Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/218 ze dne 16. února 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 218/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 40/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/218
   ze dne 16. února 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 obsahuje seznam osob a subjektů, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) určuje fyzické a právnické osoby, na které se vztahují omezení stanovená v článku 5 uvedeného rozhodnutí, a nařízení (ES) č. 314/2004 naplňuje toto rozhodnutí, pokud je vyžadováno opatření na úrovni Unie.
            
   
               (3)
            
               Dne 15. února 2016 Rada rozhodla o ponechání 7 osob a 1 subjektu v příloze rozhodnutí 2011/101/SZBP, která stanoví seznam osob a subjektů, na něž by se omezení měla vztahovat.
            
   
               (4)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Seznam osob a subjektů uvedených v článku 6
            
            I.   Osoby
            
            
                        Jméno (a případná další jména)
                     
                        Identifikační údaje
                     
                        Odůvodnění
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Mugabe, Robert Gabriel
                                 
                     
                        Prezident, narozen 21.2.1924, cestovní pas č. AD001095.
                     
                        Předseda vlády, odpovědný za činnosti, jež závažně narušují demokracii, dodržování lidských práv a právní stát.
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Mugabe, Grace
                                 
                     
                        Narozena 23.7.1965, cestovní pas č. AD001159, osobní průkaz č. 63-646650Q70.
                     
                        Má vazbu na vládní frakci ZANU-PF. V roce 2002 zabrala Iron Mask Estate; údajně nezákonně získala značné zisky z těžby diamantů.
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Bonyongwe, Happyton Mabhuya
                                 
                     
                        Generální ředitel Ústřední zpravodajské služby (Central Intelligence Organisation), narozen 6.11.1960, cestovní pas č. AD002214, osobní průkaz č. 63-374707A13.
                     
                        Vysoce postavený bezpečnostní činitel s úzkou vazbou na vládní frakci ZANU–PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) a s podílem na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Obviněn z odpovědnosti za únos, mučení a zavraždění aktivistů MDC v červnu roku 2008.
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Chihuri, Augustine
                                 
                     
                        Policejní ředitel, narozen 10.3.1953. Cestovní pas č. AD000206, osobní průkaz č. 68-034196M68.
                     
                        Vyšší policejní důstojník a člen společného operačního velení úzce spojený s represivní politikou ZANU-PF. Veřejně se přiznal k podpoře ZANU-PF v rozporu se zákonem o policii. V červnu roku 2009 nařídil policii zastavit všechny případy spojené s vraždami spáchanými v období před prezidentskými volbami v červnu roku 2008.
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Chiwenga, Constantine
                                 
                     
                        Velitel ozbrojených sil Zimbabwe, generál (bývalý armádní velitel, generálporučík), narozen 25.8.1956. Cestovní pas č. AD000263, osobní průkaz č. 63-327568M80.
                     
                        Člen společného operačního velení podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Použil armádu pro zabírání zemědělských hospodářství. V průběhu roku 2008 byl hlavním strůjcem násilí spojeného s prezidentskými volbami.
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Shiri, Perence (také znám jako Bigboy) Samson Chikerema
                                 
                     
                        Armádní generál (vzdušných sil), narozen 1.11.1955. Osobní průkaz č. 29-098876M18.
                     
                        Vyšší vojenský důstojník a člen společného operačního velení ZANU-PF, podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Zapojen do politického násilí, mimo jiné v provincii Mashonaland West v Chiadzwě během voleb v roce 2008.
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Sibanda, Phillip Valerio (také znám jako Valentine)
                                 
                     
                        Velitel národní armády Zimbabwe, generálporučík, narozen 25.8.1956 nebo 24.12.1954. Osobní průkaz č. 63-357671H26.
                     
                        Vysoký armádní představitel s vazbami na vládu, který se podílí na vytváření nebo řízení represivní politiky státu.
                     
            II.   Subjekty
            
            
                        Název
                     
                        Identifikační údaje
                     
                        Odůvodnění
                     
                        Zimbabwe Defence Industries
                     
                        10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe
                     
                        Vazby na ministerstvo obrany a vládní frakci ZANU-PF.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.