnění čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, které jsou uvedeny v čl. 451 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, zpřístupňují instituce tím způsobem, že vyplní a zveřejní řádky 22 a EU-23 šablony „LRCom“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II.
   Článek 2
   Změna rozhodnutí o zpřístupněném pákovém poměru
   1.   Jestliže instituce v souladu s čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 změní své rozhodnutí o pákovém poměru, o němž mají být informace zpřístupněny, jsou povinny zpřístupnit sesouhlasení informací o všech pákových poměrech, o nichž byly zveřejněny informace až do okamžiku, kdy ke změně rozhodnutí došlo; za tímto účelem vyplní a zveřejní šablony „LRSum“, „LRCom“, „LRSpl“ a „LRQua“ v příloze I, a to za každý z rozhodných dnů, k nimž byly pákové poměry až do okamžiku změny rozhodnutí zpřístupněny.
   2.   Položky uvedené v odstavci 1 zveřejní instituce při prvním zpřístupnění informací, které následuje po změně ve volbě pákového poměru.
   Článek 3
   Členění celkové míry expozic pro účely pákového poměru
   1.   Členění celkové míry expozic pro účely pákového poměru, které je uvedeno v čl. 451 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, zpřístupňují instituce tím způsobem, že vyplní a zveřejní:
   
               a)
            
               řádky 1 až EU-19b šablony „LRCom“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II a
            
   
               b)
            
               řádky EU-1 až EU-12 šablony „LRSpl“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II.
            
   2.   Šablonu „LRSpl“ v příloze I nejsou instituce odchylně od odst. 1 písm. b) povinny vyplňovat a zveřejňovat na subkonsolidovaném základě v případech, kdy jsou podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 povinny zveřejňovat informace na subkonsolidovaném základě.
   Článek 4
   Sesouhlasení pákového poměru se zveřejněnou účetní závěrkou
   1.   Sesouhlasení celkové míry expozic pro účely pákového poměru s důležitými informacemi ve zveřejněné účetní závěrce, které je uvedeno v čl. 451 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, zpřístupňují instituce tím způsobem, že vyplní a zveřejní šablonu „LRSum“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II.
   2.   Šablonu „LRSum“ v příloze I nejsou instituce povinny vyplňovat ani zveřejňovat v případech, kdy nezveřejňují účetní závěrku na úrovni použití podle přílohy II části 1 odst. 6.
   Článek 5
   Zpřístupnění objemu odúčtovaných položek ve svěřenecké správě
   Objem případně odúčtovaných položek ve svěřenecké správě, který je uveden v čl. 451 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, zpřístupňují instituce tím způsobem, že vyplní a zveřejní řádek EU-24 šablony „LRCom“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II.
   Článek 6
   Zpřístupnění kvalitativních informací o riziku nadměrné páky a faktorů ovlivňujících pákový poměr
   Popis postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky a popis faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká, podle čl. 451 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 575/2013 zpřístupňují instituce tím způsobem, že vyplní a zveřejní šablonu „LRQua“ v příloze I v souladu s pokyny v příloze II.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 37).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Pákový poměr podle CRR – Šablona ke zpřístupňování informací
      
      
                  Rozhodný den
               
                   
               
                  Název subjektu
               
                   
               
                  Úroveň použití
               
                   
               
      
         
      
      
         Tabulka LRSum: Shrnutí sesouhlasení účetních aktiv a expozic pákového poměru
      
      
                   
               
                   
               
                  
                     Použitelná hodnota
                  
               
                  1
               
                  Celková aktiva dle zveřejněné účetní závěrky
               
                   
               
                  2
               
                  Úprava o subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti regulatorní konsolidace
               
                   
               
                  3
               
                  (Úprava o aktiva ve svěřenecké správě, která jsou podle použitelného účetního rámce vykázána v rozvaze, avšak podle čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013 jsou z celkové míry expozic pro účely pákového poměru vyňata)
               
                   
               
                  4
               
                  Úpravy o derivátové finanční nástroje
               
                   
               
                  5
               
                  Úprava o transakce s financováním cenných papírů (SFT)
               
                   
               
                  6
               
                  Úprava o podrozvahové položky (tj. konverze podrozvahových expozic na ekvivalentní výši úvěrů)
               
                   
               
                  EU-6a
               
                  (Úprava o expozice uvnitř skupiny vyňaté z celkové míry expozic pro účely pákového poměru v souladu s čl. 429 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013)
               
                   
               
                  EU-6b
               
                  (Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic pro účely pákového poměru v souladu s čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013)
               
                   
               
                  7
               
                  Další úpravy
               
                   
               
                  8
               
                  
                     Celková míra expozic pro účely pákového poměru
                  
               
                   
               
      
         
      
      
         Tabulka LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru
      
      
                   
               
                   
               
                  
                     Expozice pákového poměru podle CRR
                  
               
                  
                     Rozvahové expozice (s výjimkou derivátů a SFT)
                  
               
                  1
               
                  Rozvahové položky (s výjimkou derivátů, SFT a svěřeneckých aktiv, avšak včetně kolaterálu)
               
                   
               
                  2
               
                  (Hodnota aktiv odečtená při výpočtu kapitálu tier 1)
               
                   
               
                  3
               
                  
                     Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů, SFT a aktiv ve svěřenecké správě) (součet řádků 1 a 2)
                  
               
                   
               
                  
                     Derivátové expozice
                  
               
                  4
               
                  Reprodukční náklady spojené se všemi derivátovými transakcemi (tj. po odečtení způsobilé hotovostní variační marže)
               
                   
               
