Nařízení Rady (EU) 2016/214 ze dne 15. února 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 214/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 40/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/214
   ze dne 15. února 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 15. února 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/220 (1), kterým se v příloze I rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) ponechávají jména sedmi osob a jednoho subjektu a v příloze II uvedeného rozhodnutí jména pěti osob.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 (3) provádí několik opatření stanovených v rozhodnutí 2011/101/SZBP, včetně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů.
            
   
               (3)
            
               Dne 16. února 2016 ponechalo prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/218 (4) jména sedmi osob a jednoho subjektu v příloze III nařízení (ES) č. 314/2004.
            
   
               (4)
            
               Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 314/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (5)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IV nařízení (ES) č. 314/2004 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. února 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/220 ze dne 15. února 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/218 ze dne 16. února 2016 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            Seznam osob a subjektů uvedených v čl. 6 odst. 4
            Osoby
            Jméno (a případná další jména)
            
                        1.
                     
                        Bonyongwe, Happyton Mabhuya
                     
                        2.
                     
                        Chihuri, Augustine
                     
                        3.
                     
                        Chiwenga, Constantine
                     
                        4.
                     
                        Shiri, Perence (také znám jako Bigboy) Samson Chikerema
                     
                        5.
                     
                        Sibanda, Phillip Valerio (také znám jako Valentine)“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.