Nařízení Komise (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 217/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 40/5
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/217
   ze dne 16. února 2016,
   kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Položka 23 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazuje použití kadmia a kadmiových sloučenin v nátěrových barvách kódů [3208] [3209], s výjimkou pro nátěrové barvy s obsahem zinku. Toto omezení se nicméně nevztahuje na uvádění nátěrových barev obsahujících kadmium na trh.
            
   
               (2)
            
               Komise požádala v listopadu 2012 Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“), aby připravila dokumentaci podle přílohy XV s cílem rozšířit stávající omezení i na uvádění nátěrových barev s obsahem kadmia přesahujícím určitou koncentraci na trh.
            
   
               (3)
            
               Dne 9. září 2014 přijal Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury na základě konsenzu stanovisko, v němž dospěl k závěru, že tato změna stávající položky by usnadnila prosazování právních předpisů, a potvrdil, že není zapotřebí provádět další posouzení rizik, jež představuje kadmium v nátěrových barvách.
            
   
               (4)
            
               Dne 25. listopadu 2014 přijal Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury na základě konsenzu stanovisko, v němž uvedl, že navrhovaná změna stávajícího omezení je přiměřená, neboť nevede k dodatečným nákladům pro výrobce, dovozce či spotřebitele, přitom však zlepší prosazování omezení.
            
   
               (5)
            
               Pro donucovací orgány je snadnější monitorovat a kontrolovat uvádění na trh než používání. Díky zavedení limitu pro koncentraci bude nadto jasně stanoveno, že nezáměrný výskyt kadmia v nátěrových barvách jakožto nečistoty pod stanoveným limitem nebude znamenat porušení omezení.
            
   
               (6)
            
               Bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování a jeho doporučení byla zohledněna.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ve sloupci 2 položky 23 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
      
         
                     „Kadmium
                     č. CAS 7440-43-9
                     č. ES 231-152-8 a jeho sloučeniny
                  
                     
                                 2.
                              
                                 Nesmí se používat nebo uvádět na trh v nátěrových barvách [3208] [3209], jestliže je koncentrace (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.
                                 U nátěrových barev [3208] [3209] s obsahem zinku přesahujícím 10 % hmotnostních nátěrové barvy nesmí být koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.
                                 Natřené předměty nesmějí být uváděny na trh, jestliže je koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních nátěrové barvy na natřeném předmětu.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.