                  5
               
                  Navýšení o potenciální budoucí expozici spojenou s veškerými derivátovými transakcemi (metoda oceňování podle tržní hodnoty)
               
                   
               
                  EU-5a
               
                  Expozice určená metodou původní expozice
               
                   
               
                  6
               
                  Navýšení o poskytnutý kolaterál k derivátům odečtený z aktiv v rozvaze podle použitelného účetního rámce
               
                   
               
                  7
               
                  (Odpočty pohledávek vykázaných jako aktiva a plynoucích z hotovostní variační marže poskytnuté v derivátových transakcích)
               
                   
               
                  8
               
                  (Vynětí obchodních expozic vůči ústřední protistraně na účet klienta)
               
                   
               
                  9
               
                  Upravená efektivní pomyslná částka písemných úvěrových derivátů
               
                   
               
                  10
               
                  (Upravené efektivní pomyslné kompenzace a odpočty navýšení u písemných úvěrových derivátů)
               
                   
               
                  11
               
                  
                     Celkové derivátové expozice (součet řádků 4 až 10)
                  
               
                   
               
                  
                     Expozice SFT
                  
               
                  12
               
                  Hrubá aktiva v SFT (bez vykázání započtení) po úpravě o účetní operace související s prodejem
               
                   
               
                  13
               
                  (Započtené hotovostní pohledávky a závazky související s hrubými aktivy v SFT)
               
                   
               
                  14
               
                  Expozice úvěrového rizika protistrany v případě aktiv v SFT
               
                   
               
                  EU-14a
               
                  Výjimka pro SFT: Expozice úvěrového rizika protistrany podle čl. 429b odst. 4 a článku 222 nařízení (EU) č. 575/2013
               
                   
               
                  15
               
                  Expozice transakcí, v nichž instituce jedná jako zmocněnec
               
                   
               
                  EU-15a
               
                  (Vynětí expozic SFT vůči ústřední protistraně na účet klienta)
               
                   
               
                  16
               
                  
                     Celkové expozice transakcí s financováním cenných papírů (součet řádků 12 až 15a)
                  
               
                   
               
                  
                     Ostatní podrozvahové expozice
                  
               
                  17
               
                  Podrozvahové expozice v hrubé pomyslné hodnotě
               
                   
               
                  18
               
                  (Úpravy z důvodu konverze na ekvivalentní výši úvěrů)
               
                   
               
                  19
               
                  
                     Ostatní podrozvahové expozice (součet řádků 17 a 18)
                  
               
                   
               
                  
                     Expozice vyňaté podle čl. 429 odst. 7 a 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (rozvahové i podrozvahové)
                  
               
                  EU-19a
               
                  (Expozice uvnitř skupiny (na individuálním základě) vyňaté podle čl. 429 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 (rozvahové i podrozvahové))
               
                   
               
                  EU-19b
               
                  (Expozice vyňaté podle čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (rozvahové i podrozvahové))
               
                   
               
                  
                     Kapitál a celková míra expozic
                  
               
                  20
               
                  
                     Kapitál tier 1
                  
               
                   
               
                  21
               
                  
                     Celková míra expozic pro účely pákového poměru (součet řádků 3, 11, 16, 19, EU-19a a EU-19b)
                  
               
                   
               
                  
                     Pákový poměr
                  
               
                  22
               
                  
                     Pákový poměr
                  
               
                   
               
                  
                     Volba přechodných ustanovení a hodnota odúčtovaných položek ve svěřenecké správě
                  
               
                  EU-23
               
                  Volba přechodných ustanovení za účelem definice míry kapitálu
               
                   
               
                  EU-24
               
                  Hodnota odúčtovaných položek ve svěřenecké správě podle čl. 429 odst. 11 nařízení (EU) č. 575/2013
               
                   
               
      
         
      
      
         Tabulka LRSpl: Rozdělení rozvahových expozic (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic)
      
      
                   
               
                   
               
                  
                     Expozice pákového poměru podle CRR
                  
               
                  EU-1
               
                  Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů, SFT a vyňatých expozic), z toho:
               
                   
               
                  EU-2
               
                  Expozice v obchodním portfoliu
               
                   
               
                  EU-3
               
                  Expozice v bankovním portfoliu, z toho:
               
                   
               
                  EU-4
               
                  Kryté dluhopisy
               
                   
               
                  EU-5
               
                  Expozice považované za expozice vůči suverénním subjektům
               
                   
               
                  EU-6
               
                  Expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, s nimiž se
                        nezachází
                      jako se státy
               
                   
               
                  EU-7
               
                  Instituce
               
                   
               
                  EU-8
               
                  Zajištěné nemovitostmi
               
                   
               
                  EU-9
               
                  Retailové expozice
               
                   
               
                  EU-10
               
                  Podniky
               
                   
               
                  EU-11
               
                  Expozice v selhání
               
                   
               
                  EU-12
               
                  Jiné expozice (např. akciové expozice, sekuritizace a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku)
               
                   
               
      
         Pákový poměr podle CRR – Šablona ke zpřístupňování informací
      
      
         Tabulka LRQua: Pole s volně zadávanými kvalitativními údaji
      
      
                   
               
                  
                     Sloupec
                  
               
                   
               
                  Text ve volném formátu
               
                  
                     Řádek
                  
               
                   
               
                  1
               
                  Popis postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky
               
                   
               
                  2
               
                  Popis faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká
               
                   
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         POKYNY K VYPLNĚNÍ ŠABLON V PŘÍLOZE I
      
      
         ČÁST 1: OBECNÉ POKYNY
      
      1.   Konvence a referenční údaje
      
      1.1.   Konvence
      
      
                  1.
               
                  V těchto pokynech se používá tento obecný zápis: {šablona;řádek}.
               
      
                  2.
               
                  Odkazují-li pokyny na buňku (buňky) v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014, používá se tento obecný zápis: {Příloha XI SupRep;šablona;řádek;sloupec}.
               
      
                  3.
               
                  Pro účely zpřístupnění (dále též „zveřejnění“) informací o pákovém poměru se spojením „z toho“ rozumí položka, která je podmnožinou kategorie expozice vyšší úrovně.
               
      
                  4.
               
                  Stejně jako v případě úplných názvů těchto řádků jsou instituce povinny uvádět hodnoty zveřejňované v řádcích {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a} a {LRCom;EU-19b} v závorkách, neboť hodnotami v těchto řádcích se expozice pákového poměru snižuje. Instituce zajistí, aby tyto hodnoty negativně přispívaly k součtům v řádcích {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} a {LRCom;21}.
               
      1.2.   Referenční údaje
      
      
                  5.
               
                  V buňce „Rozhodný den“ uvedou instituce datum, k němuž se váží veškeré informace zveřejňované v šablonách LRSum, LRCom a LRSpl a jímž je poslední kalendářní den třetího měsíce příslušného čtvrtletí.
               
      
                  6.
               
                  V buňce „Název subjektu“ uvedou instituce název subjektu, jehož se údaje v šablonách LRSum, LRCom, LRSpl a LRQua týkají.
               
      
                  7.
               
                  V buňce „Úroveň použití“ uvedou instituce úroveň, k níž se údaje uváděné v šablonách váží. Při vyplňování této buňky instituce zvolí jednu z následujících možností:
                  
                              —
                           
                              konsolidovaná,
                           
                  
                              —
                           
                              individuální,
                           
                  
                              —
                           
                              subkonsolidovaná.
                           
               
      1.3.   Referenční údaje
      
      
                  8.
               
                  Pro účely této přílohy a souvisejících šablon jsou použity tyto zkratky:
                  
                              —
                           
                              zkratka „CRR“ označuje nařízení o kapitálových požadavcích, tj. nařízení (EU) č. 575/2013,
                           
                  
                              —
                           
                              zkratka „SFT“ (securities financing transaction) označuje transakce s financováním cenných papírů, tj. „repo obchody, půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit, transakce s delší dobou vypořádání a maržové obchody“ ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
               
      
         ČÁST 2: POKYNY K JEDNOTLIVÝM ŠABLONÁM
      
      2.   Šablona LRSum: Shrnutí sesouhlasení účetních aktiv a expozic pákového poměru
      
      
                  9.
               
                  Pokyny v tomto oddílu se instituce řídí při vyplňování šablony LRSum v příloze I.
                  
                               
                           
                              Odkazy na právní předpisy a pokyny
                           
                              
                                 Řádek
                              
                           
                               
                           
                              {1}
                           
                              
                                 Celková aktiva dle zveřejněné účetní závěrky
                              
                              Zde instituce zveřejňují celková aktiva dle údajů zveřejněných v účetní závěrce podle použitelného účetního rámce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 77 nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
                              {2}
                           
                              
                                 Úprava o subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti regulatorní konsolidace
                              
                              Zde instituce zveřejňují rozdíl mezi hodnotou expozice pákového poměru v buňce {LRSum;8} a celkovými účetními aktivy uvedenými v buňce {LRSum;1}, jenž vyplývá z rozdílného rozsahu konsolidace pro účetní a regulatorní účely.
                              Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako zápornou.
                           
                              {3}
                           
                              
                                 (Úprava o aktiva ve svěřenecké správě, která jsou podle použitelného účetního rámce vykázána v rozvaze, avšak podle čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013 jsou z celkové míry expozic pro účely pákového poměru vyňata)
                              
                              Zde instituce zveřejňují objem položek ve svěřenecké správě odúčtovaných v souladu s čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Vzhledem k tomu, že se touto úpravou celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou instituce hodnotu na tomto řádku do závorek (které označují zápornou hodnotu).
                           
                              {4}
                           
                              
                                 Úprava o derivátové finanční nástroje
                              
                              V případě úvěrových derivátů a kontraktů vyjmenovaných v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 zde instituce zveřejňují rozdíl mezi účetní hodnotou derivátů vykázaných jako aktiva a hodnotou expozice pákového poměru, která se zjistí použitím čl. 429 odst. 4 písm. b) a čl. 429 odst. 9 ve spojení s článkem 429a, čl. 429 odst. 11 písm. a) a b) a čl. 429 odst. 12 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce její hodnotu do závorek (jež označují zápornou hodnotu).
                           
                              {5}
                           
                              
                                 Úprava o transakce s financováním cenných papírů (SFT)
                              
                              V případě SFT zde instituce zveřejňují rozdíl mezi účetní hodnotou SFT vykázaných jako aktiva a hodnotou expozice pákového poměru, která se zjistí použitím čl. 429 odst. 4 písm. a) a c) ve spojení s článkem 429b, čl. 429 odst. 5 písm. c) a d), čl. 429 odst. 8 a čl. 429 odst. 11 písm. c) až f) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Vede-li tato úprava k nárůstu expozice, uvedou instituce její hodnotu jako kladnou. Vede-li úprava k poklesu expozice, uvedou instituce její hodnotu do závorek (které označují zápornou hodnotu).
                           
                              {6}
                           
                              
                                 Úprava o podrozvahové položky (tj. konverze podrozvahových expozic na ekvivalentní výši úvěrů)
                              
                              Zde instituce zveřejňují rozdíl mezi hodnotou expozice pákového poměru v buňce {LRSum;8} a celkovými účetními aktivy v buňce {LRSum;1}, jenž vyplývá ze zahrnutí podrozvahových položek do celkové míry expozic pro účely pákového poměru.
                              Vzhledem k tomu, že se touto úpravou celková míra expozic pro účely pákového poměru zvyšuje, musí být její hodnota uvedena jako kladná.
                           
                              {EU-6a}
                           
                              
                                 (Úprava o expozice uvnitř skupiny vyňaté z celkové míry expozic pro účely pákového poměru podle čl. 429 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 7 a čl. 113 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují rozvahovou část expozic, které jsou podle čl. 429 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 vyňaty z celkové míry expozic pro účely pákového poměru, jestliže jsou splněny všechny podmínky čl. 113 odst. 6 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 575/2013 a příslušné orgány udělí souhlas.
                              Vzhledem k tomu, že se touto úpravou celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou instituce hodnotu na tomto řádku do závorek (které označují zápornou hodnotu).
                           
                              {EU-6b}
                           
                              
                                 (Úprava o expozice vyňaté z celkové míry expozic pro účely pákového poměru podle čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují rozvahovou část expozic, které jsou podle čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 vyňaty z celkové míry expozic pro účely pákového poměru, jestliže jsou splněny podmínky uvedeného ustanovení a příslušné orgány udělí souhlas.
                              Vzhledem k tomu, že se touto úpravou celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou instituce hodnotu na tomto řádku do závorek (které označují zápornou hodnotu).
                           
                              {7}
                           
                              
                                 Další úpravy
                              
                              Do této buňky instituce zahrnou případný zbývající rozdíl mezi hodnotou expozic pákového poměru v buňce {LRSum;8} a celkovými účetními aktivy v buňce {LRSum;1}, který není zohledněn v buňkách {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} nebo {LRSum;EU-6b}. Zahrnout sem lze např. hodnotu aktiv, která se odečítá od kapitálu tier 1, a tedy od celkové míry expozic pro účely pákového poměru, a která je zveřejněna v buňce {LRCom;2}.
                              Vedou-li tyto úpravy k nárůstu expozice, uvedou instituce jejich hodnotu jako kladnou. Vedou-li úpravy k poklesu expozice, uvedou instituce jejich hodnotu do závorek (které označují zápornou hodnotu).
                           
                              {8}
                           
                              
                                 Celková míra expozic pro účely pákového poměru
                              
                              Zde instituce zveřejňují hodnotu z buňky {LRCom;21}.
                           
               
      3.   Šablona LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru
      
      
                  10.
               
                  Pokyny v tomto oddílu se instituce řídí při vyplňování šablony LRCom v příloze I.
                  
                              
                                 Řádek
                              
                           
                              
                                 Odkazy na právní předpisy a pokyny
                              
                           
                              {1}
                           
                              
                                 Rozvahové položky (s výjimkou derivátů, SFT a svěřeneckých aktiv, avšak včetně kolaterálu)
                              
                              
                                 Článek 429 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují všechna aktiva s výjimkou kontraktů uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013, úvěrových derivátů, SFT a aktiv ve svěřenecké správě podle čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013. Ocenění těchto aktiv provedou instituce podle zásad čl. 429 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Instituce v této buňce zohlední obdrženou hotovost nebo cenné papíry, které jsou poskytnuty protistraně prostřednictvím SFT a jsou ponechány v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria použitelného účetního rámce pro odúčtování).
                           
                              {2}
                           
                              
                                 (Hodnota aktiv odečtená při výpočtu kapitálu tier 1)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 4 písm. a) a čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují výši normativních úprav hodnoty kapitálu tier 1 v souladu s volbou podle čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, kterou uvedou v buňce {LRCom;EU-23}.
                              Jmenovitě instituce zveřejní součet všech úprav, které se týkají hodnoty určitého aktiva a které jsou předepsány v:
                              
                                          —
                                       
                                          článcích 32 až 35 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo případně
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          článcích 36 až 47 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo případně
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          článcích 56 až 60 nařízení (EU) č. 575/2013.
                                       
                              Pokud si instituce zvolí, že budou kapitál tier 1 zveřejňovat v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, musí zohlednit výjimky a alternativní postupy k těmto odpočtům, které stanoví články 48, 49 a 79 nařízení (EU) č. 575/2013, avšak nezohledňují odchylky stanovené v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 uvedeného nařízení. Pokud si instituce naopak zvolí, že budou kapitál tier 1 zveřejňovat v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, musí kromě výjimek a alternativních postupů k těmto odpočtům, které stanoví články 48, 49 a 79 nařízení (EU) č. 575/2013, zohlednit rovněž odchylky stanovené v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 uvedeného nařízení.
                              Aby nedocházelo k dvojímu vykázání, neuvádějí instituce úpravy, které již uplatnily podle článku 111 nařízení (EU) č. 575/2013 při výpočtu hodnot expozic v řádcích 1, 4 a 12, a neuvádějí ani úpravy, které nespočívají v odpočtu hodnoty určitého aktiva.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;3} negativně).
                           
                              {3}
                           
                              
                                 Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů, SFT a aktiv ve svěřenecké správě) (součet řádků 1 a 2)
                              
                              Součet hodnot v buňkách{LRCom;1} a {LRCom;2}. Instituce musí zohlednit, že hodnota v buňce {LRCom;2} k tomuto součtu přispívá negativně.
                           
                              {4}
                           
                              
                                 Reprodukční náklady spojené se všemi derivátovými transakcemi (tj. po odečtení způsobilé hotovostní variační marže)
                              
                              Články 274, 295, 296, 297, 298, 429a a čl. 429a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují současné reprodukční náklady blíže určené v čl. 274 odst. 1, které jsou spojeny s kontrakty uvedenými v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 a s úvěrovými deriváty, včetně kontraktů a úvěrových derivátů v podrozvaze. Od těchto reprodukčních nákladů se v souladu s čl. 429a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 odečte způsobilá hotovostní variační marže, a naopak zohledňována není hotovostní variační marže obdržená u části expozic vůči ústřední protistraně vyňaté v souladu s čl. 429 odst. 11 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Jak stanoví čl. 429a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, mohou instituce zohlednit dopady smluv o novaci a ostatních dohod o započtení v souladu s článkem 295 uvedeného nařízení. Křížové započtení se neuplatňuje. Instituce však mohou provádět započtení v rámci kategorie produktů uvedené v čl. 272 bodě 25 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o smluvním křížovém započtení uvedené v čl. 295 písm. c) uvedeného nařízení.
                              Instituce sem zahrnou všechny úvěrové deriváty, nikoli jen úvěrové deriváty zařazené do obchodního portfolia.
                              Instituce v této buňce nezohledňují kontrakty oceňované v souladu s čl. 429a odst. 8 a s článkem 275 nařízení (EU) č. 575/2013 metodou původní expozice.
                           
                              {5}
                           
                              
                                 Navýšení o potenciální budoucí expozici spojenou s veškerými derivátovými transakcemi (metoda oceňování podle tržní hodnoty)
                              
                              Články 274, 295, 296, 297 a 298, čl. 299 odst. 2 a článek 429a nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují navýšení o potenciální budoucí expozici kontraktů uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 a úvěrových derivátů včetně kontraktů a úvěrových derivátů v podrozvaze; tato potenciální budoucí expozice se vypočte metodou oceňování podle tržní hodnoty (článek 274 nařízení (EU) č. 575/2013 v případě kontraktů uvedených v příloze II uvedeného nařízení a čl. 299 odst. 2 uvedeného nařízení v případě úvěrových derivátů) s uplatněním pravidel započtení podle čl. 429a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013. Při určování hodnoty expozice těchto kontraktů mohou instituce zohlednit dopady smluv o novaci a ostatních dohod o započtení v souladu s článkem 295 nařízení (EU) č. 575/2013. Křížové započtení se neuplatňuje. Instituce však mohou provádět započtení v rámci kategorie produktů uvedené v čl. 272 bodě 25 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o smluvním křížovém započtení uvedené v čl. 295 písm. c) uvedeného nařízení.
                              V souladu s čl. 429a odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 575/2013 instituce při určování potenciální budoucí úvěrové expozice u úvěrových derivátů uplatní zásady stanovené v čl. 299 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení na všechny své úvěrové deriváty, nikoliv pouze na úvěrové deriváty, které jsou zařazeny do obchodního portfolia.
                              Instituce v této buňce nezohledňují kontrakty oceňované v souladu s čl. 429a odst. 8 a s článkem 275 nařízení (EU) č. 575/2013 metodou původní expozice.
                           
                              {EU-5a}
                           
                              
                                 Expozice určená metodou původní expozice
                              
                              Ustanovení čl. 429a odst. 8 a článku 275 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují míru expozice kontraktů uvedených v příloze II bodech 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013, kterou počítají podle metody původní expozice uvedené v článku 275 uvedeného nařízení.
                              Instituce, které metodu původní expozice používají, v souladu s čl. 429a odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013 nesnižují míru expozice o variační marži obdrženou v hotovosti.
                              Instituce, které metodu původní expozice nepoužívají, tuto buňku nevyplňují.
                              Kontrakty oceňované v souladu s čl. 429a odst. 1 a článkem 274 nařízení (EU) č. 575/2013 metodou oceňování podle tržní hodnoty instituce v této buňce nezohledňují.
                           
                              {6}
                           
                              
                                 Navýšení o poskytnutý kolaterál k derivátům odečtený z aktiv v rozvaze podle použitelného účetního rámce
                              
                              Ustanovení čl. 429a odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují hodnotu poskytnutého kolaterálu k derivátům, pokud se podle čl. 429a odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 jeho poskytnutím snižuje hodnota aktiv podle použitelného účetního rámce.
                              V této buňce naopak není zohledňována počáteční marže u derivátových transakcí se způsobilou ústřední protistranou na účet klienta, ani způsobilá hotovostní variační marže vymezená v čl. 429a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
                              {7}
                           
                              
                                 (Odpočty pohledávek vykázaných jako aktiva a plynoucích z hotovostní variační marže poskytnuté v derivátových transakcích)
                              
                              Ustanovení čl. 429a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují pohledávky, jež plynou z variační marže uhrazené v hotovosti protistraně v derivátových transakcích, je-li instituce podle použitelného účetního rámce povinna vykázat tyto pohledávky jako aktivum, za předpokladu splnění podmínek v čl. 429a odst. 3 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Zde uvedenou částku je nutno zohlednit i v buňce {LRCom;1}.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;11} negativně).
                           
                              {8}
                           
                              
                                 (Vynětí obchodních expozic vůči ústřední protistraně na účet klienta)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 11 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují vyňaté obchodní expozice vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta, za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky čl. 306 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Část výše uvedené částky, která je spojena s reprodukčními náklady, se zveřejňuje včetně hotovostní variační marže.
                              Zde uvedenou částku je tedy nutno zohlednit i v buňkách {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} a {LRCom;EU-5a}.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;11} negativně).
                           
                              {9}
                           
                              
                                 Upravená efektivní pomyslná částka písemných úvěrových derivátů
                              
                              Ustanovení čl. 429a odst. 5 až 7 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují limitovanou pomyslnou hodnotu písemných úvěrových derivátů (tj. poskytuje-li instituce protistraně zajištění úvěrového rizika), kterou upravuje čl. 429a odst. 5 až 7 nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
                              {10}
                           
                              
                                 (Upravené efektivní pomyslné kompenzace a odpočty navýšení u písemných úvěrových derivátů)
                              
                              Ustanovení čl. 429a odst. 5 až 7 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují limitovanou pomyslnou hodnotu zakoupených úvěrových derivátů (tj. kupuje-li instituce od protistrany zajištění úvěrového rizika) se stejným referenčním jménem jako úvěrové deriváty účtované danou institucí, jestliže zbývající doba splatnosti zakoupeného zajištění je nejméně rovna zbývající době splatnosti prodaného zajištění. Tato hodnota tedy nemůže být vyšší než hodnota uvedená za jednotlivá referenční jména v buňce {LRCom;9}.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;11} negativně).
                           
                              {11}
                           
                              
                                 Celkové derivátové expozice (součet řádků 4 až 10)
                              
                              Součet buněk {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} a {LRCom;10}. Instituce zohlední, že buňky {LRCom;7}, {LRCom;8}a {LRCom;10} přispívají k součtu negativně.
                           
                              {12}
                           
                              
                                 Hrubá aktiva v SFT (bez vykázání započtení) po úpravě o účetní operace související s prodejem
                              
                              Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 77, článku 206 a čl. 429b odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují účetní hodnotu SFT z rozvahy zjištěnou podle použitelného účetního rámce bez ohledu na to, jsou-li SFT předmětem rámcové dohody o započtení, která je způsobilá dle článku 206 nařízení (EU) č. 575/2013, jestliže jsou tyto kontrakty vykázány jako aktivum v rozvaze, za předpokladu, že se neuplatní obezřetnostní ani účetní započtení anebo účinky snižování rizika (tj. účetní hodnota z rozvahy upravená o účinky účetního započtení nebo snižování rizika).
                              Pokud navíc použitelný účetní rámec umožňuje účtovat o transakci SFT jako o prodeji, provedou instituce v souladu s čl. 429b odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 reverzi všech účetních zápisů souvisejících s prodejem.
                              Instituce v této buňce naopak nezohledňují obdrženou hotovost ani cenné papíry, jež jsou poskytnuty protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí a jsou ponechány v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
                           
                              {13}
                           
                              
                                 (Započtené hotovostní pohledávky a závazky související s hrubými aktivy v SFT)
                              
                              Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 77, článku 206 a čl. 429 odst. 5 písm. d), čl. 429 odst. 8 a čl. 429b odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují hodnotu hotovostních závazků souvisejících s hrubými aktivy v SFT, jež byly započteny v souladu s čl. 429 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;16} negativně).
                           
                              {14}
                           
                              
                                 Expozice úvěrového rizika protistrany v případě aktiv v SFT
                              
                              Ustanovení čl. 429b odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují navýšení o úvěrové riziko protistrany plynoucí z transakcí SFT, včetně těchto transakcí v podrozvaze; toto navýšení se určí v souladu s čl. 429b odst. 2, případně 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Instituce do této buňky zahrnou transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Naopak zde nezohledňují transakce SFT, v nichž jednají jako zmocněnec, pokud podle čl. 429b odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 zákazníkovi či protistraně poskytují zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník. Tyto položky instituce zohlední v buňce {LRCom;15}.
                           
                              {EU-14a}
                           
                              
                                 Výjimka pro SFT: expozice úvěrového rizika protistrany podle čl. 429b odst. 4 a článku 222 nařízení (EU) č. 575/2013
                              
                              Ustanovení čl. 429b odst. 4 a článku 222 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují navýšení o transakce SFT včetně těchto transakcí v podrozvaze; toto navýšení vypočtou podle článku 222 nařízení (EU) č. 575/2013 a uplatní příslušnou rizikovou váhu ve výši nejméně 20 %.
                              Instituce do této buňky zahrnou transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Naopak zde nezohledňují transakce, v jejichž případě se část hodnoty expozice pákového poměru, jež připadá na navýšení, určuje metodou podle čl. 429b odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
                              {15}
                           
                              
                                 Expozice transakcí, v nichž instituce jedná jako zmocněnec
                              
                              Ustanovení čl. 429b odst. 2 a 3 a odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují hodnotu expozice transakcí SFT, v nichž jednají jako zmocněnec, pokud podle čl. 429b odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 zákazníkovi či protistraně poskytují zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník; tato hodnota sestává pouze z navýšení stanoveného podle čl. 429b odst. 2, případně odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Instituce v této buňce nezohledňují transakce podle čl. 429b odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
                              {EU-15a}
                           
                              
                                 (Vynětí expozic SFT vůči ústřední protistraně na účet klienta)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 11 a čl. 306 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně, jež plynou z transakcí SFT na účet klienta, pokud tyto položky splňují podmínky čl. 306 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
                              Je-li vyňatou expozicí člena clearingového systému ústřední protistrany cenný papír, není v této buňce zohledňována, ledaže se jedná o opětovně zastavený cenný papír, který je podle použitelného účetního rámce (tj. v souladu s čl. 111 odst. 1 první větou nařízení (EU) č. 575/2013) zohledňován v plné výši.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;16} negativně).
                           
                              {16}
                           
                              
                                 Celkové expozice SFT (součet řádků 12 až 15a)
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet buněk {LRCom;12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} a {LRCom;EU-15a}.
                              Instituce zohlední, že buňky {LRCom;13} a {LRCom;EU-15a} přispívají k součtu negativně.
                           
                              {17}
                           
                              
                                 Podrozvahové expozice v hrubé pomyslné hodnotě
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 10 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují nominální hodnotu všech podrozvahových položek, jež jsou vymezeny v čl. 429 odst. 10 nařízení (EU) č. 575/2013, před úpravou konverzními faktory.
                           
                              {18}
                           
                              
                                 (Úpravy z důvodu konverze na ekvivalentní výši úvěrů)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 10 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zohledňují rozdíl mezi nominální hodnotou podrozvahových položek v buňce {LRCom;17} a hodnotou expozice pákového poměru podrozvahových položek v buňce {LRCom;19}.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, přispívá tato hodnota negativně k součtu v buňce {LRCom;19}.
                           
                              {19}
                           
                              
                                 Ostatní podrozvahové expozice (součet řádků 17 a 18)
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 10, čl. 111 odst. 1 a čl. 166 odst. 9 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují hodnoty expozice pákového poměru podrozvahových položek, které určí podle čl. 429 odst. 10 nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž zohledňují příslušné konverzní faktory.
                              Instituce zohlední, že hodnota v buňce {LRCom;18} k tomuto součtu přispívá negativně.
                           
                              {EU-19a}
                           
                              
                                 (Expozice uvnitř skupiny (na individuálním základě) vyňaté podle čl. 429 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 (rozvahové i podrozvahové))
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 7 a čl. 113 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují expozice, které nejsou konsolidovány na použitelné úrovni konsolidace a mohou využít zacházení podle čl. 113 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013, jestliže jsou splněny všechny podmínky čl. 113 odst. 6 písm. a) až e) uvedeného nařízení a příslušné orgány udělí souhlas.
                              Zde zveřejněná částka musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;21} negativně).
                           
                              {EU-19b}
                           
                              
                                 (Expozice vyňaté podle čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (rozvahové i podrozvahové))
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují expozice vyňaté podle čl. 429 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 z míry expozic, jestliže jsou splněny podmínky uvedeného ustanovení a příslušné orgány udělí souhlas.
                              Zde zveřejněná částka musí být zohledněna i v příslušných buňkách výše, jako kdyby se žádná výjimka nepoužila.
                              Vzhledem k tomu, že hodnotou v této buňce se celková míra expozic pro účely pákového poměru snižuje, uvedou ji instituce do závorek (které označují, že hodnota přispívá k součtu v buňce {LRCom;21} negativně).
                           
                              {20}
                           
                              
                                 Kapitál tier 1
                              
                              Ustanovení čl. 429 odst. 3 a čl. 499 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce zveřejňují výši kapitálu tier 1 vypočtenou na základě volby, kterou učiní podle čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a kterou uvedou v buňce {LRCom;EU-23}.
                              Jmenovitě platí, že rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, musí jej zveřejnit ve výši vypočtené podle článku 25 uvedeného nařízení, aniž by zohledňovala odchylky stanovené v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 uvedeného nařízení.
                              Naopak rozhodne-li se instituce zveřejňovat kapitál tier 1 v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, musí jej zveřejnit ve výši vypočtené podle článku 25 uvedeného nařízení, přičemž zohlední odchylky stanovené v části desáté hlavě I kapitolách 1 a 2 uvedeného nařízení.
                           
                              {21}
                           
                              
                                 Celková míra expozic pro účely pákového poměru (součet řádků 3, 11, 16, 19, EU-19a a EU-19b)
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet buněk {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} a {LRCom;EU-19b}.
                              Instituce zohlední, že buňky {LRCom;EU-19a} a {LRCom;EU-19b} přispívají k součtu negativně.
                           
                              {22}
                           
                              
                                 Pákový poměr
                              
                              Zde instituce zveřejňují podíl hodnot v buňce {LRCom;20} a buňce {LRCom;21} v procentuálním vyjádření.
                           
                              {EU-23}
                           
                              
                                 Volba přechodných ustanovení za účelem definice míry kapitálu
                              
                              Ustanovení čl. 499 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
                              Zde instituce uvedou, pro která přechodná ustanovení o kapitálu se pro účely požadavků na zveřejňování informací rozhodly, a za tímto účelem použijí jeden z těchto dvou údajů:
                              
                                          —
                                       
                                          „Plně zavedeno“, pokud se instituce rozhodne zveřejňovat pákový poměr v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          „Přechodné“, pokud se instituce rozhodne zpřístupňovat pákový poměr v souladu s čl. 499 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.
                                       
                           
                              {EU-24}
                           
                              
                                 Objem odúčtovaných položek ve svěřenecké správě podle čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013
                              
                              Zde instituce zveřejňují objem odúčtovaných položek ve svěřenecké správě podle čl. 429 odst. 13 nařízení (EU) č. 575/2013.
                           
               
      4.   Šablona LRSpl: Rozdělení rozvahových expozic (s výjimkou derivátů a SFT)
      
      
                  11.
               
                  Pokyny v tomto oddílu se instituce řídí při vyplňování šablony LRSpl v příloze I.
                  
                               
                           
                              Odkazy na právní předpisy a pokyny
                           
                              
                                 Řádek
                              
                           
                               
                           
                              {EU-1}
                           
                              
                                 Celkové rozvahové expozice (s výjimkou derivátů a SFT), z toho:
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet hodnot v buňkách {LRSpl;EU-2} a {LRSpl;EU-3}.
                           
                              {EU-2}
                           
                              
                                 Expozice v obchodním portfoliu
                              
                              Zde instituce zveřejňují expozice, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položka {LR4;070;010} a představují celkovou hodnotu expozice aktiv patřících do obchodního portfolia, s výjimkou derivátů a SFT.
                           
                              {EU-3}
                           
                              
                                 Expozice v bankovním portfoliu, z toho:
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet hodnot v buňkách {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} a {LRSpl;EU-12}.
                           
                              {EU-4}
                           
                              
                                 Kryté dluhopisy
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;080;010} a {LR4;080;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozice aktiv v podobě krytých dluhopisů.
                           
                              {EU-5}
                           
                              
                                 Expozice považované za expozice vůči suverénním subjektům
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;090;010} a {LR4;090;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozic vůči subjektům, které jsou podle nařízení (EU) č. 575/2013 považovány za stát.
                           
                              {EU-6}
                           
                              
                                 Expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, s nimiž se nezachází jako se státy
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;140;010} a {LR4;140;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozic vůči regionálním vládám a místním orgánům, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, které nejsou podle nařízení (EU) č. 575/2013 považovány za stát.
                           
                              {EU-7}
                           
                              
                                 Instituce
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;180;010} a {LR4;180;020}; tento součet představuje hodnotu expozic vůči institucím.
                           
                              {EU-8}
                           
                              
                                 Zajištěné nemovitostmi
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;190;010} a {LR4;190;020}; tento součet představuje hodnotu expozice aktiv, která jsou expozicemi zajištěnými nemovitostmi.
                           
                              {EU-9}
                           
                              
                                 Retailové expozice
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky{LR4;210;010} a {LR4;210;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou retailovými expozicemi.
                           
                              {EU-10}
                           
                              
                                 Podniky
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky{LR4;230;010} a {LR4;230;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou expozicemi vůči podnikům (tj. finančním i nefinančním).
                           
                              {EU-11}
                           
                              
                                 Expozice v selhání
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky{LR4;280;010} a {LR4;280;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu expozice aktiv, která jsou v selhání.
                           
                              {EU-12}
                           
                              
                                 Jiné expozice (např. akciové expozice, sekuritizace a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku)
                              
                              Zde instituce zveřejňují součet expozic, které jsou vymezeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 jako položky {LR4;290;010} a {LR4;290;020}; tento součet představuje celkovou hodnotu jiných expozic v investičním portfoliu (např. akciových expozic, sekuritizací a aktiv nemajících povahu úvěrového závazku) podle nařízení (EU) č. 575/2013. Instituce sem zahrnou aktiva, která se při výpočtu kapitálu tier 1 odečítají, a jsou tedy zveřejněna v buňce {LRCom;2}, nejsou-li zohledněna v buňkách {LRSpl;EU-2} až {LRSpl;EU-12}.
                           
               
      5.   Šablona LRQua: Pole s volně zadávanými kvalitativními údaji
      
      
                  12.
               
                  Šablonu LRQua v příloze I vyplňují instituce následujícím způsobem.
                  
                               
                           
                              Odkazy na právní předpisy a pokyny
                           
                              
                                 Řádek
                              
                           
                               
                           
                              {1}
                           
                              
                                 Popis postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky
                              
                              Ustanovení čl. 451 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
                              K „popisu postupů použitých k řízení rizika nadměrné páky“ je nutno uvést všechny důležité informace o:
                              
                                          a)
                                       
                                          procedurách a zdrojích, jež jsou k posouzení rizika nadměrné páky používány;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          případných kvantitativních nástrojích, jež jsou k posouzení rizika nadměrné páky používány, včetně podrobností k případným interním cílovým hodnotám a včetně údaje, jsou-li používány jiné ukazatele než pákový poměr podle nařízení (EU) č. 575/2013;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          způsobech, jakými jsou v řízení rizika nadměrné páky zohledňovány nesoulad splatností a zatížení aktiv;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          postupech reakce na změny pákového poměru, včetně postupů a lhůt při potenciálním navyšování kapitálu tier 1 za účelem řízení rizika nadměrné páky, anebo postupech a lhůtách při úpravě jmenovatele pákového poměru (celkové míry expozic) za účelem řízení rizika nadměrné páky.
                                       
                           
                              {2}
                           
                              
                                 Popis faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká
                              
                              Ustanovení čl. 451 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013
                              K „popisu faktorů, které měly vliv na pákový poměr během období, kterého se zpřístupněný pákový poměr týká“ je nutno uvést všechny tyto významné informace:
                              
                                          a)
                                       
                                          kvantifikaci změny pákového poměru od posledního rozhodného dne;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          hlavní faktory pákového poměru od posledního rozhodného dne spolu s uvedením vysvětlujících komentářů k:
                                          
                                                      (1)
                                                   
                                                      povaze této změny včetně údaje, zda k ní došlo v čitateli, jmenovateli, nebo v obou částech poměru;
                                                   
                                          
                                                      (2)
                                                   
                                                      údaji, zda změna vyplynula z interního strategického rozhodnutí, a pokud ano, zda se toto rozhodnutí týkalo pákového poměru přímo, nebo zda se jej dotklo jen nepřímo;
                                                   
                                          
                                                      (3)
                                                   
                                                      nejvýznamnějším vnějším faktorům v hospodářském a finančním prostředí, které měly na pákový poměr vliv.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.